🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Borbe u Sremu 1942.

Za ovaj pojam je pronađeno 195 hronoloških zapisa, 99 dokumenata i 3 fotografija.

Događaji

0. 1. 1942 Obrazovan Okružni odbor NO fonda za Srem.

0. 1. 1942 OK KPJ za Srem izdao proglas s parolom -Dole sa pokrštavanjem-, pozivajući Srbe da se odupru prisilnom prevođenju u katoličku veru i da složnom borbom unište neprijatelja.

8. 1. 1942 GŠ NOP odreda za Srem izdao potčinjenim jedinicama uputstvo o radu u partizan skim odredima i o zadacima, pravima i dužnostima rukovodstava i partizana.

10. 1. 1942 GŠ NOP odreda za Srem izdao potčinjenim jedinicama saopštenje o najvažnijim zadacima štabova i NOP odreda u Sremu.

19. 1. 1942 U Rumi nemačka i ustaška policija provalom uhapsila sve članove SK KPJ (sem dvojice) i veći broj članova Partije i SKOJ-a.

0. 2. 1942 U s. Šuljmu (kod Rume) održan sastanak OK KPJ za Srem, na kome je proučena direktiva Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije Josipa Broza Tita koju je Boško Palkovljević Pinki doneo iz VŠ NOP i DV Jugoslavije, pa je posle analize situacije u Sremu, doneta odluka da krajem. februara otpočnu napadi na neprijateljske garnizone i opštine.

8. 2. 1942 U jednom vinogradu kod s. Ležimira (na Fruškoj gori) održana sreska partijska konferencija za srez sremskomitrovački, u prisustvu oko 30 delegata na kojoj je prenesena odluka OK KPJ za Srem (od početka. februara) o napadima na neprijateljske garnizone. Na konferenciji je raspravljano o vojno-političkoj situaciji, ciljevima NOB-a, liniji KPJ u borbi, karakteru NO odbora a obrazovan je i novi SK KPJ za sremskomitrovački srez.

9. 2. 1942 Na drumu Irig-Ruma mesni partizani iz Iriga dočekali žandarmerijsku patrolu, ubili 3 žandarma, zaplenili 3 puške i oslobodili jednog člana Sreskog štaba za pripremu ustanka u iriškom srezu.

25. 2. 1942 Grupa boraca Fruškogorskog NOP odreda, uz sadejstvo mesnih partizana, zauzela opštinsku zgradu u s. Martincima (kod Srem. Mitrovice), i zaplenila 4 puške.

26. 2. 1942 U borbi kod s. Rumske (blizu Šapca) delovi Mačvanskog NOP odreda zarobili nekoliko dobrovoljaca.

27. 2. 1942 Jedna desetina mesnih partizana iz s. Višnjićeva (kod Srem, Rače) razbila grupu ustaša kod obližnjeg salaša.

3. 3. 1942 U s. Prnjavoru (kod Iriga) održan sastanak Sreskog štaba za pripremu ustanka u iriškom srezu sa vojnopolitičkim rukovodiocima sreza na kome je razrađen plan razoružanja neprijateljskih posada i odlučeno da se mesne partizanske desetine prikupe na Fruškoj gori.

5. 3. 1942 U s. Suljmu (kod Rume) grupa boraca iz Fruškogorskog NOP odreda i mesne desetine napali ustaški zatvor u opštinskoj zgradi, oslobodili jednu drugaricu i zaplenili 6 pušaka.

9. 3. 1942 Mesne desetine u s. Manđelosu (kod Srem. Mitrovice), streljale dvojicu petokolonaša i u opštini zaplenili 6 vojničkih pušaka i nešto municije. Jednovremeno, grupa boraca 1. čete fruškogorskog NOP odreda je napala žand. st. u s. Bešenovu (kod Rume), ubila komandira stanice i ranila nekoliko žandarma a stanicu i opštinsku arhivu zapalila; pri povratku iz akcije uhvatila je 3 petokolonaša (koji su zatim osuđeni na smrt) i zaplenila 2 njihove puške.

9. 3. 1942 Grupa boraca Podunavskog NOP odreda prodrla u s. Neradin (kod Iriga), ubila ustašu i policajca i spalila opštinsku arhivu; zatim, u zasedi, dočekala pojačanje upućeno iz Iriga automobilom, ubila kapetana i 3 ustaše i zaplenila 4 puške, pištolj i nekoliko bombi, a automobil zapalila.

10. 3. 1942 U rejonu Kamena (kod Iriga), od mesnih partizanskih desetina iz Iriga, formirana Iriška partizanska četa.

10. 3. 1942 Mesne partizanske desetine iz sela Prnjavora i Krušedola (kod Iriga) spalile opštinsku arhivu u Prnjavoru.

10. 3. 1942 Severno od Iriga oko 200 ustaša i domaćih Nemaca opkolilo jednu mesnu partizansku desetinu, ali se ova probila, a zatim, uz pomoć drugih mesnih desetina, nanela neprijatelju gubitke i prinudila ga na povlačenje u Irig. [Po drugom izvoru događaj se desio 9. marta.]

11. 3. 1942 Borci Fruškogorskog NOP odreda prekinuli tt veze između sela Ležimira i Čalme (kod Srem. Mitrovice).

11. 3. 1942 Severno od s. Grgetega (kod Iriga) formirana Krušedolska partizanska četa. U s. Bežištu (blizu Babušnice), u borbi protiv četnika poginulo 10 boraca Babičkog NOP odreda.

12. 3. 1942 Između sela Šuljma i Bešenova (kod Rume) borci Fruškogorskog NOP odreda odbili napad delova domobranskog 1. lovačkog bataljona i žandarma iz okolnih stanica i prinudili ih na povlačenje u polazna uporišta.

12. 3. 1942 U manastiru V. Remeti (kod Iriga) Krušedolska partizanska četa napala ustaško uporište i zaplenila 3 puške s nešto municije.

12. 3. 1942 U rejonu s. Grgetega (kod Iriga) nemačke i ustaško-domobranske jedinice, jačine 490 vojnika, izvršile bezuspešnu -akciju čišćenja- protiv Krušedolske i Iriške partizanske čete.

13. 3. 1942 Grupa boraca Fruškogorskog NOP odreda napala žand. st. u s. Šuljmu (kod Rume) i posada nanela gubitke.

14. 3. 1942 SK KPJ za Staru Pazovu uputio proglas Srbima, Slovencima, Hrvatima i antifašistički orijentisanim Nemcima toga kraja, pozivajući ih da udruže sve snage u cilju što skorijeg uništenja neprijatelja.

18. 3. 1942 Na Vetrenjači (u blizini s. Grgurevaca kod Rume) Fruškogorski i Podunavski NOP odred odbili koncentrične napade žandarmerijskih i ustaško-domobranskih jedinica, jačine 470 vojnika, i primorali ih da se povuku u polazna uporišta.

23. 3. 1942 U predelu Biklava (kod Iloka) 2. četa Fruškogorskog NOP odreda razbila dve čete iz domobranske Sremske brigade koje su nastupale sa pravca s. Starog Divoša.

23. 3. 1942 Prva četa Fruškogorskog i deo Podunavskog NOP odreda izvršili uspešnu akciju na posadu s. Čerevića (kod Petrovaradina) nanevši joj gubitke, zapalili opštinsku arhivu i zaplenili 16 pušaka, 182 bombe i znatnu količinu municije. U odrede su tada stupila 34 nova borca.

24. 3. 1942 U pokretu sa Ravnog (na Fruškoj gori) na svoj teren (istočni deo Fruške gore) Podunavski NOP odred iznenada napadnut u rejonu Zmajevca. Posle oštre borbe on je odstupio ka predelu Morintovu. U sukobu poginuo je i komandant ovog odreda a ranjen je komesar Štaba NOP odreda za Srem.

28. 3. 1942 OK KPJ za Srem uputio partijskom rukovodstvu u partizanskim četama uputstvo za rad partijskih organizacija u jedinicama.

0. 4. 1942 GŠ NOP odreda za Srem preimenovan u Štab NOP odreda za Srem, i određeni mu rukovodioci.

0. 4. 1942 U Sremu počelo stvaranje masovnog antifašističkog fronta omladine (Savez mlade generacije).

0. 4. 1942 U s. Stejanovcima (kod Rume) formiran ONO odbor za Srem.

11. 4. 1942 U s. Starom Divošu (kod Iloka) jedna desetina 2. čete Fruškogorskog NOP odreda napala ustašku stražu i nanela joj gubitke.

15. 4. 1942 U s. Starom Divošu (kod Iloka) grupa partizana 2. čete Fruškogorskog NOP odreda zarobila pet špijuna i petokolonaša i zaplenila jednu pušku.

18. 4. 1942 U s. Neštinu (kod Iloka) grupa boraca 1. čete Fruškogorskog NOP odreda napala i razoružala neprijateljsku posadu.

19. 4. 1942 PK KPJ za Srbiju izdao OK KPJ za Srem uputstvo o vojno-političkom radu, kao i odluku da se u Vojvodini osnuju dva pokrajinska povereništva: jedno za Srem i Bačku, drugo za Banat.

19. 4. 1942 Severno od s. Neradina (kod Iriga) ustaško-domobranske i žandarmerijske jedinice, jačine preko 400 vojnika, iznenadile Podunavski NOP odred, ali je ovaj, u oštroj borbi, uspeo da se probije iz okruženja i prebaci severno od s. Vrdnika.

20. 4. 1942 U s. Šuijmu (kod Rume) 1. četa Fruškogorskog NOP odreda napala delove ustaškog pripremnog bataljona i nanela im gubitke.

22. 4. 1942 OK KPJ za Srem uputio pismo rukovodstvima partijskih jedinica na terenu i političkim rukovodiocima Fruškogorskog i Podunavskog NOP odreda o dužnostima partijaca i jačanju uticaja Partije.

25. 4. 1942 Borci Fruškogorskog NOP odreda prekinuli tt veze između sela Cerevića, Banoštora i Suseka (kod Iloka).

27. 4. 1942 Snage domobranske Sremske brigade, jačine 1.920 vojnika, otpočele dvodnevnu ofanzivnu akciju okruženja i čišćenja centralnog dela Fruške gore. Prva četa Fruškogorskog NOP odreda izmanevrisala je neprijatelja i prebacila se iz ugroženog područja na prostoriju severno od s. Starog Divoša (kod Iloka).

28. 4. 1942 Grupa boraca 2. čete Fruškogorskog NOP odreda prekinula tt veze između sela Čalme i Starog Divoša (kod Iloka).

0. 5. 1942 OK KPJ za Srem izdao proglas narodu pozivajući ga da stvara borbeno jedinstvo protiv okupatora i domaćih izdajnika i sabotira mobilizaciju i odlazak na rad u Nemačku.

0. 5. 1942 Livanjski NOP odred zauzeo ustaško uporište u s. Rumbocima (kod Prozora) i naneo neprijatelju gubitke od oko 20 mrtvih i 30 zarobljenih, a zaplenio 50 pušaka.

6. 5. 1942 U Srem. Mitrovici ustaše streljale 27 simpatizera NOP-a

6. 5. 1942 U s. Ledincima (kod Petrovaradina) delovi 1. čete Fruškogorskog NOP odreda pre padom zauzeli žand. st., zaplenili 8 pušaka sa 900 metaka, 16 bombi i dosta druge spreme i spalili opštinsku arhivu.

7. 5. 1942 Na pruzi s. Vrdnik - s. Pavlovci (kod Rume) borci Podunavskog NOP odreda presekli 17 tt stubova.

12. 5. 1942 U Srem. Mitrovici ustaše streljale člana OK KPJ za Srem Janka Čmelika, narodnog heroja.

13. 5. 1942 Grupa boraca 1. čete Fruškogorskog NOP odreda obustavila rad u kamenolomu kod s. Rakovca (blizu Petrovaradina) i zaplenila 8 pušaka sa 550 metaka.

13. 5. 1942 Dva voda 1. čete Fruškogorskog NOP odreda napali nemačku posadu u s. Banoštoru (kod Iloka) i zaplenili nešto oružja.

15. 5. 1942 U s. Novim Karlovcima (kod Inđije) izašao prvi broj lista -Glas omladine-, organa OK SKOJ-a za Srem.

22. 5. 1942 Štab NOP odreda za Srem izdao članovima Partije i SKOJ-a i rukovodstvima NOP odreda i jedinica -Pouke iz partizanskih akcija i borbi vođenih na teritoriji Srema-.

22. 5. 1942 Grupa boraca iz Podunavskog NOP odreda prekinula tt veze između Iriga i Rume.

24. 5. 1942 U oštroj borbi kod s. Vizića (blizu Iloka) borci 2. čete Fruškogorskog NOP odreda naneli ustaško-domobranskim poternim delovima osetne gubitke.

0. 6. 1942 Štab NOP odreda za Srem izdao Uputstvo za vođenje partizanskog rata, sa konkretnim i neposrednim vojnim i političkim zadacima u Sremu.

0. 6. 1942 U s. Čortanovcima (kod Srem. Karlovaca) održana sreska partijska konferencija za sremskomitrovački srez, na kojoj je izabran novi SK KPJ za Srem. Mitrovicu.

0. 6. 1942 U Sremu održane skojevske konferencije staropazovskog i sremskomitrovačkog sreza, na kojima su izabrana nova sreska rukovodstva SKOJ-a.

0. 6. 1942 U blizini s. Subotišta (kod Rume) održan sastanak SK KPJ za Rumu, na kome je formiran Sreski štab za rukovođenje akcijama mesnih partizanskih desetina.

0. 6. 1942 Kod s. Belegiša (blizu Stare Pazove) održana sreska partijska konferencija za staropazovski srez, na kojoj je izabran novi SK KPJ za Staru Pazovu.

2. 6. 1942 Grupa boraca Podunavskog NOP odreda prodrla u s. Putince (kod Rume) i zaplenila 4 puške, 1 pištolj i 170 metaka, a okupljenom narodu objasnila cilj NOB-a.

4. 6. 1942 Grupa boraca iz 1. čete Fruškogorskog NOP odreda upala u kamenolom kod s. Rakovca (blizu Petrovaradina) i zaplenila 225 kg dinamita, nekoliko hiljada kapisli i aparat za električno paljenje mina, a zatim sa radnicima održala miting i izložila im cilj NOB-a.

5. 6. 1942 Severno od s. Grgurevaca (kod Rume) borci 1. čete Fruškogorskog NOP odreda odbili pokušaj prodora nemačke čete ka Fruškoj gori i naneli joj gubitke.

6. 6. 1942 Nemački komandant oružanih snaga u Sremu izdao oglas o ograničenju kretanja civilnog stanovništva na području Fruške gore i o merama odmazde.

6. 6. 1942 U s. Grgurevcima (kod Rume) nemački vojnici streljali 257 Srba [Po drugom podatku streljano je 350 Srba.] kao odmazdu zbog gubitaka koje su imali prethodnog dana.

8. 6. 1942 CK KPH uputio pismo Povereništvu CK KPH za Slavoniju, u kome mu ukazuje na potrebu da se otklone organizacione slabosti u partijskim organizacijama, pojača partijski rad u NOP odredima, uspostavi veza sa Sremskim NOP odredom i formira Povereništvo SKOJ-a za Slavoniju.

9. 6. 1942 Kod s. M. Remete (blizu Iriga), u sukobu sa odeljenjem nemačkih vojnika, poginuo Boško Palkovljević Pinki, narodni heroj.

12. 6. 1942 OK KPJ za Srem uputio PK KPJ za Srbiju pismo u kome se, pored ostalog, navodi da neprijateljske vlasti u Sremu pooštravaju mere u pogledu čuvanja objekata, patroliranja i postavljanja zaseda, a nemačka vojna komanda preti odmazdama nad stanovništvom.

17. 6. 1942 U sukobu kod s. Ljube (blizu Iloka) grupa boraca 2. čete Fruškogorskog NOP odreda nanela gubitke ustaškoj zasedi i zaplenila 7 pušaka.

19. 6. 1942 U akciji na sanatorijum kod Srem. Kamenice Podunavski NOP odred zaplenio veću količinu sanitetskog i pisaćeg materijala.

20. 6. 1942 Usled narastanja četa izvršena reorganizacija Štaba NOP odreda za Srem, Fruškogorskog i Podunavskog NOP odreda i postavljeni novi rukovodioci.

24. 6. 1942 U akciji na kamenolomu u s. Paragovu (kod Petrovaradina) 3. četa Podunavskog NOP odreda zarobila 10 stražara, zaplenila 10 pušaka i sekla žicu za vuču vagona.

30. 6. 1942 Kod s. Bukovca (blizu Srem. Karlovaca) Podunavski NOP odred izvršio prepad na domobransku četu i naneo joj gubitke, zarobivši 60 domobrana i zaplenivši 52 puške, oko 10.000 metaka i dosta druge opreme.

0. 7. 1942 U južnom Sremu, po direktivi OK KPJ za Srem, formiran Posavski NOP odred.

0. 7. 1942 Štab Podunavskog NOP odreda uputio proglas stanovništvu Srema da sklanja žito od okupatora.

4. 7. 1942 Grupa boraca 1. čete Fruškogorskog NOP odreda spalila autobus koji je saobraćao između s. Grgurevaca i Srem. Mitrovice. Likvidirani su jedan nemački oficir i vlasnik autobusa, poznati petokolonaš.

6. 7. 1942 Na putu s. Čerević-Ilok-Šid delovi Fruškogorskog NOP odreda i mesne desetine posekli 110 tt stubova.

8. 7. 1942 Na putu između sela Banoštora i Suseka (kod Iloka) grupa boraca Fruškogorskog NOP odreda minirala i srušila most.

9. 7. 1942 Na putu između s. Laćarka i s. Manđelosa (kod Srem. Mitrovice) grupa boraca Fruškogorskog NOP odreda minirala i srušila most.

9. 7. 1942 OK KPJ za Srem i Štab NOP odreda za Srem izdali direktivu da se u Sremu pristupi uništavanju žita spremljenog za neprijatelja a i da se pomogne narodu da skriva žito.

9. 7. 1942 Grupa boraca Fruškogorskog NOP odreda zaustavila neprijateljski vojni automobil na drumu između Iloka i s. Banoštora, te ubila jednog oficira i jednog podoficira a automobil spalila.

10. 7. 1942 Ustaško-domobranske i žandarmerijske jedinice otpočele čišćenje Fruške gore od Fruškogorskog i Podunavskog NOP odreda. Podunavski NOP odred je izbegao udare i prebacio se u južni Srem, gde je otpočeo da pali žetvu, a Fruškogorski NOP odred je vodio zadržavajuću odbranu sa noćnim protivnapadima. Takvom taktikom neprijatelj je bio prisiljen da 16. jula obustavi dejstva i preduzme mere za zaštitu žetve.

11. 7. 1942 Na pustari kod s. Laćarka (blizu Srem. Mitrovice) grupa boraca 4. čete Fruškogorskog NOP odreda razoružala neprijateljsku stražu i zaplenila 7 pušaka sa 250 metaka, dosta druge vojničke opreme i 5 konja sa zapregom.

11. 7. 1942 U selima Laćarku, Martincima i Suljmu (blizu Srem. Mitrovice) mesne desetine spalile 8 dreš-garnitura i 1 krunjaču za kukuruz.

12. 7. 1942 U opštini Manđelos (kod Srem. Mitrovice) mesne desetine onesposobile 4 dreš-garniture i 19 kosačica.

13. 7. 1942 U opštini V. Radinci (kod Rume) mesna desetina uništila 18 kosačica.

14. 7. 1942 U blizini s. Čalme (kod Srem. Mitrovice) mesne desetine spalile 70 vagona konoplje, 50 jutara ječma, 1 traktor, 2 kosačice, 18 plugova i drugi poljoprivredni materijal.

15. 7. 1942 Otpočela akcija paljenja žita u Sremu. Do 26. avgusta Fruškogorski NOP odred je spalio pšenicu sa oko 800 katastarskih jutara, Podunavski NOP odred sa oko 750, delovi od kojih je krajem meseca formiran Posavski NOP odred spalili su sa preko 700 i Bosutska četa je spalila sa 300 do 400 katastarskih jutara. Uništen je i veliki broj vršalica i kosačica.

15. 7. 1942 U opštini Srem. Mitrovica mesne desetine spalile 21 jutro pšenice i 8 kola sena a uništile 3 i onesposobile 9 kosačica.

15. 7. 1942 U s. Jarku (kod Srem. Mitrovice) mesne desetine spalile 2 dreš-garniture, traktor, kosačicu i drugi poljoprivredni pribor.

15. 7. 1942 Kod s. Bingule (blizu Iloka) delovi Fruškogorskog NOP odreda zapalili. majur Borotin. Izgorele su 3 kuće, 5 traktora, 1 magacin, 80 kola slame i 14 m3 drva.

15. 7. 1942 Deo boraca Fruškogorskog NOP odreda razoružao stražu na železničkoj stanici Pavlovcima (kod Rume), uništio tt uređaje na stanici, 10 kosačica i 2 vršalice i spalio opštinsku arhivu.

20. 7. 1942 Grupa boraca Fruškogorskog NOP odreda izvršila iznenadni vatreni prepad na ž. st. u Rumi i nemačkim vojnicima i ustašama nanela gubitke a potom se povukla [Po neprijateljskim podacima prepad je izvršen 16. jula.].

20. 7. 1942 Prva četa Fruškogorskog NOP odreda izvršila napad na posadu u s. V. Radincima (kod Rume), jačine 40 ustaša i nemačkih vojnika. Akcija nije uspela, jer je neprijatelj otkrio napad pre vremena.

22. 7. 1942 Delovi Podunavskog NOP odreda prekinuli tt veze između Srem. Karlovaca i s. Čortanovaca.

22. 7. 1942 U blizini s. Erdevika (kod Iloka) grupa mesnih partizana zapalila preko 100 krstina ječma i pšenice.

24. 7. 1942 U s. Stejanovcima (kod Rume) odeljenje nemačkih vojnika, uz sadejstvo ustaške policije, provalom uhapsilo 70 rodoljuba i simpatizera NOP-a.

28. 7. 1942 U blizini Srem. Karlovaca grupa boraca Podunavskog NOP odreda napala 33 domobrana iz 7. čete vazduhoplovnog školskog puka u Petrovaradinu i nanela im gubitke.

28. 7. 1942 Bosutski partizanski vod izvršio neuspeo napad na žad. st. u s. Bosutu (kod Srem. Rače). Poginula su 4 borca.

28. 7. 1942 Između sela Pećinaca i Dobrinaca (kod Rume) jedna desetina Fruškogorskog NOP odreda zapalila autobus i putnički automobil i likvidirala 3 ustaše.

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Srem od 5. januara 1942. god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Vojvodinu o radu partiske organizacije i aktivnosti partizanskih odreda

Uputstvo Glavnog štaba NOP odreda za Srem od 8. januara 1942. god. za rad u partizanskim odredima

Saopštenje Glavnog štaba partizanskih odreda za Srem od 10. januara 1942. god. o najvažnijim zadacima štabova i partizanskih odreda

Pregled akcija Trećeg NOP odreda (sremskog) Treće operativne zone Hrvatske za period od februara do oktobra 1942. godine

Izvod iz izveštaja Sreskog komiteta KPJ za zemun od 16. februara 1942. god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o širenju neprijateljskih parola na teritoriji Srema i uslovima za stvaranje NOP odred

Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 8. marta 1942. Okružnom komitetu KPJ za Srem o uspostavljanju čvrstih veza i o partijsko-političkom radu na terenu

Izveštaj Mesne nemačke narodne grupe iz Rume od 11 marta 1942 god. Voćstvu Nemačke narodne grupe u Osijeku o napadu partizana na Neradin

Proglas Sreskog komiteta KPJ za Staropazovački srez od 14. marta 1942. god. o teroru okupatora

Uputstvo Okružnog komiteta KPJ za Srem od 20. marta 1942. god. štabu Podunavskog NOP odreda za povezivanje sa snagama odreda Iriškog sreza

Dnevni ratni izveštaji Glavnog stožera domobranstva u vremenu od 13 marta do 24 septembra 1942 god. o akcijama Drugog domobranskog zbora protiv partizanskih jedinica u Sremu

Uputstvo OK KPJ za Srem od 28. marta 1942. god. za rad partiskih organizacija u jedinicama

Izveštaj Sremskog zdruga od 31 marta 1942 god. Zapovedništvu Drugog domobranskog zbora o borbama s partizanima od 9 do 25 marta

Pismo Okružnog komiteta KPJ za Srem od 1. aprila 1942. god. rukovodstvu partizanskog odreda Sremski Karlovci o mobilizaciji i naoružanju NOP odreda 

Uputstvo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 19. aprila 1942. god. Okružnom komitetu KPJ za Srem o vojno-političkom radu

Izveštaj Sremskog zdruga od 1 maja 1942 god. Zapovedništvu drugog domobranskog zbora o dejstvima protiv partizana od 16 do 20 aprila

Pismo Okružnog komiteta KPJ za Srem od 22. aprila 1942. rukovodstvima partijskih jedinica na terenu i političkim rukovodiocima Fruškogorskog i Podunavskog NOP odreda

Pismo Okružnog komiteta KPJ za Srem od 22. aprila 1942. god. rukovodstvima partiskih jedinica na terenu i političkim rukovodiocima fruškogorskog i Podunavskog NOP odreda

Pozdrav Okružnog komiteta KPJ za Srem Fruškogorskom i Podunavskom NOP odredu povodom proslave Prvog maja 1942. godine

Proglas Okružnog komiteta KPJ za Srem od maja 1942. godine

Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Srem od 17. maja 1942. Centralnom komitetu i Vrhovnom štabu o stanju Fruškogorskog i Podunavskog NOP odreda i o preduzetim merama da se uočeni nedostaci otklone

Uputstvo štaba NOP odreda za Srem od juna 1942. god. za vođenje partizanskog rata

Članak o ustaško-petokolonaškom teroru u Sremu objavljen u Našoj borbi br. 4 od juna 1942. godine?

Oglas nemačkog komandatna oružanih snaga u Sremu od 6 juna 1942 god. o ograničenju kretanja civilnog stanovništva na području Fruške Gore

Pismo sekretara Okružnog komiteta KPJ za Srem od 8. juna 1942. kojim dostavlja prepis pisma organizacionog sekretara Pokrajinskog komiteta za Vojvodinu i obaveštava o porastu partizanskih snaga u Sremu

Pismo Okružnog komiteta KPJ za Srem Pokrajinskom komitetu Srbije od 12. juna 1942. god. o stanju u Sremu

Članak o borbama i akcijama partizanskih odreda u Sremu objavljen u Istini br. 14 od 16. juna 1942. godine

Izveštaj člana Okružnog komiteta KPJ za Srem od 25. juna 1942. Pokrajinskom komitetu za Vojvodinu o stanju u Podunavskom NOP odredu i o preduzetim merama

Uputstvo Okružnog komiteta KPJ za Srem od 26 juna 1942. god. komandi Druge čete Podunavskog NOP odreda za izvođenje partizanskih akcija

Izveštaj Velike župe iz Vukovara od avgusta 1942 god. o dejstvima partizanskih jedinica u Sremu od 30 juna do 30 jula

Izveštaj nemačkog komandanta garnizona Ilok od jula 1942 god. Zemaljskom voćstvu Nemačke narodne grupe u Osijeku o situaciji u Sremu

Naređenje Zapovednika Drugog domobranskog zbora od 2 jula 1942 god. da se Sremskom zdrugu proširi operativno područje

Izveštaj Okružnog rukovodstva Nemačke narodne grupe za istočni Srem od 5 jula 1942 god. vođi Nemačke narodne grupe za NDH o situaciji u Fruškoj Gori

Izveštaj Okružnog rukovodstva Nemačke narodne grupe za istočni Srem od 6 jula 1942 god. vođi Nemačke narodne grupe za NDH o napadu partizana na četu domobrana iz Petrovaradina

Izveštaj Okružnog rukovodstva Nemačke narodne grupe za istočni Srem od 6 jula 1942 god. vođi Nemačke narodne grupe za NDH o situaciji u Sremu

Izveštaj komesara NOP odreda za Srem od 8. jula 1942. god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o vojno-političkom radu na terenu

Uputstvo OK KPJ za Srem od 8 jula 1942. god. štabu Podunavskog NOP odreda za agitaciono-propagandni rad na terenu

Izveštaj Mesnog rukovodstva Nemačke narodne grupe iz Sremske Mitrovice od 16 jula 1942 god. Štabu nemačke narodne grupe u Osijeku o paljenju žita od strane partizana

Izveštaj komandanta Drugog pripravnog bataljona Nemačke narodne grupe od 16 jula 1942 god. voćstvu Nemačke narodne grupe u Osijeku o situaciji na području Srem. Mitrovice i Rume

Izveštaj Mesne nemačke oružane grupe iz Rume od 16 jula 1942 god. voćstvu narodne grupe u Osijeku o uništavanju vršalica, paljenju žita od strane partizana

Izveštaj Zapovedništva Oružničkog krila iz Vukovara od 17 jula 1942 god. Zapovedništvu Drugog domobranskog zbora o situaciji u Sremskomitrovačkom srezu

Izveštaj Okružnog rukovodstva Nemačke narodne grupe za istočni Srem od 18 jula 1942 god. vođi Nemačke narodne grupe o dejstvima partizana u Sremu

Izveštaj Okružnog rukovodstva Nemačke narodne grupe za istočni Srem od 21 jula 1942 god. Zemaljskom rukovodstvu Nemačke narodne grupe o paljenju žita od strane partizana u blizini Indije

Izveštaj Oblasnog rukovodstva Nemačke narodne grupe za istočni Srem od 10 novembra 1942 god. o dejstvima partizana u Zemunskom srezu od 1 jula do 31 oktobra

Izveštaj Drugog pripravnog bataljona General Laudon od avgusta 1942 god. voćstvu Nemačke narodne grupe o situaciji u jugoistočnom Sremu

Izveštaj velikog župana iz Vukovara od avgusta 1942 god. Nemačkom Ministarstvu inostranih poslova o situaciji u Sremu

Desetodnevni izveštaj komandujućeg generala i komandanta u Srbiji od 1. avgusta 1942. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o vojno-političkoj situaciji, aktivnosti partizana, sopstvenim protivmerama i obostranim gubicima u Sremu, Srbiji i Bosni

Pismo Okružnog komiteta KPJ za Srem od 2. avgusta 1942. god. komesaru Podunavskog NOP odreda o aktivnosti i greškama odreda

Izjava ustaških funkcionera od 4 avgusta 1942 god. o situaciji u Rumi i okolini

Mesečni izveštaj okružnog rukovodioca Nemačke narodne grupe za istočni Srem od 5 avgusta 1942 god. vođi Nemačke narodne grupe u Osijeku o situaciji u Sremu

Izveštaj državnog sekretara NDH od 6 avgusta 1942 god. Glavnom stanu Poglavnika o prilikama u Sremu

Pismo OK KPJ za Srem sekretaru sk KPJ za Sremskokarlovački srez od 6. avgusta 1942. god. o izdavanju letaka i aktivnosti neprijatelja na ovom terenu

Izveštaj sreskog načelnika od 8 avgusta 1942 god. Rukovodstvu Nemačke narodne grupe u Osijeku o dejstvima partizana u Staropazovačkom srezu

Predlog Borbene grupe Zapadna Bosna od 10. avgusta 1942. komandujućem generalu i komandantu u Srbiji za uništenje partizana u Slavoniji i Sremu i obezbeđenje zapadne Bosne

Izveštaj Zapovedništva pripremnih bojni Velike župe Vuke iz Vukovara od 10 avgusta 1942 god. Ustaškoj nadzornoj službi o dejstvima partizana na području Župe

Desetodnevni izveštaj komandujućeg generala i komandanta u Srbiji od 11. avgusta 1942. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o vojno-političkoj situaciji, aktivnosti partizana, sopstvenim protivmerama i obostranim gubicima u Srbiji, Slavoniji, Sremu i Bosni

Predlog Okružnog komiteta SKOJ-a za Srem od 11. avgusta 1942. god. štabu NOP odreda za Srem o izvođenju posebnih omladinskih vojno-političkih akcija

Saopštenje Pokretnog prekog suda Velike župe Vuke iz Vukovara od 12 avgusta 1942 god. o streljanju pripadnika i simpatizera NOP-a

Izveštaj oficira za vezu NDH kod nemačkog zapovednika Srbije od 14 avgusta 1942 god. Ministarstvu domobranstva NDH o pripremama za čišćenje istočnog Srema

Pismo pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 15. avgusta 1942. god. Okružnom komitetu KPJ za Srem o potrebi redovnog slanja izveštaja i razobličavanja Draže Mihailovića na teritoriji Srema

Izveštaj Ustaškog logora iz Rume od 17 avgusta 1942 god. Ministarstvu domobranstva NDH o dejstvima partizana

Desetodnevni izveštaj komandujućeg generala i komandanta u Srbiji od 21. avgusta 1942. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o vojno-političkoj situaciji, aktivnosti partizana, sopstvenim protivmerama i namerama i obostranim gubicima u Srbiji, Sremu i Bosni

Zapovest Borbene grupe Borovski od 23. avgusta 1942. potčinjenim jedinicama za formiranje i prikupljanje borbene grupe u rejonu Ruma - Fruška gora

Bojna relacija Sremskog zdruga od 25 avgusta 1942 god. Zapovedništvu Drugog domobranskog zbora o ofanzivi protiv partizana na Fruškoj Gori od 10 do 17 jula

Izveštaj sreskog načelnika od 26 avgusta 1942 god. voćstvu Nemačke narodne grupe o dejstvima u Staropazovačkom srezu

Depeša nemačkog poslanika u NDH od 27 avgusta 1942 god. Glavnoj upravi državne bezbednosti Rajha o hapšenjima pripadnika i simpatizera NOP-a u Sremu

Desetodnevni izveštaj komandujućeg generala i komandanta u Srbiji od 31. avgusta 1942. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o vojno-političkoj situaciji, aktivnosti partizana, sopstvenim protivmerama i namerama i obostranim gubicima u Srbiji, Bosni i Sremu

Bojna relacija Drugog domobranskog zbora o dejstvima ustaških i domobranskih jedinica protiv partizana u Sremu septembra 1942 godine

Proglas štaba Podunavskog NOP odreda od 3 septembra 1942. god. narodima Srema za borbu protiv okupatora i pomaganje Narodnooslobodilačkog pokreta

Obaveštenje Velike župe Vuke iz Vukovara od 3 septembra 1942 god. o streljanju 50 pripadnika i simpatizera NOP-a

Izveštaj policiskog atašea pri Nemačkoim poslanstvu u NDH od 9 septembra 1942 god. Glavnoj upravi državne bezbednosti o namerama vlade NDH da iz Srema iseli srpski živalj

Izveštaj Nemačkog poslanstva u NDH od 11 septembra 1942 god. Ministarstvu spoljnih poslova Rajha o pokolju Srba u Sremu

Izveštaj Pomorsko-redarstvenog odeljenja od 14 septembra 1942 god. Glavnom stožeru domobranstva NDH o situaciji u Sremu

Izveštaj Nemačkog poslanstva u NDH od 22 septembra 1942 god. Ministarstvu spoljnih poslova Rajha o pokolju Srba u Sremu

Bilten Obaveštajnog otseka Srpske državne straže br. 168 od 26 septembra 1942 god. o akcijama partizana u Leskovačkom, Zaječarskom, Požarevačkom i Valjevskom okrugu i u Sremu

Bojna relacija Drugog domobranskog zbora o dejstvima protiv partizana u Sremu oktobra 1942 godine

Izveštaj sreskog načelnika iz St. Pazove od 5 oktobra 1942 god. o situaciji u istočnom Sremu

Poziv Okružnog komiteta KPJ za Srem od 7. oktobra 1942. god. svim partiskim organizacijama u Sremu za pripremu i proslavu Oktobarske revolucije

Izveštaj Četvrte oružničke pukovnije od 15 novembra 1942 god. Glavnom oružničkom zapovedništvu NDH o dejstvima partizana u Sremu od 15 oktobra do 15 novembra

Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Srem od 16. oktobra 1942. Centralnom komitetu o stanju i dejstvima partizanskih odreda u Sremu

Pismo Okružnog komiteta KPJ za Srem od 20. oktobra 1942. god. Sreskom komitetu KPJ za Zemun povodom žalbe sreskog komiteta na rad delova Podunavskog NOP odreda

Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Srem od 26 oktobra 1942. god. Centralnom komitetu KPJ o borbama partizanskih odreda i stanju partiske organizacije u Sremu

Izveštaj Sekretarijata Ministarstva unutrašnjih poslova od 30 oktobra 1942 god. Ministarstvu domobranstva NDH o raspoloženju naroda u Sremu

Izveštaj Istine od 20 novembra 1942. god. o borbama i akcijama partizana na području Srema

Izveštaj Nemačke narodne grupe od 4 novembra 1942 god. o situaciji u istočnom Sremu

Izveštaj Istine od 5. novembra 1942. god. o borbama partizana na području Srema

Izveštaj Sekretarijata Ministarstva unutrašnjih poslova NDH od 10 novembra 1942 god. Glavnom stanu poglavnika o situaciji u Rumskom srezu

Izveštaj Četvrte oružničke pukovnije od 15 decembra 1942 god. Glavnom oružničkom zapovedništvu NDH o dejstvima partizana u Sremu od 18 novembra do 7 decembra

Operativni izveštaj Trećeg NOP odreda od 20. novembra 1942. god. štabu Treće operativne zone Hrvatske o prelasku odreda iz Srema u Bosnu i akcijama i borbama u vremenu od 31. oktobra do 20. novembra

Izveštaj Nemačkog poslanstva u NDH od 21 novembra 1942 god. Ministarstvu spoljnih poslova Rajha o pokolju Srba u Sremu

Direktivno pismo Centralnog komiteta KPJ od 24 novembra 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Srem

Izveštaj Mesnog zapovedništva iz Zemuna od 29 novembra 1942 god. Ministarstvu domobranstva NDH o dejstvima partizana u istočnom Sremu

Dozdrav komunista sa partiskog savetovanja održanog u Sremu decembra 1942. god. borcima Trećeg NOP odreda (sremskog) Treće operativne zone Hrvatske

Izvod iz izveštaja Okružnog komiteta KPJ za Srem podnetog na partiskom savetovanju decembra 1942. godine

Pismo štaba Treće operativne zone Hrvatske od 2 decembra 1942. god. štabu Trećeg NOP odreda povodom prebacivanja jednog dela sremskih partizana na teritoriju Bosne

Izvod iz izveštaja štaba Treće operativne zone Hrvatske od 5 decembra 1942. god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o situaciji na teri-toriji srema

Članak Borba partizana i naroda u Sremu objavljen u Našoj borbi ‘ br. 9. od decembra 1942. godine

Izveštaj Četvrte oružničke pukovnije od 16 januara 1943 god. Glavnom oružničkom zapovedništvu NDH o dejstvima partizana u Sremu od 21 decembra 1942 do 8 januara 1943 godine

Izvještaj štaba 6. istočnobosanske brigade od 31. januara 1943. Vrhovnom štabu NOV i POJ o dejstvima u sjeveroistočnoj Bosni i jugozapadnom Sremu od 3. oktobra 1942. do 31. januara 1943. godine

Bojna relacija Drugog domobranskog zbora o dejstvima protiv partizana u Sremu decembra 1942 godine

Fotografije

Povezane odrednice

Zemun Omladina u ratu Zasede u oslobodilačkom ratu Streljanja u oslobodilačkom ratu Sremski zdrug (NDH) Bitka na Kozari Vukovar Ilok Mađarska u drugom svetskom ratu Proslava Oktobarske revolucije u oslobodilačkom ratu Josip Broz Tito Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Nova Pazova Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Šid Paul Bader Diverzije u oslobodilačkom ratu Pokrajinski komitet KPJ za Srbiju Svetozar Vukmanović Tempo Grgurevci Avijacija u oslobodilačkom ratu 1. vojvođanska udarna brigada Sremska Mitrovica Pljačka u ratu Vrhovni štab NOVJ Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije Dragoljub Draža Mihailović Borbe u Slavoniji 1942. Hrvatsko domobranstvo Joachim von Ribbentrop Nemački zločini u Jugoslaviji Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Borbe u Srbiji 1942. Glavni štab Hrvatske Mačvanski partizanski odred Borbe u Sremu 1943. Osijek Štampa u ratu Četnici u drugom svetskom ratu Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Partizanke Srpska državna straža (nedićevci) Komunistička partija Hrvatske Borbe u Hrvatskoj 1942. SKOJ Inđija Fruškogorski partizanski odred Genocid u NDH Petrovaradin 6. istočnobosanska proleterska udarna brigada Ruma Partizanska taktika Sanitet u ratu Borbe u Lici 1942. Ante Pavelić Prvi maj u oslobodilačkom ratu Politički komesari u NOR-u Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Kupinovo Centralni komitet KPJ Ni zrno žita okupatoru! Požarevac Britanija i Jugoslavija Narodno oslobodilački odbori Valjevo Vermaht u Jugoslaviji Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Operacija Tuzla Irig Kosta Pećanac Stara Pazova Operacija Fruška gora Žene u ratu Narodni heroji Jugoslavije