🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Bosanska Krupa u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 28 hronoloških zapisa, 32 dokumenata i 4 fotografija.

Događaji

29. 7. 1941 Gerilski odredi Podgrmeča izvršili prve napade: zauzeli veliki broj sela i uništili žand. st. Lanište, Majkić-Japru, Benakovac, Lušči-Palanku, Drenovo Tjesno, G. Sanicu, Bravsko, rudnik boksita u Suvaji i električnu centralu u s. Gudavcu, napali Bos. Krupu, Budimlić-Japru i D. Sanicu i porušili komunikacijske veze Bos. Krupe sa Bihaćem, San. Mostom, Bos. Petrovcem i Ključem.

30. 7. 1941 U Bos. Krupi ustaše pobile nekoliko stotina Srba, kao i izvestan broj Hrvata i muslimana koji su se suprotstavili pokolju.

0. 8. 1941 Formiran Sreski štab gerilskih odreda Krupa i Sana, koji je objedinjavao dvadesetak seoskih gerilskih odreda u Podgrmeču.

14. 8. 1941 Iz Bihaća i Bos. Krupe dva domobranska bataljona, ojačana tenkovima, posle dvodnevnih borbi deblokirala Bos. Petrovac, čiji su garnizon gerilski odredi Sreskog štaba za Bos. Petrovac držali u blokadi deset dana.

2. 9. 1941 Domobrani, ustaše, žandarmi i mesna milicija, jačine 2 bataljona, napadom iz Bos. Krupe i Ostrošca, preko s. Grmuše i s. Grabeža, zauzeli sela Vranjsku, M. i V. Radić i, delom, Suvaju. Sutradan, protivnapadima nekoliko odreda Sreskog štaba Krupa i Sana i jednog odreda 1. bataljona Drvarske brigade, neprijatelj je, iz gubitke od 20 mrtvih i 70 ranjenih, odbačen u Bos. Krupu.

28. 9. 1941 Jelašinovački, Japranski i Palanački NOP odred Sreskog štaba Krupa i Sana, ojačani Letećim odredom 1. bataljona Drvarske brigade, izvršili neuspeo napad na Budimlić-Japru (Podgrmeč). U borbi poginuo komandir Jelašinovačkog NOP odreda Petar Škundrić, narodni heroj.

20. 6. 1942 Delovi 1. krajiškog NOP odreda zauzeli Bos: Krupu, porušili železničku prugu do Bos. Novog i mostove na Uni u Krupi i Otoci. Posada Krupe i Otoke (pet četa domobrana, ustaša i milicionera) odbačena je preko Une. dok je jedna četa domobrana zarobljena.

30. 1. 1943 Bos. Krupu zauzeli delovi domobranske 3. brdske brigade odbacivši delove 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ i Banijskog NOP odreda u pravcu s. Gudavca i s. V. Rujiške.

0. 2. 1943 U Bos. Krupi nemačke i ustaške vlasti obesile člana Mesnog komiteta KPJ za s. Srednji Dubovik Lepu Radić, narodnog heroja.

1. 4. 1943 Delovi nemačke 114. lovačke i 187. rezervne divizije, sa domobranskom 3. brdskom brigadom i četnicima, u pet napadnih kolona, podržanih avijacijom i artiljerijom, iz San. Mosta, Bos. Novog, Bos. Krupe i s. Otoke otpočeli podgrmečku operaciju -Rujiška- s ciljem da razbiju 4. udarnu diviziju 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ. U osmodnevnim borbama neprijatelj je odbacio 12. NOU brigadu i delove 2. krajiške NOU brigade i prokrstario Podgrmeč, ali se glavnina 4, udarne divizije izvukla ispod udara i održala u Podgrmeču. Između ostalog, izgubljen je jedan top i 4 mitraljeza. U s. V. Rujiškoj poginula je član OK KPJ za Podgrmeč Vahida Maglajlić, narodni heroj.

1. 11. 1943 Na pruzi Bos. Novi - Bos. Krupa delovi Podgrmečkog NOP odreda minom uništili transportni voz od 31 vagona. Poginulo je oko 200 nemačkih vojnika.

6. 11. 1943 Na pruzi Bos. Krupa - Bos. Novi 8. i 11. krajiška udarna brigada, delovi Podgrmečkog i Drvarsko-petrovačkdg NOP odreda 4. udarne divizije NOVJ i 2. brigada 7. udarne divizije NOVJ napali ustaško-domobranska uporišta Otoku, Blatnu i Rudice. Zbog žestokog otpora neprijatelja i intervencije tenkovima iz Bos. Novog i oklopnim vozom iz Bos. Krupe, napad je obustavljen uz gubitke od 12 mrtvih i 29 ranjenih. Zarobljeno je 10 domobrana, 2 oficira i 2 podoficira.

21. 1. 1944 Na pruzi Bos. Krupa - Bos. Novi diverzantska grupa Podgrmečkog NOP odreda minom srušila neprijateljski voz od 11 vagona i nanela neprijatelju osetne gubitke.

21. 3. 1944 Između Bos. Krupe i s. Grmuše delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili oklopni voz.

25. 3. 1944 Na pruzi Bos. Novi - Bos. Krupa diverzantska grupa Podgrmečkog NOP odreda uništila teretni voz od 6 vagona i nanela neprijatelju gubitke od 5 mrtvih i 6 ranjenih.

6. 4. 1944 U rejonu Bos. Krupe delovi 6. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ vodili petočasovnu borbu protiv dva domobranska bataljona, pretrpevši gubitke od 4 mrtva i 16 ranjenih boraca.

10. 4. 1944 Između Bos. Krupe i Otoke Inžinjerijska četa 7. udarne divizije NOVJ porušila železničku prugu na 8 mesta.

15. 4. 1944 Između s. Otoke i s. Ostrošca (na pruzi Bos. Novi - Bihać) 3. i 4. brigada 7. udarne divizije NOVJ i Krajiški muslimanski NOP odred porušili 6 km železničke pruge i tt veze, a između Bos. Krupe i s. Otoke put na dva mesta.

27. 4. 1944 Delovi 6. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ vodili borbu protiv jednog ustaškog bataljona koji je nadirao iz Bos. Krupe prema s. G. i D. Suvaji. Posle šestočasovne borbe neprijatelj je odbačen u polazni garnizon uz gubitke od oko 8 mrtvih. Brigada je imala 2 mrtva i 3 ranjena borca.

7. 5. 1944 Na železničkoj pruzi s. Otoka - Bos. Krupa mineri 7. udarne divizije NOVJ miniranjem srušili neprijateljski transportni voz, ubivši 4 nemačka oficira, 17 nemačkih vojnika i 20 ustaša i uništivši lokomotivu i 6 vagona.

24. 5. 1944 Na putu Bos. Krupa - Bihać delovi 6. i 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ napali ustaški bataljon i, posle četvoročasovne borbe, naneli mu gubitke od oko 50 mrtvih i 60 ranjenih. Gubici jedinica NOVJ: 1 mrtav i 1 ranjen borac.

25. 5. 1944 Poljski dopunski bataljon nemačke 373. legionarske divizije i 1. rezervni lovački puk, pravcem Bos. Krupa - s. Krnjeuša - Bos. Petrovac, napali 8. krajišku udarnu brigadu 4. udarne divizije NOVJ i posle žestoke borbe prinudili je da se povuče ka Grmeču.

29. 5. 1944 Oko 40 anglo-američkih bombardera bacilo na neprijateljski garnizon Bos. Krupu preko 500 bombi kalibra 400-500 kg. Poginulo je 18 a ranjeno 15 lica. Grad je uništen a ž. st. i pruga porušeni su na više mesta.

2. 6. 1944 Na komunikaciji Bihać - Bos. Krupa 6. krajiška udarna brigada 4. divizije NOVJ napala nemačku motorizovanu kolonu i nanela joj gubitke od 77 poginulih i ranjenih vojnika.

1. 9. 1944 Jedinice Unske operativne grupe 4. korpusa NOVJ otpočele osmodnevni napad na neprijateljska uporišta i kolone na komunikaciji Bihać - Bos. Krupa i da vrše diverzije na toj komunikaciji. Porušeno je oko 1400 m pruge i 4 mosta, a uništena su 3 kamiona. U tim borbama neprijatelj je imao 33 mrtva, 32 ranjena i 2 zarobljena vojnika, a jedinice NOVJ 5 mrtvih i 4 ranjena borca.

12. 10. 1944 Na pruzi Bos. Krupa - Bos. Novi delovi Podgrmečkog NOP odreda 39. divizije NOVJ minom srušili neprijateljski voz i uništili 7 vagona s materijalom. Neprijateljski gubici: 10 mrtvih i 15 ranjenih vojnika.

16. 10. 1944 Na pruzi Bos. Krupa - Bos. Novi delovi Podgrmečkog NOP odreda 39. divizije NOVJ minom srušili neprijateljski voz i uništili 3 vagona s vojnicima.

16. 11. 1944 Na putu Bos. Krupa - Bos. Novi jedan bataljon Podgrmečkog NOP odreda 39. divizije NOVJ iz zasede napao ustašku kolonu jačine 150 ustaša i naneo joj gubitke od 14 mrtvih i 8 ranjenih. Bataljon je imao 3 poginula borca.

Dokumenti

Izvještaj oružničke postaje Krupa na Vrbasu od 22 avgusta 1941 god. o napadu partizana na domobranski odred u selu Memićima

Izvještaj zapovjednika oružničke postaje Krupa na Vrbasu od 25 avgusta 1941 god. o akcijama partizana na putu Banja Luka - Jajce

Izvještaj zapovjednika oružničke postaje Krupa na Vrbasu od 2 septembra 1941 god. o borbi protiv partizana kod sela Bočca i situaciji na području Krupe

Izvještaj Štaba gerilskih odreda Krupa i Sana od 8 septembra 1941 god. Štabu Drvarske brigade o greškama Vođeničkog gerilskog odreda i potrebi pomoći u oružju

Pismo Štaba Prvog bataljona Sloboda od 8 septembra 1941 god. Štabu gerilskih odreda Krupa i Sana o situaciji i najvažnijim zadacima

Izvještaj oružničke postaje Krupa na Vrbasu od 11 septembra 1941 god. o napadu partizana na žandarmerisku patrolu i kamione

Naređenje Štaba Drvarske brigade od 17 septembra 1941 god. Štabu partizanskih odreda u Brdu Oraškom za dejstvo prema Bihaću u sadejstvu sa partizanskim odredima Krupa i Sana

Naređenje Štaba Kombinovanog odreda od 18. maja 1942. štabovima bataljona Marko Orešković i Bude Borjan za napad na Dolac, Krupu i Duboki Dol

Naređenje Štaba kombinovanog odreda 18. svibnja 1942. štabovima bataljona »Marko Orešković« i »Bude Borjan« za napad na Dolac, Krupu i Duboki Dol

Dopis Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 29 avgusta 1942 god. štabu Prve operativne zone NOPO Hrvatske o saradnji bosanskih i hrvatskih jedinica prilikom čišćenja neprijateljskih uporišta između Krupe i Bihaća

Saopštenje Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od septembra 1942 god. o čišćenju neprijateljskih uporišta između Bihaća, Krupe i Cazina

Izvještaj štaba Pete krajiške (kozarske) NOU brigade od 6 novembra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o oslobođenju Bosanske Krupe i bjekstvu neprijatelja iz Cazina

Obavještenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 2 februara 1943 god. Štabu Pete divizije o borbama jedinica Četvrte divizije na Benakovcu i Bosanskoj Krupi i o načinu uništavanja zaplijenjenih neprijateljskih tenkova

Izvještaj Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 30 maja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o situaciji u Bosanskoj Krajini i zahtjev za upućivanje Osme krajiške brigade na sektor Bosanska Krupa - Bihać - Kulen Vakuf

Izvještaj Štaba Grmečke grupe partizanskih odreda od 28 avgusta 1943 god. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o akciji izvedenoj na komunikaciji Bos. Krupa - Bosanski Petrovac

Izvještaj Štaba Grmečke grupe NOP odreda od 1 septembra 1943 god. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o borbama kod Vrhpolja, na komunikaciji Bosanska Krupa - Petrovac i Bihać - Petrovac

Izvještaj Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 27 septembra 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o borbama na liniji Bosanska Krupa - Bosanski Petrovac - Bihać i kod Dobrljina

Obavještenje Štaba Četvrte NOU divizije od 1 novembra 1943 god. Štabu Sedme NOU divizije o potrebi sadejstva u napadu na komunikaciju Bosanski Novi - Bosanska Krupa - Bihać

Obavještenje Štaba Četvrte NOU divizije od 3 novembra 1943 god. Štabu Sedme NOU divizije u pogledu sadejstva na komunikaciji Bosanski Novi - Bosanska Krupa - Bihać

Izvještaj Štaba Sedme udame divizije NOV Hrvatske od 9 studenog 1943 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o napadu na Otoku i željezničku prugu Bosanska Krupa - Drenova Glavica

Pismo Štaba Sedme udarne divizije NOV Hrvatske od 11 studenog 1943 god. Štabu Četvrte krajiške divizije da prilikom napada na Cazin vrši pritisak na neprijatelja na liniji Ostrožac - Bosanska Krupa - Otoka

Izvještaj Štaba Osme krajiške brigade Štabu Četvrte NOU divizije o akcijama na sektoru Bosanske Krupe i Prijedora u vremenu od 14 novembra do 3 decembra 1943 godine

Naređenje Komande Prvog bataljona Četrnaestog SS brdskog lovačkog puka od 13 januara 1944 za prebacivanje na prostoriju Krupe i Bistrice

Zapovijest Štaba Sedme NOU divizije od 8 aprila 1944 podređenim jedinicama da zatvore pravce Otoka - Cazin i Bosanska Krupa - Cazin

Izvještaj Štaba Sedme NOU divizije od 13 aprila 1944 Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o borbama na pravcima Otoka - Cazin i Bosanska Krupa - Cazin

Naređenje Štaba 4. NOU divizije od 21. maja 1944. štabovima 6. i 8. krajiške brigade i Drvarsko-petrovačkog NOP odreda za zatvaranje pravaca Bihać - Lipa - Vrtoče - Bosanski Petrovac i Bosanska Krupa - Risovac - Bosanski Petrovac

Zapovijest komandanta borbene grupe Obermeier 500. SS padobranskog lovačkog bataljona od 24. maja 1944. za pokret motorizovane kolone iz Zagreba preko Bosanske Krupe za Bihać

Izvještaj Štaba 4. divizije od 29. maja 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o borbama na prostoru Bosanska Krupa - Bosanski Petrovac i Bihać - Bosanski Petrovac

Izvještaj Štaba 6. krajiške brigade od 29. juna 1944. Štabu 4. NOU divizije o dejstvima brigade u zahvatu komunikacije Bosanska Krupa - Bihać - Bosanski Petrovac - Drvar

Izvještaj Štaba 15. krajiške brigade od 20. avgusta 1944. Štabu 39. NOU divizije o borbama protiv četnika na prostoru Krupa - Han-Kola

Izvještaj Podgrmečkog NOP odreda od 3. decembra 1944. Štabu 39. NOU divizije o dejstvima izvedenim na sektoru Bosanska Krupa - Bosanski Novi

Izvještaj Štaba Podgrmečkog NOP odreda od 22. decembra 1944. Štabu 39. NOU divizije o akcijama na prostoru Bosanska Krupa - Bosanski Novi

Fotografije

Povezane odrednice

6. krajiška udarna brigada Borbe u Hrvatskoj 1944. 11. krajiška udarna brigada Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji Bosanski Novi Četnici u drugom svetskom ratu Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Karlovačka operacija 3. gorski zdrug (NDH) 4. korpus NOVJ (1. hrvatski) 5. krajiška udarna divizija NOVJ Borbe u Dalmaciji 1942. Desant na Drvar Bosanski Petrovac Lepa Radić Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. 2. diverzantski odred NOVH 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) 2. krajiška udarna brigada 8. krajiška brigada 373. legionarska divizija Tiger 15. krajiška udarna brigada Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Prijedor Ustanak u NDH Bihać Sanski Most Ustaški zločini 1941. 7. banijska divizija NOVJ Napad NOVJ na Cazin aprila 1944. Avijacija u oslobodilačkom ratu Cazin Zasede u oslobodilačkom ratu Ključ 187. rezervna divizija Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. 5. krajiška (kozarska) udarna brigada Deca u ratu Borbe u Hrvatskoj 1943. Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. 12. krajiška udarna brgada Diverzije u oslobodilačkom ratu Vahida Maglajlić Kozara u oslobodilačkom ratu Žene u ratu 1. krajiški partizanski odred 39. krajiška divizija NOVJ 4. krajiška divizija NOVJ Operacija Schwarz Zagreb Glavni štab Hrvatske Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Banijski partizanski odred Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Borbe u Hrvatskoj 1942. Luftwaffe u Jugoslaviji 114. lovačka divizija Genocid u NDH SAD i Jugoslavija Maglaj Karlovac Vermaht u Jugoslaviji Operacija Weiss Nemački zločini u Jugoslaviji Vrhovni štab NOVJ Drvarska brigada 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Banja Luka Narodni heroji Jugoslavije Saradnja četnika sa okupatorom Bataljon Marko Orešković Oklopni vozovi u oslobodilačkom ratu