🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Borbe u Srbiji 1945.

Za ovaj pojam je pronađeno 54 hronoloških zapisa, 220 dokumenata i 103 fotografija.

Događaji

1. 1. 1945 U Novom Sadu, u prisustvu 650 delegata, otpočela Prva pokrajinska konferencija AFŽ-a Vojvodine. U toku četvorodnevnog rada izabran je Pokrajinski odbor AFŽ-a i postavljeni su zadaci za budući rad.

2. 1. 1945 U blizini s. Jabuke i Savinog lakta (kod Prijepolja) 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada 37. udarne divizije NOVJ vodila borbu protit delova nemačke 22. pešadijske divizije koji su pokušali da od Prijepolja prodru ka Pljevljima. Poginulo je 60 nemačkih vojnika. Zaplenjeno: mitraljez, 5 p. mitraljeza i 2 minobacača.

3. 1. 1945 U Sremu delovi nemačkog 34. armijskog korpusa napali položaje 21. udarne divizije NOVJ, zauzeli s. Nijemce (kod Šida), odbacili 21. udarnu diviziju na levu obalu r. Bosuta i izbili na liniju s. Komletinci - s. Orolik - s. Berak. Gubici neprijatelja: više stotina izbačenih iz stroja, a 21. udarne divizije: 182 mrtva i 308 ranjenih.

4. 1. 1945 Predsednik vlade V. Britanije Vinston Ćerčil uputio kralju Petru II Karađorđeviću pismeni zahtev da bez odlaganja prizna Beogradski sporazum (sporazum Tito-Šubašić od 2.XI 1944. god.)

4. 1. 1945 Na sremski front pristigle 6. proleterska divizija NOVJ -Nikola Tesla- koja je, zbog napada delova nemačkog 34. armijskog korpusa, vraćena iz Beograda. Divizija je posela odbrambene položaje na levoj obali r. Bosuta: od s. Nijemaca do šume Kablarovac (kod Šida).

8. 1. 1945 Jedinice 22. udarae divizije NOVJ odbacile prema Prijepolju zaštitne delove nemačkog 91. armijskog korpusa i oslobodile Sjenicu.

10. 1. 1945 Posle trodnevnih borbi protiv zaštitnica nemačkog 21. armijskog korpusa jedinice 37. udarne divizije NOVJ oslobodile Prijepolje. Neprijatelj je imao preko 100 vojnika izbačenih iz stroja, a jedinice 37. divizije - 5 mrtvih i 20 ranjenih.

12. 1. 1945 Goneći zaštitnicu nemačkog 21. armijskog korpusa i četnike dolinom r. Lima jedinice 37. udarne divizije NOVJ oslobodile Priboj.

14. 1. 1945 U Beogradu osnovan Sveslovenski komitet po ugledu na slične komitete u drugim slovenskim zemljama.

17. 1. 1945 Na sremskom frontu nemački 34. armijski korpus otpočeo napade na jedinice 1. armije NOVJ s ciljem da skrati i stabilizuje front. Posle dvodnevnih borbi 1. armija NOVJ, uvodeći u borbu i jedinice drugog ešelona, sprečila je dalji pcodor neprijatelja, koji je zauzeo s. Tovarnik i Šid. Potom, ojačana i 2. proleterskom udarnom divizijom, ona je 19. januara prešla u protivudar, oslobodila Sid i prinudila neprijatelja da se povuče na liniju s. Mohovo (kod Iloka) - s. Ilinci - s. Batrovci - leva obala r. Bosuta do s. Lipovca. Na ovoj liniji front je konačno stabilizovan a obe su strane prešle na pozicionu odbranu.

18. 1. 1945 Po naređenju Vrhovnog štaba NOV i POJ 2. proleterska udarna divizija pristigla iz Beograda na širu prostoriju Iloka radi ojačanja 1. armije NOVJ.

18. 1. 1945 Kod Šida, u borbama protiv nemačkih jedinica, poginuo komandir čete u 3. proleterskoj krajiškoj NOU brigadi Miladin Zorić Garača, narodni heroj. 

28. 1. 1945 Na izbornoj skupštini, kojoj je prisustvovalo 350 delegata, izabran Oblasni NO odbor za Srem.

29. 1. 1945 U Beogradu završen dvodnevni miting žena Srbije na kome je izabran Glavni odbor AFŽ-a Srbije.

30. 1. 1945 U s. Bapskoj (kod Šida), u bolnici 2. proleterske udarne divizije NOVJ, podlegao teškoj rani pomoćnik komesara 3. bataljona 2. proleterske NOU brigade Petar Ivanović Perica, narodni heroj.

4. 2. 1945 U oslobođenom Beogradu održana prva Mesna partijska konferencija.

8. 2. 1945 U s. Radiševu (kod Srbice) dva bataljona 1. bokeljske NOU brigade sa prostorije s. Rakoš - s. Ukča - s. Suvo Grlo, napali baliste koji su se iz Drenice prebacivali ka Starom Kolašinu. Poginulo je 9 i zarobljeno 11 balista.

9. 2. 1945 U s. Bačincima (kod Šida) formirana Artiljerijska brigada 11. udarne divizije NOVJ.

10. 2. 1945 U Srem. Mitrovici otpočela Prva okružna konferencija antifašističke omladine. Posle trodnevnog rada izabran je Oblasni odbor antifašističke omladine Srema i donete druge važne odluke.

12. 2. 1945 Šefovi vojnih misija V. Britanije i SSSR-a u Beogradu obavestili NKOJ da je na konferenciji u Jalti odlučeno da se Jugoslovenima preporuči: -da sporazum Tito-Šubašić stupi odmah na snagu; da članovi Skupštine (poslednje jugoslovensko zakonodavno telo) koji nisu sarađivali sa okupatorom mogu biti uključeni u AVNOJ i da zakoni koje donese AVNOJ moraju naknadno biti potvrđeni od Ustavotvorne skupštine-.

14. 2. 1945 Delovi 24. i 52, divizije NOVJ, čisteći teren od balista, zauzeli sela Kožince, Krasmirovce i Gradiću (kod Srbice).

18. 2. 1945 U Beogradu rukovodstvo Narodne seljačke stranke objavilo pristupanje Jedinstvenom narodnooslobodilačkom frontu Srbije.

18. 2. 1945 Pri čišćenju sela u podnožju pl. Cičavice delovi 52. divizije NOVJ ubili 20 balista, dok se nekoliko manjih grupa balista predalo.

19. 2. 1945 U rejonu s. G. Kline i Srbice 1. bokeljska NOU brigada u borbi ranila 3 i zarobila 15 balista.

19. 2. 1945 Između s. Kožinca i s. Stutice (kod Srbice) delovi 52. divizije NOVJ u borbama razbili jaku balističku grupu i naneli joj velike gubitke.

22. 2. 1945 U Subotici, na konferenciji, izabran Okružni odbor JNOF-a za subotički okrug.

26. 2. 1945 Glavni odbor Narodne seljačke stranke dao izjavu o pristupanju Jedinstvenom narodnooslobodilačkom frontu Srbije.

0. 3. 1945 U Beogradu, po naređenju Generalštaba JA, formirana Škola veze JA

0. 3. 1945 Formirana 4 (srpska) brigada narodne odbrane.

3. 3. 1945 U blizini s. Blaževa i s. Brzeća (na pl. Kopaoniku) padobranima se spustila grupa od 14 pripadnika SDK, koji su nemačkim avionima prebačeni iz Austrije s ciljem da vrše diverzije i atentate na članove KPJ i odbornike. Demoralisani zbog otpora naroda neki su se odmah predali, a ostali su kasnije pohvatani.

5. 3. 1945 Vlada dr Ivana Subi šića u Beogradu podnela namesnicima ostavku, a istoga dana po podne NKOJ održao svoju poslednju, svečanu, sednicu.

5. 3. 1945 U Beogradu, po naređenju Generalštaba JA, formirane Oficirska škola JA i Intendantska akademija JA.

7. 3. 1945 U Beogradu maršal Jugoslavije Josip Broz Tito obrazovao privremenu narodnu vladu Demokratske Federativne Jugoslavije (DFJ) (predsednik i ministar narodne odbrane Josip Broz Tito, ministar inostranih poslova dr Ivan Šubašić, potpredsednici Edvard Kardelj i Milan Grol). Istog dana, na predlog Predsedništva AVNOJ-a, novu vladu su ukazom potvrdili kraljevski namesnici.

12. 3. 1945 U Beograd stigao prvi ambasador Velike Britanije u Jugoslaviji sa ostalim osobljem ambasade.

14. 3. 1945 U Beogradu održana zemaljska konferencija Zemljoradničke stranke na kojoj je odlučeno da ova stranka stupi u JNOF Srbije.

15. 3. 1945 U s. Pričinoviću (kod Šapca) formirana Artiljerijska brigada 2. proleterske udarne divizije JA.

15. 3. 1945 U s. Runjanima (kod Loznice) formirana Artiljerijska brigada 22. udarne divizije JA.

20. 3. 1945 U Beograd stigao prvi ambasador SSSR u Jugoslaviji sa ostalim osobljem ambasade.

23. 3. 1945 Formirana Inžinjerijska brigada 1. armije JA.

23. 3. 1945 Blizu Podujeva iz nemačkog aviona spustilo se 14 padobranaca - pripadnika SDK. U borbi s mesnim partizanskim stražama i organima Ozne dva padobranca su poginula, jedan je zarobljen, a ostali su se povukli ka pl. Kopaoniku, gde su kasnije pohvatani.

24. 3. 1945 U Beogradu potpisan sporazum između vlade DFJ i delegacije Uprave Ujedinjenih nacija za pomoć i obnovu (UNRRA). Sporazum je predviđao snabdevanje Jugoslavije hranom, lekovima, obućom, odećom, kao i dobrima i stručnjacima za pomoć u obnovi poljoprivrede, industrije i saobraćaja.

24. 3. 1945 Rasformirana 14. vojvođanska (slovačka) NOU brigada a njenim ljudstvom popunjene 7, 8. i 12. vojvođanska NOU brigada 51. udarne divizije JA.

25. 3. 1945 U Novom Pazaru AVNO Sandžaka odlučilo da se srezovi pribojski, mileševski, zlatarski, sjenički, deževski i štavićki pripoje federalnoj Srbiji, a srezovi pljevaljski i bjelopoljski - federalnoj Crnoj Gori. Odlučeno je, takođe, da se raspusti AVNO Sandžaka a da dosadašnji većnici iz srezova koji će se priključiti Srbiji odmah obrazuju skupštinu i izaberu privremeni Izvršni odbor.

26. 3. 1945 Iz SSSR-a stigla u Beograd 2. tenkovska brigada JA. (Brigada je upućena na sremski front u sastav 1. armije JA, 7. aprila stigla u rejon s. Tovarnika, kod Sida.)

31. 3. 1945 U Beograd stigao prvi ambasador SAD u Jugoslaviji sa ostalim osobljem ambasade.

31. 3. 1945 Rasformirana 15. vojvođanska NOU brigada -Šandor Petefi- a njeno liudstvo raspoređeno u ostale brigade 16. udarne divizije JA.

2. 4. 1945 U Beogradu završeno dvodnevno zasedanje prvog proširenog plenuma Glavnog odbora Jedinstvenih sindikata Jugoslavije.

2. 4. 1945 U Beogradu uredbom Predsedništva ministarskog saveta DFJ osnovan Ratni kabinet sa zadatkom da -vodi sve poslove u vezi sa uspešnim vođenjem rata-.

2. 4. 1945 Rasformirana 11. vojvođanska NOU brigada a njeno ljudstvo raspoređeno u ostale jedinice 36, udarne divizije JA.

9. 4. 1945 U Beogradu obrazovana vlada federalne Srbije.

11. 4. 1945 U Novom Sadu, na velikom narodnom mitingu, objavljena izjava Glavnog NO odbora za Vojvodinu o pristupanju Vojvodine federalnoj Srbiji.

12. 4. 1945 Otpočeo proboj sremskog fronta. Posle snažne artiljerijske i avio-pripreme sve jedinice JA su prešle u opšti napad.

4. 5. 1945 U Novom Sadu održana Prva okružna konferencija JNOF. Izabran je Okružni odbor za novosadski okrug.

8. 5. 1945 U Beogradu je počela rad VI pokrajinska konferencija KPJ za Srbiju koja je odlukom CK KPJ pretvorena u Prvi (osnivački kongres) KP Srbije. Izabran je CK KP Srbije.

Dokumenti

Izvod iz operaciskog dnevnika Štaba Prve armije NOVJ za januar 1945 godine

Izvod iz operaciskog dnevnika Štaba Druge proleterske divizije za januar 1945 godine

Izvod iz operaciskog dnevnika Štaba Dvadeset prve NOU divizije za januar 1945 godine

Izveštaj Vazduhoplovnog odeljenja Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 2. januara 1945. Štabu Vazduhoplovstva o organizaciji aerodromske i meteorološke službe na području Srbije

Izveštaj Obaveštajnog odeljenja Komande Grupe armija »E« od 3. januara 1945. komandantu Jugoistoka o situaciji na području Grupe armija »E« i proboju sremskog fronta kod Otoka

Naređenje Štaba Prvog proleterskog korpusa NOVJ od 4 januara 1945 god. štabovima Prve i Šeste proleterske, Pete, Jedanaeste i Dvadeset prve NOU divizije i Prve konjičke brigade za posedanje i utvrđivanje položaja u Sremu

Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 4 januara 1945 god. štabovima brigada za izradu odbrambenih položaja

Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 4 januara 1945 god. potčinjenim jedinicama za promenu položaja i smeštaj na prostoriji Berkasovo - Novak Bapska - Sot

Izveštaj komandanta 34. armijskog korpusa od 4. januara 1945. komandantu Jugoistoka o rezultatima proboja sremskog fronta kod Otoka i o dejstvima u međurečju Drine i Save

Izveštaj Štaba Pete srpske brigade Dvadeset prve NOU divizije od 5 januara 1945 god. Štabu divizije o borbama protiv Nemaca 3 januara kod Donjeg Novog Sela

Izveštaj Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 6 januara 1945 god. Štabu Prvog proleterskog korpusa o borbama protiv Nemaca na pravcu s. Otok - Komletinci - Nijemci

Izveštaj Štaba Prve konjičke brigade od 6 januara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ o borbama protiv Nemaca kod s. Batrovci

Izveštaj Štaba Prve konjičke brigade od 6 januara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ o jačini neprijateljskih snaga na sektoru Bijeljine

Izveštaj Komande 2. oklopne armije od 6. januara 1945. komandantu Jugoistoka o evakuaciji folksdojčera i privrednih dobara, o prikupljanju i otpremanju celokupne žetve i rekvizicijama u Sremu u poslednjem kvartalu 1944. godine

Izveštaj Štaba Prve konjičke brigade od 7 januara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ o situaciji na sektoru Bijeljina - Jamena - Sremska Rača

Naređenje Štaba Prvog proleterskog korpusa NOVJ od 8 januara 1945 god. Štabu Jedanaeste NOU divizije za posedanje i utvrđivanje položaja na liniji s. Lovas - Tovarnik

Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 8 januara 1945 god. potčinjenim jedinicama o preduzimanju mera za odbranu položaja u slučaju neprijateljske ofanzive

Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 8 januara 1945 god. štabovima svojih jedinica o vojno-propagandnoj pripremi boraca i starešina za borbu protiv neprijateljskih tenkova

Izveštaj Štaba Šeste proleterske divizije od 8 januara 1945 god. Štabu Prvog proleterskog korpusa NOVJ o rasporedu svojih i neprijateljskih snaga

Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 8 januara 1945 god. štabovima brigada da posednu i utvrde položaje na otseku s. Lovas - Tovarnik

Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 9. januara 1945. Komandi aerodroma Niš da uspostavi meteorološku stanicu u Caribrodu

Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 9 januara 1945 god. štabovima svojih jedinica da pojačaju budnost i preduzmu mere za odbranu od neprijateljskih tenkova i pešadije

Izvod iz operaciskog dnevnika Štaba Jedanaeste NOU divizije za period od 1 do 10 januara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ

Obaveštenje Štaba Prve armije NOVJ od 11 januara 1945 god. Štabu Pete udarne divizije o odluci Vrhovnog komandanta NOV i POJ da se formira Štab armije

Izvod iz operaciskog dnevnika Štaba Prve proleterske divizije za period od 1 do 11 januara 1945 god. Štabu Prvog proleterskog korpusa

Izveštaj Štaba Šeste proleterske divizije Nikola Tesla od 15 januara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ o borbi protiv Nemaca kod s. Komletinci

Izveštaj Štaba Prve proleterske divizije od 17 januara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ o prodoru Nemaca kroz položaj italijanske brigade

Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 17 januara 1945 god. štabovima svojih brigada za posedanje novih položaja

Naređenje Štaba Prve armije NOVJ od 17 januara 1945 god. štabovima divizija i Štabu Konjičke brigade za posedanje novih položaja

Naređenje Štaba Prve armije NOVJ od 17 januara 1945 god. Štabu Prve proleterske divizije za napad na Tovarnik

Naređenje Štaba Šeste proleterske divizije od 17 januara 1945 god. štabovima brigada za smeštaj i posedanje položaja s. Ilinci - Adaševci - Gibarac

Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 17 januara 1945 god. štabovima brigada o posedanju položaja za odbranu s. Bapska Novak - Berkasovo

Izveštaj Obaveštajnog odeljenja Komande Grupe armija »E« od 17. januara 1945. Komandi Jugoistoka o dejstvima u istočnoj Bosni i početku operacije »Vintergeviter« na sremskom frontu

Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 18 januara 1945 god. štabovima svojih brigada za posedanje i utvrđivanje novih odbranbenih položaja na liniji s. Vizić - Bingula - Kuzmin

Naređenje Štaba Prve armije NOVJ od 19 januara 1945 god. Štabu Prve konjičke brigade da se stavi na raspoloženje Štabu Šeste proleterske divizije

Izveštaj Štaba Pete NOU divizije od 20 januara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ o borbama protiv Nemaca od 17 do 20 januara

Izvod iz operaciskog dnevnika Štaba Prve proleterske divizije Štabu Prve armije za period od 11 do 20 januara 1945 godine

Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 4. januara 1945. Državnoj komisiji za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača o nemačkim vojnim funkcionerima u okupiranoj Srbiji neposredno pred oslobođenje Srbije i Beograda

Informacija Obaveštajnog odeljenja Vrhovnog štaba NOV i POJ od 6. januara 1945. Državnoj komisiji za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača o neprijateljskim jedinicama koje su učestvovale u borbama za Beograd

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 9. januara 1945. Glavnom štabu NOV i PO Srbije za angažovanje 22. divizije na komunikaciji Priboj-Vardište-Višegrad u sadejstvu s jedinicama 2. korpusa

Izveštaj Artiljerijskog odeljenja Vrhovnog štaba NOV i POJ od 12. januara 1945. o protivavionskoj odbrani Beograda

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 19. januara 1945. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o upućivanju 22. divizije u Beograd

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 23. januara 1945. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o upućivanju 22. divizije u Šabac i preduzimanju mera na Kosmetu

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 23. januara 1945. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o upućivanju 22. divizije na prostor Lješnica-Bogatić

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 26. januara 1945. Glavnom Štabu NOV i PO Srbije za prihvat 1. bokeljske i 6. crnogorske brigade na Kosmetu

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 20, februara 1945. komandantu 1. armije da se javi na referisanje u Beograd 25. januara 1945. godine

Izveštaj Štaba Jedanaeste NOU divizije od 21 januara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ o sopstvenim i neprijateljskih gubicima u borbama od 17 do 20 januara

Upozorenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 6. januara 1945. Štabu 3. armije u vezi sa budnošću i mogućim neprijateljskim dejstvima posle nemačkog protivnapada u Sremu

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 17. januara 1945. Štabu 1. armije za organizovanje armijskog položaja na liniji Ilok - Ljuba - Erdevik - Kuzmin - ušće r. Bosut za sprečavanje eventualnog prodora nemačkih jedinica na sremskom frontu

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 17. januara 1945. Štabu 2. armije za zauzimanje Bijeljine i dejstva u pravcu Brčkog radi smanjenja neprijateljevog pritiska na sremskom frontu

Informacija Obaveštajnog odeljenja Vrhovnog štaba NOV i POJ od 18. januara 1945. o neprijateljskim jedinicama u Sremu i Slavoniji

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 18. januara 1945. za prikupljanje podataka za prelaz u protivnapad na sremskom frontu

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 18. januara 1945. Štabu 3. armije da aktivnim dejstvima prema Našicama i Donjem Miholjcu olakša položaj 1. armije na sremskom frontu

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 19. januara 1945. Štabu 1. armije za prebacivanje jednog artiljerijskog diviziona na desnu obalu r. Save radi obezbeđenja prilaza Sremskoj Mitrovici

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 19. januara 1945. Štabu 2. armije za prebacivanje jednog artiljerijskog diviziona u rejon s. Ravnje za obezbeđenje prilaza Sremskoj Mitrovici

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 21. januara 1945. Štabu Teškog diviziona 2. armije o postavljanju diviziona na desnu obalu reke Save za tučenje prilaza ka Sremskoj Mitrovici

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 21. januara 1945. glavnim štabovima Srbije i Makedonije, Vojnoj upravi Vojvodine, Sremske oblasti, Komandi grada Beoggrada i Vojnoj oblasti 8. korpusa za mobilizaciju ljudstva i formiranje protivavionskih jedinica

Zapovest Štaba Prve armije NOVJ od 22 januara 1945 god. štabovima divizija za napad na neprijateljske snage na liniji s. Mohovo - Tovarnik - Ilinci

Zapovest Štaba Druge proleterske divizije od 22 januara 1945 god. štabovima brigada za napad na neprijatelja opštim pravcem s. Bapska Novak - Lovas - Mikluševci

Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 22 januara 1945 god. potčinjenim jedinicama za napad na neprijatelja na komunikaciji s. Lovas - Tovarnik

Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 22 januara 1945 god. štabovima brigada za napad na neprijateljsko uporište u jugoistočnom delu Tovarnika

Izveštaj Štaba Prve armije od 23 januara 1945 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o rasporedu svojih snaga

Zapovest Štaba Prve armije NOVJ od 24 januara 1945 god. štabovima divizija za posedanje i utvrđivanje položaja u Sremu

Zapovest načelnika Artiljeriskog odeljenja Štaba Prve armije NOVJ od 24 januara 1945 god. štabovima divizija za razmeštaj i dejstvo artiljerije

Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 24 januara 1945 god. štabovima brigada za posedanje i utvrđivanje položaja između Tovarnika i Šida

Zapovest Štaba Druge proleterske divizije od 24 januara 1945 god. štabovima brigada za posedanje i utvrđivanje položaja zapadno od s. Bapska Novak

Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 24 januara 1945 god. štabovima svojih jedinica za predaju položaja Šestoj proleterskoj diviziji i razmeštaj u s. Bačinci i Kukujevci

Izveštaj Štaba Šeste proleterske divizije od 25 januara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ o sopstvenim i neprijateljskim gubicima u borbama od 16 do 24 januara

Izvod iz operaciskog dnevnika Štaba Jedanaeste NOU divizije za period od 11 do 25 januara 1945 godine

Naređenje Štaba Prve armije NOVJ od 26 januara 1945 god. štabovima divizija za utvrđivanje svojih položaja i za nasilno izviđanje neprijatelja

Izveštaj artiljeriskog otseka Štaba Prve proleterske divizije od 26 januara 1945 god. Artiljeriskom odeljenju Štaba Prve armije o dejstvu i gubicima artiljerije 17 i 18 januara

Izveštaj Štaba Šeste proleterske divizije od 26 januara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ o rasporedu i jačini neprijateljskih snaga pred frontom divizije

Izveštaj Štaba Prve proleterske divizije od 27 januara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ o rezultatu nasilnog izviđanja

Izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 27 januara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ o rezultatu nasilnog izviđanja

Izveštaj Štaba Šeste proleterske divizije od 27 januara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ o rezultatima izviđanja neprijateljskog položaja

Izveštaj Štaba Prve proleterske divizije od 28 januara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ o rezultatu nasilnog izviđanja na pravcu Tovarnik

Izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 28 januara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ o rezultatu nasilnog izviđanja

Izveštaj Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 28 januara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ o stanju na položaju

Ovlašćenje komandanta Srbije od 29. januara 1945. kapetanu Dobrivoju Bogdanoviću .za održavanje veze sa komandantom ustaške bojne u Gračanici

Izveštaj Štaba Prve proleterske divizije od 29 januara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ o uređenju svoga odbranbenog položaja i rasporedu snaga na njemu

Izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 29 januara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ o rasporedu i jačini svojih i neprijateljskih snaga na položaju zapadno od s. Bapska Novak

Izveštaj Štaba Prve konjičke brigade od 29 januara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ o rasporedu i rezultatima izviđanja i o borbi od 23 do 28 januara

Operativni izveštaj Štaba Šeste proleterske divizije za 29 januar 1945 godine

Operativni izveštaj Štaba Prve proleterske divizije za 31 januar 1945 godine

Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 31 januara 1945 god. o formiranju kursa za niže vojne rukovodioce

Izvod iz operacionog dnevnika Štaba Prve proleterske dizije za period od 21 do 31 januara 1945 godine

Izvod iz knjiga depeša Štaba Prve armije NOVJ za januar i februar 1945 godine

Izvod iz operaciskog dnevnika Štaba Prve armije NOVJ za februar 1945 godine

Izvod iz operaciskog dnevnika Štaba Druge proleterske divizije za februar 1945 godine

Izvod iz operaciskog dnevnika Štaba Dvadeset prve NOU divizije za februar 1945 godine

Naređenje Štaba Prve armije NOVJ od 1 februara 1945 god. štabovima divizija za smenu Druge proleterske divizije sa položaja i razmeštaj na prostoriji Ilok - Neštin

Izveštaj Štaba Šeste proleterske divizije od 1 februara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ o napadu na neprijatelja kod s. Ilinci

Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 1. februara 1945. zameniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ o napadima Grupe vazduhoplovnih divizija na nemačku 22. diviziju na komunikaciji Drinjača - Nova Kasaba i o izviđanju komunikacija na sremskom frontu

Izveštaj Štaba Prve proleterske divizije od 2 februara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ o rezultatima nasilnog izviđanja

Operativni izveštaj Štaba Šeste proleterske divizije za 2 februar 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ

Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 2. februara 1945. zameniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ o napadima Grupe vazduhoplovnih divizija na nemačke snage kod Bijeljine i o izviđanju komunikacija u taktičkoj dubini neprijatelja na sremskom frontu

Dopuna operaciskog izveštaja Štaba Šeste proleterske divizije Štabu Prve armije NOVJ od 3 februara 1945 godine

Izveštaj Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 3 februara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ o rasporedu svojih i neprijateljskih snaga

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 4. februara 1945. Štabu 2. armije za oslobođenje Beogradskog bataljona OZNE za izvršenje specijalnog zadatka, kao i obaveštenje o dejstvima 2. korpusa NOVJ

Izveštaj Štaba Šeste proleterske divizije od 4 februara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ o dejstvima svojih jedinica

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

Josip Broz Tito Priboj 37. sandžačka divizija NOVJ Britanija i Jugoslavija Glavni štab Makedonije Komandant Jugoistoka Bali Kombetar Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Ranjenici u ratu 21. srpska divizija NOVJ Sanitet u ratu Vermaht u Jugoslaviji Završne operacije u Jugoslaviji AVNOJ 34. armijski korpus Korpus narodne odbrane Jugoslavije (KNOJ) Valpovo Diverzije u oslobodilačkom ratu 7. banijska divizija NOVJ Partizanke Šabac 15. makedonski korpus NOVJ Vojni puč 27. marta Saradnja četnika sa okupatorom Omladina u ratu Pljevlja Prijepolje Narodno oslobodilački odbori 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada 1. bokeljska udarna brigada Vaso Jovanović SSSR i Jugoslavija Bolnice u oslobodilačkom ratu Centralni komitet KPJ Vrhovni štab NOVJ Protivavionska odbrana u oslobodilačkom ratu Avijacija u oslobodilačkom ratu Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) Glavni štab Srbije Partizanska avijacija Peko Dapčević 22. srpska (kosmajska) brigada Brčko 1. proleterska divizija NOVJ Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Borbe u Srbiji 1944. 6. lička proleterska divizija NOVJ Borbe u Sremu 1945. Sremski front Armijska grupa E Loznica Zvornik Šid Ivan Šubašić 2. proleterska divizija NOVJ Bijeljina Narodni heroji Jugoslavije Modriča 21. brdski armijski korpus Harold Alexander USAOJ 52. kosovsko-metohijska divizija NOVJ Četnici u drugom svetskom ratu Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) Beograd Novi Sad Sremska Mitrovica Donji Miholjac 5. krajiška udarna divizija NOVJ 1. proleterska udarna brigada 11. krajiška divizija NOVJ 2. tenkovska brigada NOVJ 1. proleterski korpus NOVJ Ilok 22. srpska divizija NOVJ