🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Borbe za Gornji Milanovac 1941.

Za ovaj pojam je pronađeno 18 hronoloških zapisa, 7 dokumenata i 5 fotografija.

Događaji

7. 8. 1941 U G. Milanovcu aktivisti NOP-a spalili nemački senjak.

8. 8. 1941 Na Divljaci (između G. Milanovca i s. Nevade) Takovska četa Čačanskog NOP odreda napala nemačku patrolu, ubila dva nemačka vojnika a jednog podoficira zarobila.

8. 8. 1941 Kod s. Brđana delovi Čačanskog NOP odreda porušili železničku prugu Čačak - G. Milanovac.

16. 8. 1941 Kod G. Milanovca delovi Čačanskog NOP odreda napali nemačku patrolu i zarobili jednog nemačkog vojnika (koga su zamenili za 6 zarobljenih partizana).

2. 9. 1941 Delovi 1. šumadijskog NOP odreda upali u s. Rudnik (kod G. Milanovca) i uništili arhivu Opštine i Poreske uprave.

28. 9. 1941 Iznad G. Milanovca delovi Čačanskog NOP odreda puščanom vatrom oštetili avion nemačkog zapovednika Srbije, pri čemu je ubijen 1 vazduhoplovni. major.

29. 9. 1941 Jedinice čačanskog NOP odreda, u sadejstvu sa jedinicama Kragujevačkog NOP odreda i četnicima, zauzele G. Milanovac i zarobile gotovo celu četu nemačkih vojnika i odred žandarma. Istog dana u gradu formiran gradski NO odbor.

1. 10. 1941 U G. Milanovcu izašao prvi broj lista -Reč naroda-, organa NOV sreza takovskog.

11. 10. 1941 Ojačani 3. bataljon 749. puka nemačke 717. pešadijske divizije iz Kragujevca, vodeći žestoke borbe sa delovima Kragujevačkog i čačanskog NOP odreda, probio se u G. Milanovac, pokupio oko 200 talaca i vratio se u Kragujevac.

16. 10. 1941 Ojačani 3. bataljon 749. puka nemačke 717. pešadijske divizije iz Kragujevca, posle dvodnevnih borbi duž komunikacije Kragujevac - G. Milanovac, po drugi put prodro u G. Milanovac, skoro potpuno ga razorio i spalio i pohvatao oko 130 talaca.

16. 10. 1941 Kod s. Nevade jedinice Kragujevačkog i Čačanskog NOP odreda napale 3. bataljon 749. puka nemačke 717. pešadijske divizije, koji se iz G. Milanovca probio ka Kragujevcu i nanele mu gubitke.

18. 10. 1941 Kod s. Vraćevšnice jedinice Kragujevačkog i Čačanskog NOP odreda napale 3. bataljon nemačkog 749. puka koji se iz G. Milanovca probijao ka Kragujevcu, ubile 10 i ranile 20 nemačkih vojnika i zaplenile dva tenka tipa -Hočkis-, a jedan uništile.

19. 10. 1941 U selima Mečkovcu, Grošnici, Milatovcu i Maršiću (kod Kragujevca) nemački vojnici pohvatali i streljali 427 lica za odmazdu zbog pretrpljenih gubitaka na putu G. Milanovac - Kragujevac, a sela Grošnicu i Milatovac spalili.

7. 11. 1941 Četnici Draže Mihailovića napali G. Milanovac, koji su branili delovi Čačanskog i 1. šumadijskog NOP odreda. Četnici su na prevara razoružali 7. četu 1. šumadijskog NOP odreda i delove Čačanskog NOP odreda i odveli ih u s. Brajiće, a kasnije u s. Slovac, predali ih nemačkim jedinicama, koje su ih streljale.

8. 11. 1941 Delovi Čačanskog NOP odreda napali četnike i ponovo zauzeli G. Milanovac.

23. 11. 1941 Kolubarska grupa nedićevsko-četničkih odreda i jedan nemački bataljon, podržani tenkovima i artiljerijom, zauzeli s. Rudnik i odbacili delove Pomoravskog i Kragujevačkog NOP odreda ka s. Krasojevcima i G. Milanovcu.

24. 11. 1941 Nedićevske jedinice, uz podršku nemačkih tenkova, preduzele napad na G. Milanovac. Posle oštre borbe oko ž. st. i groblja, u kojoj je pretrpao osetne gubitke, neprijatelj je protivnapadom Kosmajskog i delova Čačanskog, Posavskog i 1. šumadijskog NOP odreda odbačen ka s. Svračkovcima.

28. 11. 1941 Kod sela Mrsaća, Samaile, Slatine, Mrčajevaca i Vraćevšnice nemačka 113. pešadijska divizija, uz sadejstvo kvislinških jedinica, savladala otpor delova Kraljevačkog, Kopaoničkog, Čačanskog i Kragujevačkog NOP odreda i ušla u Čačak i G. Milanovac.

Fotografije

Povezane odrednice

Čačak Ustanak u Srbiji 1941. Edmund Glaise-Horstenau Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Opsada Kraljeva 1941. Saradnja partizana i četnika 1941. Logor Banjica Četnici u drugom svetskom ratu Wilhelm List Borbe za Čačak 1941. 117. lovačka divizija Franz Böhme Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Nemački zločini u Srbiji 1941. Ni zrno žita okupatoru! 1. šumadijski partizanski odred Žene u ratu Avijacija u oslobodilačkom ratu Gevgelija Štampa u ratu Dragoljub Draža Mihailović Kragujevac 704. pešadijska divizija Walter Kuntze Ustanak u Pomoravlju 1941. Čačanski partizanski odred "Dragiša Mišović" Ljubo Novaković Kragujevački partizanski odred Narodno oslobodilački odbori Srpska državna straža (nedićevci) Viša komanda 65 za naročitu upotrebu Kosta Pećanac 118. lovačka divizija Saradnja četnika sa okupatorom Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu 717. pešadijska divizija Adolf Hitler Beograd Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Vrhovna komanda Vermahta Kraljevački partizanski odred Jezdimir Dangić Vermaht u Jugoslaviji Paul Bader Operacija Mačva Užice Harald Turner Četnici u ustanku Bolnice u oslobodilačkom ratu Dragoslav Račić Milan Nedić Diverzije u oslobodilačkom ratu Holokaust u Jugoslaviji 342. pešadijska divizija Politički komesari u NOR-u Nemački zločini u Jugoslaviji Gornji Milanovac Partizanska taktika