🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Borbe u Srbiji 1942.

Za ovaj pojam je pronađeno 666 hronoloških zapisa, 496 dokumenata i 36 fotografija.

Događaji

0. 1. 1942 Kod Kokinog Broda, upali u Srbiju i probili se do s. Visoke i s. Ljubiša na pl. Zlatiboru, ali su se, zbog otpora jakih neprijateljskih snaga, oštre zime s velikim snegom i iscrpljenosti boraca, ponovo povukli u Sandžak.

0. 1. 1942 Na pl. Pasjači Štab Topličkog NOP odreda doneo odluku da otpusti jedan broj boraca a ostatak svog odreda podeli u grupe. Takva odluka je rezultirala iz pogrešnog tumačenja pisma CK KPJ od 14. decembra 1941, u kome se kaže da partizanske jedinice treba da budu male čete od oko 50 boraca, lako pokretljive, koje će napadati neprijatelja na najosetljivijim mestima, kao i iz pogrešnog shvatanja da prema bugarskoj okupatorskoj vojsci treba voditi miroljubivu politiku. Na intervenciju Okružnog komiteta KPJ za Niš, veći broj boraca je ubrzo vraćen u Toplički NOP odred.

0. 1. 1942 Od Kolubarskog bataljona Valjevskog NOP odreda formiran Suvoborski NOP odred, jačine 230 boraca, sa zadatkom da dejstvuje u rejonu planinskog masiva Povlen-Maljen-Suvobor.

0. 1. 1942 Kod s. Negbine (na pl. Zlatiboru) Užički NOP odred vodio borbe protiv Požeških nedićevsko-četničkih odreda.

0. 1. 1942 Kosmajski NOP odred i delovi Užičkog i 1. šumadijskog NOP odreda probili se iz Sandžaka u širi rejon Valjeva.

0. 1. 1942 Kod s. Berilja (blizu Prokuplja) Pasjačka četa Topličkog NOP odreda zarobila i razo ružala 14 bugarskih vojnika.

0. 1. 1942 Kod zaseoka Manastirišta (blizu Vlasotinaca) delovi Babičkog NOP odreda onesposobili za rad električnu centralu.

0. 1. 1942 U Novoj Varoši Štab srpsko-sandžačkih NOP odreda reorganizovao Zlatarsko-mileševski bataljon: formirao Zlatarski bataljon i Mileševsku četu.

0. 1. 1942 Reorganizovan Toplički NOP odred: formirano sedam partizanskih četa, svaka od po 80-120 boraca.

0. 1. 1942 OK KPJ za Niš izdao dve okružnice u kojima se govori o nedostacima u partijskom radu, nekonspiraciji, malodušnosti, potrebi čišćenja partijskih organizacija, liku člana KPJ, političkom radu u narodu, potrebi teoretskog uzdizanja, osnivanju NO odbora, izvođenju akcija itd.

0. 1. 1942 OK KPJ za Srem izdao proglas s parolom -Dole sa pokrštavanjem-, pozivajući Srbe da se odupru prisilnom prevođenju u katoličku veru i da složnom borbom unište neprijatelja.

0. 1. 1942 Na Obloj glavi (iznad Aleksinca) štab Ozrenskog NOP odreda rasformirao svoj odred i podelio ga u tri grupe (ođ kojih je jednu neprijatelj ubrzo razbio).

0. 1. 1942 Kod s. Doljevca (blizu Prokuplja) delovi Babičkog NOP odreda srušili gvozdeni most na r. Toplici.

0. 1. 1942 U Beogradu, u Požarevačkoj, Niskoj, Sredačkoj i Sinđelićevoj ulici, ilegalci izlepili proglas VŠ NOP odreda Jugoslavije.

0. 1. 1942 U borbi protiv četnika poginuo instruktor PK KPJ za Srbiju i partijski rukovodilac Požarevačkog NOP odreda Čedomir Vasović Čedo, narodni heroj.

0. 1. 1942 U s. Sušici (kod Valjeva), u borbi protiv nemačkih vojnika, nedićevaca i četnika, poginuo politkomesar partizanskog bataljona Tamnavskog NOP odreda Rajko Mihajlović, narodni heroj.

0. 1. 1942 Na terenu Rasine poginuo borac Rasinskog NOP odreda Velizar Stanković Veća, narodni heroj.

0. 1. 1942 Po dolasku bugarskog 1. okupacionog korpusa nemačka 717. divizija se sa prostorije Leskovac, Kruševac, Jagodina (sada: Svetozarevo), Zaječar pomerila na zapad i izvršila smenu nemačke 113. divizije u dolini zapadne Morave.

1. 1. 1942 Kod s. Vučja (blizu Leskovca) četnici i nedićevci napali Leskovački NOP odred. Oni su zauzeli Vučje i prinudili Leskovački NOP odred da se povuče ka pl. Kukavici.

1. 1. 1942 Kod sela Pardika (blizu Ražnja) Ozrenski NOP odred napao i naterao u bekstvo poterno odeljenje nedićevaca i četnika Koste Pećanca i zaplenio puškomitraljez.

3. 1. 1942 Nemački zapovednik u Srbiji objavio uredbu kojom je, uz pretnju smrtnom kaznom, zabranjeno primati Jevreje na konak ili ih sakrivati, čuvati njihove stvari, novac i vrednosne papire.

3. 1. 1942 Kod s. Bučumeta (blizu Lebana) jedna četa Jablaničkog NOP odreda, posle kraće borbe, odbila napad 2. čete 1. srpskog dobrovoljačkog odreda.

3. 1. 1942 U Kikindi nemačka policija streljala 9 pripadnika i simpatizera NOP-a [Po drugom izvoru streljanje je izvršeno 1. januara.].

4. 1. 1942 Na pl. Beljevini (kod Aleksinca) Ozrenski NOP odred razbio jedan četnički odred Koste Pećanca i žandarme i naneo im gubitke od 5 mrtvih i 8 ranjenih.

4. 1. 1942 U s. Kočanu (na putu između Niša i Leskovca) delovi Topličkog NOP odreda razoružali žand. stanicu.

4. 1. 1942 U s. Popšici (kod Svrljiga) delovi Nišavskog (Svrljiškog) NOP odreda zapalili opštinsku arhivu i ubili 2 opštinska stražara.

4. 1. 1942 U blizini Vladičinog Hana, od bugarske zasede ubijen kandidat za člana CK KPJ Jordan Nikolov Orce, narodni heroj, koji je, po direktivi CK KPJ, upućen za Makedoniju da radi na organizovanju ustanka.

5. 1. 1942 U s. Boževcu (kod Požarevca) delovi Požarevačkog NOP odreda napali i razoružali 20 žandarma koji su prevozili hranu za Požarevac, vratili narodu preko 20 kola hrane i zarobili policijskog pisara iz Požarevca, predsednika opštine i delovođu iz Boževca i 2 finansa.

5. 1. 1942 U s. Vrbovcu (kod Sokobanje) delovi Nišavskog NOP odreda spalili opštinsku arhivu i zarobili jednog kvislinga.

6. 1. 1942 Kod s. Silova, s. Geglje i s. Stulca (blizu Lebana) oko 550 nedićevaca i četnika napalo jednu četu Jablaničkog NOP odreda. Borba je vođena ceo dan. Posle pristizanja 2. čete Jablaničkog NOP odreda i mesnih desetina neprijatelj je nateran u bekstvo ka Lebanu uz gubitke od 2 mrtva, 5 zarobljenih i 20 ranjenih.

6. 1. 1942 Kod s. Visoke (blizu Titovog Užica) Užički, Čačanski i 2. šumadijski NOP odred vodili borbu protiv četnika i 6. dobrovoljačkog odreda i naneli im gubitke od 8 mrtvih, 17 ranjenih i 1 (oficira) zarobljenog.

8. 1. 1942 GŠ NOP odreda za Srem izdao potčinjenim jedinicama uputstvo o radu u partizan skim odredima i o zadacima, pravima i dužnostima rukovodstava i partizana.

8. 1. 1942 U s. Beloinju (kod Svrljiga) delovi Nišavskog NOP odreda zarobili 4 četnika.

9. 1. 1942 U Petrovgradu (sada: Zrenjanin), Kikindi, s. Banat. Arandelovu, s. Dragutinovu i s. Mokrinu nemačka policija streljala 150 komunista, pripadnika i simpatizera NOP-a.

10. 1. 1942 PK KPJ za Srbiju uputio OK KPJ za Kruševac pismo u kome ga obaveštava o situaciji u Srbiji i daje mu direktivu da formira NO odbore, čuva kadrove, pojača politički rad i formira manje partizanske grupe i odrede.

10. 1. 1942 GŠ NOP odreda za Srem izdao potčinjenim jedinicama saopštenje o najvažnijim zadacima štabova i NOP odreda u Sremu.

11. 1. 1942 Nišavski NOP odred spalio opštinske arhive u s. Dugoj Poljani, i s. Bukurovcu (kod Bele Palanke).

12. 1. 1942 U s. Pečenjevcu (kod Leskovca) delovi Jablaničkog NOP odreda razoružali žand. st. i spalili opštinsku arhivu.

12. 1. 1942 Valjevski NOP odred sukobio se sa četnicima kod s. Ba i s. Planinice (blizu Mionice) i naneo im gubitke od 2 mrtva.

12. 1. 1942 OK KPJ za Požarevac izvestio PK KPJ za Srbiju da je do kraja 1941. godine u borbama i hapšenju, partijska organizacija izgubila preko polovinu članstva.

12. 1. 1942 SK KPJ za Zemun izdao proglas stanovništvu pozivajući ga na otpor okupatoru: da se ne odaziva mobilizaciji za istočni front, već da stupa u zajedničku borbu protiv okupatora.

14. 1. 1942 Kod s. Bučumeta i s. Prekopčelice (blizu Lebana) Jablanički NOP odred odbio ponovljeni pokušaj nedićevaca i četnika Koste Pećanca da prodru na slobodnu teritoriju Jablanice i proterao ih ka Lebanu.

14. 1. 1942 U s. Komiriću (kod Krupnja), u borbi protiv četnika poginuo zamenik komandanta Rađevskog bataljona Valjevskog NOP odreda Živan Marković Žića, narodni heroj.

14. 1. 1942 U s. Crniljevu (kod Koceljeva) Posavo-tamnavski NOP odred napao jedan odred SDS i naneo mu gubitke od 2 mrtva i 2 ranjena.

14. 1. 1942 U s. Poljani i s. Lučici (kod Požarevca) Požarevački NOP odred razoružao seoske straže i spalio opštinske arhive.

14. 1. 1942 U s. Čagrovcu i s. Gadžinu Hanu (kod Niša) Babički NOP odred spalio opštinske arhive i pokidao telefonske linije prema Nišu.

15. 1. 1942 Posle petodnevnih borbi kod sela Gole Glave, Družetića, Crniljeva, Konjuše i Oglađenovca (blizu Valjeva), protiv 9. dobrovoljačkog odreda i Kameničkog i Lozničkog četničkog odreda, delovi Valjevskog i Podrinskog NOP odreda probili se preko r. Jadra u rejon s. Poćute.

16. 1. 1942 U s. G. Ripnju (srez belopalanački) završena dvodnevna konferencija članova KPJ i SKOJ-a svrljiškog i belopalanačkog sreza i članova KPJ Svrljiškog (Nišavskog) NOP odreda, sazvana na inicijativu OK KPJ za Niš. Doneti su zaključci o vojnim i političkim merama za naredni period. Isto tako je odlučeno da se Svrljiški (Nišavski) NOP odred podeli na dve čete: Svrljišku (za teritoriju svrljiškog sreza) i Nišavsku (za teritoriju belopalanačkog sreza i za Zaplanje).

16. 1. 1942 OK KPJ za Leskovac uputio PK KPJ za Srbiju izveštaj o brojnom stanju partijske i skojevske organizacije i o brojnom stanju i akcijama NOP odreda na teritoriji okruga.

16. 1. 1942 Kod s. Burađe i s. Ojkovice (na pl. Zlatiboru) Čačanski, Užički i 2. šumadijski NOP odred vodili borbu protiv Požeških nedićevsko-četničkih odreda.

19. 1. 1942 U Rumi nemačka i ustaška policija provalom uhapsila sve članove SK KPJ (sem dvojice) i veći broj članova Partije i SKOJ-a.

20. 1. 1942 U s. Svodu (kod Vlasotinaca) delovi Babičkog NOP odreda razoružali desetak finansa, zapalili opštinsku arhivu i ubili 2 i zarobili 1 četnika Koste Pećanca.

20. 1. 1942 Na r. J. Moravi, između Leskovca i Vlasotinaca, delovi Babičkog NOP odreda srušili most i zarobili dva žandarma.

21. 1. 1942 Povodom osamnaestogodišnjice smrti Vladimira Iljića Lenjina, OK KPJ za Niš izdao proglas pozivajući radni narod u borbu protiv okupatora i domaćih izdajnika.

21. 1. 1942 U selima Kamenici, G. i D. Matejevcu delovi Ozrenskog NOP odreda spalili opštinske arhive i prekinuli telefonske veze tih mesta s Nišom.

25. 1. 1942 U s. Lomnici (kod Kruševca) delovi Basinskog NOP odreda razoružali jednu desetinu četnika Koste Pećanca.

25. 1. 1942 U Nišu, po direktivi PK KPJ za Srbiju, formirano Povereništvo PK KPJ za Niš (za okruge Niš, Leskovac i Zaječar).

29. 1. 1942 Kod s. Manastirice (blizu Petrovca) delovi Požarevačkog NOP odreda vodili borbu protiv nedićevskog žandarmerijskog odreda iz Petrovca, kojom prilikom su 4 partizana zarobljena.

31. 1. 1942 Mesna partizanska desetina iz Šida napala zatvor, likvidirala neprijateljsku stražu i oslobodila 20 rodoljuba i simpatizera NOP-a.

0. 2. 1942 Od boraca Zlatarskog partizanskog bataljona i novodošlih boraca formirani 1. i 2. Zlatarski partizanski bataljon, a od Mileševske partizanske čete formiran Mileševski bataljon.

0. 2. 1942 U s. Šuljmu (kod Rume) održan sastanak OK KPJ za Srem, na kome je proučena direktiva Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije Josipa Broza Tita koju je Boško Palkovljević Pinki doneo iz VŠ NOP i DV Jugoslavije, pa je posle analize situacije u Sremu, doneta odluka da krajem. februara otpočnu napadi na neprijateljske garnizone i opštine.

0. 2. 1942 Delovi Babičkog NOP odreda upali u fabriku štofa -Jedinstvo- u Grdelici (kod Leskovca) i zarobili nekoliko nedićevaca.

0. 2. 1942 Grupa od oko 50 boraca Babičkog NOP odreda (nazivana Babičkim pođodređom) upućena u reion s. Gradišta fu blizini novoustanovljene srpsko-bugarske granice) radi dejstva i širenja NO pokreta.

0. 2. 1942 U s. Počuti (kod Valjeva) održano savetovanje vojnih i političkih rukovodilaca iz zapadne Srbije i Šumadije, na kome je rešeno da se Kosmajski NOP odred uputi na Kosmaj, Posavski u Posavinu, Valjevski sa delovima Mačvanskog u Rađevinu i Suvoborski sa delovima Užičkog i 1. šumađiiskog NOP odreda na prostoriju Suvobor-Maljen, sa zadatkom da dejstvuju u određenim rejonima.

0. 2. 1942 Kukavički NOP odred raspustio oko 450 boraca, (tako da je u niemu ostalo svega oko 150 boraca) a zatim se prebacio (25. II) na teren Jablaničkog NOP odreda.

0. 2. 1942 Ojačane nemačke policiiske jedinice blokirale i detalino pretresale s. Kumane (kod Novog Bečeja). uhapsile veći broj članova KPJ, SKOJ-a. pripadnika i simpatizera NOP-a i preko 200 rodoljuba a zaplenile nešto oružja i municije.

0. 2. 1942 U s. Vitomirici (kod Peći) održano oblasno partijsko savetovanje, kome su, pored članova Oblasnog komiteta, prisustvovali i predstavnici sreskih komiteta KPJ Kosova i Metohije. Ocenjena je situacija i doneti su zaključci o daljem radu, borbi protiv okupatora i formiranju NOP odreda.

0. 2. 1942 Održan sastanak OK KPJ za Kruševac na kome je rešeno: da se izvrši šira agitacija za mobilizaciju ljudstva radi brojnog jačanja Rasinskog NOP odreda; da se ubrza nabavka opreme boraca; da se porodice boraca pomognu hranom i ostalim sredstvima potrebnim za život.

0. 2. 1942 Kod s. Kravlja (blizu Niša), od boraca Ozrenskog NOP odreda i odbeglih boraca iz niškog logora, reorganizovan Ozrenski NOP odred.

0. 2. 1942 OK KPJ za Zaječar i partizani Timočke krajine uputili dva proglasa seljacima Timočke krajine: pozivaju ih da ustanu u borbu protiv okupatora i domaćih izdajnika.

0. 2. 1942 OK KPJ za Niš izdao okružnicu u kojoj zahteva od članova KPJ da se oštro suprotstavljaju svim neprijateljima i da se oganizaciono učvrste.

0. 2. 1942 Na teritoriji zaplanjskog, belopalanačkog i svrljiškog sreza bugarske okupacione jedinice pohapsile veći broj aktivista NOP-a, članove NO odbora i odbora NOF-a i pripadnike mesnih desetina.

0. 2. 1942 U Kos. Mitrovici policija izvršila provalu i uhapsila 18 članova KPJ i SKOJ-a, među kojima sekretara i neke članove Mesnog komiteta.

0. 2. 1942 U s. Bučumetu (kod Leskovca), na zboru građana, izabran seoski NO odbor.

0. 2. 1942 U selima Vrelu i Lipljanu (kod Prištine) formirani ilegalni MNO odbori.

0. 2. 1942 U s. Srpskoj Crnji (kod Kikinde) formiran prvi ilegalni NO odbor.

1. 2. 1942 Užički i Zlatarski partizanski bataljon i Mileševska partizanska četa odbili napad četnika i muslimanske milicije iz Sjenice, s. Halinovića i s. Miševića u pravcu Nove Varoši.

1. 2. 1942 OK KPJ za Valjevo izdao proglas o izdajničkom radu Nedića, Ljotića, Pećanca i Draže Mihailovića, pozivajući narod da stupa u NOP odrede.

1. 2. 1942 Delovi Topličkog NOP odreda demolirali stanična postrojenja na ž. st. Pukovac (pruga Niš-Leskovac).

2. 2. 1942 Kukavički NOP odred izvršio napad na Kozjački četnički odred Koste Pećanca u s. D. Oruglici (kod Lebana), zatim se, posle dvadesetčetvoročasovne borbe, preko r. Veternice prebacio na prostoriju Crcavac-Kaluđerica-Koprive.

2. 2. 1942 Delovi Jablaničkog NOP odreda zauzeli Medvedu koju su branili četnici i nedićevci. Uveče su četnici i nedićevci uspeli da povrate Medveđu i nanesu partizanima gubitke od 4 mrtva i 3 nestala borca. Neprijateljski gubici: 3 poginula, 4 ranjena i 20 zarobljenih vojnika.

2. 2. 1942 Po odobrenju nemačkog komandujućeg generala i zapoveđnika Srbije otpočelo formiranje Srpske državne straže (SDS), jačine 17.000 ljudi, koja je organizovala mrežu posada, kako po gradovima, tako i u sedištima opština.

4. 2. 1942 Delovi Topličkog NOP odreda uništili uređaje na ž. st. Vojvoda Bojović (pruga Prokuplje-Kuršumlija).

4. 2. 1942 U s. Biljanici i s. Manojlovcu (kod Leskovca) Babički NOP odred napao bugarsku posadu. U Cetvoročasovnoj borbi pretrpljeni su obostrano osetni gubici. Sutradan su se bugarski vojnici vratili u Leskovac.

5. 2. 1942 Otpočeo napad četničko-nedićevskih, italijanskih i muslimanskih fašističkih jedinica na oslobođenu teritoriju između Lima i Uvca, koju su branili Čačanski, Užički i 2. šumadijski NOP odred, 1. i 2. Zlatarski i Mileševski partizanski bataljon.

5. 2. 1942 U s. Jelašnici (kod Niša) delovi Babičkog i Nišavskog NOP odreda napali četničku i bugarsku posadu, ali boreći se do svanuća, nisu uspeli da je savladaju, pa su se povukli prema s. Bancarevu.

6. 2. 1942 Kod s. Bučumeta (blizu Lebana) Jablanički NOP odred i delovi Leskovačkog NOP odreda odbili napad četnika Koste Pećanca i nedićevaca i u protivnapadu zauzeli Lebane, nanevši neprijatelju gubitke od 20 mrtvih i zarobljenih.

6. 2. 1942 Srpsko-sandžačke partizanske jedinice, pod pritiskom neprijatelja, napustile Novu Varoš i povukle se na pl. Zlatar.

7. 2. 1942 U zatvoru -Armija- u Novom Sadu podlegao ranama i mučenju sekretar PK SKOJ-a za Vojvodinu i član CK SKOJ-a Đorđe Zličić Ciga, narodni heroj [Po drugom izvoru imenovani je podlegao mučenju 3. februara.].

7. 2. 1942 Srpsko-sandžačke partizanske jedinice, pod viio teškim uslovima napustile slobodnu teritoriju između Lima i Uvca, pregazile Lim kod s. Divaca i prebacile se na Kamenu goru.

8. 2. 1942 U jednom vinogradu kod s. Ležimira (na Fruškoj gori) održana sreska partijska konferencija za srez sremskomitrovački, u prisustvu oko 30 delegata na kojoj je prenesena odluka OK KPJ za Srem (od početka. februara) o napadima na neprijateljske garnizone. Na konferenciji je raspravljano o vojno-političkoj situaciji, ciljevima NOB-a, liniji KPJ u borbi, karakteru NO odbora a obrazovan je i novi SK KPJ za sremskomitrovački srez.

9. 2. 1942 Na drumu Irig-Ruma mesni partizani iz Iriga dočekali žandarmerijsku patrolu, ubili 3 žandarma, zaplenili 3 puške i oslobodili jednog člana Sreskog štaba za pripremu ustanka u iriškom srezu.

9. 2. 1942 U s. Pukovcu (kod Prokuplja) delovi Topličkog NOP odreda napali Pukovački četnički odred Koste Pećanca, naneli mu gubitke i razbili ga.

9. 2. 1942 U Smederevsko i Palanci podlegao mučenju od strane žandarma komandir Resavske čete 2. šumadijskog NOP odreda Lazar Stojanović, narodni heroj.

10. 2. 1942 U Nišu Specijalna policija izvršila provalu partijske organizacije i do kraja. februara pohapsila 150 aktivista, među kojima i članove MK KPJ.

11. 2. 1942 U Nišu Specijalna policija provalila skojevsku organizaciju Trgovačke škole i većinu članova te organizacije pohapsila.

12. 2. 1942 U Ribarskoj Banji Rasinski NOP odred i delovi Topličkog NOP odreda napali i delimično razoružali Ribarski četnički odred Koste Pećanca.

12. 2. 1942 Iz niškog koncentracionog logora pobegla 102 zatvorenika, pošto su prethodno goloruki jurnuli na stražu i ubili 5 nemačkih vojnika. Pri bežanju u krvavom obračunu sa nemačkim vojnicima, poginulo je oko 40 zatvorenika. Za odmazdu, nemački vojnici su streljali 850 ljudi.

13. 2. 1942 U s. Bojniku (kod Lebana) delovi Jablaničkog NOP odreda napali bugarski bataljon i naneli mu gubitke od oko 70 mrtvih i ranjenih. Sutradan u zoru oni su se povukli uz gubitke od 12 mrtvih.

13. 2. 1942 Između sela Morovića i Višnjićeva (kod Šida) diverzantska partizanska grupa miniranjem porušila železnički most na r. Bosutu [Po drugom izvoru to je bilo početkom februara.].

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

Odgovor Draže Mihailovića od 3. novembra 1941. nemačkim vojnim komandantima u Srbiji u vezi sa pozivom na pregovore o saradnji u borbi protiv partizana 

Operaciski dnevnik 113 p. divizije od 1 XII 1941 god. do 12 I 1942 god.

Izveštaj o akcijama Ozrenskog NOP odreda od januara 1942 godine

Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Čačak polovinom januara 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o nedićevsko-četničkom teroru

Izveštaj sekretara partiske jedinice Druge podgorske čete od kraja januara 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Valjevo o partiskom radu

Pregled partizanskih dejstava u Srbiji januara 1942. godine

Izveštaj člana Okružnog komiteta KPJ za Leskovac od 3 januara 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o vojno-političkoj situaciji na teritoriji Okruga leskovačkog

Zapovest opunomoćenog komandanta u Srbiji od 3. januara 1942. Višoj komandi 65 za naročitu upotrebu za preduzimanje operacije protiv partizana u istočnoj Bosni

Zajedničko naređenje delegata Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije i Glavnog štaba NOP odreda za Srbiju od 4 januara 1942 god. Štabu Beogradskog bataljona da se uključi u sastav Prve proleterske NOU brigade

Izveštaj komandanta žandarmerije od 7 januara 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o stanju u zemlji

Pregled Odeljenja za državnu zaštitu Nedićeve vlade od 7 januara 1942 god. o akcijama NOP odreda

Naređenje Vrhovnog komandanta NOP odreda Jugoslavije druga Tita od 8 januara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Srbije u vezi s radom i zadacima partizanskih NOP odreda

Pismo Centralnog komiteta KPJ od 8 januara 1942 god. Okružnom komitetu i instruktoru Pokrajinskih komiteta KPJ za Srbiju u Valjevu

Zabeleska sa savetovanja nemačkih i.ustaških vojnih i civilnih predstavnika u Beogradu od 8. januara 1942. kod opunomoćenog komandanta u Srbiji o preduzimanju operacije protiv partizana i organizaciji ustaške uprave u istočnoj Bosni

Pregled Odeljenja za državnu zaštitu Ministaretva unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 9 januara 1942 god. o borbama i akcijama NOP odreda

Naređenje Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 9 januara 1942 god. Štabu Krupanjskog četničkog odreda za učvršćenje odreda i izvršenje postavljenih zadataka

Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 10 januara 1942 god. Okružbom komitetu KPJ za Kruševac o stvaranju narodnooslobodilačkih odbora i partizanskih borbenih grupa

Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Niš od 10 januara 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o brojkom stanju NOP odreda na teritoriji Niškog i Leskovačkog okruga

Izveštaj Ministarstva unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 10 januara 1942 god. o borbama protiv NOP odreda

Desetodnevni izveštaj opunomoćenog komandanta u Srbiji od 10. januara 1942. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o vojno-političkoj situaciji u Srbiji i NDH, pripremi operacije protiv partizana u istočnoj Bosni i obostranim gubicima

Pregled Odeljenja za državnu zaštitu Nedićeve vlade od 11 januara 1942 god. o borbama i akcijama partizanskih odreda

Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Požarevac od 12 januara 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o stanju partiske i vojne organizacije

Depeša. komandira žandarmeriske stanice od 12 januara 1942 god. o napadu partizana Jablaničkog odreda na žandarme u selu Pečenjevcu

Izveštaj komandira Žandarmerijske stanice u Pečenjevcu od 12. januara 1942. o napadu partizana i razoružavanju žandarma

Pismo delegata CK KPJ Ive Ribara-Lole od 12 januara 1942 god. pretstavniku Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju u Beogradu

Izveštaj komandanta žandarmerije od 13 januara 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o partizanskim akcijama u zemlji

Izvod iz izveštaja okružnog načelnika iz Niša od 14. januara 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova o situaciji u niškom okrugu

Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Leskovac od 16 januara 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o brojnom stanju partiske i vojne organizacije i akcijama Jablaničkog, Leskovačkog i Babičkog NOP odreda

Pregled Odeljenja za državnu zaštitu Nedićeve vlade od 16 januara 1942 god. o akcijama i borbama partizanskih odreda

Naređenje opunomoćenog komandanta u Srbiji od 16. januara 1942. Komandi 1. kraljeskog bugarskog okupaoionog korpusa u Nišu o granicama zaiposednutog područja, organizaciji komando van ja, zadacima i odnosu s nemačkim i Nedićevim vojnim i upravnim organima na teritoriji Srbije

Izveštaj Komande žandarmerije od 17 januara 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o borbi protiv partizana u Srezu ariljskom

Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Niš od 18 januara 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o radu partiske i vojne organizacije na terenu Niškog okruga

Pregled Odeljenja za državnu zaštitu Nedićeve vlade od 18 januara 1942 god. o borbama protiv NOP odreda u Srbiji

Izveštaj majora Miodraga Paloševića od 18. januara 1942. Draži Mihailoviću o situaciji u Toplici i Jablanici i organizaciji četnika na području Kraljeva, Kruševca i Čačka

Predlog opunomoćenog komandanta u Srbiji od 19. januara 1942. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku da se odgovornost za održavanje sigurnosti i reda prenese na Nedića i spreči dalje proširenje bugarskog posadnog područja u Srbiji

Desetodnevni izveštaj opunomoćenog komandanta u Srbiji od 20. januara 1942. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o operaciji protiv partizanskih i četničkih snaga u istočnoj Bosni i obostranim gubicima i o brojnom stanju i naoružanju Nedićevih oružanih formacija u Srbiji

Izveštaj komandanta žandarmerije od 21 januara 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o borbi između partizana i Nedićevih odreda

Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Leskovac od 23 januara 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o stanju Leskovačkog i Babičkog NOP odreda

Izveštaj načelnika Okruga šabačkog od 23 januara 1942 god. Ministarstvu unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o borbama protiv partizana na teritoriji Zapadne Srbije

Izveštaj komandanta žandarmerije od 23 januara 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o partizanskim akcijama

Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Požarevac od 26 januara 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o stanju partiske i vojne organizacije

Zabeleška Operativnog odeljenja Više komande 65 za naročitu upotrebu od 26. januara 1942. sa sastanaka opunomoćenog komandanta u Srbiji s nemačkim generalom u Zagrebu, nemačkim poslanikom u NDH i Pavelićem održanih 23. januara 1942. u Zagrebu u vezi s vojno-političkom situacijom i daljim merama u istočnoj Bosni

Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 27 januara 1942 god. Pokrajinskom povereništvu KPJ za Niš o odnosu prema bugarskim okupatorskim trupama i četnicima

Izveštaj Komande žandarmerije od 27 januara 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o borbama protiv Leskovačkog NOP odreda

Pismo Aleksandra Rankovića od 27 januara 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju povodom okupacije Južne Srbije od bugarskih fašističkih trupa

Izveštaj opunomoćenog komandanta u Srbiji od 27. januara 1942. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o vojno-političkoj situaciji, obostranim gubicima, sadejstvu i odnosima sa Italijanima i ustašama i daljim merama posle završetka prvog dela operacije u istočnoj Bosni

Izveštaj Komande žandarmerije od 29 januara 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o akcijama Ozrenskog NOP odreda

Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Leskovac od 30 januara 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o partiskom radu i stanju Leskovačkog, Jablaničkog i Babičkog NOP odreda

Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Leskovac od 30 januara 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o akcijama Jablaničkog, Leskovačkog i Babičkog NOP odreda

Izveštaj komandanta žandarmerije od 30 januara 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o partizanskim snagama u Moravičkom srezu

Izveštaj nemačkog generala u Zagrebu od 30. januara 1942. opunomoćenom komandantu u Srbiji o osiguranju železničkog transporta i eksploataciji rudnika u okolini Prijedora i Jajca

Desetodnevni izveštaj opunomoćenog komandanta u Srbiji od 30. januara 1942. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o vojno-političkoj situaciji na teritoriji Srbije, rezultatima operacije 342. i 718. pešadijske divizije, daljim merama, obostranim gubicima i plenu u istočnoj Bosni:

Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 31 januara 1942 god. Okružnom povereništvu KPJ za Aranđelovac povodom pisma Centralnog komiteta KPJ od 14 decembra 1941 godine

Izveštaj sekretara partiske organizacije Leskovačkog NOP odreda početkom februara 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Leskovac o partisko-političkom radu i akcijama odreda

Izjava borca Prve čete Kosmajskog NOP odreda krajem februara 1942 god. o razbijanju Kosmajskog NOP odreda

Poziv partizana Niškog okruga od februara 1942 god. bugarskim vojnicima u okupiranoj Srbiji za napuštanje bugarske fašističke vojske i stupanje u NOP odrede

Poziv Okružnog komiteta KPJ za Zaječar od februara 1942 god. seljacima Timočke Krajine u borbu protiv pljačke okupatora

Proglas seljacima Timočke Krajine od februara 1942 godine

Objašnjenje štaba Zaglavskog NOP odreda od februara 1942 god. o spaljivanju opštinskih arhiva

Pismo člana Okružnog komiteta KPJ za Niš od februara 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o stanju u Topličkom NOP odredu

Pregled partizanskih dejstava u Srbiji februara 1942. godine

Naređenje Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od februara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Srbiju za primenu partizanskog načina ratovanja i stvaranje NO dobrovoljačkih jedinica

Izveštaj člana Okružnog komiteta KPJ za Niš od 1 februara 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o akcijama Topličkog NOP odreda

Poziv Okružnog komiteta KPJ za Valjevo od 1 februara 1942 god. narodu za stupanje u narodnooslobodilačke odrede

Izveštaj Sreskog komiteta KPJ za Srez kosmajski od 1 februara 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o stanju vojne organizacije na terenu

Dislokacija jedinica, komandi i ustanova neposredno potčinjenih opunomoćenom komandantu u Srbiji od 1. februara 1942. godine

Pismo člana OK KPJ za Leskovac od 2 februara 1942 god. Pokrajinskom povereništvu KPJ za Niš o borbama Babičkog i Jablaničkog NOP odreda

Izveštaj zamenika komeeara Jablaničkog NOP odreda od 3 februara 1942 god. Pokrajinskom povereništvu KPJ za Niš o akcijama Jablaničkog NOP odreda

Izveštaj Komande žandarmerije od 3 februara 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o partizanskoj akciji u selu Gredetinu

Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 4 februara 1942 god. Pokrajinskom povereništvu KPJ za Niš o nekim slabostima u radu partiske organizacije Nišavskog NOP odreda

Izveštaj opunomoćenog komandanta u Srbiji od 5. februara 1942. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o toku pregovora s četničkim majorom Dangićem u Beogradu

Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Leskovac od 6 februara 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o akcijama Babičkog NOP odreda

Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Požarevac od 7 februara 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o stanju Požarevačkog NOP odreda

Izveštaj Komande žandarmerije od 7 februara 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o partizanskoj akciji u selima Krenti, Donjoj Kamenici i Štrpcu

Naređenje komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 7. februara 1942. opunomoćenom komandantu u Srbiji da se svim mogućim brutalnim policijskim merama spreči aktivnost partizana u Srbiji

Pregled Odeljenja za državnu zaštitu Nedićeve vlade od 9 februara 1942 god. o borbama protiv NOP odreda

Izveštaj Komande žandarmerije od 9 februara 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o partizanskim akcijama

Izveštaj Komande žandarmerije od 10 februara 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o akcijama Topličkog i Požarevačkog NOP odreda

Desetodnevni izveštaj opunomoćenog komandanta u Srbiji od 10. februara 1942. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o aktivnosti partizanskih snaga, obostranim gubicima, popuni Nedićevih formacija i delatnosti potčinjenih jedinica u istočnoj Bosni i Srbiji

Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 11 februara 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Požarevac o merama za poboljšanje stanja u Požarevačkom NOP odredu

Izveštaj opunomoćenog komandanta u Srbiji od 13. februara 1942. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o gubicima partizana i o merama odmazde 1941-1942, s predlogom kako sprečiti dalji razvoj narodnooslobodilačkog pokreta u Srbiji

Izveštaj Pokrajinskog povereništva KPJ za Niš od 14 februara 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o borbama u okolini Niša

Uputstvo br. 5 Draže Mihailovića od 14. februara 1942. o organizaciji i zadacima vojnih jedinica

Obaveštenje druga Tita od 16 februara 1942 god. Edvardu Kardelju i Ivi Ribaru-Loli o neuspehu Druge neprijateljske ofanzive i direktiva za čišćenje tehničkog aparata pri CK KP Hrvatske i za izdavanje proglasa bugarskim vojnicima u Srbiji

Uputstvo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 17 februara 1942 god. Sreskom komitetu KPJ za Kosmaj o radu partiske i vojne organizacije

Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 17 februara 1942 god. Pokrajinskom povereništvu KPJ za Niš o obezbeđenju kadrova i povezivanju s odredima

Izveštaj opunomoćenog komandanta u Srbiji od 17. februara 1942. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o zadacima potčinjenih divizija nakon pregrupisavanja i o merama protiv partizana u Srbiji

Izveštaj komandira žandarmeriske stanice u Pečenjevcu od 18 februara 1942 god. o zločinima bugarske fašističke vojske u selu Pečenjevcu

Izvod iz članka u Obnovi od 18 jula 1942 god. o borbi dobrovoljaca protiv partizana kod Lebana u februaru 1942 godine

Uputstvo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 19 februara 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Kruševac za jačanje partiske organizacije i Rasinskog NOP odreda

Pismo Okružnog komiteta KPJ za Niš od 19 februara 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o masovnom streljanju u Nišu

Izveštaj Komande Srpske državne straže od 19 februara 1942 god. Ministarstvu unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o partizanskim borbama i akcijama u okolini Soko Banje i Aleksinca

Desetodnevni izveštaj opunomoćenog komandanta u Srbiji od 20. februara 1942. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o aktivnosti partizanskih snaga i sopstvenim protivmera-ma, obostranim gubioima i brojnom stanju kolaboracionističkih jedinica u istočnoj Bosni i u Srbiji

Izveštaj načelnika Okruga beogradskog od 21 februara 1942 god. o jačini i prikupljanju nemačko-četničkih jedinica za borbu protiv Kosmajskog NOP odreda

Izveštaj Komande žandarmerije od 21 februara 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o borbama partizana Jastrebačkog i Rasinskog NOP odreda

Pismo Mirka Tomića, člana Glavnog štaba NOP odreda za Srbiju od 22 februara 1942 god. Štabu romaniskog NOP odreda o vojno-političkom stanju u Zapadnoj Srbiji

Izveštaj načelnika Okruga beogradskog od 22 februara 1942 god. o borbama protiv Kosmajskog NOP odreda

Izveštaj Komande žandarmerije od 22 februara 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o partizanskim akcijama u Srezu orašačkom

Okružno načelstvo Okruga niškog od 22 februara 1942 god. dostavlja Gradskom poglavarstvu plakate o streljanju 400 lica

Pismo rukovodstva Organizacionog sekretarijata CK KPJ za neoslobođene krajeve od 22 februara 1942 god. pretstavniku PK KPJ za Srbiju u Beogradu o ishodu Druge neprijateljske ofanzive, situaciji u Hrvatskoj i Sloveniji i načinu održavanja ilegalne veze sa Organizacionim sekretarijatom

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

Niš Paul Bader Borbe na Kosovu i Metohiji Jablanički partizanski odred Knjaževac Politički komesari u NOR-u Bugarski zločini u Jugoslaviji Jastrebački partizanski odred Fruškogorski partizanski odred Valjevo Mladenovac Četnici u drugom svetskom ratu Borbe u Sremu 1942. Suvoborski partizanski odred Štampa u ratu Nemački zločini u Jugoslaviji Ilegala u ratu Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) Pljačka u ratu Knjaževačko-boljevački partizanski odred 1. bugarski okupacioni korpus Kosta Pećanac Centralni komitet KPJ Glavni štab Srbije Zasede u oslobodilačkom ratu Zemun Čačanski partizanski odred "Dragiša Mišović" Stara Pazova Bugarska u drugom svetskom ratu Aranđelovac Požarevac Pokrajinski komitet KPJ za Srbiju Ozrenski partizanski odred (Srbija) Prokuplje Oblasni komitet KPJ za Kosovo i Metohiju 1. šumadijski partizanski odred Crna Trava Toplički partizanski odred Srpska državna straža (nedićevci) Užice Babički partizanski odred SKOJ Valjevski partizanski odred Kuršumlija Toplica u oslobodilačkom ratu Zaječar Kosmajski partizanski odred Ilok Kukavički (leskovački) partizanski odred Ruma Irig Lebane Rasinski partizanski odred Petrovaradin Čačak Narodno oslobodilački odbori Požarevački partizanski odred Leskovac Vrhovni štab NOVJ Ustanak u Srbiji 1941. Diverzije u oslobodilačkom ratu Sremska Mitrovica Franz Böhme Druga neprijateljska ofanziva Beograd Narodni heroji Jugoslavije Streljanja u oslobodilačkom ratu Saradnja četnika sa okupatorom Vešanja u Valjevu 1942. Kruševac Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Nišavski (svrljiški) partizanski odred Ni zrno žita okupatoru! Dragoljub Draža Mihailović Borbe za Istočnu Bosnu 1942.