🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Borbe u Slavoniji 1942.

Za ovaj pojam je pronađeno 82 hronoloških zapisa, 25 dokumenata i 10 fotografija.

Događaji

18. 1. 1942 U Vukovaru ustaški pokretni preki sud osudio na smrt 19 rodoljuba.

4. 2. 1942 U s. Kokočaku (kod Podrav. Slatine) ustaše ubile sekretara OK KPH za Bjelovar Vasu Vostrela, narodnog heroja.

5. 2. 1942 Na Papuku otpočele trodnevne borbe u kojima je 2. četa Slavonskog partizanskog bataljona razbila delove domobranskog 5. pešadijskog puka, ojačane ustaškim posadama iz Slav. Požege, N. Gradiške i Pakraca.

26. 2. 1942 Na Begovači (na Psunju) otpočeo kurs za komandire partizanskih četa. Nešto kasnije su kursisti premešteni na Gradinu, više s. Bobara (kod Pakraca), ali ni tamo zbog neprijateljskog napada kurs nije završen.

27. 2. 1942 U s. Badljevini (kod Pakraca) 1. četa Slavonskog partizanskog bataljona razoružala domobrane i zaplenila 27 pušaka, 29 bombi i 1.500 metaka, a zgradu opštine i pošte demolirala i arhivu spalila.

20. 3. 1942 U logoru Stara Gradiška ustaše streljale člana OK KPH za Karlovac Nadu Dimić, narodnog heroja.

29. 3. 1942 Žandarmerijsko uporište u s. Vilić Selu (kod Slav. Požege) napali delovi 2. bataljona 1. slavonskog NOP odreda, ali ga, zbog dolaska ojačanja, nisu zauzeli. Partizanske jedinice su imale 12 mrtvih, a žandarmi 6 mrtvih i ranjenih.

1. 4. 1942 U s. Dubokoj (kod Slav. Požege) izabran seoski NO odbor.

2. 4. 1942 Između sela Bobara i Caprginaca (kod Pakraca) 1. bataljon 1. slavonskog NOP odreda napao iz zasede 3. ustaški bataljon iz Nove Gradiške i ubio 6 a ranio 9 ustaša. Naše jedinice su imale 4 ranjena i 7 mrtvih boraca, među kojima je bio i politički komesar toga bataljona Marko Kljajić, narodni heroj.

5. 4. 1942 Delovi 1. bataljona 1. Slavonskog NOP odreda zapalili ž. st. Dragalić (kod Nove Gradiške) i porušili prugu.

8. 4. 1942 Kod s. Sekulinaca (blizu Podrav. Slatine) delovi 2. bataljona 1. slavonskog NOP odreda digli u vazduh neprijateljski transport, uništivši lokomotivu i 6 vagona, i održali miting sa 100 radnika.

9. 4. 1942 Kod Slatinskog Drenovca (blizu Podrav. Slatine) delovi 2. bataljona 1. slavonskog NOP odreda uništili neprijateljski transport.

20. 4. 1942 Delovi 2. bataljona 1. slavonskog NOP odreda zauzeli ustaško uporište u s. D. Pištani (kod Našica), zaplenili 20 pušaka i 1 pištolj i održali miting.

3. 5. 1942 Delovi 1. bataljona 1. slavonskog NOP odreda zapalili i uništili sva postrojenja rudnika Cernik (kod Nove Gradiške), pa sa rudarima održali miting.

5. 5. 1942 U s. Španovici (kod Pakraca) delovi 1. bataljona 1. slavonskog NOP odreda napali ustaše. Neprijatelj je imao 12 mrtvih. Zaplenjeno je 11 pušaka i 1 p. mitraljez.

21. 5. 1942 U Novoj Gradiški, na sastanku predstavnika policije, žandarmerije i ustaške i domobranske komande Velike župe Livac-Zapolje, odlučeno da se, radi osiguranja -javnog reda i mira- u srezovima Našice, Podravska Slatina, Virovitica, Daruvar, Pakrac, Nova Gradiška i Slav. Požega, prikupi i transportuje u koncentracione logore sve stanovništvo koje sarađuje s NOP-om.

22. 5. 1942 Na ž. st. u Slav. Brodu ilegalni partijski radnici zapalili magacine.

24. 5. 1942 Delovi 1. slavonskog NOP odreda, posle kratke borbe, razoružali domobransku stražu vojnog strelišta kod Virovitice, zaplenivši 1 p. mitraljez, 10 pušaka, 1250 metaka, 8 bombi i drugi ratni materijal.

27. 5. 1942 Na pruzi s. Slatinski Drenovac - s. Čačinci (kod Podrav. Slatine) delovi 2. bataljona 1. slavonskog NOP odreda zaustavili (a zatim uništili) voz, ubili 10 ustaša i žandarma, zaplenili 8 pušaka i 2 pištolja i sa putnicima održali miting.

0. 6. 1942 U s. Okučanima (kod Nove Gradiške) jedinice 1. slavonskog NOP odreda razoružale neprijateljsku posadu - pripadnike nemačke nacionalne manjine, zaplenivši 35 pušaka.

2. 6. 1942 Delovi Banijske proleterske čete i jedne čete 2. bataljona 1. slavonskog NOP odreda zauzeli neprijateljsko uporište s. Bučje (kod Pakraca) i zapalili opštinsku i školsku zgradu u kojima su ranije bili smešteni nepri-jatsljski vojnici.

6. 6. 1942 Selo Poljanšku (kod Slav. Požege) zauzeli Banijska proleterska četa i jedan vod 2. bataljona 1. slavonskog NOP odreda. Ustaše su imale 12 mrtvih. Zaplenjeno je 12 pušaka i 950 metaka.

13. 6. 1942 Delovi 2. bataljona 1. slavonskog NOP odreda zauzeli domobransko uporište u s. Zdencima (kod Podrav. Slatine). Zaplenjeno je 10 pušaka, 1 pištolj, 3 bombe i druga ratna oprema.

21. 6. 1942 Jedinice 1. i 2. bataljona 1. slavonskog NOP odreda i delovi Proleterskog bataljona Operativnog štaba NOP i DV za Bos. krajinu zauzeli domobransko uporište u s. Bučkom Kamenskom (kod Slav. Požege), gde su zarobili 68 domobrana i zaplenili 1 mitraljez, 4 p. mitraljeza i 106 pušaka.

26. 6. 1942 Kod s. Branežaca (blizu Pakraca) delovi 1. bataljona 1. slavonskog NOP odreda i Banijska proleterska četa odbili napad ustaša iz s. Španovice.

29. 6. 1942 U s. Đulavecu (kod Daruvara) 3. bataljon 1. slavonskog NOP odreda i delovi Proleterskog bataljona Operativnog štaba NOP i DV za Bos. krajinu napali delove ustaškog Pripremnog bataljona i nekoliko žandarma i naoružanih pripadnika nemačke nacionalne manjine, u toku napada uništili električnu centralu, žand, i ž. st. i opštinu i zaplenili oko 150 pušaka i 4 p. mitraljeza, zatim se, zbog dolaska pojačanja iz Virovitice, povukli.

0. 7. 1942 U logoru u Staroj Gradiški ustaše ubile Milana Špalja, narodnog heroja.

1. 7. 1942 Između Pakraca i Badljevine delovi 1. bataljona 1. slavonskog NOP odreda porušili železničku prugu, tt veze u dužini od 4 km, 1 most i ž. st.

12. 7. 1942 Delovi 3. bataljona 1. slavonskog NOP odreda zauzeli domobransko uporište u s. Pušini (kod Podrav. Slatine), zaplenivši 36 pušaka i 2 p. mitraljeza, a zatim, održali miting sa stanovništvom sela i zarobljenim domobranima.

20. 7. 1942 OK KPH za Slav. Brod uputio stanovništvu proglas u kome ga poziva da ne predaje žetvu ustašama, već da kao jedan ustane protiv pljačke i bori se za slobodu Hrvatske.

22. 7. 1942 Delovi 1. bataljona 1. slavonskog NOP odreda porušili ž. st. Brezine - Bujavica (kod Pakraca), i prugu i tt veze u dužini 3,5 km, a zapalile 4 zgrade i fabriku plinova sa svim postrojenjima i 1 automobil.

24. 7. 1942 Delovi 2. bataljona 1. slavonskog NOP odreda zauzeli domobransko uporište u s. Gazijama (kod Našica), zarobili celu posadu i zaplenili 31 pušku i 2 p. mitraljeza.

26. 7. 1942 Kod s. Londžice (na pruzi Našice - Slav. Požega) jedinice 2. bataljona 1. slavonskog NOP odreda uništile neprijateljski transportni voz.

3. 8. 1942 U s. Kusonjama (kod Pakraca) ustaše bacile u bunare preko 300 zaklanih Stanovnika tog sela i okoline.

9. 8. 1942 U s. Trapinsku (kod Virovitice) delovi 3. bataljona 1. slavonskog NOP odreda zarobili 22 domobrana s naoružanjem.

12. 8. 1942 Delovi 1. slavonskog NOP odreda napali domobransko uporište Orahovicu (kod Našica), ali se posle kraće borbe povukli, zarobivši 28 domobrana i 1 nemačkog vojnika i zaplenivši 34 puške i dosta municije.

14. 8. 1942 Kod ž. st. Vukosavljevice (blizu Virovitice) delovi 3. bataljona 1. slavonskog NOP odreda napali putnički voz i zarobili 37 domobrana i ustaša s naoružanjem, a kompoziciju voza oštetili.

14. 8. 1942 U Vukovaru ustaše streljale 17 ljudi i žena iz Srema, pripadnika i simpatizera NOP-a.

15. 8. 1942 Delovi 1. slavonskog tfOP odreda zauzeli domobransko uporište u s. Slatinski Drenovac (kod Podrav. Slatine) i zaplenili 24 puške.

19. 8. 1942 U Vukovaru ustaše streljale 100 pripadnika i simpatizera NOP-a iz Srema.

20. 8. 1942 Posle kraće borbe 3. bataljon 2. slavonskog NOP odreda zauzeo domobransko uporište u s. Podgoraču (kod Našica) i zaplenio 42 puške.

25. 8. 1942 U Vukovaru ustaše streljale 140 pripadnika i simpatizera NOP-a iz Srema.

0. 9. 1942 Formiran novi OK KPH za Slav. Brod.

0. 9. 1942 Formiran MK KPH za Osijek.

3. 9. 1942 U Vukovaru ustaše streljale 36 ljudi i žena iz Srema, simpatizera i pripadnika NOP-a.

9. 9. 1942 Delovi 1. slavonskog NOP odreda i Banijska proleterska četa zauzeli s. Uljanik (kod Pakraca) i razoružali njegovu posadu (domobrane, žandarme i finanse).

13. 9. 1942 Delovi jedinica 3. operativne zone NOP odreda Hrvatske zauzeli Orahovicu (kod Našica). Oni su u toku borbe zapalili ž. st., domobransku kasarnu i nekoliko kuća odakle je neprijatelj davao otpor, zarobile 25 domobrana i zaplenile mnogo vojnog i sanitetskog materijala.

16. 9. 1942 Delovi jedinica 3. operativne zone NOP odreda Hrvatske zauzeli Slat. Drenovac (kod Podr. Slatine), zarobili 20 domobrana i 1 oficira i zaplenili veliku količinu ratnog materijala.

18. 9. 1942 Sedma hrvatska NO brigada, Moslavački partizanski bataljon i delovi 1. slavonskog NOP odreda i Proleterskog bataljona Operativnog štaba NOP i DV za Bos. krajinu napali s. Pitomaču, s. Kloštar i rudnik uglja kod Pitomače (blizu Virovitice), koje su branili domobrani i žandarmi. U toku borbe te jedinice su zapalile železničke stanice u Kloštaru i Pitomači, opštinu i žandarmerijsku stanicu u Pitomači, postrojenja u rudniku, 1 mlin sa 20 vagona žita, 2 lokomotive i 40 vagona, porušile železničku prugu i zaplenile mnogo sanitetskog materijala i veliku sumu novca.

28. 9. 1942 Grubišno Polje (kod Virovitice) napala 7. hrvatska NO brigada i delovi 1. slavonskog NOP odreda, Moslavačkog i Krajiškog proleterskog bataljona i Banijske proleterske čete. Mesto je zauzeto, sem ustaškog doma i škole gde se neprijatelj zadržao. Zarobljeno 113 domobrana i ustaša i zaplenjeno 4 p. mitraljeza, 145 pušaka i 6000 metaka. U borbi je poginuo puškomitraljezac Proleterskog bataljona Operativnog štaba za Bos. krajinu Pero Kecman Mukonja, narodni heroj.

28. 9. 1942 Jedinice 2. bataljona 1. slavonskog NOP odreda posle jednočasovne borbe zauzele s. Čaglić (kod Pakraca). U toku borbe zapaljeni su svi objekti u kojima se nalazila domobranska posada, zatim opština i žand. st. Zaplenjene su 22 puške, 3 sanduka municije, mnogo vojničkih odela i druga oprema.

0. 10. 1942 Štab 3. operativne zone NOP odreda Hrvatske uputio stanovništvu Slavonije proglas o padu u ruke partizana ustaškog uporišta u Španovici (kod Pakraca) i o tome da su zločinci kažnjeni.

5. 10. 1942 Sedma hrvatska NO brigada i delovi 1. slavonskog NOP odreda i Moslavačkog partizanskog bataljona zauzeli ustaško uporište u s. Španovici (kod Pakraca). Neprijatelj je pretrpeo gubitke od oko 160 mrtvih i ranjenih, a isto toliko zarobljenih. Zaplenjeno je 100 pušaka, 7 automata, 1 p. mitraljez i mnogo druge ratne opreme.

6. 10. 1942 U rejonu s. Španovice (kod Pakraca) delovi 1. slavonskog NOP odreda oborili nemački avion.

7. 10. 1942 Štab 3. operativne zone NOP odreda Hrvatske uputio podređenim jedinicama raspis o stečenim iskustvima pri zauzimanju ustaškog uporišta u s. Španovici (kod Pakraca).

11. 10. 1942 U s. Buđićima (kod Pakraca), po naređenju GŠ NOP odreda za Hrvatsku, od delova 1. i 2. slavonskog NOP odreda formirana 1. slavonska NOU brigada.

14. 10. 1942 Jedinice Kalničkog NOP odreda napale domobransko uporište u s. Špišić Bukovici (kod Virovitice) i zarobile 20 domobrana a zaplenile 16 pušaka.

14. 10. 1942 Kod s. G. Bogićevaca (između Okučana i Nove Gradiške) diverzantska grupa 3. operativne zone NOP odreda Hrvatske miniranjem srušila neprijateljski transportni voz. Lokomotiva i 4 vagona su oštećeni. Poginulo je 212 ustaša, domobrana i nemačkih vojnika.

19. 10. 1942 Jedinice 1. slavonske NOU brigade zauzele ustaško uporište u s. Podvrško (kod Nove Gradiške).

22. 10. 1942 Drugi bataljon 1. slavonskog NOP odreda napao domobrane i zauzeo ž. st. Brezine (na pruzi Banova Jaruga-Pakrac), gde je zaplenio 14 pušaka, 1 automat, oko 1000 metaka i 20 bombi.

24. 10. 1942 Drugi bataljon 1. slavonskog NOP odreda zauzeo i porušio ž. st. Dobrovac (na pruzi Banova Jaruga - Pakrac), koju su branili domobrani. U toku borbe zarobljeno je 7 domobrana, a zaplenjeno 7 pušaka, 9 bombi i druga oprema.

25. 10. 1942 Delovi 1. slavonske NOU brigade zauzeli ž. st. Ratkovicu (na pruzi Kapela-Pleternica), porušili prugu, zarobili 16 domobrana i zaplenili 32 puške, 1 automat, oko 1000 metaka, 60 bombi i drugi materijal.

26. 10. 1942 Kod s. Lovčića (blizu Slav. Broda) jedinice 1. slavonske NOU brigade posle dvočasovne borbe odbile napad jakih ustaških snaga iz Slav. Broda i nanele im velike gubitke.

28. 10. 1942 U s. Gradištu (kod Slav. Požege) nemačke snage, potpomognute avijacijom, napale 1. slavonsku NOU brigadu, koja se povukla iz sela uz obostrano velike gubitke. Tada je oboren 1 neprijateljski avion.

1. 11. 1942 Na ž. st. Londžica (na pruzi Batrina-Našice) delovi 1. slavonske NOU brigade napali neprijateljsku posadu, ali su, posle šestočasovne borbe, bili prinuđeni na povlačenje, zapalivši prethodno ž. st. i porušivši prugu, tt veze i 7 bunkera.

3. 11. 1942 Delovi 1. slavonskog NOP odreda zauzeli ž. st. Međurić (između Banove Jaruge i Pakraca).

3. 11. 1942 Delovi Kalničkog NOP odreda zauzeli ž. st. Đurmanec (na pruzi Krapina - Rogaška Slatina) koju su branile ustaše. Zapaljene su železnička stanica, jedna kompozicija putničkog voza i zgrada pošte.

4. 11. 1942 U Špišić-Bukovici (kod Virovitice) jedinice 1. bataljona 1. slavonske NOU brigade napale žand. st. i domobransku posadu, ali su posle jednočasovne borbe odbijene.

4. 11. 1942 Delovi 1. slavonske NOU brigade razrušili Našički vodovod i sva postrojenja oko njega (tako da su Našice ostale bez vode duže vremena), preko 1000 m železničke pruge Našice - Slav. Požega i sve tt veze.

15. 11. 1942 Prva slavonska NOU brigada zauzela s. Ćeralije i ž. st. Rijenci (kod Podrav. Slatine), koje su branili ustaše i domobrani, porušila ž. st., prugu i tt veze, zapalila zgradu opštine i zaplenila 31 pušku, oko 4000 metaka, 50 šinjela i drugu opremu.

17. 11. 1942 Jedinice 2. bataljona 1. slavonskog NOP odreda zauzele Strmac (lečilište kod Nove Gradiške), zarobile 47 domobrana i zaplenile 40 pušaka, 11.000 metaka, 2 automata i 1 p. mitraljez.

18. 11. 1942 Između s. Pitomače i s. Vukosavljevice (na pruzi Virovitica-Koprivnica) delovi Kalničkog NOP odreda napali teretni voz, zarobili oko 80 domobrana i zaplenili vagon brašna i vagon svinja, a kompoziciju spalili.

20. 11. 1942 U blizini s. Bučkog Kamenskog (kod Slav. Požege) jedinice 1. slavonske NOU brigade napale domobrane i nemačke vojnike i nanele im gubitke od 102 mrtva vojnika. Zaplenjene su 22 puške, 2 p. mitraljeza i 2 automata.

23. 11. 1942 Drugi bataljon 2. slavonskog NOP odreda zauzeo ustaško uporište u s. Trnavi (kod Podravske Slatine) i zaplenio 16 pušaka, 2 pištolja, 8 bombi i 860 metaka. U toku borbe su 3 ustaše poginule i 3 su ranjene.

27. 11. 1942 Kod ž. st. Bujavica-Brezina (na pruzi Banova Jaruga-Pakrac) 2. bataljon 1. slavonskog NOP odreda napao neprijateljski transportni vOz i zaplenio 120 pušaka, 1 p. mitraljez, 240 pari cipela i drugu opremu.

29. 11. 1942 Ustaško-domobranske snage iz Križevaca, Koprivnice, Ludbrega, Varaždinskih Toplica, Varaždina i Novog Marofa otpočele napad na Kalnički NOP odred koji se nalazio kod s. Osijeka, s. Ivanca i s. Duge Rijeke. Odred je odmah napustio Kalnik: 1. bataljon se uputio u pravcu Zagreba, 2. bataljon u pravcu Bilo-gore i 3. bataljon u pravcu Ivanščice.

6. 12. 1942 Jedinice 1. slavonske NOU brigade napale Podrav. Slatinu, ali su se 7. decembra ujutru morale povući zbog otpora neprijateljske posade. Zarobljena su 64 domobrana a zaplenjeno je 70 pušaka, 3 automata, 8 p. mitraljeza i 10.000 metaka.

16. 12. 1942 Jedinice 1. slavonske NOU brigade porušile prugu Banova Jaruga-Virovitica u dužini od 3 km (između Bastaja i Đulaveca) i tt veze u dužini od 8 km. Pored toga, prekopale su put Voćin-Pivnica na 6 mesta i porušile 1 most.

20. 12. 1942 Jedinice 1. slavonske NOU brigade zauzele ustaško-domobransko uporište u Orahovici (kod Podrav. Slatine), zarobile 76 domobrana i 10 ustaša i zaplenile 11 p. mitraljeza, 120 pušaka i 15.000 metaka.

21. 12. 1942 Kod s. Dragalića (između Okučana i N. Gradiške) diverzantska grupa 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske minirala nemački transportni voz, u kome je poginulo 47 i ranjeno 39 nemačkih vojnika. Uništeni su lokomotiva i 5 vagona.

25. 12. 1942 Jedinice 1. slavonskog NOP odreda napale ustaško-domobransko uporište s. Cernik (blizu Nove Gradiške), ali se posle petočasovne borbe povukle.

26. 12. 1942 Jedinice 12. hrvatske NO brigade zauzele s. Orljavac (kod Slav. Požege), koje svi bradili pripadnici nemačke nacionalne manjine. Neprijatelj je imao 55 mrtvih. Zaplenjeno je 45 pušaka, 5 p. mitraljeza, 5 automata, 4 pištolja, 1 minobacač i 25.000 metaka.

Dokumenti

Izveštaj kapetana Žarka Milurovića od 13. februara 1942. majoru Bošku Todoroviću o pokušaju organizovanja četničkih jedinica u Slavoniji

Izvještaj velikog župana župe Baranja u Osijeku od 13 siječnja 1942 god. o akcijama u predjelu Papuka i Krndije

Izveštaj Prve oružničke pukovnije od 16 marta 1942 god. Vrhovnom oružničkom zapovedništvu NDH o dejstvima partizana na području Vukovara

Izvještaj Krilnog oružničkog zapovjedništva u Slavonskom Brodu od 15 travnja 1942 god. o napadu partizana na kamenolom u Vetovu

Izvještaj Državne šumarije bivše brodske imovne općine u Daruvaru od 23. juna 1942. Ravnateljstvu šuma bivše brodske imovne općine u Vinkovcima o borbama s partizanima na sektoru Daruvara

Izvještaj Župske redarstvene oblasti Nova Gradiška od 27 kolovoza 1942 god. o napadu partizana na ustaše i Nijemce

Izvještaj Velike župe Baranja u Osijeku od 28 kolovoza 1942 god. o aktivnosti partizana u Slavoniji

Izvještaj ustaškog logornika iz Pakraca od 5 listopada 1942 god. o borbama kod Pakraca

Izvještaj oficira za vezu kod Sedamstočetrnaeste njemačke divizije od 21 listopada 1942 god. o ustaškim zločinima na području Grubišnog Polja, Pakraca i Kostajnice

BILTEN VRHOVNOG ŠTABA NARODNOOSLOBODILAČKE VOJSKE I PARTIZANSKIH ODREDA JUGOSLAVIJE Broj 20 - 21 - 22 za septembar, oktobar, novembar 1942 god. (Slavonija)

Izvještaj Zapovjedništva Prve gorske divizije od 15 studenog 1942 god. o čišćenju područja Moslavina i borbama na području Pakraca

Izvještaj Zapovjedništva Drugog domobranskog zbora od 7 prosinca 1942 god. o napadu na posadu u Podravskoj Slatini

Izvještaj Zapovjedništva Drugog domobranskog zbora od 8 prosinca 1942 god. o borbama na području Podravske Slatine

Izvještaj Stožera Prve gorske divizije od 11 prosinca 1942 god. o napadu na ustaško-domobransku posadu u Pakračkoj Poljani

Izvještaj Stožera Prve gorske divizije od 11 prosinca 1942 god. o napadu na ustaško-domobransku posadu u Pakračkoj Poljani

Izvještaj Župske redarstvene oblasti Nova Gradiška od 22 prosinca 1942 god. o dizanju u zrak vlaka sa njemačkim vojnicima kod Dragalića

Izvještaj Zapovjedništva ustaške pripreme u Novoj Gradiški od 26 prosinca 1942 god. o napadu na Cernik

Izvještaj Župske redarstvene oblasti u Požegi od 27 prosinca 1942 god. o borbama za Orljavac i okolna mjesta

Izvještaj Štaba I odreda III operativne zone NOV i PO Hrvatske Štabu Zone o vojnim akcijama Odreda od 28. XII 1942. do 3. I 1943. godine

Dopis Uprave pogona Petrolej DD u Zagrebu savjetniku Njemačkog poslanstva o stanju radova na proizvodnji i istraživanju nafte u pogonu Gojilo poslije partizanskog napada u septembru 1942. godine. U izvještaju se ističe da se proizvodnja u II polugodištu 1942. god. znatno povećala poslije izvršenih popravaka i primjene novih metoda eksploatacije, ali nisu izvedena nova bušenja, jer se izvori nalaze izvan zone koje štiti vojska

Molba Mjesne skupine Njemačke narodne skupine u Tornju Okružnom rukovodstvu Srednja Drava—Ilova za pružanje zaštite pripadnicima Skupine zbog aktivnosti partizana. Prilikom posljednjeg napada na Toranj partizani su upozorili mjesnog rukovodioca Skupine da je odgovoran za sigurnost njemačkog stanovništva. Stoga u molbi pripadnici Skupine izražavaju bojazan da bi ih partizani mogli okriviti za zločine ustaša nad srpskim stanovništvom, jer su i sredinom 1942. god. u srpskoj crkvi u Tornju ustaše poklale Srbe iz Donjeg i Gornjeg Obriježa i Sobovca

Molba Kotarske oblasti u Slav. Požegi Uredu za kolonizaciju u Osijeku da povrati imovinu stanovnicima općine Bektež, koji su u septembru 1942. god. bili evakuirani u sabirne logore

BILTEN VRHOVNOG ŠTABA NOV I POJ Broj 23 - 27 za decembar 1942 - april 1943 god. (Slavonija)

BILTEN VRHOVNOG ŠTABA NOV I POJ Broj 23 - 27 za decembar 1942 - april 1943 god. (Slavonija)

Pismo Oblasnog komiteta KPH za Slavoniju članovima KP, partijskim organizacijama, kotarskim i okružnim komitetima KPH o uspjesima i nedostacima u radu KP poslije partijskog savjetovanja od 26. decembra 1942. od sredine 1943. godine. U pismu se govori i o političkoj situaciji, organizacionom stanju KP, uspjesima jedinica NOV, radu antifašističkih organizacija, NOO-a, i o agitaciji i propagandi te se na kraju daju smjernice i uputstva za daljnji rad

Fotografije

Povezane odrednice

Podgorač Zagreb Vladimir Popović Krapina Slovensko domobranstvo Luftwaffe u Jugoslaviji Voćin Ilegala u ratu Vinkovci Našice Grubišno Polje Operacija Bijela 1. slavonski partizanski odred Bjelovar Sanitet u ratu Pakrac Karlovac Nova Gradiška Koprivnica Hrvatsko domobranstvo Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Zasede u oslobodilačkom ratu Novi Marof 2. slavonski partizanski odred Varaždinske Toplice Napad na Gojlo 1942. Genocid u NDH Ludbreg Logor Stara Gradiška Slavonska Požega Narodno oslobodilački odbori Avijacija u oslobodilačkom ratu 12. slavonska proleterska udarna brigada Pljačka u ratu Žene u ratu Narodni heroji Jugoslavije Ni zrno žita okupatoru! Borbe u Sremu 1942. Slavonski Brod Borbe u Hrvatskoj 1942. Diverzije u oslobodilačkom ratu Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Daruvar Vukovar Borbe u Slavoniji 1943. Zarobljenici u ratu Kalnički partizanski odred Križevci Boško Todorović Četnici u drugom svetskom ratu Pleternica Komunistička partija Hrvatske Osijek Borbe u Hrvatskoj 1943. Politički komesari u NOR-u Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Podravska Slatina Virovitica Kutina Štampa u ratu