🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Borbe u Makedoniji 1943.

Za ovaj pojam je pronađeno 326 hronoloških zapisa, 251 dokumenata i 22 fotografija.

Događaji

14. 11. 1942 Kruševski NOP odred -Pitu Guli-, zbog velikog pritiska bugarske vojske i policije, prestao da dejstvuje. Deo ljudstva se prebacio na teritoriju pod italijanskom okupacijom i. maja 1943. ušao u sastav Kičevsko-mavrovskog NOP odreda, a ostali borci prešli u ilegalnost.

0. 1. 1943 Delegat CK KPJ i VŠ NOV i POJ Svetozar Vukmanović Tempo, na putu za Makedoniju, stigao u Beograd i preneo PK KPJ i GŠ NOV i PO za Srbiju direktivu Vrhovnog štaba da se što snažnijom aktivnošću NOP odreda protiv okupatora i kvislinških snaga stvore uslovi za širu mobilizaciju naroda i formiranje brigada NOVJ.

0. 1. 1943 U zatvoru bugarske oblasne policije u Skoplju, posle petnaestodnevnog zverskog mučenja, ubijen (bačen kroz prozor) član biroa PK KPJ za Makedoniju i GŠ NOP odreda Makedonije Mirče Acev, narodni heroj.

0. 1. 1943 U zatvoru bugarske Oblasne policije u Skoplju posle višednevnog mučenja, ubijen je (podlegao mučenju) član GŠ NOP odreda Makedonije Strašo Pindžur, narodni heroj.

0. 1. 1943 U Velesu (sada: Titov Veles) posle razbijanja Veleškog NOP odreda -Dimitar Vlahov-, bugarska policija, zahvaljujući provali, uhapsila veći broj članova OK i MK KPJ za Veles. Time je ovoj partijskoj organizaciji zadan ozbiljan udarac.

0. 1. 1943 U Prilepu i Bitolju Vojni preki sud bugarske 5. armije osudio 22 pripadnika NOP-a na po 15 godina strogog zatvora, četvoricu na doživotnu robiju i jednog na smrt.

0. 1. 1943 U Tetovu OK KPJ za teritoriju Makedonije pod italijanskom okupacijom (srezovi: Tetovo, Gostivar, Kičevo i Debar) izdao prvi broj svog lista -Naroden glas-.

6. 1. 1943 Prikupljena grupar od oko 15 boraca 1. i 3. čete Veleškog NOP odreda -Dimitar Vlahov-, koji je u prethodnim borbama protiv bugarske vojske, policije i kontračetnika pretrpeo osetne gubitke, pokušala da pređe Vardar kod s. Zelenikova, kako bi se prebacila na skopsko-kumanovski teren i povezala s južnomoravskim jedinicama, ali bila otkrivena i, u višednevnim borbama protiv nadmoćnih neprijateljskih snaga kod s. Zelenikova, Kadine reke, s. Dobrino i s. Rlevci (kod Titovog Velesa), razbijena. Od grupe je preživelo samo 8 boraca, koji su prešli u ilegalnost.

8. 1. 1943 Iz Beograda, na putu za Makedoniju, delegat VŠ NOV i POJ i CK KPJ Svetozar Vukmanović Tempo, poslao CK KPJ izveštaj o vojno-političkoj situaciji u Srbiji.

10. 1. 1943 U rejonu s. Bašinog Sela (kod Titovog Velesa), u borbi protiv bugarske vojske i policije, poginulo 5 boraca 1. čete NOP odreda -Dimitar Vlahov- koji su se vraćali u sastav ovog odreda ne uspevši da se održe na kumanovskom terenu, na kome su bili upućeni u decembru 1942.

16. 1. 1943 CK KPJ uputio Pokrajinskom komitetu KPJ za Makedoniju pismo u kome kritikuje slabosti i greške partijske organizacije Makedonije i ukazuje na mere koje treba preduzeti radi jačanja partijske organizacije na terenu i u vojsci, organa narodne vlasti i drugih masovnih političkih organizacija.

23. 1. 1943 OK KPJ za Bitolj postavio partizanskoj četi -Jane Sanđanski- zadatak da se poveže sa grčkim partizanima radi sarađnie i zajedničkih dejstava.

0. 2. 1943 U Prilepu ponovo počeo izlaziti list -Naroden glas-, organ NOF-a za Prilep.

8. 2. 1943 U Velesu (sada: Titov Veles). Vojni preki sud bugarske 5. armije osudio 10 pripadnika NOP-a na smrt, dvojicu na doživotnu robiju i trojicu na 10 godina strogog zatvora, a u Štipu sedmoricu na 1-15 godina strogog zatvora.

10. 2. 1943 GŠ NOP odreda Makedonije naredio Bitoljsko-prespanskom NOP odredu -Damjan Gruev- da se poveže sa grčkim i albanskim partizanskim jedinicama radi saradnje, s tim da se manje zadržava u Albaniji, već da svoja dejstva više ispolji na teritoriji Prespe.

13. 2. 1943 PK KPJ za Makedoniju uputio pismo svim članovima KPJ pozivajući ih da pojačaju rad u narodu i formiraju organe NO fronta.

15. 2. 1943 PK KPJ za Makedoniju uputio proglas makedonskom narodu da se ne odaziva mobilizaciji, koju je bugarski okupator, pozivima na vežbu, proširio i na starija godišta, već da stupa u NOP odrede.

16. 2. 1943 U Kumanovu bugarska policija uhapsila ceo MK KPJ za Kumanovo (sem jednog člana). Zbog toga je partijska organizacija u gradu ostala bez rukovodstva sve do juna 1943.

20. 2. 1943 U Skoplju, na ulici, u sukobu sa bugarskom policijom i agentima, poginuo Rade Jovčevski Korčagin, narodni heroj.

26. 2. 1943 U Skoplje stigao delegat CK KPJ i VŠ NOV i POJ Svetozar Vukmanović Tempo.

28. 2. 1943 Delegat CK KPJ i VŠ NOV i POJ Svetozar Vukmanović Tempo održao u Skoplju sastanak sa rukovodećim kadrom KPJ u Makedoniji: analizirani vojno-politička situacija i rad na organizovanju oružane borbe protiv okupatora i domaćih izdajnika na teritoriji Makedonije; doneti zaključci i sačinjen plan za dalji rad; saopštena odluka CK KPJ o formiranju CK KP Makedonije; doneta odluka o formiranju pet oblasnih komiteta KPM.

28. 2. 1943 Delegat CK KPJ Svetozar Vukmanović Tempo uputio pismo partijskim organizacijama i članovima KPJ u Makedoniji o načinu otklanjanja slabosti i potrebi stvaranja punog jedinstva makedonskog naroda u borbi za nacionalno oslobođenje.

28. 2. 1943 Delegat CK KPJ i VŠ NOV i POJ Svetozar Vukmanović Tempo uputio direktivu NOP odredima u Makedoniji da pojačaju aktivnost u borbi protiv okupatora i domaćih izdajnika.

0. 3. 1943 Delegat CK KPJ i VŠ NOV i POJ Svetozar Vukmanović Tempo naredio GŠ NOV i PO za Makedoniju da formira pet operativnih zona radi lakšeg rukovođenja oružanom borbom, te odredio granice zona, broj odreda koje treba formirati i osnovne, zadatke u pogledu dejstva (rušenje pruga, razbijanje okupatorskih jedinica, zaštita sela od pljačke i terora, postepeno oslobođenje sela i gradova, uspostavljanje narodne vlasti i dr.).

0. 3. 1943 U Makedoniji formirana tri oblasna komiteta KPM: Prvi za srezove: Tetovo, Gostivar, Kičevo, Debar i rejon Debarca; Drugi - za srezove: Prilep, Bitolj, Kruševo, Ohrid, Resen i Strugu; Treći - za srezove: Veles, Kavadarci, Negotin (na Vardaru) i Đevđelija.

0. 3. 1943 GŠ NOP odreda za Makedoniju preimenovan u GŠ NOV i PO za Makedoniju.

0. 3. 1943 U Tetovu otpočeo sastanak najistaknutijih partijskih rukovodilaca iz Makedonije, kojim je rukovodio delegat CK KPJ Svetozar Vukmanović Tempo. Posle trodnevnog rada izabran je CK KPM od 6 članova.

0. 3. 1943 Po naređenju GŠ NOV i PO za Makedoniju partizanska četa -Jane Sandanski- uključena u sastav Bitoljsko-prespanskog NOP odreda -Damjan Gruev-.

0. 3. 1943 Na kostursko-lerinsko područje (u Grčkoj) prebacio se Bitoljsko-prespanski NOP odred -Damjan Gruev-. Tu je razvio široku političku aktivnost među makedonskim stanovništvom, kome je objašnjavao cilj narodnooslobodilačke borbe i razotkrivao lažnu propagandu okupatora, koja je imala priličan uticaj u ovom kraju.

0. 3. 1943 Vođe organizacije -Bali Kombtar- (nacionalnog fronta Albanije koji su u jesen 1942. godine stvorili veleposednici, age i begovi, u cilju borbe protiv NOP-a na teritoriji -Velike Albanije-) potpisali sporazum sa italijanskom komandom u Albaniji o zajedničkoj borbi protiv partizana i njihovih pristalica.

11. 3. 1943 Bugarski okupator, po nalogu nemačkih vlasti, racijom prikupio oko 7.200 Jevreja iz Vardarske Makedonije. Pošto im je opljačkao imovinu, on ih je posebnim transportima uputio za Poljsku, gde su mahom likvidirani. Bitoljska i druge partijske organizacije su izdale posebne letke u kojima su osudile ovaj genocid nemačkog i bugarskog okupatora.

15. 3. 1943 Delegat CK KPJ i VŠ NOV i POJ Svetozar Vukmanović Tempo naredio da budući štabovi operativnih zona i postojeći štabovi NOP odreda u Makedoniji formiraju sanitetsku, intendantsku, obaveštajnu službu i službu veze, kao i vojne sudove.

16. 3. 1943 Delegat CK KPJ i VŠ NOV i POJ Svetozar Vukmanović Tempo naredio da budući štabovi operativnih zona i štabovi NOP odreda Makedonije preduzmu sve mere radi privlačenja novih boraca u odrede, povećaju disciplinu i odgovornost i prenose dejstva na što šira područja.

21. 3. 1943 U s. Novom Selu (kod Gostivara) formiran Mavrovski NOP odred -Korab-, u koji je ušlo ljudstvo iz mavrovskog kraja i deo boraca bivšeg Kruševskog NOP odreda -Pitu Guli-.

0. 4. 1943 U blizini Lerine (u Grčkoj) Bitoljsko-prespanski NOP odred -Damjan Gruev- povezao se sa grčkim partizanskim odredom -Vičo-. Na sastanku su odredili zajedničko rukovodstvo i utvrdili ciljeve i zadatke zajedničkog dejstva na lerinsko-kosturskom području.

0. 4. 1943 U blizini s. Goranca (kod Kačanika) naišao na karabinijersku zasedu i poginuo politički komesar grupe Skopskog NOP odreda Pero Petruševski Papučar narodni heroj.

10. 4. 1943 Ministar unutrašnjih poslova bugarske vlade naredio potčinjenim organima da u roku od mesec dana svim raspoloživim sredstvima i najdrastičnijim merama, likvidiraju partizanske jedinice i njihove saradnike. Potčinjene oblasne direkcije odmah su pristupile izvršavanju ovog naređenja, preduzimajući, pored ostalog, i interniranje rodbine pripadnika partizanskih jedinica.

13. 4. 1943 Delegat CK KPM Borko Temelkovski podneo CK KPM izveštaj o političkom stanju na teritoriji 3. oblasnog komiteta KPM i pripremama za formiranje Tikveškog i Đevđelijskog NOP odreda.

25. 4. 1943 Na Bistri formiran Kičevski NOP odred -Kozjak-.

26. 4. 1943 U s. Bufu (kod Lerina, u Grčkoj) Bitoljsko-prespanski NOP odred -Damjan Gruev- i grčki partizanski odred -Vičo- održali zbor na kome je o bratstvu oba naroda govoreno na grčkom i makedonskom jeziku.

30. 4. 1943 U s. Ermenskom (kod Lerina, u Grčkoj) Bitoljsko-prespanski NOP odred -Damjan Gruev- i grčki partizanski odred -Vičo- spalili opštinsku arhivu i održali miting na kome se govorilo na makedonskom i grčkom jeziku.

0. 5. 1943 Kod Kavadaraca formiran Štab 3. operativne zone NOV i PO Makedonije. Zona je obuhvatala područje istočno od pruge Veles-Prilep-Bitolj a jugozapadno od pruge Veles-Đevđelija.

0. 5. 1943 U makedonskim selima: Neret, Lagen, Gorno i Dolno, Kotori i Ajtos i u šiptarskim selima Elovo i Bei. Kamen (kod Lerina, u Grčkoj) Bitoljsko-prespanski NOP odred -Damjan Gruev- i grčki partizanski odred -Vičo- održali vrlo uspešne političke mitinge na kojima je razobličavana neprijateljska propaganda i seljacima objašnjavan cilj NO borbe.

0. 5. 1943 Na pl. Višešnici (kod Kavadaraca) formiran Tikveški NOP odred -Dobri Daskalov-, jačine oko 50 boraca.

0. 5. 1943 Na pl. Kožufu (na grčko-jugoslovenskoj granici) formiran Đevđelijski NOP odred -Sava Mihajlov-, jačine oko 50 boraca.

0. 5. 1943 U rejonu Kičeva formiran Štab 1. operativne zone NOV i PO Makedonije. Zona je obuhvatala teritoriju severno od linije Debar - Kičevo - Brod s. Bogomila

0. 5. 1943 Veles i zapadno od žel. pruge Veles-Skoplje-Kačanik.

0. 5. 1943 U Strumici bugarske vlasti pohapsile oko 40 pripadnika NOP-a.

0. 5. 1943 U s. Slivovu (kod Ohrida), na seoskom zboru, javnim glasanjem izabran NO odbor od 7 članova, prvi NO odbor u Debarcama. Tada su prvi put glasale i žene.

0. 5. 1943 Na teritoriji 1. operativno zone NOV i PO Makedonije formirana Šiptarska partizanska četa.

0. 5. 1943

1. 5. 1943 Na pl. Višešnicu (kod Kavadaraca) i pl. Kožuf (kod Đevđelije) izašle prve grupe partizana sa predviđenim rukovodstvom za Štab 3. operativne zone NOV i PO Makedonije radi stvaranja baza za formiranje NOP odreda.

1. 5. 1943 U Stipu 4. oblasni komitet KPM izdao prvi broj svog lista -Naroden glas-.

2. 5. 1943 U s. Treji i s. Statici (kod Lerina, u Grčkoj) Bitoljsko-prespanski NOP odred -Damjan Gruev- i grčki partizanski odred -Vičo- razoružali mesne kontračetnike.

3. 5. 1943 U s. Turju (kod Lerina, u Grčkoj) Bitoljsko-prespanski NOP odred -Damjan Gruev- i grčki partizanski odred -Vičo- održali vrlo uspeo miting na kome su stanovništvu objašnjavani ciljevi NO borbe.

4. 5. 1943 Otpočeo dvodnevni sastanak CK KPM na kome je razmatrano stanje partijske organizacije na teritoriji 1. oblasnog komiteta KPM, kao i stanje u 1. operativnoj zoni i Prespi. Odlučeno je pored ostalog: pružiti pomoć Oblasnom komitetu i nižim partijskim rukovodstvima; od raspoloživog kadra što pre formirati Štab 1. operativne zone NOV i PO Makedonije i Kičevski, Mavrovski i Šiptarski NOP odred; u što kraćem roku formirati Oblasni komitet SKOJ-a; posebnu pažnju pokloniti pitanju bratstva i jedinstva makedonskog i šiptarskog življa.

8. 5. 1943 Delegat CK KPM Vera Aceva izveštava CK o stanju na teritoriji 4. oblasnog komiteta (istočna Makedonija) i o preduzetim merama za formiranje Štaba 4. oper. zone i Bregalničkog partizanskog odreda.

13. 5. 1943 U Strumici bugarske vlasti uhapsile 30 članova KPJ i simpatizera NOP-a predviđenih za odred. Time je ponovo sprečeno formiranje Strumičkog NOP odreda.

14. 5. 1943 U Kičevu italijanska policija uhapsila 13 članova KPJ, među kojima i 2 člana MK Kičevo.

17. 5. 1943 U s. Neveski (kod Kostura, u Grčkoj) Bitoljsko-prespanski NOP odred -Damjan Gruev- i grčki partizanski odred -Vičo- održali vrlo uspeo politički zbor.

17. 5. 1943 U s. Gornikovu (kod Kavadaraca) NOP odred -Dobri Daskalov- održao miting, a potom u borbi odbacio grupu od oko 30 bugarskih policajaca koji su pokušali da uđu u selo, nanevši im gubitke od 3 mrtva i 1 ranjenog.

18. 5. 1943 U s. Bojančištu (kod Kavadaraca) NOP odred -Dobri Daskalov- napao bugarske vojnike i policiju i posle kraće borbe ovladao selom. Neprijatelj je, sa pristiglim pojačanjem iz Kavadaraca, izvršio protivnapad i povratio selo. Odred se povukao prema pl. Kožufu, pretrpevši gubitke od 3 mrtva. Gubici neprijatelja: 9 mrtvih i 2 zarobljena.

18. 5. 1943 U s. Radnji (kod Demir-kapije) NOP odred -Sava Mihajlov- održao miting i povratio seljacima žito koje je okupator rekvirirao.

19. 5. 1943 Kod s. Vinice (blizu Kočana) prikupila se grupa partizana i vojno-političkih rukovodilaca radi formiranja Štaba 4. operativne zone NOV i PO Makedonije i Bregalničkog NOP odreda.

19. 5. 1943 U s. Prekopanoj (kod Kostura u Grčkoj) Bitoljsko-prespanski NOP odred -Damjan Gruev- i grčki partizanski odred -Vičo- održali politički zbor. Ovde se NOP odredu -Damjan Gruev- pridružilo 15 novih boraca iz okoline Bitolja i Prespe, koji su pobegli iz bugarske vojske.

20. 5. 1943 U s. Prekopanoj (kod Kostura, u Grčkoj), po naređenju GŠ NOV i PO za Makedoniju, formiran privremeni Štab 2. operativne zone NOV i PO Makedonije. Zona je obuhvatala teritoriju; južno od linije Debar - Kičevo - Brod - s. Bogomila i zapadno od žel. pruge s. Bogomila-Prilep-Bitolj.

21. 5. 1943 Formiran Kičevsko-mavrovski NOP odred, jačine oko 60 boraca, od ljudstva Kičevskog NOP odreda -Kozjak- i Mavrovskog NOP odreda -Korab-.

21. 5. 1943 U rejonu s. Vinice (kod Kočana) bugarska vojska i policija razbile Štab 4. operativne zone NOV i PO Makedonije i Bregalnički NOP odred pri samom formiranju. Zarobljena su 3 i poginula su 3 borca, među kojima i Vančo Prkev, narodni heroj, koji je bio predviđen za političkog komesara 4. operativne zone.

21. 5. 1943 Na pl. Kožufu NOP odred -Dobri Daskalov- napao iznenada noću dve bugarske pogranične karaule i zarobio 12 vojnika sa celokupnom ratnom opremom.

22. 5. 1943 U s. Prekopanoj (kod Kostura, u Grčkoj) formiran Bitoljski NOP odred -Goce Delčev- od ljudstva bitoljskog kraja, koje je izdvojeno iz NOP odreda -Damjan Gruev-. Dotadašnji Bitoljsko-prespanski NOP odred -Damjan Gruev- je dobio ime Prespansko-ohriđski NOP odred -Damjan Gruev-.

22. 5. 1943 Po naređenju GŠ NOV i PO za Makedoniju Prespansko-ohridski NOP odred -Damjan Gruev- odvojio se, u rejonu Kostura, od Bitoljskog NOP odreda -Goce Delčev- i grčkog partizanskog odreda -Vičo- radi odlaska za Prespu.

23. 5. 1943 U s. Bapčoru (kod Kostura, u Grčkoj) Bitoljski NOP odred -Goce Delčev- i grčki partizanski odred -Vičo- razoružali seosku kontračetu i održali vrlo uspeo politički zbor.

24. 5. 1943 U rejonu Debra, preko kurira, uspostavljena veza između GŠ NOV i PO za Makedoniju i albanske partizanske čete (kasnije bataljona) -Hadži Lješ-, koja je pristala na saradnju s jedinicama NOVJ i zajedničku borbu protiv okupatora.

29. 5. 1943 U s. Višcnima (kod Kostura, u Grčkoj) Bitoljski NOP odred -Goce Delčev- i grčki partizanski odred -Vičo- razoružali kontračetu i zaplenili 12 pušaka i 1 puškomitraljez, a potom održali vrlo uspeo politički zbor.

31. 5. 1943 U s. Crnovenima (kod Kostura, u Grčkoj) Bitoljski NOP odred -Goce Dolčev- razoružao seosku kontračetu i održao politički zbor.

0. 6. 1943 Prespansko-ohridski NOP odred -Damjan Gruev- održao uspele tajne zborove sa stanovništvom sela Leskovec, Šurlenci, Stenje (kod Resna) i Olašani (kod Ohrida) pozivajući ga da stupa u NOP odrede.

0. 6. 1943 Kod pl. Jame (na putu Kičevo-Debar) Kičevsko-mavrovski NOP odred posekao tt stubove u dužini od 1 km i spalio dva mosta, a potom održao uspele zborove i formirao NO odbore u s. Ehlovcu i s. Gari.

0. 6. 1943 U rejonu s. Podvisa (kod Kičeva) formiran SK KPJ za kičevski srez.

0. 6. 1943 U s. Maglencima i s. Jablanici (kod Kumanova) bugarska policija i preševska kontračeta streljale 15 seljaka za odmazdu zbog neuspeha policijskog odreda -Benkovski- u borbama protiv jedinica NOV kumanovskog i vranjskog područja.

1. 6. 1943 U s. Crnovištu (kod Kostura, u Grčkoj) Bitoljski NOP odred -Goce Delčev- i grčki partizanski odred -Vičo- razoružali seosku kontračetu i održali miting sa seljacima, a potom se povukli na pl. Vičo.

3. 6. 1943 NOP odredi -Dobri Daskalov- i -Sava Mihajlov- ušli u s. Pravednik, s. šeškovo i s. Dradnju (kod Kavadaraca) pošto su posle polučasovne borbe, savladali otpor bugarske policije u s. Dradnji. Odredi su u ovim selima spalili opštinske arhive, a žito i vunu, koju je okupator rekvirirao, i zaplenjeni novac vratili seljacima. Zarobljena su 3 policajca, a zaplenjeno je 8 pušaka, 2 pištolja i dosta municije.

4. 6. 1943 U s. Galištu (kod Kavadaraca) NOP odredi -Dobri Daskalov- i -Sava Mihajlov- održali veoma uspeo zbor sa seljacima.

5. 6. 1943 U s. Drenu i s. Smolanu (kod Kavadaraca) NOP odredi -Dobri Daskalov- i -Sava Mihajlov- održali mitinge. Odred -Sava Mihajlov-, napuštajući s. Dren, vodio borbu protiv bugarske zasede.

6. 6. 1943 U s. Berbacu (kod Kumanova) delovi 2. južnomoravskog NOP odreda u kraćoj borbi naterali u bekstvo oko 40 bugarskih policajaca.

7. 6. 1943 U Tikvešu delovi bugarske 14. i 15. divizije i policijske snage iz Kavadaraca, Velesa i Prilepa preduzeli koncentrična dejstva da bi uništili NOP odrede -Dobri Daskalov- i -Sava Mihajlov-. Odredi su u to vreme, po zadatku, bili krenuli na područje Velesa, ali nisu uspeli da se tamo probiju, već su se, pod borbom, po grupama prebacili preko Vitačeva ka pl. Kožufu. Neprijatelj je do 16. juna streljao u Tikvešu 72 seljaka aus. Vataši, posle zverskog mučenja, 12 omladinaca od 14 do 16 godina; zatim se, opljačkavši i popalivši više sela, povukao u polazne garnizone.

8. 6. 1943 Kod s. Fariša (blizu Kavadaraca) NOP odred -Dobri Daskalov- razbio bugarsku zasedu.

9. 6. 1943 U s. M. i s. G. Rađobili (kod Kavadaraca) upao NOP odred -Dobri Daskalov- i održao zbor sa seljacima, kojima je podelio 900 kg vune nađene u opštinskom magacinu. Bugarska policija je potom streljala 4 pripadnika NOP-a.

10. 6. 1943 Direkcija bugarske policije u Sofiji naredila oblasnim načelnicima policije -carstva- da strogo sprovode odluku vlade o konfiskaciji celokupne imovine partizana i njihovih porodica, kao i pristalica NOP-a koji ih prihvataju i podržavaju.

11. 6. 1943 Bitoljski NOP odred -Goce Delčev-, po direktivi GŠ NOV i PO za Makedoniju, prešao iz Egejske Makedonije, gde je dotada dejstvovao, na našu teritoriju u rejonu s. Graešnice (kod Bitolja).

12. 6. 1943 Kod mesta zvanog Klinska lesa (blizu Kavadaraca) bugarska zaseda, posle kraće borbe, ubila političkog komesara 3. operativne zone NOV i PO Makedonije. 2 bolesna borca NOP odreda -Dobri Daskalov- i l seljaka koji su pokušavali da pređu Crnu reku.

13. 6. 1943 Kod Kaluđerovog kamena (na pl. Kozjaku) NOP odredi -Dobri Daskalov- i -Sava Mihajlov-, posle kraće borbe, izbegli okruženje koje su im pripremili bugarska vojska i policijski odred i bez gubitaka se povukli prema pl. Kožufu.

14. 6. 1943 U rejonu ž. st. Preseka (na pruzi Kičevo-Struga) Kičevsko-mavrovski NOP odred napao železnički transport, ubio 7 italijanskih vojnika i zaplenio 1 p. mitraljez, 7 pušaka, dosta municije i druge opreme.

16. 6. 1943 Između s. Rakle i s. Nikodina (kod Prilepa), u borbi protiv bugarskih vojnika i policije, ranjen zamenik komandanta NOP odreda -Dobri Daskalov- Blažo Todorovski Čičo, narodni heroj (posle nekoliko dana podlegao ranama).

23. 6. 1943 U s. Lavci (kod Bitolja) bugarska vojska i policija opkolile grupu od 13 partizana Bitoljskog NOP odreda -Goce Delčev-. Posle kraće borbe poginuli su vršilac dužnosti komandanta 2. operativne zone NOV i PO Makedonije i jedan borac, dok su se ostali borci probili i kasnije priključili svojem odredu.

26. 6. 1943 Kumanovska partijska organizacija formirala dve partizanske grupe, koje su do kraja jula dejstvovale delom na vranjskom terenu, u sastavu 2. južnomoravskog NOP odreda, a delom u rejonu Kozjaka. (Ove grupe su poslužile kao jezgro za formiranje Kumanovskog NOP odreda.)

28. 6. 1943 U s. Rakovu (kod Lerina, u Grčkoj) Prespansko-ohridski NOP odred -Damjan Gruev- i Bitoljski NOP odred -Goce Delčev- razoružali 8 policajaca, zapalili opštinsku arhivu i održali uspeo miting.

28. 6. 1943 U s. Orahu (kod Kumanova) Kumanovska partizanska grupa, neposredno posle formiranja, spalila opštinsku arhivu.

0. 7. 1943 GŠ NOV i PO za Makedoniju uputio GŠ NOV Grčke pismo sa predlogom za sastanak obostranih predstavnika radi koordinacije dejstava.

0. 7. 1943 Kod s. Karburice (blizu Kičeva) jaki italijanski delovi Kičevskog garnizona i balisti napali Kičevsko-mavrovski NOP odred, koji se, posle borbe, po grupama povukao na mavrovski teren, pretrpevši gubitke od 4 mrtva i 12 nestalih.

0. 7. 1943 U s. Vidranima i s. Judovu (kod Kičeva), s. Beličici, s. Sretkovu i s. Mavrovu (kod Gostivara) i s. Tresonču i s. Selcu (kod Debra) Kičevsko-mavrovski NOP odred prihvatao nove borce u svoje redove, a kod ž. st. Preseka (na pruzi Ohrid-Kičevo) pokidao tt linije u dužini od 2 km.

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

Letak od januara 1943. god. povodom zverskog ubistva narodnog heroja Mirča Adeva i Straša

Pismo CK KPJ Pokrajinskom komitetu KPJ za Makedoniju od 16. januara 1943. god. u kome se kritikuje Pokrajinski komitet zbog nedovoljne širine platforme narodnooslobodilačke borbe u Makedoniji

Pismo Bitoljskog okružnog komiteta KPJ partizanskoj četi Jane Sandanski od 23. januara 1943. god. o političkoj situaciji i potrebi saradnje sa grčkim partizanima

Okružnica broj 1 Glavnog štaba NOP odreda Makedonije od februara 1943. god. u vezi s reorganizacijom partizanskih odreda

Pismo Bitoljskog okružnog komiteta KPJ političkom komesaru partizanske čete Jane Sandanski od 5. februara 1943. god.

Pismo Bitoljskog okružnog komiteta KPJ četi Jane Sandanski‘ od 6. februara 1943. god. o potrebi dejstva na teritoriji pod bugarskom okupacijom

Naređenje Glavnog štaba Makedonije od 10 februara 1943. god. partizanskoj četi Jane Sandanski o stvaranju baze za zimovanje i potrebi povezivanja sa grčkim i albanskim partizanima

Obaveštenje Bitoljskog okružnog komiteta KPJ od 12. februara 1943. god. partizanskoj četi Jane Sandanski o mobilizaciji koju priprema bugarska vlast

Pismo Bitoljskog okružnog komiteta od 13. februara 1943. god. političkom komesaru čete J. Sandanski o načinu dejstva na teritoriji pod italijanskom okupacijom

Pismo Bitoljskog okružnog komiteta KPJ od 16. februara 1943. god. upućeno četi Jane Sandanski

Instrukcija PK KPJ za Makedoniju od 20. februara 1943. god. za sprečavanje mobilisanja Makedovaca za bugarsku vojsku

Poziv delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ, Svetozara Vukmanovića-Tempa od 28. februara 1943. god. makedonskim partizanskim odredima za pojačanje akcija protiv okupatora

Naredba delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ Svetozara Vukmanovića-Tempa od marta 1943. god. Glavnom štabu Makedonije za formiranje operativnih zona

Pismo Kirila Krstevskog od 1. marta 1943. god. komandi čete Jane Sandanski o reorganizaciji partizanskih jedinica Makedonije

Izveštaj komesara Kruševskog mesnog operativnog štaba od 7. marta 1943. god. Glavnom štabu NOP odreda Makedonije o akcijama partizanskog odreda Pitu Guli

Pismo Bitoljskog okružnog komiteta KPJ od 9. marta 1943. god. četi Jane Sandanski u kome se osuđuje neprimanje novih boraca u četu

Naređenje delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ od 15. marta 1943. god. štabovima operativnih zona i samostalnih odreda za organizovanje pomoćnih službi štabova

Naređenje delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ od 16. marta 1943. god. štabovima operativnih.zona i samostalnih odreda za omasovljenje odreda, povećavanje njihove aktivnosti na što širem području i pojačanje odgovornosti i discipline u njima

Direktivno pismo Bitoljskog oblasnog komiteta KPJ od 17. marta 1943. god. grupi partizana odreda Pitu Guli o potrebi njihovog prebacivanja na teritoriju pod bugarskom okupacijom

Izveštaj Bitoljskog oblasnog komiteta od 16. aprila 1943. god. CK-u o stanju na svom području i preduzetim merama na organizovanju Druge operativne zone

Izveštaj štaba Treće operativne zone od 14. maja 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o organizovanju partizanskih četa na Tikveško-đevđeliskoj teritoriji

Pismo Glavnog štaba NOV i PO Kosmeta od 22. maja 1943. god. štabu Prve operativne zone Makedonije o mogućnostima prebacivanja makedonskih jedinica na teren Kosmeta i potrebi zajedničkih akcija

Saopštenje Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od juna 1943. god. o petnaestodnevnim akcijama partizanskih odreda Operativne zone

Proglas CK KP Makedonije od juna 1943. godine

Izveštaj štaba Prve operativne zone od 10. juna 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o diverzijama i političkom radu

Izveštaj štaba Prve operativne zone od 14. juna 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o akciji Kičevsko-mavrovskog odreda na voz kod Preseke 

Izveštaj komandanta odreda Damjan Grujev od 18. juna 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o akcijama izvedenim na grčkoj teritoriji

Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 19. juna 1943. god. štabu Prve operativne zone za učvršćenje postojećih i stvaranje novih jedinica, formnranje narodnooslobodilačkih odbora i razvijanje bratstva i jedinstva s albanskom nacionalnom manjinom

Izveštaj Cvetka Uzunovskog Glavnom štabu Makedonije od 25. juna 1943. god. o mogućnostima smeštaja Glavnog štaba na Karaormanu

Naredba Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 26. juna 1943. god. o izmenama u komandnom sastavu štaba Prve operativne zone

Kratki dvomesečni pregled izvedenih akcija partizanskih odrsda Damjan Grujev i Goce Delčev dostavljen jula 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije

Izveštaj Drugog odreda Prve operativne zone od jula 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o stanju u odredu

Poziv štaba Prve operativne zone od jula 1943. god. seljacima da ne predaju svoje proizvode okupatoru

Izveštaj člana CK KP Makedonije od 4. jula 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedoiije o stanju u Trećoj operativnoj zoni

Izveštaj štaba Druge operztivne zone Glavnom štabu NOV i PO Makedonije od 14. jula 1943. god. o aktivnosti odreda Damjan Grujev i Goce Delčev

Pismo Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 16. jula 1943. god. Štabu partizanskih jedinica Egejske Makedonije

Izveštaj štaba odreda Goce Delčev od 21. jula 1943. god Glavnom štabu NOV i PO Makedonije

Glavne akcije na teritoriji Prve operativne zone u vremenu od 28. jula do 26. avgusta 1943. godine

Izveštaj Prvog oblasnog komiteta KPM od 29. jula 1943. god. Centralnom komitetu KPM o, stanju na svom području

Izveštaj štaba Druge operativne zone od 29. jula 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o aktivnosti partizanskog odreda Damjan Grujev

Izveštaj štaba odreda Damjan Grujev od 29. jula 1943. god. štabu Druge operativne zone

Izveštaj grupe partizana odreda Damjan Grujev od 31. jula 1943. god. štabu svog odreda o političkoj aktivnosti na teritoriji Sreza resanskog

Proglas Povereništva CK KP Makedonije od avgusta 1943. god. izbeglicama od italijansko-balističkog terora

Odluka štaba Druge operativne zone od avgusta 1943. God. o formiranju bataljona Mirče Acev i postavljanju njegovog rukovodećeg kadra

Naredba skopskog oblasnog policiskog načelnika Simeonova od 7. avgusta 1943. god. o načinu slanja u internaciju

Izveštaj Svetozara Vukmanovića-Tempa od 8. avgusta 1943. god. CK KPJ o stanju u Makedoniji, na Kosmetu, Jugoistočnoj Srbiji, Albaniji i Grčkoj

Pismo Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 11. avgusta 1943. god. štabu Hadži Lješevog bataljona za ostvarenje saradnje i prelazak jedne čete albanskih partizana na područje Prve operativne zone

Naredba Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 13. avgusta 1943. god. o postavljanju komandnog kadra i razgraničenju Prve i Druge operativne zone

Desetodnevni izveštaj štaba Prve operativne zone od 16. avgusta 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije

Izveštaj štaba Drugog odreda od 17. avgusta 1943. god. štabu Prve operativne zone o formiranju narodnooslobodilačkih odbora i povećanju odreda

Izveštaj zamenika političkog komesara Prve operativne zone od 18. avgusta 1943. god. Centralnom komitetu KP Makedonije o formiranju bataljona Mirče Acev

Naredba Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 19. avgusta 1943. god. o organizacionoj strukturi jedinica i regulisanju u njima svakodnevnog života i rada

Izveštaj političkog komesara Druge operativne zone od 20. avgusta 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o vojnopolitičkoj aktivnosti odreda Damjan Grujev u Egejskoj Makedoniji i uspostavljanju uske saradnje sa grčkim Lerinskim partizanskim odredom Vičo

Pismo Dobrivoja Radosavljevića od 24. avgusta 1943. godine

Pnsmo Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 24. avgusta 1943. god. Glavnom štabu NOV Grčke kojim se traži obaveštenje o patroli poslatoj za povezivanje sa Tempom

Direktiva Svetozara Vukmanovnća-Tempa Centralnom komitetu KP Makedonije od 25. avgusta 1943. god. o daljim zadacima za razvoj narodnog ustanka Makedonije

Pismo Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 28. avgusta 1943. god. bataljonu Mirče Acev povodom njegovog formiranja

Pismo Dobrivoja Radosavljevića od 29. avgusta 1943. god. štabu Druge operativne zone o pojačavanju akcija na teritoriji pod bugarskom okupacijom

Izveštaj komandanta Drugog odreda Prve operativne zone od septembra 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije

Bilten povereništva Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od septembra 1943. god. o zverstvima bugarske vojske i policije u tikveškom kraju

Proglas Trećeg oblasnog komiteta KPM od septembra 1943. god. seljacima tikveškog, đevđeliskog i veleškog kraja da ne predaju žito i ostalo

Telegram ministra unutrašnjnh poslova Gabrovskog od septembra 1943. god. o pariranju svake komunističke akcije

Pismo štaba Druge operativne zone od 3. septembra 1943. god. štabu Albanskog partizanskog bataljona Mokra

Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Makedonije koje prenosi štab Druge operativne zone 6. septembra 1943. god. Prvom i Drugom odredu Prve operativne zone za zajednički napad na Kruševo sa bataljonom Mirče Acev

Opomena štaba Druge operativne zone od 6. septembra 1943. god. kojom se zabranjuje svaki kontakt sa nemačkom vojskom koja je vršila reokupaciju italijanske okupacione zone

Poziv štaba Druge operativne zone od 7. septembra 1943. god. seljacima sela Botun da se uz pomoć partizanskih jedinica suprotstave okupatorskim pothvatima

Naredba ministra unutrašnjih poslova Gabrovskog od 22. septembra 1943. god. o praćenju sumnjivih lica

Naredba skopskog oblasnog policiskog načelnika Simeonova od 2. oktobra 1943. god. za borbu protiv partizana

Naredba skopskog oblasnog direktora Rajeva od 6. januara 1943. god. o potrebi obaveštavanja pretsednika opštine o policiskim merama preduzetim u njegovoj opštini

Pismo Centralnog komiteta KPJ od 16 januara 1943 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Makedoniju kojim se ukazuje na nedovoljnu širinu platforme Narodnooslobodilačke borbe u Makedoniji

Obaveštenje skopskog oblasnog policiskog načelnika A. Bogdanova od 29. januara 1943. god. o organizovanju nemačke vojno-policiske službe u Velesu i Đevđeliji

Pismo delegata Centralnog komiteta KPJ od 28 februara 1943 god. partiskim organizacijama i članovima KPJ u Makedoniji o slabostima partiskog rada u Makedoniji, načinu otklanjanja tih slabosti i stvaranja punog jedinstva makedonskog naroda u borbi za nacionalno oslobođenje

Poziv delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ Svetozara Vukmanovića-Tempa od 28 februara 1943 god. makedonskim partizanskim odredima za formiranje narodnooslobodilačke vojske u Makedoniji, njeno vojno-političko uzdizanje i pojačanje akcija protiv okupatora

Izveštaj agenta Državne sigurnosti Borisa Žuglova od 11. marta 1943. god. inspektoru Državne sigurnosti Skopske oblasti o slanju u logor 39 Jevreja

Direktiva delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ od 16 marta 1943 god. štabovima operativnih zona i samostalnih odreda Makedonije za organizovanje vojno-pozadinsteih službi u jedinicama

Naređenje delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ od 16 marta 1943 god. štabovima operativnih zona i samostalnih NOP odreda Makedonije za energično uklanjanje pogrešnih orgazacionih, političkih i taktičkih principa narodnooslobodilačkog pokreta Makedonije

Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 2 aprila 1943 god. Svetozaru Vukmanoviću-Tempu, članu Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije, o potrebi vojne saradnje partizanskih odreda Južne Srbije i Makedonije

Naredba skopskog oblasnog direktora Dimitra Raeva od 9. aprila 1943. god. o rasprodaji jevrejske imovine na teritoriji Skopske oblasti

Naredba ministra unutrašnjih poslova Gabrovskog od 10. aprila 1943. god. o neodložnom likvidiranju partizanskih jedinica i njihovih saradnika

Naređenje bitoljske oblasne direkcije od 20. aprila 1943. god. o preduzimanju mera po kojima bi se preko roditelja uticalo na partizane da se pokolebaju i predaju vlastima

Izvod iz mesečnog izveštaja za maj 1943. Komande 9. armije o napadu partizana na karabinijersku stanicu u s. Slivovo kod Ohrida

Izveštaj skopskog oblasnog policiskog načelnika A. Bogdanova od 3. maja 1943. god. direktoru policije o preduzetim merama za borbu protiv partizana

Članak u listu Celokupna Blgarija od 11. juna 1943. god. povodom razbijanja štaba Četvrte operativne zone maja 1943. godine

Pismo komandira Albanske partizanske čete od 24. maja 1943. god. Glavnom štabu Makedonije o pristanku na ponuđenu saradnju sa makedonskim jedinicama

Obaveštenje delegata CK KPJ Svetozara Vukmanovića-Tempa od juna 1943. god. CK KPM o postignutom sporazumu za saradnju sa grčkim i albanskim partizanima i načinu ostvarenja te saradnje

Đevđelisko sresko načelstvo 1. juna 1943. god. traži puške i municiju za kontračetnike

Izveštaj Komande 9. armije od 13. juna 1943. Vrhovnoj komandi o napadu partizana na voz u rejonu železničke stanice Presek na pruzi Kičevo - Struga

Izveštaj Komande 9. armije od 21. juna 1943. Vrhovnoj komandi o napadu na auto-kolonu na putu DebarStruga i o sukobu sa partizanima kod s. Karburice kod Kičeva

Izveštaj veleškog sreskog policiskog načelnika od 29. juna 1943. god. o izvršenoj blokadi i hapšenjima u selu Oraovec

Zabeleška Odeljenja za vezu Ministarstva inostranih poslova iz druge polovine jula 1943. o vojno-političkoj situaciji u NDH i bugarskoj okupaciji Jegejske Makedonije

Naređenje delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ Svetozara Vukmanovića Tempa od 18. jula 1943. Glavnom štabu NOV i PO za Kosovo i Metohiju da uspostavi stalne veze s Glavnim štabom Makedonije i da obaveštava o situaciji na svom području

Naredba bitoljske oblasne direkcije od 18. jula 1943. god. o efikasnijoj upotrebi raspoloživog oružja u opštinama pri odbrani od partizanskog napada

Izvod iz izveštaja Komande 9. armije od 22. jula 1943. Vrhovnoj komandi o hapšenju pripadnika NOP-a u Peći i akcijama partizana na teritoriji zapadne Makedonije

Izveštaj skopskog oblasnog policiskog načelnika Asena Bogdanova od 23. jula 1943. god. direktoru bugarske policije o brojnom stanju policije, specijalnih policiskih odreda i kontračeta na teritoriji Oblasti

Pismo Svetozara Vukmanovića Tempa od 25. jula 1943. Centralnom komitetu KP Makedonije o potrebi uspostavljanja saradnje između Glavnog štaba NOV i PO Makedonije i glavnih štabova NOV i PO Grčke i Albanije u borbi protiv okupatora

Izveštaj Bitoljske oblasne direkcije od avgusta 1943. god. Ministarstvu spoljnih poslova Bugarske o političkoj situaciji i o aktivnosti partizanskih jedinica na teritoriji zapadne Makedonije pod italijanskom okupacijom

Izveštaj skopskog oblasnog policiskog načelnika Asena Bogdanova od 6. avgusta 1943. god. direktoru policije u Sofiji o brojnom stanju, naoružanju i rasporedu policiskih snaga na teritoriji Oblasti

Izveštaj Svetozara Vukmanovića Tempa od 8. avgusta 1943. Centralnom komitetu KPJ o vojno-političkoj situaciji u jugoistočnoj Srbiji, Makedoniji, na Kosovu i Metohiji, u Grčkoj i Albaniji

Pismo Svetozara Vukmanovića Tempa od 10. avgusta 1943. Centralnom komitetu KP Makedonije o potrebi što bržeg uzdizanja i osposobljavanja mladih partijskih kadrova

Izveštaj Svetozara Vukmanovića Tempa od 10. avgusta 1943. Centralnom komitetu KPJ o načinu sprovođenja primljenih direktiva Centralnog komiteta KPJ u vezi s Makedonijom

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

Komunistička partija Makedonije Ilegala u ratu Glavni štab Makedonije Komandant Jugoistoka Maximilian von Weichs 1. vojvođanska udarna brigada Gostivar Italija u drugom svetskom ratu Žene u ratu Petar Gabrovski Mobilizacija u oslobodilačkom ratu 2. južnomoravski partizanski odred Bitola Kratovo Albanija u drugom svetskom ratu Svetozar Vukmanović Tempo 1. makedonsko-kosovska udarna brigada Albanski partizani Kruševo Debar Narodni heroji Jugoslavije Mavrovski partizanski odred Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Diverzije u oslobodilačkom ratu Bali Kombetar Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Mihajlo Apostolski Oslobođenje Kičeva 1943. Zasede u oslobodilačkom ratu Kumanovo Kavadarci Bratstvo i jedinstvo u ratu Josip Broz Tito Ni zrno žita okupatoru! Štampa u ratu Kumanovski partizanski odred Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) Bitoljski partizanski odred "Goce Delčev" Veles 2. makedonska udarna brigada Dobrivoje Radosavljević Bugarska u drugom svetskom ratu Kapitulacija Italije Kičevo Narodno oslobodilački odbori Cvetko Uzunovski Tetovo Borbe u Makedoniji 1944. Omladina u ratu Ljupčo Arsov Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Politički komesari u NOR-u Bugarski zločini u Jugoslaviji Struga Kriva Palanka Centralni komitet KPJ Vrhovni štab NOVJ Gevgelija Grčka u drugom svetskom ratu Pokrajinski komitet KPJ za Makedoniju SKOJ Šarplaninski partizanski odred Skoplje Borbe u Makedoniji 1942. Kuzman Josifovski Grčki partizani Četnici u drugom svetskom ratu Preševo Prilep Negotino 5. bugarska armija Ohrid Pljačka u ratu Resen Partizanski odred "Damjan Gruev"