🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Borbe u Sremu 1945.

Za ovaj pojam je pronađeno 20 hronoloških zapisa, 224 dokumenata i 96 fotografija.

Događaji

1. 1. 1945 GŠ NOV i PO za Makedoniju naredio da se jedinice 15. udarnog korpusa NOVJ prebace iz Makedonije na sremski front, što je narednih dana i učinjeno.

3. 1. 1945 U Sremu delovi nemačkog 34. armijskog korpusa napali položaje 21. udarne divizije NOVJ, zauzeli s. Nijemce (kod Šida), odbacili 21. udarnu diviziju na levu obalu r. Bosuta i izbili na liniju s. Komletinci - s. Orolik - s. Berak. Gubici neprijatelja: više stotina izbačenih iz stroja, a 21. udarne divizije: 182 mrtva i 308 ranjenih.

4. 1. 1945 Na sremski front pristigle 6. proleterska divizija NOVJ -Nikola Tesla- koja je, zbog napada delova nemačkog 34. armijskog korpusa, vraćena iz Beograda. Divizija je posela odbrambene položaje na levoj obali r. Bosuta: od s. Nijemaca do šume Kablarovac (kod Šida).

17. 1. 1945 Na sremskom frontu, kod s. Tompojevaca (blizu Vukovara), poginuo komandant 4. krajiške NOU brigade Bodiroža Vid Vicuka, narodni heroj.

17. 1. 1945 Na sremskom frontu nemački 34. armijski korpus otpočeo napade na jedinice 1. armije NOVJ s ciljem da skrati i stabilizuje front. Posle dvodnevnih borbi 1. armija NOVJ, uvodeći u borbu i jedinice drugog ešelona, sprečila je dalji pcodor neprijatelja, koji je zauzeo s. Tovarnik i Šid. Potom, ojačana i 2. proleterskom udarnom divizijom, ona je 19. januara prešla u protivudar, oslobodila Sid i prinudila neprijatelja da se povuče na liniju s. Mohovo (kod Iloka) - s. Ilinci - s. Batrovci - leva obala r. Bosuta do s. Lipovca. Na ovoj liniji front je konačno stabilizovan a obe su strane prešle na pozicionu odbranu.

18. 1. 1945 Po naređenju Vrhovnog štaba NOV i POJ 2. proleterska udarna divizija pristigla iz Beograda na širu prostoriju Iloka radi ojačanja 1. armije NOVJ.

28. 1. 1945 Na izbornoj skupštini, kojoj je prisustvovalo 350 delegata, izabran Oblasni NO odbor za Srem.

10. 2. 1945 U Srem. Mitrovici otpočela Prva okružna konferencija antifašističke omladine. Posle trodnevnog rada izabran je Oblasni odbor antifašističke omladine Srema i donete druge važne odluke.

18. 2. 1945 U Skoplju formirane J. i 2. artiljerijska brigada i upućene na sremski front. (Brigade su ušle u sastav 42. i 48. udarne divizije 15. udarnog korpusa NOVJ.)

27. 2. 1945 Na sremskom frontu, kod s. Novaka Bapske (blizu Sida) poginuo komandant 3. bataljona 4. krajiške NOU brigade Cubić Trivuna Dušan, narodni heroj.

26. 3. 1945 Iz SSSR-a stigla u Beograd 2. tenkovska brigada JA. (Brigada je upućena na sremski front u sastav 1. armije JA, 7. aprila stigla u rejon s. Tovarnika, kod Sida.)

5. 4. 1945 Po naređenju Generalštaba JA, 15. udarni korpus ušao u sastav 1. armije JA.

7. 4. 1945 Po naređenju Generalštaba JA, 22. udarna divizija i 2. tenkovska brigada, dotad u opštoj rezervi Vrhovnog štaba (kasnije Generalštaba JA) ušle u sastav 1. armije JA.

9. 4. 1945 Generalštab JA izdao direktivu svim snagama JA da otpočnu odlučnu ofanzivu za konačno oslobođenje zemlje.

12. 4. 1945 Otpočeo proboj sremskog fronta. Posle snažne artiljerijske i avio-pripreme sve jedinice JA su prešle u opšti napad.

12. 4. 1945 Jedinice 1, armije JA probile sremski front i oslobodile Vukovar i sela: Sotin, Opatovac, Mohovo, Tompojevce, Berak, Svinj arevce, Lipovac i Tovarnik. Uništena su 2 tenka, 4 topa i 14 kamiona. Zaplenjeno je 48 topova, 3 tenka, 207 minobacača, 226 mitraljeza, 2127 pušaka, 168 automata, 45 kamiona, 12 motocikla i 11 radio-stanica.

13. 4. 1945 U Novom Sadu, u sastavu Prve baze rečne flotile, formirana Dunavska flotila, sa zadatkom: da sadejstvuje s kopnenim snagama JA i Sovjetskom dunavskom flotilom u borbama na sremskom frontu.

14. 4. 1945 Vrhovni komandant JA maršal Jugoslavije Josip Broz Tito pohvalio jedinice 1. i 3. armije koje su, posle trodnevnih ogorčenih borbi, probile utvrđene neprijateljske položaje na sremskom frontu, forsirale r. Dravu i r. Dunav na sektoru od Borova do s. Podravskih Podgajaca i r. Savu na sektoru od Brčkog do s. Orašja, slomile otpor neprijatelja i oslobodile Vinkovce, Osijek, Vukovar, Valpovo, Županju i više drugih naseljenih mesta.

15. 4. 1945 Na r. Savi kod s. Jamene, prevozeći teške ranjenike iz Brčkog za Srem. Mitrovicu, brod Jugoslovenskog rečnog brodarstva -Kasija Miletić- i priključena dereglija -Ana Drvarica- naišli na nemačku magnetsku minu i ubrzo potonuli. Od 220 teških ranjenika i 15 članova posade spasio se svega nekoliko ranjenika i 3 mornara.

23. 4. 1945 Po naređenju Generalštaba JA rasformiran Štab 15. udarnog korpusa JA a njegove divizije (42. i 48. udarna) stavljene pod komandu Štaba 1. armije JA.

Dokumenti

Izvod iz operaciskog dnevnika Štaba Prve armije NOVJ za januar 1945 godine

Izvod iz operaciskog dnevnika Štaba Druge proleterske divizije za januar 1945 godine

Izvod iz operaciskog dnevnika Štaba Dvadeset prve NOU divizije za januar 1945 godine

Izveštaj Obaveštajnog odeljenja Komande Grupe armija »E« od 3. januara 1945. komandantu Jugoistoka o situaciji na području Grupe armija »E« i proboju sremskog fronta kod Otoka

Naređenje Štaba Prvog proleterskog korpusa NOVJ od 4 januara 1945 god. štabovima Prve i Šeste proleterske, Pete, Jedanaeste i Dvadeset prve NOU divizije i Prve konjičke brigade za posedanje i utvrđivanje položaja u Sremu

Izveštaj komandanta 34. armijskog korpusa od 4. januara 1945. komandantu Jugoistoka o rezultatima proboja sremskog fronta kod Otoka i o dejstvima u međurečju Drine i Save

Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 4 januara 1945 god. štabovima brigada za izradu odbrambenih položaja

Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 4 januara 1945 god. potčinjenim jedinicama za promenu položaja i smeštaj na prostoriji Berkasovo - Novak Bapska - Sot

Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 5. januara 1945. o dejstvima protiv jedinica NOVJ u Sremu, Lici, Bosni i Hercegovini

Izveštaj Štaba Pete srpske brigade Dvadeset prve NOU divizije od 5 januara 1945 god. Štabu divizije o borbama protiv Nemaca 3 januara kod Donjeg Novog Sela

Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 6. januara 1945. o borbama u Sremu, Slavoniji, Bosni i Hercegovini

Izveštaj Komande 2. oklopne armije od 6. januara 1945. komandantu Jugoistoka o evakuaciji folksdojčera i privrednih dobara, o prikupljanju i otpremanju celokupne žetve i rekvizicijama u Sremu u poslednjem kvartalu 1944. godine

Izveštaj Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 6 januara 1945 god. Štabu Prvog proleterskog korpusa o borbama protiv Nemaca na pravcu s. Otok - Komletinci - Nijemci

Izveštaj Štaba Prve konjičke brigade od 6 januara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ o borbama protiv Nemaca kod s. Batrovci

Izveštaj Štaba Prve konjičke brigade od 6 januara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ o jačini neprijateljskih snaga na sektoru Bijeljine

Izveštaj Štaba Prve konjičke brigade od 7 januara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ o situaciji na sektoru Bijeljina - Jamena - Sremska Rača

Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 7. januara 1945. o borbama u Sremu, Podravini, Lici, Bosni, i Hercegovini

Naređenje Štaba Prvog proleterskog korpusa NOVJ od 8 januara 1945 god. Štabu Jedanaeste NOU divizije za posedanje i utvrđivanje položaja na liniji s. Lovas - Tovarnik

Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 8 januara 1945 god. potčinjenim jedinicama o preduzimanju mera za odbranu položaja u slučaju neprijateljske ofanzive

Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 8 januara 1945 god. štabovima svojih jedinica o vojno-propagandnoj pripremi boraca i starešina za borbu protiv neprijateljskih tenkova

Izveštaj Štaba Šeste proleterske divizije od 8 januara 1945 god. Štabu Prvog proleterskog korpusa NOVJ o rasporedu svojih i neprijateljskih snaga

Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 8 januara 1945 god. štabovima brigada da posednu i utvrde položaje na otseku s. Lovas - Tovarnik

Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 9. januara 1945. o dejstvima protiv jedinica NOVJ u Sremu, Podravini, Bosni i Hercegovini

Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 9 januara 1945 god. štabovima svojih jedinica da pojačaju budnost i preduzmu mere za odbranu od neprijateljskih tenkova i pešadije

Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 10. januara 1945. o borbama u Sremu, Podravini, Baniji, Bosni i Hercegovini

Izvod iz operaciskog dnevnika Štaba Jedanaeste NOU divizije za period od 1 do 10 januara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ

Obaveštenje Štaba Prve armije NOVJ od 11 januara 1945 god. Štabu Pete udarne divizije o odluci Vrhovnog komandanta NOV i POJ da se formira Štab armije

Izvod iz operaciskog dnevnika Štaba Prve proleterske divizije za period od 1 do 11 januara 1945 god. Štabu Prvog proleterskog korpusa

Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 12. januara 1945. o borbama protiv jedinica NOVJ u Sremu, Podravini, Bosni i Hercegovini

Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 14. januara 1945. o dejstvima protiv jedinica NOVJ u Sremu, Podravini i Bosni

Izveštaj Štaba Šeste proleterske divizije Nikola Tesla od 15 januara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ o borbi protiv Nemaca kod s. Komletinci

Izveštaj Obaveštajnog odeljenja Komande Grupe armija »E« od 17. januara 1945. Komandi Jugoistoka o dejstvima u istočnoj Bosni i početku operacije »Vintergeviter« na sremskom frontu

Izveštaj Štaba Prve proleterske divizije od 17 januara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ o prodoru Nemaca kroz položaj italijanske brigade

Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 17 januara 1945 god. štabovima svojih brigada za posedanje novih položaja

Naređenje Štaba Prve armije NOVJ od 17 januara 1945 god. štabovima divizija i Štabu Konjičke brigade za posedanje novih položaja

Naređenje Štaba Prve armije NOVJ od 17 januara 1945 god. Štabu Prve proleterske divizije za napad na Tovarnik

Naređenje Štaba Šeste proleterske divizije od 17 januara 1945 god. štabovima brigada za smeštaj i posedanje položaja s. Ilinci - Adaševci - Gibarac

Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 17 januara 1945 god. štabovima brigada o posedanju položaja za odbranu s. Bapska Novak - Berkasovo

Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 18. januara 1945. o borbama protiv jedinica NOVJ u Sremu, Slavoniji, Lici, Baniji, Žumberku, Bosni i Hercegovini

Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 18 januara 1945 god. štabovima svojih brigada za posedanje i utvrđivanje novih odbranbenih položaja na liniji s. Vizić - Bingula - Kuzmin

Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 19. januara 1945. o dejstvima protiv jedinica NOVJ u Sremu, Podravini, Baniji, Žumberku, Bosni i Hercegovini

Naređenje Štaba Prve armije NOVJ od 19 januara 1945 god. Štabu Prve konjičke brigade da se stavi na raspoloženje Štabu Šeste proleterske divizije

Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 20. januara 1945. o dejstvima protiv jedinica NOVJ u Sremu, Slavoniji, Bosni i Hercegovini

Izveštaj Štaba Pete NOU divizije od 20 januara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ o borbama protiv Nemaca od 17 do 20 januara

Izvod iz operaciskog dnevnika Štaba Prve proleterske divizije Štabu Prve armije za period od 11 do 20 januara 1945 godine

Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 20. januara 1945. zameniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ o napadima Grupe vazduhoplovnih divizija na nemačko-ustaške snage na prostoriji Novak-Bapska-Šid-Tovarnik-Lovaš-Nijemci-Cakovci-Sotin-Orolik

Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 20. januara 1945. zameniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ o izviđanju rejona Adaševci, Šid, Tovarnik, Nijemci, Novak-Bapska, Mohovo, puta Mohovo - Dalj i o napadu na nemačke snage na prostoru Mohovo-Šid

Upozorenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 6. januara 1945. Štabu 3. armije u vezi sa budnošću i mogućim neprijateljskim dejstvima posle nemačkog protivnapada u Sremu

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 17. januara 1945. Štabu 1. armije za organizovanje armijskog položaja na liniji Ilok - Ljuba - Erdevik - Kuzmin - ušće r. Bosut za sprečavanje eventualnog prodora nemačkih jedinica na sremskom frontu

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 17. januara 1945. Štabu 2. armije za zauzimanje Bijeljine i dejstva u pravcu Brčkog radi smanjenja neprijateljevog pritiska na sremskom frontu

Informacija Obaveštajnog odeljenja Vrhovnog štaba NOV i POJ od 18. januara 1945. o neprijateljskim jedinicama u Sremu i Slavoniji

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 18. januara 1945. za prikupljanje podataka za prelaz u protivnapad na sremskom frontu

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 18. januara 1945. Štabu 3. armije da aktivnim dejstvima prema Našicama i Donjem Miholjcu olakša položaj 1. armije na sremskom frontu

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 19. januara 1945. Štabu 1. armije za prebacivanje jednog artiljerijskog diviziona na desnu obalu r. Save radi obezbeđenja prilaza Sremskoj Mitrovici

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 19. januara 1945. Štabu 2. armije za prebacivanje jednog artiljerijskog diviziona u rejon s. Ravnje za obezbeđenje prilaza Sremskoj Mitrovici

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 21. januara 1945. glavnim štabovima Srbije i Makedonije, Vojnoj upravi Vojvodine, Sremske oblasti, Komandi grada Beoggrada i Vojnoj oblasti 8. korpusa za mobilizaciju ljudstva i formiranje protivavionskih jedinica

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 21. januara 1945. Štabu Teškog diviziona 2. armije o postavljanju diviziona na desnu obalu reke Save za tučenje prilaza ka Sremskoj Mitrovici

Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 21. januara 1945. o dejstvima protiv jedinica NOVJ u Sremu, Podravini, Bosni i Hercegovini

Izveštaj Štaba Jedanaeste NOU divizije od 21 januara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ o sopstvenim i neprijateljskih gubicima u borbama od 17 do 20 januara

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 18. januara 1945. Štabu 1. armije za preduzimanje protivnapada na komunikaciju Sotin-Tovarnik

Naredba Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 23. januara 1945. o postavljenjima u 15. korpusu NOVJ

Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 22. januara 1945. o dejstvima protiv jedinica NOVJ u Sremu, Podravini i Bosni

Zapovest Štaba Prve armije NOVJ od 22 januara 1945 god. štabovima divizija za napad na neprijateljske snage na liniji s. Mohovo - Tovarnik - Ilinci

Zapovest Štaba Druge proleterske divizije od 22 januara 1945 god. štabovima brigada za napad na neprijatelja opštim pravcem s. Bapska Novak - Lovas - Mikluševci

Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 22 januara 1945 god. potčinjenim jedinicama za napad na neprijatelja na komunikaciji s. Lovas - Tovarnik

Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 22 januara 1945 god. štabovima brigada za napad na neprijateljsko uporište u jugoistočnom delu Tovarnika

Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 22. januara 1945. zameniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ o izviđanju i napadima Grupe vazduhoplovnih divizija na nemačke i ustaške snage na prostoriji Šid-Mohovo-Lovaš-Tovarnik

Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 23. januara 1945. o dejstvima .protiv jedinica NOVJ u Sremu, Baniji, Bosni i Hercegovini

Izveštaj Štaba Prve armije od 23 januara 1945 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o rasporedu svojih snaga

Zapovest Štaba Prve armije NOVJ od 24 januara 1945 god. štabovima divizija za posedanje i utvrđivanje položaja u Sremu

Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 24. januara 1945. o dejstvima protiv jedinica NOVJ u Sremu, Podravini, Baniji, Bosni i Hercegovini

Zapovest načelnika Artiljeriskog odeljenja Štaba Prve armije NOVJ od 24 januara 1945 god. štabovima divizija za razmeštaj i dejstvo artiljerije

Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 24 januara 1945 god. štabovima brigada za posedanje i utvrđivanje položaja između Tovarnika i Šida

Zapovest Štaba Druge proleterske divizije od 24 januara 1945 god. štabovima brigada za posedanje i utvrđivanje položaja zapadno od s. Bapska Novak

Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 24 januara 1945 god. štabovima svojih jedinica za predaju položaja Šestoj proleterskoj diviziji i razmeštaj u s. Bačinci i Kukujevci

Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 25. januara 1945. o dejstvima protiv jedinica NOVJ u Sremu, Podravini, Bosni i Hercegovini

Izveštaj Štaba Šeste proleterske divizije od 25 januara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ o sopstvenim i neprijateljskim gubicima u borbama od 16 do 24 januara

Izvod iz operaciskog dnevnika Štaba Jedanaeste NOU divizije za period od 11 do 25 januara 1945 godine

Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 26. januara 1945. o borbama protiv jedinica NOVJ u Sremu, Podravini, Bosni i Hercegovini

Naređenje Štaba Prve armije NOVJ od 26 januara 1945 god. štabovima divizija za utvrđivanje svojih položaja i za nasilno izviđanje neprijatelja

Izveštaj artiljeriskog otseka Štaba Prve proleterske divizije od 26 januara 1945 god. Artiljeriskom odeljenju Štaba Prve armije o dejstvu i gubicima artiljerije 17 i 18 januara

Izveštaj Štaba Šeste proleterske divizije od 26 januara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ o rasporedu i jačini neprijateljskih snaga pred frontom divizije

Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 27. januara 1945. o borbama protiv jedinica NOVJ u Sremu, Podravini, Pokuplju, Bosni i Hercegovini

Izveštaj Štaba Prve proleterske divizije od 27 januara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ o rezultatu nasilnog izviđanja

Izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 27 januara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ o rezultatu nasilnog izviđanja

Izveštaj Štaba Šeste proleterske divizije od 27 januara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ o rezultatima izviđanja neprijateljskog položaja

Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 28. januara 1945. o borbama protiv jedinica NOVJ u Sremu, Podravini, Slavoniji, Baniji, Bosni i Hercegovini

Izveštaj Štaba Prve proleterske divizije od 28 januara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ o rezultatu nasilnog izviđanja na pravcu Tovarnik

Izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 28 januara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ o rezultatu nasilnog izviđanja

Izveštaj Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 28 januara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ o stanju na položaju

Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 29; januara 1945. o. borbama protiv jedinica NOVJ u Sremu, Slavoniji, Baniji, Bosni i Hercegovini

Izveštaj Štaba Prve proleterske divizije od 29 januara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ o uređenju svoga odbranbenog položaja i rasporedu snaga na njemu

Izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 29 januara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ o rasporedu i jačini svojih i neprijateljskih snaga na položaju zapadno od s. Bapska Novak

Izveštaj Štaba Prve konjičke brigade od 29 januara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ o rasporedu i rezultatima izviđanja i o borbi od 23 do 28 januara

Operativni izveštaj Štaba Šeste proleterske divizije za 29 januar 1945 godine

Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 31. januara 1945. o borbama protiv jedinica NOVJ u Sremu i Slavoniji

Operativni izveštaj Štaba Prve proleterske divizije za 31 januar 1945 godine

Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 31 januara 1945 god. o formiranju kursa za niže vojne rukovodioce

Izvod iz operacionog dnevnika Štaba Prve proleterske dizije za period od 21 do 31 januara 1945 godine

Izvod iz knjiga depeša Štaba Prve armije NOVJ za januar i februar 1945 godine

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Brčko Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Sremska Mitrovica Sanitet u ratu 22. srpska divizija NOVJ Borbe u Srbiji 1944. Županja Vojni puč 27. marta Folksdojčeri u drugom svetskom ratu Bratstvo i jedinstvo u ratu 48. makedonska divizija NOVJ 15. makedonski korpus NOVJ Crvena armija 5. krajiška udarna divizija NOVJ Partizanska taktika Zvornik Partizanska avijacija Mijalko Todorović Plavi Glavni štab Vojvodine 11. krajiška divizija NOVJ Narodni heroji Jugoslavije Šid Borbe u Srbiji 1945. Zenica 2. tenkovska brigada NOVJ Vrhovni štab NOVJ Ranjenici u ratu USAOJ 2. proleterska divizija NOVJ Omladina u ratu Vaso Jovanović Završne operacije u Jugoslaviji Šabac Peko Dapčević Armijska grupa E Vermaht u Jugoslaviji 1. proleterski korpus NOVJ Vukovar Valpovo Partizanke Ilok Modriča Donji Miholjac Korpus narodne odbrane Jugoslavije (KNOJ) 1. proleterska udarna brigada Glavni štab Srbije 1. krajiška udarna brigada 6. lička proleterska divizija NOVJ 7. banijska divizija NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1945. Komandant Jugoistoka Protivavionska odbrana u oslobodilačkom ratu Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Borbe u Lici 1945. SSSR i Jugoslavija Josip Broz Tito 34. armijski korpus Beograd Sremski front Glavni štab Makedonije Zarobljenici u ratu Bijeljina Avijacija u oslobodilačkom ratu 1. proleterska divizija NOVJ Artiljerijska brigada 1. proleterske divizije NOVJ Borbe u Sremu 1943. 4. krajiška udarna brigada Borbe na Jadranu 1945. Bolnice u oslobodilačkom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. 21. srpska divizija NOVJ Borbe u Slavoniji 1945. Harold Alexander 22. srpska (kosmajska) brigada