🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Borbe za Jajce 1942.

Za ovaj pojam je pronađeno 27 hronoloških zapisa, 91 dokumenata i 10 fotografija.

Događaji

0. 8. 1942 U sastavu 3. krajiškog NOP odreda, od bivših četnika iz sela oko r. Plive (kod Jajca) formiran Pljevski NO dobrovoljački bataljon.

16. 8. 1942 Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito izdao uputstvo Operativnom štabu NOP i DV za Bos. krajinu da se pripremi za zauzimanje Bos. Grahova, Mrkonjić-Grada i Jajca u cilju proširenja oslobođene teritorije i stvaranje čvrstog oslonca za preduzimanje dejstva ka San. Mostu, pl. Kozari i r. Uni.

30. 8. 1942 Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito uputio Operativnom štabu NOP i DV za Bos. krajinu uputstvo o učvršćivanju postignutih uspeha na širem području Mrkonjić-Grada i o pripremanju oslobođenja Jajca.

2. 9. 1942 Po naređenju VŠ NOP i DV Jugoslavije, u cilju prikrivanja priprema za napad na Jajce, ojačana 3. krajiška NOU brigada preko r. Une upala u Cazinsku krajinu, gde je posle dvodnevnih borbi zauzela Cazin i 14 okolnih sela. U borbi je ranjeno 70, a poginulo preko 100 domobrana, ustaša i milicionera. Ta diverzija je izazvala angažovanje jakih delova ustaške Ličke brigade, domobranske 1. brdske divizije i po jednog nemačkog oklopnog i inžinjerijskog bataljona ali -u prazno-.

3. 9. 1942 U Mrkonjić-Gradu održana okružna konferencija KPJ za Jajce, na kojoj je izabran novi OK KPJ za Jajce.

11. 9. 1942 Šesta istočnobosanska NOU brigada, sa Glavnim štabom NOP i DV za BiH i Pokrajinskim komitetom KPJ za BiH, otpočela petodnevni pokret iz Birča na Majevici i u Semberiju. Delovi domobranskog 3, 4. i 2. pešadijskog puka, nemačkog 750. pešadijskog puka i četnička Majevička brigada uzalud su pokušali da je na pl. Jelici okruže i unište.

25. 9. 1942 Pod rukovodstvom Operativnog štaba NOP i DV za Bos. krajinu, 1. i 2. krajiška, 2. proleterska i 4. crnogorska NOU brigada i tri bataljona 3. krajiškog NOP odreda, posle 18-časovne borbe, zauzeli utvrđeni garnizon Jajce. Posada (ojačani ustaški 17. bataljon, 2. bataljon domobranskog 9. pešadijskog puka i četa žandarma - do 1000 vojnika) uglavnom je uništena. Zaplenjeni su naoružanje i oprema dva ojačana bataljona.

26. 9. 1942 Delovi 4. crnogorske NOU brigade sprečili intervenciju jedne nemačke čete i oko 200 domobrana i žandarma iz D, Vakufa prema Jajcu i razbili posadu ž. st. Vijenac, jačine domobranske čete. U borbi kod s. Vijenca poginuli su zamenik političkog komesara 1. bataljona 3. krajiškog NOP odreda Milan Ilić i politički komesar 1. čete 1. bataljona 4. crnogorske NOU brigade Vojin Dragović, narodni heroji.

28. 9. 1942 Jake nemačke, italijanske, četničke i ustaško-domobranske snage (oko 50.000 vojnika) iz rejona Banje Luke, Travnika, Mostara, Sinja i Knina otpočele ofanzivna dejstva (ciklus operacija -Dinara-). U toku prozorske (-Alfa-), prve jajačke (-Jajce I-), Livanjske (-Beta-) i druge jajačke operacije (-Jajce II-) neprijatelj je ovladao delom slobodne teritorije oko Prozora, Livna i Jajca, ali su njegove snage, protivudarima u rejonu Ključa i Bos. Grahova i brojnim manjim napadima jedinica Operativnog štaba NOP i DV za Bos. krajinu, 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske i Grupe proleterskih i udarnih brigada, razvučene i iscrpljene pa je 31. oktobra obustavio dejstva a da nije izveo još dve planirane operacije.

28. 9. 1942 Glavnine nemačke 714. i 718. pešadijske divizije, ojačane bataljonom -Ludvig fon Baden-, ustaškim 21. bataljonom, delovima domobranskog 2. i 3. korpusa i sa pet odreda Glavnog štaba bosanskih četničkih odreda, koncentričnim dejstvom iz rejona San. Most - Banja Luka i D. Vakuf - Travnik, otpočele prvu jajačku operaciju (-Jajce I-) deo nemačko-italijanske protivofanzive (ciklusa operacija -Dinara-), Do 6. oktobra su ovladale Ključem, Mrkonjić-Gradom i Jajcem. Iznenađeni Operativni štab NOP i DV za Bos. krajinu, sa šest brigada i dva odreda na tome sektoru, zbog slabih veza nije mogao pružiti jači otpor, ali je jedinice izvukao ispod udara nadmoćnih neprijateljskih snaga.

0. 10. 1942 Kod s. Kozila (blizu Jajca) četnici uništili bolnicu 3. krajiškog NOP odreda i pobili veću grupu ranjenika i nekoliko lekara.

2. 10. 1942 Obuhvatnim manevrom preko planine Lisine nemačka borbena grupa -Vedel- potisnula 2. proletersku NOU brigadu prema selu Jezeru (blizu Jajca) i zauzela Mrkonjić-Grad.

3. 10. 1942 U s. G. Bukovici (kod Brezovog Polja) četnička Majevička brigada opkolila dva bataljona 6, istočnobosanske NOU brigade. Iznenađeni u nepovoljnoj situaciji, bataljoni su se izvukli iz okruženja preko položaja jednog četničkog bataljona, čiji borci nisu hteli da pucaju na partizane. U borbi je poginuo zamenik političkog komesara čete Omer Maslić, narodni heroj.

4. 10. 1942 Delovi nemačke 714. i 718. pešadijske divizije, nastupajući od Mrkonjić-Grada i D. Vakufa, zauzeli Jajce. Delovi 4. crnogorske i 3. sandžačke NOU brigade i 3. krajiškog NOP odreda blagovremeno su evakuisali pozadinske ustanove i uništili fabriku karbida i druge važne objekte.

5. 10. 1942 Kod sela Lisnika (blizu Bosanske Rače) 6. istočnobosanska NOU brigada se, na tri čamca, prebacila preko reke Save u Bosutske šume, ostavivši na planini Majevici svoj 2. bataljon.

10. 10. 1942 Delovi domobranske 4. brdske brigade iz Daruvara i s. Batinjana (kod Daruvara) otpočeli dvodnevni napad na delove 1. slavonskog NOP odreda i Proleterskog bataljona Bosanske krajine u rejonu s. Bijela - s. Borki. U borbama do 11. oktobra neprijateljske snage su odbijene i prinuđene na povlačenje prema Daruvaru, pretrpevši gubitke od 13 ranjenih oficira i vojnika. Zaplenjeno je 7 pušaka, 2 automata i 1 top.

18. 10. 1942 Komandant četničkih snaga na Ozrenu obavezao se komandantu nemačke 718. divizije da će sa ustaško-domobranskim i nemačkim snagama učestvovati u operacijama -čišćenja- Majevice, pa je, zauzvrat, primio 750 pušaka, 19 mitraljeza i 4.000 okupacionih maraka.

21. 10. 1942 Glavnina nemačke 718. pešadijske divizije, ojačana ustaško-domobranskim snagama (devet pešadijskih bataljona, 4 artiljerijska diviziona i jedan oklopni bataljon), i nemačko-domobransko-četnička borbena grupa -Tomas-, jačine oko dva bataljona, otpočela jedanaestodnevnu drugu jajačku operaciju (-Jajce II-) za razbijanje partizanskih jedinica u Janju i Pljevi, deo nemačko-italijanske protivofanzive (ciklusa operacija -Dinara-), Treća sandžačka NOU brigada i 3. krajiški NOP odred izvukli su se na greben Vitoroga bez većih gubitaka. Nemački vojnici su opljačkali i spalili sva napuštena sela i na najsvirepiji način pobili deo stanovništva, koje je, ostalo kod kuća.

26. 10. 1942 Preko s. Jezera nemačka pukovska borbena grupa -Šušnig- 718. pešadijske divizije prodrla u Mrkonjić-Grad. Manji delovi 3. sandžačke NOU brigade povukli su se na jugozapad. Nemačke vlasti su u gradu pohapsile 273 lica koja su sproveli u Jajce.

26. 11. 1942 Posle dvodnevnih borbi 1. proleterska i 3. krajiška udarna brigada 1. proleterske udarne divizije, NOVJ, 1, dalmatinska udarna brigada 3. udarne divizije NOVJ i delovi 3. krajiškog NOP odreda zauzeli Jajce. Nemačka motorizovana borbena grupa -Anaker- (jedan i po bataljon), intervencijom iz D, Vakufa, omogućila je izvlačenje manjeg dola posade. Za veliko junaštvo i primerno ispunjavanje postavljenih zadataka, VŠ NOV i POJ pohvalio je 1. dalmatinsku NOU brigadu. U borbi je pored ostalih poginuo pomoćnik političkog komesara čete u 3. krajiškom NOP odredu Stipo Đerek, narodni heroj.

0. 12. 1942 Po direktivi VŠ NOV i POJ, 1. proleterska i 3. udarna divizija NOVJ, posle napuštanja Jajca, prodrle u srednju Bosnu, razbile brojne četničke jedinice, presekle komunikacije između Banje Luke i Doboja, ugrozile Banju Luku i železničke pruge u dolini r. Bosne i r. Lašve i stvorile uslove za razmah oslobodilačke borbe u tom kraju.

0. 12. 1942 U Jajcu, po naređenju Štaba 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ, formirana Komanda vojnog područja Jajce.

1. 12. 1942 Treća udarna divizija NOVJ, ojačana 3. proleterskom NOU brigadom i delovima 3. krajiškog NOP odreda, pri napadu na železničku prugu Turbe - D. Vakuf, naišla na nemačku 718. pešadijsku diviziju (bez dva bataljona), ojačanu delovima ustaške 5. brigade i domobranskog 9. i 15. pešadijskog puka, u razvoju za napad prema Jajcu. Posle žestokog susretnog boja s nadmoćnim neprijateljem 3. udarna divizija NOVJ je vodila odbrambene borbe sve do 6. decembra kada je neprijatelj, zauzeo Jajce. U tim borbama je, pored ostalih, poginuo komandant 1. dalmatinske NOU brigade Marijan Bilić, narodni heroj.

1. 12. 1942 Vrhovni komandant NOV i PO Jugoslavije Josip Broz Tito pohvalio 1. dalmatinsku NOU brigadu što je uspešno izvršila zadatke u borbama za zauzimanje Jajca.

5. 12. 1942 Delovi nemačke 718. pešadijske divizije ušli u evakuisano Jajce, pošto se prethodno 3. udarna divizija NOVJ, zamorena višednevnim borbama, povukla preko r. Ugra.

5. 12. 1942 Po naređenju Vrhovnog komandanta NOV i POJ formiran Štab operativnog sektora Mrkonjić-Grad-Jajce, koji je objedinjavao dejstva po jednog bataljona 5. crnogorske i 10. hercegovačke NOU brigade i dva bataljona 3. krajiškog NOP odreda, sa zadatkom: odbrana pravca Jajce-Mrkonjić-Grad.

11. 12. 1942 Vrhovni komandant NOV i PO Josip Broz Tito ukazao Štabu 3. udarne divizije NOVJ na taktičke greške i propuste u borbama za odbranu Jajca i dao mu direktivu za ofanzivna dejstva na neprijateljske komunikacije na prostoriji Travnik - D. Vakuf - Čosići.

Dokumenti

Izvještaj zapovjedništva Trećeg domobranskog zbora od 11 juna 1942 god. o borbama oko Jajca, Glamoča i Vareša

Izvještaj zapovjedništva Trećeg domobranskog zbora od 15 juna 1942 god. o borbama oko Jajca, Gacka i Vlasenice

Izvještaj Vrhovnog oružničkog zapovjedništva od 20 juna 1942 god. o borbama oko Bos. Novog, Jajca, Stoca i Sarajeva

Izvještaj oružničke postaje Jajce od 1 jula 1942 god. o borbama sa partizanima u blizini Jajca

Izvještaj zapovjedništva Trećeg domobranskog zbora od 1 jula 1942 god. o borbama protiv partizana oko Jajca, Kupresa i Sarajeva

Izvještaj zapovjedništva Trećeg domobranskog zbora od 4 jula 1942 god. o borbama oko Jajca, Konjica i Pazarića

Izvještaj oružničkog krilnog zapovjedništva Jajce o borbama protiv partizana na teritoriji Zapadne Bosne u vremenu od 15 jula do 1 avgusta 1942 godine

Izvještaj zapovjedništva Devete pješačke pukovnije o borbama oko Kupresa, Duvna, Bugojna, Mrkonjić Grada. Janja i Jajca za vrijeme od 1 do 31 jula 1942 godine

Izvještaj hrvatskog generala kod 718 njemačke divizije od 4 avgusta 1942 god. o borbama protiv partizana oko Jajca

Izvještaj štaba Trećeg krajiškog NOP odreda od 15 avgusta 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o rasporedu, brojnom stanju i naoružanju neprijatelja u Jajcu, Donjem Vakufu i Mrkonjić Gradu

Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 19 avgusta 1942 god. Štabu Četvrte proleterske brigade da u sadejstvu sa Trećim krajiškim NOP odredom vezuje neprijateljske snage za Kupres i onesposobi komunikacije Jajce - Donji Vakuf

Izvještaj oružničkog krilnog zapovjedništva Jajce od 22 avgusta 1942 god. o borbama protiv partizana oko Bugojna, Kupresa, Donjeg Vakufa i Jajca

Izvještaj zapovjedništva Pete oružničke pukovnije od 25 avgusta 1942 god. o borbama protiv partizana u okolini Bugojna i Jajca

Uputstvo Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 30 avgusta 1942 god. Operativnom štabu NOP i DO za Bosansku Krajinu o učvršćenju postignutih uspeha na širem području Mrkonjića Grada i pripremanju oslobođenja Jajca

Izvještaj Oružničkog krilnog zapovjedništva Jajce od 1 septembra 1942 god. povodom zauzeća Mrkonjić Grada od strane partizana

Izveštaj Vlade Zečevića od 4 septembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o previranju među četničkim grupama u okolini Jajca

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 4 septembra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DO za Bosansku Krajinu da se izvrše što potpunije pripreme za oslobođenje Jajca

Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 7 septembra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DO za Bosansku Krajinu o pojačanju Udarne grupe za napad na Jajce sa Četvrtom proleterskom brigadom i uputstvo o načinu upotrebe raspoloživih snaga

Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 9 septembra 1942 god. komandantu Operativnog štaba NOP i DO za Bosansku Krajinu o prodoru ustaških snaga ka Šujici i o potrebi ubrzanja operacije za oslobođenje Jajca

Uputstvo načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 10 septembra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DO za Bosansku Krajinu o rasporedu boraca Omladinskog bataljona i ljudstva za popunu Druge i Četvrte proleterske brigade, i naređenje o upućivanju artiljeriskih oruđa za napad na Jajce

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 10 septembra 1942 god. komandantu Operativnog štaba NOP i DO za Bosansku Krajinu o načinu dejstva u pravcu Banje Luke i o ubrzanju napada na Jajce

Izvještaj Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 10 septembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o rezultatu akcije na Kadinu Vodu i o pripremama za napad na Jajce

Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 11 Septembra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DO za Bosansku Krajinu o upućivanju Četvrte proleterske brigade u rejon Mrkonjića Grada i o perspektivi daljih dejstava posle oslobođenja Jajca

Izvještaj Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 12 septembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o pripremama za napad na Jajce

Izvještaj Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 22 septembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o situaciji oko Banja Luke poslije uspješnih borbi na tom sektoru i o pripremama za napad na Jajce

Zapovijest Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 22 septembra 1942 god. za napad na Jajce

Naređenje Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 26 septembra 1942 god. štabu Drugog krajiškog NOP odreda za pojačanje aktivnosti u vezi s napadom na Jajce

Zapovest 718. pešadijske divizije od 28. septembra 1942. potčinjenim jedinicama za formiranje borbenih grupa i prikupljanje za operaciju Jajce protiv partizanskih snaga

Obaveštenje člana Ekonomskog otseka Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 28 septembra 1942 god. načelniku Vrhovnog štaba da redakcija Borbe traži zvanične podatke o zauzimanju Jajca

Saopštenje Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 28 septembra 1942 god. o oslobođenju Jajca

Pismo Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 29 septembra 1942 god. Đuri Pucaru i Osmanu Karabegoviću o pretstojećim akcijama i o situaciji u oslobođenom Jajcu

Izvještaj hrvatskog generala kod 718 njemačke divizije u Sarajevu od 30 septembra 1942 god. o borbama u okolini Tuzle, Jajca i Travnika

Izvještaj štaba Druge krajiške NOU brigade od 2 oktobra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o prodoru neprijatelja u pravcu Jajca

Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 5 oktobra 1942 god. Štabu Trećeg krajiškog NOP odreda da Mesud Hotić rukovodi evakuacijom plena iz Jajca

Izvještaj Oružničke postaje Turbe od 5 oktobra 1942 god. zapovjedniku Pete oružničke pukovnije o borbama sa partizanima na sektoru Jajce - Travnik

Izvještaj hrvatskog generala kod 718 njemačke divizije u Sarajevu od 6 oktobra 1942 god. o borbama u oblasti Brčko i Jajce

Izvještaj Druge bojne Petnaeste pješačke pukovnije o borbama oko Jajca i Plivskih Podova u vremenu od 14 oktobra do 10 novembra 1942 godine

Izvještaj Štaba Treće operativne zone od 19 listopada 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o formiranju Prve slavonske NOU brigade o borbama na sektoru Bijela - Donji Borki - Srednji Borki

Izvještaj hrvatskog penerala kod 718 njemačke divizije u Sarajevu od 27 oktobra 1942 god. o situaciji u oblasti Travnik i Jajce

Zapovijest štaba Prve proleterske divizije od novembra 1942 god. za napad na Jajce i okolna neprijateljska uporišta

Naređenje Vrhovnog štaba Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije od 1 novembra 1942 god. Štabu Treće proleterske brigade da objedini borbena dejstva na sektoru Mliništa - Mrkonjić Grad i odbaci neprijatelja ka Jajcu

Naređenje Vrhovnog štaba Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije od 3 novembra 1942 god. štabovima Treće proleterske brigade i Trećeg krajiškog NOP odreda da izviđaju neprijatelja koji je otstupio na pravcu Jajce - Donji Vakuf

Direktiva Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 5 novembra 1942 god. Štabu Prve proleterske divizije o pripremama za oslobođenje Sitnice, Mrkonjića Grada i Jajca

Direktiva Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 14 novembra 1942 god. Štabu Treće NOU divizije da sadejstvuje Prvoj proleterskoj diviziji u oslobođenju Jajca i stvaranju povoljnih uslova za prodor u centralnu Bosnu

Izvještaj štaba Treće NOU divizije od 17 novembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o neprijateljskim snagama u Livnu i o pripremama za napad na Jajce

Pismo štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 18 novembra 1942 god. štabu Prve operativne zone Hrvatske o napadu na liniju Suhača - LJubija i o stanju oko Mrkonjić Grada i Jajca

Uputstvo štaba Treće NOU divizije od 18 novembra 1942 god. štabovima brigada i referentu diviziskog saniteta za rad i izvršenje priprema za napad na Jajce

Saopštenje štaba Treće NOU divizije od 22 novembra 1942 god. potčinjenim jedinicama o razlozima odlaganja napada na Jajce

Zapovijest štaba Treće NOU divizije od 22 novembra 1942 god. za napad na Jajce

Naređenje štaba Treće brigade Prve proleterske divizije od 25 novembra 1942 god. štabovima bataljona za likvidaciju neprijateljskih uporišta u Jajcu

Izvještaj štaba Pete crnogorske brigade Treće NOU divizije od 26 novembra 1942 god. Štabu divizije o prodoru neprijatelja u Jajce

Izvještaj Trećeg bataljona Pete crnogorske brigade Treće NOU divizije od 26 novembra 1942 god. Štabu divizije o borbama u Jajcu

Radio-izvještaj Trećeg domobranskog zbora od 26 novembra 1942 god. o borbama u Jajcu

Naređenje pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 27 novembra 1942 god. komandantima Prve proleterske i Treće NOU divizije da dostavljaju detaljne operativne izveštaje i da organizuju odbranu Jajca i bržu evakuaciju plena i ranjenika

Izvještaj štaba Treće NOU divizije od 27 novembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o napadu na Jajce i okolna neprijateljska uporišta

Izvještaj štaba Treće brigade Prve proleterske divizije od 27 novembra 1942 god. Štabu divizije o napadu na Jajce

Izvještaj štaba Trećeg bataljona Treće NOU brigade od 27 novembra 1942 god. štabu brigade o toku borbe za oslobođenje Jajca

Izvještaj zapovjedništva Pete oružničke pukovnije od 27 novembra 1942 god. o borbama za Jajce

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 28 novembra 1942 god. Štabu Treće udarne divizije da organizuje odbranu Jajca aktivnim dejstvom ka Travniku i Donjem Vakufu

Zapovest 718. pešadijske divizije od 30. novembra 1942. potčinjenim grupama za operaciju Jajce III protiv jedinica NOV i POJ u Jajcu

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 30 novembra 1942 god. Štabu Prve proleterske divizije da povuče Treću sandžačku proletersku brigadu iz rejona Jajca čim prispeju dva bataljona Treće divizije iz rejona Livna

Izvještaj štaba Druge brigade Treće NOU divizije od 30 novembra 1942 god. Štabu divizije o koncentraciji neprijateljskih trupa za napad na Jajce

Pohvala Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 1 decembra 1942 god. Prve dalmatinske NOU brigade za uspešno izvršenje zadatka u borbi za oslobođenje Jajca

Naređenje štaba Treće NOU divizije od 1 decembra 1942 god. štabu Druge brigade Prve proleterske divizije za odbranu Jajca

Izvještaj štaba Prve brigade Treće NOU divizije od 1 decembra 1942 god. Štabu divizije o borbama na sektoru Jajce - Komar - Turbe i Donji Vakuf

Izvještaj štaba Prve brigade Treće NOU divizije od 1 decembra 1942 god. Štabu divizije o borbama sa neprijateljem u okolini Jajca

Izvještaj zapovjedništva Četvrte oružničke pukovnije od 1 decembra 1942 god. o borbama na Majevici

Izvještaj štaba Treće NOU divizije od 2 decembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama na sektoru Jajce - Travnik

Naređenje štaba Treće NOU divizije od 2 decembra 1942 god. štabu Trećeg krajiškog NOP odreda za raspored jedinica za odbranu Jajca

Zapovijest štaba Treće NOU divizije od 2 decembra 1942 god. štabu Prve, Druge, Treće i Sandžačke brigade i Trećem krajiškom NOP odredu za odbranu Jajca

Obaveštenje Štaba Trebavskog četničkog odreda od 3. decembra 1942. Zapovedništvu domobranske 4. pešadijske divizije o neuspeloj akciji protiv partizanskih snaga u rejonu Majevice

Naređenje štaba Prve brigade Treće NOU divizije od 4 decembra 1942 god. štabovima bataljona za povlačenje jedinica u pravcu Jajca

Naređenje štaba Treće NOU divizije od 5 decembra 1942 god. štabu Prve, Druge, Treće i Sandžačke brigade za raspored jedinica u vezi neprijateljskog prodora u Jajce i za prikupljanje pozadinskog ljudstva za operativne jedinice

Obavještenje štaba Treće divizije od 5 decembra 1942 god. štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o zauzimanju Jajca od strane neprijatelja

Izvještaj štaba Treće NOU divizije od 5 decembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama na sektoru Turbe - Jajce i o prodoru neprijatelja u Jajce

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 6 decembra 1942 god. zameniku komandanta Desete (hercegovačke) NOU brigade za formiranje operativnog sektora Jajce - Mrkonjić Grad

Naređenje štaba Prve brigade Treće NOU divizije od 6 decembra 1942 god. štabovima bataljona o rasporedu jedinica brigade poslije neprijateljskog prodora u Jajce

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 7 decembra 1942 god. Štabu Druge proleterske divizije za dostavljanje izveštaja o napadu na Livno i obaveštenje o napuštanju Jajca

Izvještaj štaba Operativnog sektora Jajce - Mrkonjić Grad od 8 decembra 1942 god. štabu Treće NOU divizije o borbama na sektoru Jajce - Mrkonjić Grad

Izvještaj štaba Pete divizije Prvog bosanskog NOU korpusa od 9 decembra 1942 god. načelniku štaba korpusa o situaciji na sektoru Jajce - Mrkonjić Grad

Upozorenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 11 decembra 1942 god. Štabu Treće NOU divizije na taktičke greške i propuste u borbama za odbranu Jajca, i direktiva za ofanzivna dejstva na komunikacije na prostoru Travnik, Donji Vakuf, Ćosići

Izvještaj štaba Treće NOU divizije od 11 decembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o brojnom stanju i naoružanju neprijateljskih snaga na sektoru Jajce - Turbe - Travnik

Izvještaj štaba Operativnog sektora Jajce - Mrkonjić Grad od 11 decembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o prikupljanju četnika u blizini Mrkonjić Grada

Izvještaj štaba Operativnog sektora Jajce - Mrkonjić Grad od 13 decembra 1942 god. nggabu Treće NOU divizije o situaciji na sektoru Jajce - Mrkonjić Grad i o moralno-političkom stanju u jedinicama

Upozorenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 21 decembra 1942 god. Štabu operativnog sektora Mrkonjić Grad - Jajce na veću budnost jedinica i na preduzimanje oštrih mera protiv četničkih grupica i njihovih uporišta

Bojna relacija Treće bojne Pete pješačke pukovnije od 21 decembra 1942 god. o pothvatu Donji Vakuf - Jajce

Bojna relacija Treće bojne Pete pješačke pukovnije od 22 decembra 1942 god. o operaciji na prostoru Donji Vakuf - Jajce

Upozorenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 25 decembra 1942 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa na pravilan odnos prema naređenjima i uputstvima Vrhovnog štaba i na taktički značaj obezbeđenja pravca Jajce - Mrkonjić Grad

Dnevno izvješće Trećeg domobranskog zbora za 27 decembar 1942 god. o borbama oko Travnika, Jajca, Rame i Sarajeva

Izveštaj komandanta nemačkih trupa u Hrvatskoj od 28. decembra 1942. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o rezultatima i iskustvima operacije Tuzla II protiv partizanskih snaga u rejonu Sava - Drina - Brčko - Zvornik

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 30 decembra 1942 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa da smeni delove Treće NOU divizije i preuzme obezbeđenje pravca Jajce - Mrkonjić Grad

Fotografije

Povezane odrednice

Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Partizanke 718. pešadijska divizija Žene u ratu Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Ključ 2. krajiška udarna brigada Arso Jovanović Pljevlja 3. krajiški partizanski odred 1. slavonski partizanski odred Glavni štab Hrvatske 1. dalmatinska proleterska udarna brigada 1. proleterska divizija NOVJ 6. istočnobosanska proleterska udarna brigada Operacija Alfa 1. brdska divizija NDH Kupres Borbe u Hrvatskoj 1942. Osman Karabegović Četnici u drugom svetskom ratu Pljačka u ratu Operacija Bijela Borbe za Livno 1942. Omladina u ratu Đuro Pucar Mrkonjić Grad Glavni štab Bosne i Hercegovine Saradnja četnika sa okupatorom Travnik 3. krajiška proleterska udarna brigada Mlinište 5. ustaška brigada Livno Sanski Most Jajce 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Narodni heroji Jugoslavije Vlado Zečević Operacija Tuzla Kozara u oslobodilačkom ratu 2. proleterska divizija NOVJ Banja Luka 3. udarna divizija NOVJ Operacija Dinara Tuzla Majevička četnička brigada 4. gorski zdrug (NDH) Brčko 5. krajiška udarna divizija NOVJ Politički komesari u NOR-u Sarajevo Diverzije u oslobodilačkom ratu 5. proterska (crnogorska) udarna brigada Doboj Prozor Vrhovni štab NOVJ Proleterski bataljon Bosanske Krajine Italija u drugom svetskom ratu Bosansko Grahovo 10. hercegovačka udarna brigada Pohod proleterskih brigada u Zapadnu Bosnu 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada Bitka za Kupres 1942. Borbe u Hercegovini 1942. 1. krajiški partizanski odred Operacija Beta Partizanska taktika Donji Vakuf Bugojno 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada Josip Broz Tito Borbe u Lici 1942. Stolac Ranjenici u ratu