🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Borbe u Sloveniji 1942.

Za ovaj pojam je pronađeno 262 hronoloških zapisa, 605 dokumenata i 44 fotografija.

Događaji

22. 6. 1941 Na sednici CK KPS u Ljubljani formiran GŠ NOP odreda za Sloveniju, tada nazivan i Vrhovnim štabom (Vrhovnim poveljstvom), koji se sve do. maja 1942. nalazio u Ljubljani i odatle rukovodio ustankom.

7. 11. 1941 Otpočele emisije radio-stanice OF (zvane -Kričač-;); Emisije su vršene ponedeljkom, sredom i petkom uveče, po 15 minuta, sve do 5. IV 1942.

0. 1. 1942 U -Osvobodilnoj fronti-, centralnom organu Izvršnog odbora OF, objavljena novogodišnja poslanica Osvobodilne fronte, u kojoj se ističe da slovenačkom narodu može doneti slobodu samo njegova jedinstvena oružana borba protiv fašističkih ugnjetača.

0. 1. 1942 Obnovljeni 3. partizanski bataljon -Ljubo Šercer- otpočeo širu aktivnost na teritoriji s. Pokojišče - s. Rakitna - s. Št. Vid - s. Kožljek (kod Cerknice) u cilju stvaranja i odbrane slobodne teritorije.

2. 1. 1942 VŠ NOP odreda Jugoslavije izdao uputstvo Izvršnom odboru OF Slovenije: prići širokoj mobilizaciji u NOP odrede; izvoditi akcije radi obrazovanja i proširenja slobodnih teritorija; još više raditi na učvršćenju jedinstva oslobodilačkih snaga; odbore OF sve više isticati kao organe koji će već sutra postati nosioci celokupne vlasti slovenačkog naroda.

5. 1. 1942 Izašao prvi broj -Partizanskog vesnika-, organa Štaba partizanskog bataljona -Ljubo Šercer-.

5. 1. 1942 Kod mosta blizu Ribna (kod Bleda) patrola Cankarevog partizanskog bataljona napala neprijateljsku patrolu iz sastava nemačkog 510. landesšicen-bataljona i nanela joj gubitke.

7. 1. 1942 Sekretar Izvršnog odbora OF Boris Kidrič uputio CK KPJ izveštaj o merama za sprovođenje direktiva CK KPJ koje se odnose na razobličavanje četništva Draže Mihailovića i na učvršćivanje jedinstva narodnih masa u borbi protiv okupatora i njegovih saradnika.

7. 1. 1942 U selu Dražgošama (kod Škofje Loke) nemačke snage napale dve čete Cankarevog partizanskog bataljona. Posle trodnevne borbe, u kojoj je neprijatelj pretrpeo osetne gubitke, partizani su se povukli na planinu Jelovicu. Za odmazdu, nemački okupator je selo Dražgoše sravnio sa zemljom, odrasle muškarce streljao, a žene i decu iselio.

10. 1. 1942 CK KPJ uputio CK KP Slovenije direktivno pismo u kome mu ukazuje na put kojim treba da idu OF i njeni terenski odbori, na neprijateljske pojave u OF i izvan nje i na potrebu da časopis -Delo- što redovnije izlazi.

13. 1. 1942 Na Mošenjskoj planini nemačka policijska skijaška patrola, od 50 vojnika, iznenada napala 2. četu Cankarevog partizanskog batljona, te se ova s mukom probila kroz obruč.

13. 1. 1942 Komandant italijanske divizije -Izonco- izdao naredbu o učestvovanju njegove divizije u ofanzivi protiv partizana, kojom je trebalo sprečiti eventualni prelaz partizanskih jedinica iz Hrvatske, na zapad.

15. 1. 1942 Komandant italijanskog 11. armijskog korpusa potpisao -Plan A- za borbu protiv NOP odreda u Sloveniji.

16. 1. 1942 U blizini s. Kožljeka (kod Cerknice) sukobila se četa 3. partizanskog bataljona -Ljubo Šercer- sa patrolom 2. bataljona 21. graničnog sektora 11. italijanskog armijskog korpusa.

18. 1. 1942 U s. Otavama (kod Cerknice) jedna četa 3. partizanskog bataljona -Ljubo Šercer- vodila borbu i odbacila oko 500 italijanskih vojnika.

19. 1. 1942 Musolini potpisao dekret kojim je staranje o javnom poretku u Ljubljanskoj pokrajini povereno vojnim vlastima. Dekret je stupio na snagu već sledećeg dana.

24. 1. 1942 GŠ NOP odreda za Sloveniju objavio u -Slovenskom poročevalecu- Pravilnik Narodne zaštite, organizacije koja je svojim borbenim grupama obuhvatala skoro sva slovenačka sela. U Pravilniku su izneti zadaci, način organizovanja i ciljevi Narodne zaštite.

25. 1. 1942 U Ljubljani pripadnici VOS-a zaplenili četničku štampariju koja je štampala list -Zarja slobode-.

25. 1. 1942 Iz OF isključena grupa Črtomira Nagode (-Stara pravda-), koja je pokušala da razbije OF, a bila je direktno povezana sa Dražom Mihailovićem.

2. 2. 1942 Treći partizanski bataljon >Ljubo Šercer- izvršio prepad na ž. st. Verd (kod Vrhnike), uništio stanična postrojenja i minirao železničku prugu.

3. 2. 1942 Pivčanska partizanska četa razoružala stražu kod železničkog tunela u blizini s. Štanjela, na pruzi Gorica-Trst.

4. 2. 1942 U Ljubljani, na Bregu, studentska borbena grupa Narodne zaštite, pod vođstvom članova VOS-a, upala u zgradu finansijske kontrole i zaplenila 45 pušaka, 2170 metaka i 2 pištolja. Oružje je odmah upućeno partizanskim jedinicama.

6. 2. 1942 Komanda italijanskog 11. armijskog korpusa izradila plan -Primavera- za odbranu italijanskih okupacionih snaga u Sloveniji od prolećne ofanzive NOP odreda Slovenije. Planom je predviđeno napuštanje manjih garnizona i grupisanje snaga u većim garnizonima.

7. 2. 1942 Kod s. V. Bloka (blizu Cerknice) u borbi protiv patrole iz 2. hataljona 1. puka italijanske divizije -Granatijeri-, poginuo član CK KP Slovenije Miloš Zidanšek, narodni heroj.

10. 2. 1942 Delovi 2. puka italijanske divizije -Granatijeri- otpočeli napade na partizanski bataljon -Ljubo Šercer- u rejonu Logatec-Rakek-Cerknica-Borovnica, U teškim trodnevnim borbama bataljon se, po četama, prebacio na pl. Mokrec i u Lošku dolinu.

15. 2. 1942 U Ljubljani patrola Narodne zaštite napala stražu ispred zgrade italijanskog visokog komesarijata i ubila jednog stražara.

23. 2. 1942 Formiran radio-telefonski vod 2. štajerskog partizanskog bataljona.

24. 2. 1942 Da bi ugušile oslobodilački pokret u Ljubljani italijanske vlasti otpočele da hapse i masovno interniraju sve za oružje sposobne osobe.

0. 3. 1942 Od boraca Špacapanove partizanske čete i jednog dela boraca Pivčanske partizanske čete, koji su ostali u Vipavskoj dolini, formirana 1. vipavska partizanska četa.

11. 3. 1942 Na Jelenici (kod s. Podstenica na Kočevskom rogu) formiran 5. slovenački partizanski bataljon (nazivan i Dolenjskim partizanskim bataljonom).

13. 3. 1942 Kod Višnje Gore kolona italijanskih automobila, koja je pratila šefa italijanske vojne misije na putovanju iz Zagreba za Rim, upala u zasedu 3. čete 2. štajerskog partizanskog bataljona. Ubijena su dva italijanska oficira.

18. 3. 1942 U blizini ž. st. Škofljica (na pruzi Ljubljana - Novo Mesto), 2. i 4. četa 2. štajerskog partizanskog bataljona napale teretni voz i teško oštetile lokomotivu.

18. 3. 1942 Na Mokrecu (kod Ljubljane) delovi italijanske divizije -Granatijeri di Sardenja- napali deo 3. partizanskog bataljona -Ljubo Šercer-. Iskoristivši pregrupisavanja neprijatelja, bataljon se preko Kozjih stena povukao u pravcu Zale (kod Cerknice).

21. 3. 1942 GŠ NOP odreda za Sloveniju izdao dnevnu zapovest o pripremama za opšti prolećni ustanak u Sloveniji: do maksimuma razviti političku delatnost; organizovali i mobilisati Narodnu zaštitu; u raznim centrima prikupiti hranu i oružje i što bolje naoružati jedinice.

23. 3. 1942 Po naređenju GŠ NOP odreda za Sloveniju, jedna četa 3. partizanskog bataljona -Ljubo Šercer- upućena u Slovenačko primorje radi jačanja pokreta. (Ta četa je nazivana Špacapanovom partizanskom četom).

23. 3. 1942 U šumi blizu s. Lipoglava (kod Grosuplja) jači odred italijanske vojske izvršio napad na 2. štajerski partizanski bataljon. Posle oštre šestočasovne borbe partizani su se probili kroz obruč i time osujetili -čišćenje- tog kraja.

27. 3. 1942 Kod Planice (blizu Škofje Loke), nemački vojnici iznenada napali Selšku četu Cankarevog partizanskog bataljona, ali se ona, posle dvočasovne borbe, probila kroz neprijateljske položaje. Tom prilikom je poginuo član GŠ NOP odreda za Sloveniju Stane Žegar, narodni heroj.

29. 3. 1942 Od 1, 2. i 3. štajerskog partizanskog bataljona formirana 1. štajerska brigada (2. grupa NOP odreda). Svečani zbor brigade održan je 5. aprila 1942.

29. 3. 1942 U sastavu 3. partizanskog bataljona -Ljubo Šercer- formirana minerska četa.

30. 3. 1942 Štab 1. štajerske brigade izdao naredbu o koncentraciji štajerskih partizanskih grupa i ponovnom formiranju 1. štajerskog partizanskog bataljona.

30. 3. 1942 GŠ NOP odreda za Sloveniju izdao naredbu o reorganizaciji slovenačkih partizanskih jedinica: o stvaranju NOP odreda i grupa NOP odreda.

0. 4. 1942 Posle borbi na pl. Nanosu deo boraca Pivške partizanske čete probio se prema r. Pivki, gđe je reorganizovan u Brkinsku četu, koja je uključena u 3. bataljon Notranjskog NOP odreda kao 5. četa; drugi deo te čete otišao u hrvatsku Istru, gde je kasnije poslužio kao jezgro za formiranje 5. čete 2. partizanskog bataljona -Vladimir Gortan-.

0. 4. 1942 Partizanska grupa iz okoline Vrhnike prerasla u Horjulsku partizansku četu, koja je uključena u 1. bataljon Notranjskog NOP odreda.

3. 4. 1942 Izvršni odbor OF doneo odluku o razvlašćenju veleposeda radi naknade štete koju je prouzrokovao okupator. Odluka je objavljena u -Slovenskom poročevalecu-, br. 14, od 6. aprila 1942.

4. 4. 1942 Kod Košane (kod Divače) patrola pivčanske partizanske čete napala karabinijersku patrolu i ubila jednog oficira i tri karabinijera.

5. 4. 1942 Radio-stanica OF (-Kričač-) prekinula rad zbog toga što su italijanske okupacione vlasti pokupile sve radio-prijemnike.

5. 4. 1942 Delegat CK KPJ i VŠ NOP i DV Jugoslavije Edvard Kardelj uputio Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije Josipu Brozu Titu pismo u kome ga obaveštava o stanju NOP-a u Sloveniji.

6. 4. 1942 Štab 3. partizanskog bataljona -Ljubo Šercer- izdao naredbu o logorskom redu i uputstva o borbenim dejstvima u različitim situacijama.

9. 4. 1942 Na području Vrhnika-Rovte-Horjul formirana Severna pogranična partizanska četa, čije je jezgro činio deo ljudstva iz 3. partizanskog bataljona -Ljubo Šercer-.

11. 4. 1942 Kod Blatnog klanca tblizu Trebnja) italijanske jedinice napale 3. četu 2. bataljona 2. grupe NOP odreda. Iznenađena, četa se pod borbom, preko otkrivenog i tučenog prostora, povukla. Obe strane su pretrpele znatne gubitke.

11. 4. 1942 U Mariboru nemačke vlasti streljale 30 rodoljuba.

13. 4. 1942 Na Tolstem vrhu (kod Vranskog) ponovo sakupljen I. štajerski partizanski bataljon, koji je posle brežičkog marša (1941. god.) bio podeljen na grupe.

14. 4. 1942 U s. Zgornjem Brniku (kod Cerklja) Kokrška partizanska četa ubila tri nemačka vojnika i dva izdajnika. Za odmazdu, nemačke vlasti streljale 50 rodoljuba.

16. 4. 1942 Formiran Južnodolenjski partizanski bataljon (kasnije: 2. bataljon Notranjskog NOP odreda). Jezgro mu je činila partizanska grupa iz partizanskog bataljona -Ljubo Šercer- koju je Pokrajinski štab doveo sa Mokreča u predeo oko Kočevja da bi omasovio ustanak u tom kraju.

18. 4. 1942 Italijanski vojnici iz Stične, Trebnja, St. Vida, Višnje Gore i Ljubljane napali partizanski logor u s. Bojanskom Borštu (kod Stične) gde se nalazilo nekoliko četa 2. grupe NOP odreda.

18. 4. 1942 Na pl. Nanosu jake italijanske snage napadale Pivčansku i Špacapanovu partizansku četu. Borbe su trajale sve do 21. aprila. Čete su uspele da se po grupama probiju kroz neprijateljske položaje.

19. 4. 1942 Na Majoru (kod Čabra) 3. četa 3. partizanskog bataljona -Ljubo Šercer- iz zasede napala automobilsku kolonu i uništila 4 kamiona u kojima je poginulo 25 a ranjeno 28 karabinijera.

21. 4. 1942 Kod s. Okroglog (blizu Kranja) nemački vojnici, posle dvodnevnih teških borbi, uništili grupu od 13 boraca Kokrške partizanske čete.

22. 4. 1942 U rejonu Loški potok - s. Prezid - s. Čabar (blizu Ribnice) od 3. čete 3. partizanskog bataljona -Ljubo Šercer-, formiran partizanski bataljon -Miloš Zidanšek-.

22. 4. 1942 Delegat CK KPJ i VŠ NOP i DV Jugoslavije Edvard Kardelj uputio generalnom sekretaru KPJ i vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije Josipu Brozu Titu izveštaj o razvoju NOB-a u Sloveniji, ističući narastanje NOB-a u Štajerskoj, o preduzetim merama za širenje NOB-a u Koruškoj, u radu i uticaju Partije i OF u Ljubljani.

23. 4. 1942 GŠ NOP odreda za Sloveniju izdao naredbu o tumačenju -Pravilnika narodne zaštite- od 24. januara 1942.

24. 4. 1942 Štab 3. grupe NOP odreda Slovenije izdao naredbu o formiraju Dolenjskog i Notranjskog NOP odreda.

28. 4. 1942 Jedinice 1. štajerskog partizanskog bataljona izvršile napad na rudnik u Trbovlju i nanele veliku štetu rudničkim postrojenjima.

29. 4. 1942 GŠ NOP odreda za Sloveniju izdao naredbu o opštem jačanju ustanka u Sloveniji i, u vezi s tim, dao zadatke štabovima grupa NOP odreda.

29. 4. 1942 Naredbom Štaba 3. grupe slovenačkih NOP odreda, od Proleterske patrole i najhrabrijih boraca 3. grupe NOP odreda, formirana Proleterska udarna četa.

30. 4. 1942 Naredbom GŠ NOP odreda za Sloveniju dopunjene ranije odredbe o Narodnoj zaštiti i data nova uputstva u vezi sa novonastalom situacijom.

30. 4. 1942 Jedinice 2. bataljona Notranjskog NOP odreda otpočele akciju za oslobođenje Kočevskog. Jedna patrola tog bataljona oslobodila Brod na Kupi.

0. 5. 1942 Formirana kozjanska četa. Štab 1. štajerskog partizanskog bataljona odmah ju je uputio na sektor Kozjanskog radi omasovljenja ustanka.

0. 5. 1942 Od grupe 4. bataljona Dolenjskog NOP odreda i partizana iz Bele krajine formirana Belokrajinska četa.

0. 5. 1942 U Dolenjskoj izašao prvi broj -Dolenjskog partizana-, organa Dolenjskog NOP odreda.

6. 5. 1942 U duhu naređenja GŠ NOP odreda za Sloveniju, Štab 2. grupe NOP odreda izdao Štabu 1. štajerskog partizanskog bataljona naredbu da u Štajerskoj organizuje prihvat jedinica 2. grupe NOP odreda.

7. 5. 1942 Povodom odluke italijanskih vlasti (od 24. aprila 1942.) o streljanju talaca, GŠ NOP odreda za Sloveniju objavio u -Slovenskom poročevalecu- br. 19 od 12. maja 1942. i posebnim lecima koji su rastureni u Ljubljanskoj pokrajini izjavu o merama protiv italijanskog sistema terora nad slovenačkim narodom.

7. 5. 1942 Na položajima Ključ - s. Skodlar - Hrib (kod Ljubljane) delovi divizije -Granatijeri di Sardenja- napali Horjulsku četu 1. partizanskog bataljona -Ljubo Šercer-. Posle teških dvodnevnih borbi, u kojima su italijanski vojnici imali 35 mrtvih i 82 ranjena, partizanske snage su se povukle na područje pl. Kožljeka.

7. 5. 1942 U tesnacu Pekel (kod Kočevja) 3. četa 2. bataljona Notranjskog NOP odreda, u zasedi, sačekala italijansku kolonu od 35 kamiona, 3 tenka i 40 motocikla i primorala je da se vrati. Za odmazdu, italijanski vojnici spalili 4 sela.

8. 5. 1942 GŠ NOP odreda za Sloveniju izdao Štabu 2. grupe NOP odreda uputstvo o reorganizovanju jedinica na teritoriji Štajerske.

9. 5. 1942 Između ž. st. Zagorje i ž. st. Breg (između Litije i Trbovlja) 3. četa 1. štajerskog partizanskog bataljona porušila železničku prugu. Saobraćaj je bio prekinut oko 8 časova.

9. 5. 1942 Na Blatnom klancu (kod Trebnja) Štab 3. grupe NOP odreda reorganizovao dolenjske partizanske jedinice; formirao Dolenjski NOP odred i odredio štabove bataljona.

9. 5. 1942 Na osnovu uputstva VŠ NOP i DV Jugoslavije, GŠ NOP odreda za Sloveniju izdao opštu direktivu za stvaranje i odbranu slobodne teritorije.

11. 5. 1942 Kod Sv. Urha (blizu Ljubljane) otpočelo formiranje prve belogardističko-četničke grupe, koja je kasnije prerasla u Legiju smrti. Grupa je 17. maja krenula u Dolenjsko.

12. 5. 1942 GŠ NOP odreda za Sloveniju izdao naredbu da se sakriveno oružje i vojna oprema bivše jugoslovenske vojske predaju partizanskim jedinicama.

12. 5. 1942 Štab 3. grupe NOP odreda izdao naredbu o zabrani seče šume za okupatora.

12. 5. 1942 Pod pritiskom 3. bataljona -Miloš Zidanšek- Notranjskog NOP odreda, italijanski vojnici napustili Stari Trg, Sledećeg dana je oslobođena cela Loška dolina i stvorena velika slobodna teritorija u Notranjsko.

13. 5. 1942 Treći bataljon -Miloš Zidanšek- Notranjskog NOP odreda oslobodio Stari Trg.

13. 5. 1942 Štab 3. bataljona -Miloš Zidanšek- Notranjskog NOP odreda izdao naredbu o preuzimanju vlasti na oslobođenoj teritoriji Loške doline i ukidanju svih naredbi i zakona italijanskog okupatora.

15. 5. 1942 U s. Loškom Potoku kod Ribnice formirana belogardistička grupa. (Nju je 17. maja razoružao 3. bataljon -Miloš Zidanšek- Notranjskog NOP odreda).

15. 5. 1942 Prva četa 1. bataljona -Ljubo Šercer- Notranjskog NOP odreda napala italijansko uporište Ig, ali se morala povući zbog snažne intervencije italijanskih oklopnih snaga iz Ljubljane.

15. 5. 1942 U Notranjskoj izašao prvi broj lista -Glas partizanov-, organa Štaba 3. grupe NOP odreda Slovenije.

17. 5. 1942 Izvršni odbor Slovenije doneo Odluku o uspostavljanju narodne vlasti na oslobođenoj teritoriji.

17. 5. 1942 Vodeći borbe za proširenje slobodne teritorije u dolini r. Iške, 1. bataljon Notranjskog NOP odreda zauzeo Ig (kod Ljubljane) i mnoga okolna sela. Ali je u petodnevnim borbama protiv jakih delova italijanske divizije -Granatijeri di Sardenja- bio prinuđen da napusti zauzeta sela i da se povuče na planinski masiv Krim-Mokreč, nanevši italijanskim jedinicama velike gubitke.

17. 5. 1942 Prvi bataljon Notranjskog NOP odreda -Ljubo Šercer-, sa Proleterskom udarnom četom, proširio slobodnu teritoriju preko Ljubljanskog barja, sve do Ljubljane.

18. 5. 1942 GŠ NOP odreda za Sloveniju i Izvršni odbor OF otišli iz Ljubljane na oslobođenu teritoriju.

18. 5. 1942 Delegat CK KPJ i VŠ NOP i DV Jugoslavije Edvard Kardelj uputio generalnom sekretaru KPJ i vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije Josipu Brozu Titu izveštaj o vojno-političkoj situaciji u Sloveniji, o merama rukovodstva NOP-a Slovenije radi jačanja oružane borbe u Gorenjskoj i Štajerskoj i o potrebi za objedinjavanjem dejstava partizanskih jedinica Slovenije i Hrvatske.

19. 5. 1942 Uporište Ljubno (kod Mozirja) napale 2. i 3. četa 1. štajerskog partizanskog bataljona. One su tom prilikom zapalile žand. st. i zaplenile 25 pušaka, 1 automat, 3 pištolja i veću količinu municije.

19. 5. 1942 Po naređenju GŠ NOP odreda za Sloveniju otpočeo pokret 2. grupe NOP odreda preko nemačko-italijanske demarkacione linije, radi prebacivanja u Štajersku.

20. 5. 1942 Kod s. Rašice (blizu V. Lašča) 2. četa 5. bataljona Notranjskog NOP odreda napala iz zasede i naterala u bekstvo jači odred italijanskih vojnika. I jedna i druga strana pretrpele su znatne gubitke.

20. 5. 1942 U Ljubljani izašao prvi broj lista -Slovenska revolucija-, organa katolika u OF Slovenije.

21. 5. 1942 Kod s. Janča (blizu Litije) pokušavajući da se preko Save prebaci u Štajersku, vodila 2. grupa NOP odreda teške borbe s jakim nemačkim policijskim i žandarmerijskim snagama. Grupa je sutradan bila prinuđena da se vrati na italijansku okupiranu teritoriju.

21. 5. 1942 U Ljubljani italijanske vlasti streljale organizacionog sekretara CK KP Slovenije Tona Tomšiča, narodnog heroja.

22. 5. 1942 Jake italijanske snage otpočele napad na oslobođenu teritoriju u okolini s. Iga (kod Ljubljane). Partizanski bataljon -Ljubo Šercer- i delovi Notranjskog NOP odreda prihvatili borbu, naneli neprijatelju velike gubitke i povukli se iz ravnice.

22. 5. 1942 Delegat CK KPJ i VŠ NOP i DV Jugoslavije Edvard Kardelj uputio generalnom sekretaru KPJ i vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije Josipu Brozu Titu izveštaj o prerastanju partizanskih akcija na području Slovenije okupirane od fašističke Italije u opšti narodni ustanak i o pojavi belogardistićkih oružanih grupa.

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

Članak druga Borisa Kidriča u Osvobodilnoj fronti od sredine januara 1942 god. o snazi i osnovnim zadacima Osvobodilne fronte

Osvobodilna fronta od sredine januara 1942 god. o karakteru buduće slovenačke narodne vojske

Pismo Centralnog komiteta KPJ od 1 januara 1942 god. Centralnom komitetu KP Slovenije o ishodu Druge neprijateljske ofanzive i uslovima bržeg razmaha oslobodilačke borbe u Sloveniji

Poslanica Osvobodilne fronte slovenačkom narodu povodom nove 1942 godine

Obaveštenje Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 2 januara 1942 god. Izvršnom odboru Osvobodilne fronte slovenačkog naroda o opštoj vojno-političkoj situaciji posle Druge neprijateljske ofanzive i uputstvo o radu na širem i bržem razmahu oslobodilačke borbe u Sloveniji

Objava nemačkog generallajtnanta Rösener-a od 3 januara 1942 god. o streljanju trideset i šest talaca, pripadnika Narodno-oslobodilačkog pokreta

Izveštaj komande italijanske divizije Isonzo od 5 januara 1942 god. o partizanskom napadu kod Kamnog Potoka

Izveštaj Slovenskog poročevalca od 6 januara 1942 god. o borbama Cankarevog bataljona u Poljanskoj i Selškoi Dolini drugom polovinom decembra 1941 godine

Objava nemačkog šefa civilne uprave u Donjoj Štajerskoj od 6 januara 1942 god. o streljanju deset talaca u Mariboru

Izveštaj žandarmeriske stanice u Radovljici od 6 januara 1942 god. komandantu angažovanih snaga Južne Koruške o napadu na vod nemačkih vojnika kod Ribna

Izveštaj Borisa Kidriča, sekretara Izvršnog odbora Osvobodilne fronte, Centralnom komitetu Komunističke partije Jugoslavije od 7 januara 1942 god. o političkoj situaciji u Sloveniji

Izveštaj komande karabinjera Jedanaestog armiskog korpusa od 7 januara 1942 god. o situaciji u Ljubljanskoj pokrajini

Izveštaj nemačkog komandanta žandarmerije za Južnu Korušku od 7 januara 1942 god. o partizanskim akcijama i događajima tokom decembra 1941 u Gorenjskoj

Izveštaj Komande 2. armije od 7. januara 1942. Generalštabu kopnene vojske o vojno-političkoj situaciji u Sloveniji

Partizanski vestnik od 8 januara 1942 god, o liku partizana

Pismo Centralnog komiteta KPJ od 10 januara 1942 god. Centralnom komitetu KP Slovenije

Pismo Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije Centralnom komitetu Komunističke partije Slovenije od 10 januara 1942 godine

Naredba komandanta Trećeg partizanskog bataljona Ljubo Šercer od 10 januara 1942 god. o imenovanju komandira i političkih delegata vodova

Izveštaj načelnika Generalštaba kopnene vojske od 10. januara 1942. načelniku Glavnog generalštaba o inspekciji trupa u Sloveniji i Hrvatskoj

Partizanski vestnik od 11 januara 1942 god. o obezbeđenju partizanskih jedinica od neprijateljske špijunaže

Izveštaj Slovenskog poročevalca o borbama Cankarevog bataljona u Poljanskoj Dolini i Dražgošama u periodu od 25 decembra 1941 god. do 11 januara 1942 godine

Naređenje komandanta italijanske pešadiske divizije Isonzo od 13 januara 1942 god. za saradnju divizije u Drugoj neprijateljskoj ofanzivi protiv NOV

Plan A komande Jedanaestog armiskog korpusa od 15 januara 1942 god. za borbu protiv narodnooslobodilačkih partizanskih odreda u Ljubljanskoj pokrajini

Uputstvo komande italijanskog Jedanaestog armiskog korpusa od 16 januara 1942 god. podređenim jedinicama o načinu upotrebe artiljerije u borbi protiv partizanskih jedinica

Dekret Benita Musolinija od 19 januara 1942 god. o preuzimanju nadzora nad javnim redom od strane vojnih vlasti

Naredba komandanta Trećeg partizanskog bataljona Ljubo Šercer od 22 januara 1942 god. o imenovanju komandira, političkih komesara i političkih delegata u bataljonu

Izveštaj žandarmeriskog okruga Trbovlje od 22 januara 1942 god. komandantu žandarmerije za Donju Štajersku o partizanskom napadu na rudnička postrojenja u Hrastniku i o uništenju jedne grupe Prvog štajerskog partizanskog bataljona

Uputstvo Izvršnog odbora Osvobodilne fronte od 24 januara 1942 god. terenskim odborima Osvobodilne fronte, odredima Narodne zaštite i partizanskim jedinicama o merama za sprečavanje širenja belogardističke propagande

Pravilnik Glavnog štaba partizanskih odreda Slovenije od 24 januara 1942 god. o organizaciji i zadacima Narodne zaštite

Izveštaj Slovenskog poročevalca od 24 januara 1942 god. o borbi kod Dražgoša. Bezuljaka i Otava i o akcijama u Ljubljani

Izveštaj komandanta žandarmeriskog okruga u Radovljici od 25 januara 1942 god. komandantu žandarmerije za Južnu Korušku o situaciji u okrugu Radovljica

Izveštaj nemačkog Štaba za vezu pri Komandi 2. italijanske armije od 26. januara 1942. o gledištima komandanta ove armije za likvidiranje glavnih ustaničkih žarišta na teritoriji Jugoslavije 

Izveštaj Slovenskog poročevalca od 31 januara 1942 god. o borbi Cankarevog bataljona protiv nemačkih okupatora na Dražgošama

Izveštaj nemačkog komandanta žandarmerije za Južnu Korušku od 31 januara 1942 god. o partizanskim akcijama i događajima u januaru 1942 u Gorenjskoj

Izveštaj karabinjerske stanice Ljubljana-okolina od 2 februara 1942 god. o napadu Trećeg partizanskog bataljona Ljubo Šercer na stanicu Verd

Izveštai komande Jedanaestog armiskog korpusa od 5 marta 1942 god. komandi Druge armije o partizanskom napadu na stanicu Verd i operacijama italijanskih jedinica od 2 do 22 februara 1942 godine

Plan Primavera komande Jedanaestog armiskog korpusa od 6 februara 1942 god. za odbranu italijanskih okupacionih snaga u Sloveniji od prolećne ofanzive narodnooslobodilačkih partizanskih odreda

Izveštaj komande Jedanaestog armiskog korpusa od 6 februara 1942 god. o napadu Trećeg partizanskog bataljona Ljubo Šercer na železničku stanicu Verd

Izveštaj komande karabin:era Jedanaestog armiskog korpusa od 7 februara 1942 god. o situaciji u Ljubljanskoj pokrajini

Zapovest štaba Drugog štajerskog partizanskog bataljona za 8 februar 1942 godine

Zapovest štaba Drugog štajerskog partizanskog bataljona za 9 februar 1942 godine

Obaveštenje Slovenskog poročevalca od 14 februara 1942 god. o smrti komandanta Trećeg partizanskog bataljona Ljubo Šercer i člana CK KPS Miloša Zidanšeka

Izveštaj Slovenskog poročevalca od 14 februara 1942 god. o akciji Narodne zaštite na stanicu finansiske kontrole u Ljubljani

Izveštaj komandanta italijanske teritorijalne odbrane u Udinama od 19 februara 1942 god. o akcijama Pivčanske čete u Slovenačkom Primorju

Zapovest štaba Drugog štajerskog partizanskog bataljona za 23 februar 1942 godine

Naredba komande italijanske divizije Granatieri di Sardegna od 23 februara 1942 god. podređenim jedinicama o načinu vršenja racija i pretraživanja u Ljubljani

Izveštaj nemačkog komandanta žandarmeriskog okruga u Radovljici od 24 februara 1942 god. komandantu žandarmerije za Južnu Korušku o situaciji u okrugu Radovljica

Izjava Izvršnog odbora Osvobodilne fronte od 28 februara 1942 god. povodom italijanskog fašističkog terora protiv slovenačkog stanovništva

Zapovest štaba Drugog štajerskog partizanskog bataljona krajem marta 1942 god. o reorganizaciji bataljona u Prvu štajersku brigadu

Okružnica komande Druge talijanske armije od 1 marta 1942 god. o načinu vođenja borbe protiv partizanskih odreda i postupanju sa stanovništvom

Izveštaj Slovenskog poročevalca od 2 marta 1942 god. o napadu patrole Narodne zaštite na stražu kod ulaza u zgradu italijanskog Visokog komesarijata u Ljubljani i postupku italijanske vojske prema stanovništvu

Objava nemačkog šefa civilne uprave u Donjoj Štajerskoj od 6 marta 1942 god. o streljanju deset talaca povodom napada na dvojicu nemačkih vojnika

Pismo Glavnog štaba Narodnooslobodilačkih partizanskih odreda Slovenije komandantu Drugog štajerskog partizanskog bataljona od 12 marta 1942 god. o pripremama za prolećnu partizansku aktivnost i širenje ustanka

Izveštaj komandanta Jedanaestog armiskog korpusa od 13 marta 1942 god. komandi Druge armije o građenju žičanih prepreka oko Ljubljane, vršenju racija u Ljubljani i napadu na kolonu šefa italijanske vöjne misije pri vladi NDH

Izjava Glavnog štaba Narodnooslobodilačkih partizanskih odreda Slovenije od 17 marta 1942 god. povodom streljanja nevinih ljudi zbog napada na most kod Preserja 4 decembra 1941 godine

Izveštaj komande italijanske divizije Granatieri di Sardegna od 19 marta 1942 god. komandi Jedanaestog armiskog korpusa o čišćenju zone Mokrec

Zapovest Glavnog štaba Narodnooslobodilačkih partizanskih odreda Slovenije od 21 marta 1942 god. o pripremama za opšti ustanak u Sloveniji

Izveštaj Komande divizije »Granatijeri di Sardenja« od 22. marta 1942. Komandi 11. armijskog korpusa o čišćenju zone Mokrec

Izveštaj visokog komesara za Ljubljansku pokrajinu od 24 marta 1942 god. Ministarstvu unutrašnjih poslova u Rimu o političkoj situaciji

Izveštaj štaba Drugog štajerskog partizanskog bataljona od 25 marta 1942 godine

Izveštaj štaba Drugog štajerskog partizanskog bataljona od 26 marta 1942 god. o borbi kod Lipoglava

Zapovest Prvog štajerskog partizanskog bataljona za 27 mart 1942 godine

Izveštaj komande karabinjera Jedanaestog armiskog korpusa od 28 marta 1942 god. o načinu vršenja pretresa i racija u Ljubljani

Izveštaj Edvarda Kardelja od 29 marta 1942 god. sekretaru CK KPJ i Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o vojno-političkoj situaciji u Sloveniji

Pismo Edvarda Kardelja od 29 marta 1942 god. drugu Titu o situaciji u Sloveniji

Naredba komandanta Trećeg partizanskog bataljona Ljubo Šercer od 29 marta 1942 god. o osnivanju minerske čete i organizaciji života u logoru

Naredba štaba Prve štajerske partizanske brigade od 30 marta 1942 god. o koncentraciji štajerskih partizanskih grupa i ponovnom formiranju Prvog štajerskog partizanskog bataljona

Izveštaj štaba Drugog štajerskog partizanskog bataljona od 30 marta 1942 god. o izvršenim diverzijama na železničke i telefonske linije u vremenu od 20 do 29 marta 1942 godine

Objava nemačkog generallajtnanta Rösener-a od 31 marta 1942 god. o streljanju dvadeset talaca u Begunjama

Izvod iz izveštaja Komande 2. armije od 31. marta 1942. Generalštabu kopnene vojske o operativnoj delatnosti podređenih jedinica u prvoj polovini marta

Odluka Izvršnog odbora Osvobodilne fronte slovenačkog naroda od 3 aprila 1942 god. o razvlašćenju tuđih veleposeda radi naknade štete koju je prouzrokovao okupator

Objašnjenje zapovesti Glavnog štaba slovenačkih partizanskih odreda od 3 aprila 1942 god. za pretstojeću prolećnu partizansku ofanzivu

Objava nemačkog šefa civilne uprave u Donjoj Štajerskoj od 3 aprila 1942 god. o streljanju trideset talaca u Mariboru

Naredba Glavnog štaba partizanskih odreda Slovenije od 4 aprila 1942 god. o reorganizaciji slovenačkih partizanskih jedinica u odrede i grupe odreda

Naredba Glavnog štaba partizanskih odreda Slovenije od 4 aprila 1942 god. o postavljanju štabova grupa odreda

Naredba Glavnog štaba partizanskih odreda Slovenije od 4 aprila 1942 god. štabu Druge grupe odreda o organizaciji i zadacima grupe

Izveštaj komande tršćanske grupe karabinjera od 5 aprila 1942 god. o partizanskim napadima na italijanske oficire kod Ambrožiča, blizu Košane

Naredba štaba bataljona Ljubo Šercer od 6 aprila 1942 god. o logorskom redu i uputstva za borbena dejstva u različitim situacijama

Naređenje Glavnog štaba partizanskih odreda Slovenije od 7 aprila 1942 god. štabu Treće grupe odreda o zadacima grupe u planu jačanja ustanka

Naređenje Glavnog štaba slovenačkih partizanskih odreda od 7 aprila 1942 god. štabu Treće grupe odreda o zadacima u cilju stvaranja slobodne teritorije

Naredba štaba bataljona Ljubo Šercer od 9 aprila 1942 god. o osnivanju Severne pogranične čete

Zapovest žandarmeriskog načelstva u Kranju od 9 aprila 1942 god. povodom napada na graničnu stražu u St. Ožbaltu

Pismo druga Edvarda Kardelja Ivi Ribaru-Loli od 11 aprila 1942 godine

Objava šefa civilne uprave za Donju Štajersku od 11 aprila 1942 god. o streljanju trideset talaca u Mariboru

Uputstvo Glavnog štaba Narodnooslobodilačkih partizanskih odreda Slovenije štabu Prve grupe odreda od 12 aprila 1942 god. za reorganizaciju odreda

Izveštaj žandarmeriske stanice u Begunjama od 14 aprila 1942 god. žandarmeriskom okrugu u Radovljici o manifestacijama slovenačkog stanovništva na okupatorskom gubilištu u Dragi, u Gorenjskoj

Objava nemačkog generallajtnanta Rösener-a od 17 aprila 1942 god. o streljanju pedeset talaca u Begunjama

Telegram komandanta grupe karabinjera u Gorici od 19 aprila 1942 god. grupi karabinjera u Ljubljani o borbi na Nanosu

Naređenje Glavnog štaba partizanskih odreda Slovenije od 20 aprila 1942 god. štabu Druge grupe odreda o reorganizaciji jedinica na području grupe i pripremama za prebacivanje u Štajersku

Izveštaj zamenika komesara javne bezbednosti Tršćanske pokrajine od 20 aprila 1942 god. tršćanskom prefektu o borbi na Nanosu u Slovenačkom Primorju

Izveštaj Glavnog štaba partizanskih odreda Slovenije od 21 aprila 1942 god. o borbi kod Blatnog Klanca kod Trebnjeg, napadu na Zužemberk i rezultatima rada Drugog bataljona Druge grupe odreda

Objava nemačkog generallajtnanta Rösener-a od 21 aprila 1942 god. o hapšenju pedeset porodica u opštinama Jesenice, Javornik i Koroška Bela

Izveštaj štaba Druge grupe slovenačkih partizanskih odreda od 22 aprila 1942 god. o borbi kod Bojanskog Boršta

Naređenje štaba Treće grupe partizanskih odreda Slovenije od 22 aprila 1942 god. komandantu Južnodolenjskog bataljona za preformiranje Četvrte čete i rušenje ceste Kočevje-Brod na Kupi

Naredba bataljona Miloš Zidanšek od 22 aprila 1942 god. o organizaciji bataljona i logorskom redu

Izveštaj delegata CK KPJ i Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Edvarda Kardelja od 23 aprila 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o rasplamsavanju oslobodilačke borbe u Sloveniji i njenom odrazu na susedne krajeve

Pismo druga Edvarda Kardelja drugu Titu od 23 aprila 1942 godine 134 Naredba Glavnog štaba partizanskih odreda Slovenije od 23 aprila 1942 god. o tumačenju pravilnika Narodne zaštite

Pismo politkomesara Prve grupe odreda štabu Drugog bataljona Prve grupe odreda od 24 aprila 1942 god. o imenovanju četnih komandi i štaba bataljona

Izveštaj štaba Druge grupe odreda Glavnom štabu partizanskih odreda Slovenije od 24 aprila 1942 god. o razlozima formiranja Prve štajerske brigade

Naredba štaba Treće grupe partizanskih odreda Slovenije od 24 aprila 1942 god. o formiranju Dolenjskog i Notranjskog odreda i Proleterske udarne patrole i o nekim merama za pooštrenje borbe protiv okupatora

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

Erwin Rösener Borbe u Sloveniji 1943. Krški partizanski odred Osvobodilna fronta Slovenska udarna brigada Matija Gubec Operacija Trio Četnici u drugom svetskom ratu Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Loški partizanski odred Borbe u Hrvatskoj 1942. Glavni štab Slovenije Soški partizanski odred Vermaht u Jugoslaviji 4. (kasnije 2.) slovenska udarna brigada Ljubo Šercer Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Nova Gorica Boris Kidrič Borbe u Crnoj Gori 1942. Mario Roatta 11. slovenska brigada Miloš Zidanšek Štampa u ratu 21. pešadijska divizija Granatieri di Sardegna Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije Vrhovni štab NOVJ Cankarjev bataljon Notranjski partizanski odred Kočevje Avijacija u oslobodilačkom ratu Josip Broz Tito Streljanja u oslobodilačkom ratu Gorenjski partizanski odred Kominterna Brod na Kupi Novo Mesto Komunistička partija Slovenije Dolomitski partizanski odred 1. slovenska udarna brigada Tone Tomšič Žene u ratu Operacija Ljubljanska pokrajina Narodni heroji Jugoslavije Politički komesari u NOR-u Diverzije u oslobodilačkom ratu Dolenjski partizanski odred 14. pešadijska divizija Isonzo 2. štajerski partizanski bataljon 3. slovenska udarna brigada Ivan Cankar Nemački zločini u Jugoslaviji Savinjski partizanski odred Partizanska taktika Krimski partizanski odred Centralni komitet KPJ Bela garda 1. štajerski partizanski bataljon 11. italijanski armijski korpus Maribor Kranj Trbovlje Sanitet u ratu Škofja Loka Edvard Kardelj Slovenski poročevalec Bolnice u oslobodilačkom ratu Metlika Celje 1. štajerska partizanska brigada Kokrški partizanski odred Zasede u oslobodilačkom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Italija u drugom svetskom ratu Ustanak u Sloveniji 1941. Ljubljana Kočevski partizanski odred Borbe u Dalmaciji 1942. 13. proleterska udarna brigada Rade Končar Italijanski zločini u Jugoslaviji