🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Bosanski Petrovac u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 88 hronoloških zapisa, 76 dokumenata i 20 fotografija.

Događaji

0. 6. 1941 U Banjoj Luci formiran Oblasni vojni komitet (rukovodstvo) za Bos. krajinu. Na prvom sastanku, kojim je rukovodio član Pokrajinskog vojnog komiteta Mahmut Bušatlija, prenete su direktive o stvaranju diverzantskih grupa i mreže vojnih poverenika i imenovani su sreski vojni poverenici ga srezove: Bos. Grahovo, Bos. Petrovac, Ključ, Bos. Krupu, Bos. Novi, Bos. Dubicu. Prijedor, Prnjavor, Jajce i Mrkonjić-Grad i rukovodioci diverzantskih grupa.

0. 7. 1941 U s. Rašinovcu (kod Bos. Petrovca) komandant Oblasnog vojnog štaba za Bos. krajinu formirao SK KPJ i Sreski vojni štab za Bos. Petrovac i preneo direktive CK KPJ o formiranju odreda i otpočinjanju ustanka.

18. 7. 1941 U s. Bukovači (kod Bos. Petrovca), na sastanku rukovodilaca Oblasnog vojnog rukovodstva za Bos. krajinu i članova Sreskog komiteta KPJ za Bos. Grahovo, formiran Štab gerilskih odreda za srez Bos. Grahovo i okolinu i preneta direktiva CK KPJ za formiranje odreda i otpočinjanje ustanka.

29. 7. 1941 Gerilski odredi Podgrmeča izvršili prve napade: zauzeli veliki broj sela i uništili žand. st. Lanište, Majkić-Japru, Benakovac, Lušči-Palanku, Drenovo Tjesno, G. Sanicu, Bravsko, rudnik boksita u Suvaji i električnu centralu u s. Gudavcu, napali Bos. Krupu, Budimlić-Japru i D. Sanicu i porušili komunikacijske veze Bos. Krupe sa Bihaćem, San. Mostom, Bos. Petrovcem i Ključem.

2. 8. 1941 Gerilski odredi Štaba za Bos. Grahovo i okolinu zauzeli raskrsnicu puteva Vrtoče i žand. st. Lipu, i time odsekli neprijateljski garnizon u Bos. Petrovcu.

8. 8. 1941 Na putu između Bravskog i Bos. Petrovca gerilski odredi uništili domobransku snabdevačku kolonu (7 kamiona i 120 vojnika) koja se iz Ključa probijala u Bos. Petrovac (samo 30 vojnika se vratilo u Ključ).

8. 8. 1941 Četiri gerilska odreda Sreskog štaba za Bos. Petrovac zauzeli s. Krnjeušu (kod Bos. Petrovca) većim delom uništili posadu (jednu domobransku četu).

14. 8. 1941 Iz Bihaća i Bos. Krupe dva domobranska bataljona, ojačana tenkovima, posle dvodnevnih borbi deblokirala Bos. Petrovac, čiji su garnizon gerilski odredi Sreskog štaba za Bos. Petrovac držali u blokadi deset dana.

20. 8. 1941 Po naređenju Štaba Drvarske brigade, gerilski odredi na frontu prema Bos. Petrovcu reorganizovani u 1. bataljon -Sloboda- Drvarske brigade. Time je Sreski štab za Bos. Petrovac prestao da postoji.

23. 8. 1941 NOP odredi pod rukovodstvom Štaba ozrenskog sektora, praćeni masom naroda, u ranim jutarnjim časovima izvršili napad na Doboj, jedan od najvažnijih železničkih čvorova u Bosni i Hercegovini. Oni su porušili pruge koje od Doboja vode prema Slav. Brodu do Kotorskog, prema Sarajevu do Maglaja, prema Tuzli do Bos. Petrova Sela i prema Teslicu do Tešanjke (oko 60 km). U dvodnevnim borbama su zauzeli Doboj (bez tvrđave), Gračanicu, Maglaj i desetak železničkih stanica. Uz to, uništili su tt linije u dužini od 50 km.

27. 8. 1941 Iz zasede na putu Bravsko - Bos. Petrovac delovi 1. bataljona Drvarske brigade razbili jedan polubataljon 10. domobranskog puka.

31. 8. 1941 U s. Krnjeuši (kod Bos. Petrovca) delovi Drvarske brigade razbili jednu domobransku četu i zauzeli selo.

0. 9. 1941 Delovi 1. i 2. bataljona Drvarske brigade uništili dve čete 2. bataljona domobranskog 2. pešadijskog puka u uporištu Vrtoče (kod Bos. Petrovca). Zaplenjeno: 4 mitraljeza, 10 p. mitraljeza i veliki broj pušaka.

25. 9. 1941 Oko 7 ustaško-domobranskih bataljona iz Bihaća, Bos. Krupe, San. Mosta i Bos. Petrovca, iskorišćujući uspehe italijanskih jedinica počeli akciju čišćenja šireg rejona Bos. Petrovca savlađujući jak otpor dva bataljona Drvarske brigade. U cetvorodnevnim borbama oni su ovladali komunikacijama između tih garnizona, spojili se sa delovima divizije -Sasari- kod Oštrelja i zauzeli Kulen-Vakuf.

30. 11. 1941 Na zboru izabran opštinski NO odbor Bos. Petrovo Selo, sa sedištem u Kakmužu (srez Gračanica). Odbor je imao mehaničku i stolarsku radionicu, radionicu za izradu ručnih bombi, magacine hrane itd.

0. 12. 1941 Izabrani opštinski NO odbori Bukovača, Smoljana i Krnjeuša (kod Bos. Petrovca).

0. 1. 1942 U selima oko Bos. Petrovca 3. bataljon 1. krajiškog NOP odreda razoružao preko 60 četnika. Time je na sektoru tog odreda, posle krize, otpočela odlučna borba i protiv četnika.

3. 1. 1942 U s. Risovcu (kod Bos. Petrovca) otpočela dvodnevna okružna konferencija KPJ za Drvar; analizirano je stanje svih partijskih organizacija, imenovan je OK SKOJ-a i doneti su zaključci da se u svim selima formiraju opštinski NO odbori i da otpočne razoružavanje četnika.

23. 1. 1942 U s. Koluniću (kod Bos. Petrovca) delovi 3. bataljona 1. krajiškog NOP odreda zarobili 21 italijanskog vojnika.

24. 1. 1942 Kod s. Medenog Polja (blizu Bos. Petrovca) dva voda 3. bataljona 1. krajiškog NOP odreda razbili jednu ojačanu četu italijanske divizije -Sasari- i manji broj četnika (oko 300 vojnika) te ubili i ranili oko 80 vojnika i oficira, zarobili 2 oficira i zaplenili 80 pušaka, 2 p. mitraljeza, 1 mitraljez i 2 topa 65 mm.

0. 3. 1942 Po odluci I oblasne konferencije KPJ za Bos. krajinu, održane 21-23. februara u Skender-Vakufu, formiran 5. krajiški NOP odred, za dejstva na teritoriji srezova Bos. Petrovac, Drvar, Bos. Grahovo i na jednom delu teritorije livanjskog i glamočkog sreza.

0. 3. 1942 U selu Vodenici (kod Bos. Petrovca), na konferenciji svih članova 6 opštinskih NO odbora i većine članova seoskih NO odbora, izabran SNO odbor za Bosanski Petrovac.

20. 3. 1942 Kod s. Bukovače (blizu Bos. Petrovca) 50 domobrana i 2 oficira iz garnizona Bos. Petrovac, po prethodnom dogovoru, predali se jedinicama 5, krajiškog NOP odreda.

7. 4. 1942 Otpočele trodnevne borbe u kojima su delovi italijanske divizije -Sasari- i četničke Dinarske divizije, uz podršku tenkova, artiljerije i avijacije, prodrli iz Bos. Grahova i Bos. Petrovca u Drvar, odbacili delove 5. krajiškog NOP odreda, zapalili desetak sela i uspostavili saobraćaj sa dotada blokiranim garnizonom u Drvaru.

4. 5. 1942 Delovi italijanske divizije -Sasari- i trupe Zadra (oko dva puka sa ojačanjima i nešto četnika) prodrli iz Drvara i Ključa ka Bos. Petrovcu. Delovi 3. i 1. krajiškog NOP odreda naneli su im gubitke od nekoliko stotina izbačenih iz stroja ali su se italijanske jedinice sutradan probile i deblokirale okruženi Bos. Petrovac.

5. 5. 1942 Kod s. Bravskog (na putu Ključ - Bos. Petrovac) delovi 1. i 5. krajiškog NOP odreda razbili 7. fašistički bataljon italijanske divizije -Sasari-. U borbi je poginuo pomoćnik političkog komesara Vođeničke čete 5. krajiškog NOP odreda Đuro Pećanac, narodni heroj.

17. 5. 1942 U s. Koluniću (kod Bos. Petrovca) četiri čete 5. krajiškog NOP odreda razbile dve čete italijanskog 4. bersaljerskog puka, zaplenivši 2 topa, 2 mitraljeza, 2 p. mitraljeza i 30 pušaka, i time odsekle Bos. Petrovac od Oštrelja i Drvara. Tako je garnizon u Bos. Petrovcu ponovo blokiran.

25. 5. 1942 Pod pritiskom 5. i 1. krajiškog NOP odreda, delovi italijanske divizije -Sasari-, ustaše i četnici pod borbom se povukli iz Bos. Petrovca u Drvar.

26. 5. 1942 Tri čete 5. krajiškog NOP odreda ušle u Bos. Petrovac, razoružale domobransko-žandarmerijsku posadu i zaplenile 103 puške.

0. 8. 1942 U s. Međugorju (kod Bos. Petrovca) formirana Centralna vojnotehnička radionica Operativnog štaba NOP i DV za Bos. krajinu.

3. 9. 1942 Referent saniteta pri VŠ NOP i DV Jugoslavije uputio poziv svim lekarima na oslobođenim teritorijama da učestvuju na Prvom kongresu lekara u Bosanskom Petrovcu.

25. 9. 1942 U Bosanskom Petrovcu otpočeo trodnevni I kongres lekara - partizana, uz prisustvo 48 delegata iz NOP i DV Jugoslavije i s terena. Raspravljalo se o nizu stručnih pitanja. Upućen je apel lekarima i studentskoj omladini na neoslobođenoj teritoriji da se priključe narodnooslobodilačkoj borbi. Pored toga, upućena su pozdravna pisma Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije i sovjetskim, engleskim i američkim lekarima.

29. 9. 1942 U s. Smoljani (kod Bos. Petrovca) otpočeo Viši partijski kurs pri Oblasnom komitetu KPJ za Bos. krajinu. Kurs, je, s manjim prekidima, postojao do kraja rata.

8. 10. 1942 U s. Drinićima (kod Bos. Petrovca) nastavljeno izlaženje -Borbe-, organa KPJ. List je izlazio do 27. februara 1943.

7. 11. 1942 Na svečanosti u Bos. Petrovcu vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito, u ime VŠ i CK KPJ, predao ratnu zastavu 1. proleterskoj NOU brigadi i tim povodom održao govor.

10. 11. 1942 U s. Bukovači (kod Bos. Petrovca) otpočeo dvodnevni rad I oblasne konferencije SKOJ-a za Bos. krajinu. Izabran je novi Oblasni komitet SKOJ-a; detaljno su razrađeni zadaci i forme budućeg rada i usvojena je rezolucija u kojoj su sumirani uspesi omladine Bos. krajine u NOP-u.

0. 12. 1942 U s. Drinićima (kod Bos. Petrovca) izašao prvi broj lista -Žena danas-, organa AFŽ-a Jugoslavije.

1. 12. 1942 U s. Drinićima (kod Bos. Petrovca) izašao prvi broj lista -Narodno oslobođenje-, organa AVNOJ-a. List je doneo ceo tok I zasedanja AVNOJ-a.

6. 12. 1942 U Bos. Petrovcu otpočela trodnevna I zemaljska konferencija AFŽ-a za Jugoslaviju, koja je organizaciono uobličila AFŽ i postavila sledeće zadatke: pružanje što veće pomoći jedinicama NOV i PO Jugoslavije; mobilizacija žena za učešće u oružanim i diverzantskim akcijama; svestrana pomoć organima narodne vlasti u organizovanju pozadine; briga o deci; jačanje bratstva i jedinstva među ženama Jugoslavije i pojačan rad na kulturno-prosvetnom uzdizanju žena u selu. Na konferenciji je izabran Centralni odbor AFŽ-a za Jugoslaviju, od 20 drugarica. Prvog dana konferencije vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito održao je govor u kome je ženama Jugoslavije odao visoko priznanje za njihov rad u narodnooslobodilačkoj borbi.

0. 1. 1943 U Centralnoj bolnici VŠ NOV i POJ u Bos. Petrovcu izvršio samoubistvo u agoniji, kao ranjenik i oboleo od tifusa nastavnik Oficirske škole VŠ NOV i POJ i član Centralnog odbora USAOJ-a Petar Jovanović, narodni heroj.

0. 1. 1943 U Centralnoj bolnici VŠ NOV i POJ u Bos. Petrovcu umro od tifusa bivši komandir čete u 2. bataljonu Nikšićkog NOP odreda Pero Giljan, narodni heroj.

12. 1. 1943 Komandant nemačkih trupa u Hrvatskoj general Liters izdao zapovest za početak prve faze (-Vajs-1-) tzv. četvrte neprijateljske ofanzive. Predviđeno je da se slobodna teritorija okruži i počepa na dva dela, te spreči probijanje snaga NOV i POJ ka jugu i jugozapadu, a potom ove snage, sa VŠ NOV i POJ, na toj prostoriji unište. U tom cilju je naređeno da nemačka 7. SS divizija -Princ Eugen- sa prostorije Karlovac, Petrinja, Glina prodire duž komunikacije Karlovac - Slunj - Bihać - Bos. Petrovac, da nemačka 717. divizija (ojačana domobranskom 2. brdskom brigadom i 202. tenkovskim bataljonom) iz rejona San. Most - s. Veiagići nastupa pravcem s. Velagići - Bos. Petrovac - Bihać i kod s. Vrtoča se spoji s nemačkom 7. SS divizijom -Princ Eugen-; da nemačka 369. legionarska divizija (ojačana pukom nemačke 187. rezervne pešadijske divizije i domobranskom 3. brdskom brigadom) s linije Glina-Kostajnica nastupa ka komunikaciji Slunj-Bihać i sistematski (5 km na dan) -pročešljava- teren, naročito pl. Šamaricu.

15. 1. 1943 Sekretar CK SKOJ-a Ivo Lola Ribar i član CK SKOJ-a Rato Dugonjić krenuli iz s. Drinića (kod Bos. Petrovca) u Sloveniju radi upoznavanja s tamošnjom vojnom i političkom situacijom i radi pomoći u radu sa omladinom.

20. 1. 1943 Otpočela tzv. četvrta neprijateljska ofanziva protiv glavnih snaga NOV i POJ i -Titove države- u zapadnom delu Jugoslavije, s ciljem: uništenje NOVJ i gušenje narodnog ustanka. Neprijatelj je angažovao 5 nemačkih i 3 italijanske divizije i jake ustaške, domobranske i četničke snage. Predviđeno je da se izvedu tri operacije: Vajs 1 - na prostoru između Karlovca, Ogulina, Knina, Bos. Petrovca, Prijedora i Gline; Vajs 2 - između Drvara, Livna, Jajca i Ključa; Vajs 3 - na preostalom delu teritorije do zapadne granice Crne Gore.

30. 1. 1943 U s. Driniću (kod Bos. Petrovca), usled tzv. četvrte neprijateljske ofanzive, prestala da radi štamparija VŠ NOV i POJ. (Za vreme petomesečnog rada štamparija je izdala 18 brojeva -Borbe-, dva -Biltena Vrhovnog štaba-, dva broja -Vojno-političkog pregleda-, dva broja -Omladinske borbe-, jedan broj -Žene danas-, jedan broj -Krajiškog partizana-, -Osnove lenjinizma- u 2.200 primeraka, jedan broj -Proletera- i dr. Ukupno je odštampano 68 publikacija u 181.147 primeraka i 2,001.368 stranica.)

1. 2. 1943 Komandant nemačkih snaga u Hrvatskoj general Rudolf Liters naredio svojim jedinicama da preduzmu koncentričan napad na jedinice NOV i POJ na pl. Grmeču. Nemačka 7. SS divizija -Princ Eugen- dobila je zadatak da nastupa ka Bos. Petrovcu i pročešlja južne padine pl. Grmeča, a nemačka 369. legionarska divizija - da pročešlja severne padine; jedan puk nemačke 717. pešadijske divizije trebalo je da ovlada terenom severno od puta s. Gudavac - San. Most, a ostale snage da zauzmu Bos. Petrovac.

6. 2. 1943 Kod s. Lastve (blizu Bos. Petrovca) nemačke snage napale jedinice 8. krajiške NOU brigade, ali su, posle dvodnevnih borbi i nekoliko protivnapada, odbijene prema s. Vrtoču. Brigada je imala 3 mrtva i 1 ranjenog. Zaplenjeno: 2 mitraljeza, 2 minobacača, 12 pušaka i 31 tovarni konj s ratnim materijalom.

6. 2. 1943 Delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- odbacili jedinice 7. divizije 1. hrvatskog korpusa NOVJ u pravcu Bos. Petrovca i zauzeli s. Prkose i s. Orašac (kod Kulen-Vakufa).

7. 2. 1943 U Bos. Petrovac ušli delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-.

8. 2. 1943 Kod s. Jasenovca i brda Debele strane i Cigelja (na putu Bos. Petrovac - Ključ) delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i nemačke 717. pešadijske divizije napali delove 5. udarne divizije NOVJ. Posle nekoliko obostranih napada i protivnapada jedinice 5. udarne divizije NOVJ su se povukle u pravcu s. Bravskog i s. Prisjeke.

9. 2. 1943 Kod s. Bravskog Vaganca (blizu Bos. Petrovca) delovi 5. i 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ napali iz zasede i posle kraće borbe razbili manju kolonu nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-. Poginulo je 60, zarobljeno 20 i ranjeno više nemačkih vojnika, dok su krajiške brigade imale 1 mrtvog i 4 ranjena. Zaplenjeno: 1 minobacač sa 2 sanduka mina, 1 mitraljez, 1 radio-stanica, 1 p.mitraljez, 6 automata, 30 pušaka. 22 konja i cela komora sa municijom i drugom opremom.

1. 3. 1943 Kod s. Suvaje (na putu Bos. Petrovac - Bos. Krupa) 2. bataljon 6. krajiške NOU brigade napao iz zasede delove Tehničkog bataljona nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-, uništio i zapalio 8 kamiona, 1 oklopni auto, 1 tenk, 2 putnička automobila. 1 motocikl s prikolicom, te zaplenio 1 mitraljez, 3 p. mitraljeza, 30 pušaka i drugu ratnu opremu. Neprijatelj je imao 10 zarobljenih, 32 ranjena i 1 mrtvog.

12. 3. 1943 Na putu Bihać - Bos. Petrovac 2. bataljon 2. krajiške NOU brigade napao iz zasede kolonu iz sastava nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-. Poginulo je 12 nemačkih vojnika i oficira i uništeno 8 kamiona sa 80 buradi benzina.

13. 3. 1943 Kod s. Lipe (na putu Bihać - Bos. Petrovac) 2. bataljon 8. krajiške NOU brigade napao iz zasede nemačku motorizovanu kolonu iz sastava nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-. Poginulo je 13 a ranjeno 6 nemačkih vojnika, uništena su 2 kamiona i zaplenjena su 2 p. mitraljeza.

31. 3. 1943 U Bos. Petrovac, Drvar i Bos. Grahovo ušle jedinice 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ pošto su se neprijateljske snage blagovremeno povukle.

9. 4. 1943 Ojačani 741. puk nemačke 114. lovačke divizije, uz podršku avijacije, delova domobranskog 10. pešadijskog puka i četnika, savladao jak otpor 2. krajiške udarne i delova 6. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ duž komunikacije Ključ - Bos. Petrovac, te posle trodnevnih borbi zauzeo Bos. Petrovac.

10. 4. 1943 Kod s. Vrtoča (na putu Bos. Petrovac - Bihać) 3. bataljon 4. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ uništio iz zasede ojačanu četu 741. puka nemačke 114. lovačke divizije, zaplenivši 10 p. mitraljeza i 2 minobacača 81 mm.

11. 4. 1943 Kod Paunovca (na putu Ključ - Bos. Petrovac) delovi 2. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ uništili iz zasede snabdevačku kolonu (sa obezbeđenjem) 741. puka nemačke 114. lovačke divizije (7 kamiona i 3 motocikla).

20. 4. 1943 Koncentričnim napadom iz Bos. Novog, Bos. Krupe, Bos. Petrovca, Ključa i San. Mosta nemačka 114. lovačka divizija (bez dva bataljona), ojačana bataljonom nemačke 187. rezervne divizije, domobranskom 3. brdskom brigadom i delovima 10. pešadijskog puka, otpočela drugu grmečku operaciju -Oto-, u kojoj je pokušala da 4. udarnu diviziju NOVJ nabaci na pl. Grmeč i tu je razbije, ali je ova divizija veštim manevrom i infiltracijom u pozadinu, izbegla udar nadmoćnog neprijatelja. Zbog neuspeha neprijatelj je posle 5 dana obustavio operaciju.

12. 5. 1943 U s. Bravsko (na putu Ključ - Bos. Petrovac) dva bataljona 6. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ napali jedan neprijateljski ojačani bataljon i izbacili iz stroja oko 12 neprijateljskih vojnika.

17. 7. 1943 Na pruzi Doboj-Tuzla 2. i 4. proleterska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ razbile po jednu četu domobrana, četnika i milicije i zauzele s. Bos. Petrovo Selo i s. Miričinu. U zauzetim selima su spalile ž. stanice i srušile most na r. Spreči.

28. 8. 1943 Kod s. Gorijevca (na putu Bihać - Bos. Petrovac) 3. udarna brigada 6. divizije NOVJ i. dva bataljona Drvarsko-petrovačkog NOP odreda uništili dva voda a potom razbili pionirsku četu nemačke 114. lovačke divizije, koju su, intervencijom iz Bihaća, spasli od uništenja delovi 114. i 373. izviđačkog bataljona, ojačani jednom streljačkom četom 721. puka i jednom motorizovanom baterijom. Neprijatelj je imao 86 mrtvih i ranjenih, 16 zarobljenih i 10 nestaiih. Uništeni su 4 motorna vozila i 1 protivtenkovski top, a zaplenjeni 1 mitraljez, 3 puškomitraljeza i oko 50 pušaka.

23. 2. 1944 Na aerodrom kod Bos. Petrovca avionom stigla iz Barija (u Italiji) sovjetska vojna misija pri VŠ NOV i POJ, sa generalom Kornejevom na čelu. Ona je sutradan došla u Drvar, u sedište VŠ NOV i POJ.

25. 5. 1944 U Ripačkom klancu (kod Bihaća), za vreme drvarske operacije, nemački 92. motorizovani puk ceo dan vodio borbu protiv delova 6 krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ i bataljona Drvarsko-petrovačkog NOP odreda i tek uveče uspeo da se probije do s. Vrtoča (kod Bos. Petrovca), kada se 6. krajiška brigada povukla prema Jedovniku (na pl. Vijencu).

25. 5. 1944 Poljski dopunski bataljon nemačke 373. legionarske divizije i 1. rezervni lovački puk, pravcem Bos. Krupa - s. Krnjeuša - Bos. Petrovac, napali 8. krajišku udarnu brigadu 4. udarne divizije NOVJ i posle žestoke borbe prinudili je da se povuče ka Grmeču.

25. 5. 1944 U opštem napadu (za vreme nemačkog vazđušnog desanta na Drvar) 3. proleterska (lička) udarna brigada 6, proleterske divizije NOVJ -Nikola Tesla-, Prateći bataljon VŠ, bataljon 9. divizije 8. korpusa NOVJ i delovi 1. inžinjerijske brigade uspeli da ovladaju crkvom i raskrsnicom puteva u Drvaru, ali napori da se zauzme i Sobića glavica ostali su bez uspeha. Međutim, kako je neprijatelj već bio prodro u Bos. Petrovac i s. Trubar, Štab 6. proleterske divizije NOVJ je obustavio dalji napad i naredio povlačenje jedinica zapadno i severozapadno od Drvara. Nemački 500. SS padobransko-lovački bataljon nije uspeo da uništi VŠ NOV i POJ a izgubio je oko četiri petine svog sastava.

26. 5. 1944 Nadirući od s. Vrtoča, nemački 92 motorizovani puk odbacio je 6. krajišku udarnu brigadu 4. udarne divizije NOVJ i ušao u Bos. Petrovac i Drvar.

3. 6. 1944 Iz zasede na putevima s. Vrtoče - s. Gorijevac i s. Vrtoče - Bos. Petrovac delovi 4. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali dve neprijateljske kolone. Poginulo je 55 neprijateljskih vojnika i uništena su 3 kamiona.

4. 6. 1944 Na putu s. Krnjeuša - Bos. Petrovac dva bataljona 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ iz zasede napali neprijateljsku kolonu, uništili 12 kamiona i naneli neprijatelju gubitke od oko 210 mrtvih i 240 ranjenih. Bataljoni su imali 2 mrtva i 4 ranjena borca.

5. 6. 1944 Na putu s. Oštrelj - Bos. Petrovac jedinice 4. udarne divizije NOVJ napale neprijateljsku kolonu jačine 30 kamiona, te joj nanele gubitke od 120 mrtvih i više ranjenih i uništile 16 kamiona. Jedinice 4. udarne divizije NOVJ imale su 4 ranjena borca.

7. 6. 1944 Kod s. Vojića (na putu Ključ - Bos. Petrovac) delovi 39. divizije 5. udarnog korpusa NOVJ vodili borbu protiv ustaško-domobranskog bataljona i naneli mu gubitke od 13 mrtvih i 30 ranjenih, uz sopstvene gubitke od 1 mrtvog i 3 ranjena borca.

10. 6. 1944 Blizu s. Otaševca (kod Drvara) dva bataljona 1. proleterske (ličke) udarne brigade 6. proleterske divizije NOVJ -Nikola Tesla- vodili borbu protiv neprijatelja koji ih je napao iz Drvara i od Bos. Petrovca. Bataljoni su pretrpeli gubitke od 2 mrtva i 12 ranjenih boraca.

13. 6. 1944 Na putu Bos. Petrovac - Bihać jedinice 4. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napale nemačku kolonu jačine preko 200 motornih vozila i tom prilikom oslobodile 30 žena i dece iz s. Vrtoča i s. Teočaka, koje su nemački vojnici poterali za Bihać. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od 9 mrtvih i 24 ranjena. Minom je uništen 1 tenk i 1 kamion.

14. 6. 1944 Kod s. Oklinaca (na putu Ključ - Bos. Petrovac) jedinice 39. divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napale domobransku kolonu jačine jednog bataljona i 22 kamiona i nanele joj gubitke od 60 mrtvih, više ranjenih i 1 zarobljenog, uz sopstvene gubitke od 1 mrtvog i jednog ranjenog. Zaplenjeno: 1 minobacač, 1 mitraljez, 8 pušaka, 6000 metaka i druga ratna oprema.

16. 6. 1944 Na putu Bos. Petrovac - Oštrelj dva bataljona 6. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ napali iz zasede neprijateljsku kolonu jačine 17 kamiona (od kojih - 3 s vojnicima), te uništili sva motorna vozila i neprijatelju naneli gubitke od oko 60 mrtvih. Gubici bataljona: 2 mrtva i 5 ranjenih boraca.

22. 6. 1944 Na putu Bos. Petrovac - s. Vrtoče dva bataljona 6. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ napali iz zasede neprijateljsku kolonu jačine 120 vojnika i posle dvočasovne borbe naneli joj gubitke od oko 60 mrtvih i 23 zarobljena. Bataljoni su imali 1 mrtvog i 7 ranjenih boraca. Zaplenjeno je 6 p. mitraljeza, 34 puške, 11 pištolja, 6 automata i druga ratna oprema.

23. 6. 1944 Jedinice 4. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ vodile jednodnevnu borbu protiv neprijatelja koji se kretao iz Bos. Petrovca za s. Smoljanu. Neprijatelj je imao 18 mrtvih i 14 ranjenih, a jedinice NOVJ - 4 ranjena borca.

12. 7. 1944 Kod Lipe (na putu Bos. Petrovac - Bihać) 8 krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ napala neprijateljsku kolonu jačine 300 vojnika sa 19 kamiona, te joj nanela gubitke od 160 mrtvih i 90 ranjenih vojnika i uništila 19 kamiona. Brigada je imala 6 mrtvih i 7 ranjenih boraca.

15. 7. 1944 U blizini Bos. Petrovca Drvarsko-petrovački NOP odred napao neprijateljsku kolonu jačine 40 kamiona i 7 tenkova, te joj naneo gubitke od 80 mrtvih i većeg broja ranjenih i uništio 15 kamiona. Odred je imao 1 ranjenog borca.

24. 7. 1944 Na putu s. Vrtoče - Bos. Petrovac delovi 4. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ iz zasede napali neprijateljsku kolonu i naneli joj gubitke od 10 mrtvih, 20 ranjenih i 1 zarobljenog vojnika (a sami imali 5 ranjenih boraca). Zaplenjeno je 5 pušaka i nešto druge ratne opreme.

1. 8. 1944 Šesta krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ i 13. krajiška udarna brigada 39. divizije NOVJ izvršile neuspeo napad na Bos. Petrovac koji su branile nemačke jedinice. Gubici neprijatelja 63 mrtva, 115 ranjenih i 4 zarobljena vojnika. Gubici NOU brigada: 11 mrtvih i 105 ranjenih boraca.

1. 8. 1944 Delovi 4. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali neprijatelja u s. Gorijevcu, Ripačkom klancu i s. Vrtočama (na putu Bihać - Bos. Petrovac) i posle oštre borbe naneli mu gubitke od 68 mrtvih i 60 ranjenih. Gubici delova 4. divizije: 22 mrtva i 60 ranjenih.

14. 8. 1944 Na putu Bihać - Bos. Petrovac 2. bataljon 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ iz zasede napao neprijateljsku kolonu i naneo joj gubitke od 42 mrtva i 12 ranjenih. Gubici 8. brigade: 4 ranjena borca. Zaplenjeno: 1 p. mitraljez, 29 pušaka, 4 pištolja, 11 ručnih bombi, 3000 metaka i ostala ratna oprema.

16. 8. 1944 Kod s. Lipe (na putu Bihać - Bos. Petrovac) 1. bataljon 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ iz zasede napao neprijateljsku kolonu i naneo joj gubitke od 16 mrtvih, 9 ranjenih i 1 zarobljenog Gubici 8. brigade: 1 poginuo borac. Zaplenjene su 3 puške, 4 bombe i 1.100 metaka.

17. 8. 1944 Kod s. Oštrelja (blizu Bos. Petrovca) delovi 16. krajiške udarne brigade 39. divizije NOVJ iz zasede napali neprijateljsku kolonu i naneli joj gubitke od 23 mrtva i 47 ranjenih vojnika.

19. 8. 1944 Na putu Bihać - Bos. Petrovac (rejon s. Duhovskog) dva bataljona 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ napali artiljerijski divizion nemačke 373. legionarske divizije. U borbi je poginulo 129 a ranjeno preko 50 nemačkih vojnika, a 8. brigada je imala 3 mrtva i 12 ranjenih boraca.

28. 8. 1944 U rejonu s. Vrtoča (na putu Bos. Petrovac - Bihać) delovi 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ iz zasede napali nemačku kolonu i naneli joj gubitke od 20 mrtvih i 7 ranjenih vojnika. Gubici delova 8. brigade: 2 ranjena borca.

0. 9. 1944 Jedinice 5. udarnog korpusa NOVJ oslobodile Bos. Petrovac. Predalo se oko 500 domobrana.

Dokumenti

Izjava predstavnika ustaških vlasti iz Bosanskog Petrovca od 21. juna 1941. data u Kotarskom predstojništvu u Bihaću o streljanju Srba od strane ustaša i protestu komandanta italijanskih snaga povodom toga

Naredba Štaba gerilskih odreda za Srez Bos. Grahovo i okolinu od 19 avgusta 1941 god. rukovodstvu gerilskih odreda Sreza Bos. Petrovca za pojačanje budnosti prema neprijateljskim agentima

Izvještaj Komande gerilskih odreda Sreza Bosanskog Petrovca od 19 avgusta 1941 god. Štabu gerilskih rdreda za Srez Bosansko Grahovo i okolinu o sastavu komandnog kadra i naoružanju gerilskog odreda u Javorju

Naredba Rukovodstva gerilskih odreda Sreza Bosanskog Petrovca od 19 avgusta 1941 god. za organizovanje mjesne narodne vlasti

Naređenje Rukovodstva gerilskih odreda Sreza Bos. Petrovca od 19 avgusta 1941 god. Komandi gerilskih odreda Crljivica o dužnostima političkog komesara i komandira i pojačanju budnosti prema neprijateljskim agentima

Izvještaj krilnog oružničkog zapovjedništva Bihać od 19 avgusta 1941 god. o napadu ustanika na vojne kamione na putu Bosanski Petrovac - Vrtoče

Naredba Štaba Prvog bataljona Sloboda od 20 avgusta 1941 god. o reorganizaciji gerilskih odreda sa područja Oštrelja i Bosanskog Petrovca

Naređenje Štaba Prvog bataljona Sloboda od 23 avgusta 1941 god. Komandi Trećeg gerilskog odreda za napadanje neprijatelj-skog transporta na putu Bos. Petrovac-Bravsko

Naređenje Štaba Prvog bataljona Sloboda od 23 avgusta 1941 god. Komandi Prekajskog gerilskog odreda za izvođenje akcija na komunikaciji Bos. Petrovac-Bravsko-Ključ

Naređenje Štaba Prvog bataljona Sloboda od 24 avgusta 1941 god. Četvrtom gerilskom odredu za sadejstvo pri odbrani Oštrelja i prenošenje naređenja Petom gerilskom odredu za vršenje prepada na Bos. Petrovac

Naređenje Štaba Prvog bataljona Sloboda od 25 avgusta 1941 god. Komandi Drugog gerilskog odreda za gonjenje razbijene ustaško-domobranske vojske kod Bos. Petrovca i čvrsto držanje položaja

Izvještaj Gerilskog informacionog biroa o borbama Prvog bata-ljona Sloboda protiv ustaša i domobrana na sektoru Bosanskog Petrovca od 23 do 26 avgusta 1941 godine

Obavještenje Štaba Prvog bataljona Sloboda od 31 avgusta 1941 god. Komandi Prekajskog ggrilskog odreda o smjeni njegovog ljudstva na položajima prema Bos. Petrovcu i rezultatima akcija kod Bravskog Vaganca i Smoljane

Izvještaj zapovednika opužničkog krila Bosanski Petrovac od 31 avgusta 1941 god. o borbi protiv partizana na putu Bravsko - Bosanski Petrovac

Izvještaj komandnra čete u Bos. Petrovom Selu od septembra 1941 god. komandantu Ozrenskog NOP odreda o izvršenom napadu na željezničku stanicu Petrovo Selo

Izvještaj komandira čege u Bos. Petrovom Selu od septembra 1941 god. komandantu Ozrenskog NOP odreda o akciji u Kamenici i okolnim selima

Izvještaj Štaba Prvog bataljona Sloboda od 1 septembra 1941 god. Štabu Drvarske brigade o rezultatima borbi na sektoru Krnjeuša - Bos. Petrovac - Bravski Vaganac

Izvještaj oružničkog krila Bosanski Petrovac od 2 septembra 1941 god. o napadu na domobranske garnizone u Krnjeuši i Vrtoču

Obavještenje Štaba Prvog bataljona Sloboda od 3 septembra 1941 god. partizanskom odredu u Plitvičkom LJeskovcu o borbama oko Bos. Petrovca

Izveštaj Zapovedništva Divizijskog područja Bosanski Petrovac od 4. septembra 1941. o upućivanju kaznene ekspedicije u Krnjeušu i Vrtoče

Naređenje Štaba Prvog bataljona Sloboda od 18 septembra 1941 god. komandiru Četvrtog odreda za formiranje jurišnog odreda radi izvođenja brzih i iznenadnih akcija na pravcima Bosanski Petrovac - Bravsko i Bravsko - Sanski Most

Naređenje Štaba Drvarske brigade od 18 septembra 1941 god. Štabu Ribničkog partizanskog bataljona za zatvaranje pravaca i komunikacija Ključ - Bosanski Petrovac i Ključ - Čađavica i obavještenje o rezultatima borbe protiv Italnjana kod Resanovaca

Obavještenje Štaba Prvog bataljona Sloboda od 20 septembra 1941 god. Komandi Trećeg partizanskog odreda o osnivanju odbora za ishranu stanovništva Sreza Bosanski Petrovac i nadležnosti toga odbora

Naređenje Štaba Prvog bataljona Sloboda od 25 septembra 1941 god. komandama Trećeg, Petog i Šestog odreda za upućivanje pojačanja Četvrtom odredu na sektoru Bravsko radi dejstva na komunikaciji Bravsko - Bos. Petrovac

Izvještaj komande Trećeg partizanskog odreda od 10 oktobra 1941 god. štabu Prvog bataljona Sloboda o smjenjivanju komandanta odreda i situaciji nastaloj poslije ulaska Italijana u Bosanski Petrovac

Izveštaj Komande obaveštajnog odseka 6. armijskog korpusa od 21. oktobra 1941. Komandi korpusa o vojno-političkoj situaciji u Bosanskom Petrovcu, Ključu, Sanskom Mostu i Mrkonjić- -Gradu

Izvještaj Štaba 5. krajiškog odreda od 14. marta 1942. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku krajinu o razmještaju odreda i akcijama na prostoriji Drvar – Bosanski Petrovac – Bosansko Grahovo

Obavještenje štaba Petog krajiškog NOP odreda od 9 aprila 1942 god. štabu Drugog bataljona o situaciji na sektoru Trećeg bataljona i oko Bos. Petrovca

Izvještaj štaba Petog krajiškog NOP odreda od maja 1942 god. Obavještajnom birou pri Operativnom štabu NOP odreda za Bos. Krajinu o oslobođenju Bos. Petrovca

Izvještaj štaba Petog krajiškog NOP odreda od 18 maja 1942 god. Operativnom štabu NOP odreda za Bosansku Krajinu o borbama protiv italijanskih okupatora u okolini Bos. Petrovca i o zajedničkoj akciji sa ličkim i dalmatinskim jedinicama protiv četnika

Dopis Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 17 jula 1942 god. štabu Petog krajiškog odreda o naoružanju i upućivanju za Bosanski Petrovac dviju četa odreda i o potrebi organizovanja protivavionske odbrane u pozadini

Poziv referenta saniteta pri Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije od 3 septembra 1942 god. lekarima Narodnooslobodilačke partizanske i dobrovoljačke vojske Jugoslavije da učestvuju na Prvom kongresu lekara u Bosanskom Petrovcu

Pozdravno pismo Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 25 septembra 1942 god. učesnicima Prvog kongresa lekara NOP i DV Jugoslavije u Bosanskom Petrovcu

Naređenje Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 30 septembra 1942 god. štabu Šestog krajiškog odreda i štabu Prvog bataljona Prvog krajiškog odreda da spriječe prodor neprijatelja prema Bosanskom Petrovcu

Naređenje Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 18 oktobra 1942 god. za reorganizaciju Komande područja Drvar i preseljenje u Bosanski Petrovac

Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 26 oktobra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DO za Bosansku Krajinu o obezbeđenju pravca Mrkonjić Grad - Ključ - Bosanski Petrovac i pripremama za napad na Bihać

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 8 novembra 1942 god. Ekonomskom otseku Vrhovnog štaba da evakuiše ratni plen iz Bihaća u Bosanski Petrovac

Obavještenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 29 januara 1943 god. Štabu Pete divizije o borbama protiv neprijatelja kod Majkić Japre i naređenje za organizovanje odbrane na pravcima koji vode prema Bosanskom Petrovcu

Uputstva komandanta Superslode od 31 siječnja 1943 god. o dejstvima talijansko-njemačkih snaga, zatvaranju pravca Bos. Petrovac - Kulen Vakuf - G. Lapac i zadacima Petog i Osamnaestog korpusa u vezi s tim

Izvještaj Štaba Desete krajiške NOU brigade od 8 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o prodoru neprijatelja u Bosanski Petrovac i rasporedu ostalih krajiških brigada

Izvještaj Štaba Sedme NOU divizije od 9 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o koncentraciji Nijemaca u Bosanskom Petrovcu i o rasporedu jedinica divizije

Izvještaj Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 10 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbi jedinica Pete i Osme krajiške brigade na cesti Bosanski Petrovac-Ključ i o pokušajima neprijatelja da prodre u Oštrelj

Zapovest komandanta SS-dobrovoljačke divizije Princ Eugen od 17. februara 1943. potčinjenim jedinicama za napad na jedinice NOVJ u zahvatu komunikacije Bosanski Petrovac — Drvar

Izvještaj Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 27 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama na sektoru Bosanski Petrovac - Drvar i Mrkonjić Grad - Mliništa i o zauzimanju Oštrelja od strane neprijatelja

Naređenje štaba Četvrte NOU divizije od 4 marta 1943 god. štabovima Druge, Pete, Šeste i Dvanaeste krajiške brigade za raspored na prostoriji Ključ-Bosanski Petrovac-Bosanska Krupa-Otoka-Bosanski Novi u cilju izvršenja određenih zadataka

Izvještaj štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 21 marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o oslobođenju Bosanskog Petrovca, Drvara i Grahova

Naređenje Draže Mihailovića od 1. aprila 1943. inspektoru trupa istočne Bosne i Hercegovine za formiranje Grmečko-klekovačkog četničkog korpusa i borbu protiv NOVJ na sektoru Bosanski Petrovac — Glamoč — Bosansko Grahovo

Izvještaj štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 8 aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jutoslavije o pokretu njemačko-ustaških jedinica na liniji Bihać-Bos. Petrovac-Mrkonjić Grad-Jajce i upućivanju Druge i Četvrte NOU brigade u Centralnu Bosnu

Dnevni izvještaj Njemačkog štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 11 aprila 1943 god. o borbi protiv jedinica NOV na sektoru Bosanski Petrovac-Vrtoče

Dnevni izvještaj Njemačkog štaba za vezu pri Višoj komandi opužanih snaga Slovenija-Dalmacija od 12 aprila 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na drumu Ključ-Bosanski Petrovac

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 13 aprila 1943 Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa da oslobodi Bosanski Petrovac i Glamoč

Dnevni izvještaj Njemačkog štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija'' od 13 aprila 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na drumu Ključ-Bosanski Petrovac

Naređenje štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 23 aprila 1943 god. štabu Desete krajiške brigade da se prebaci sa sektora Strmice na prostoriju između Bosanskog Petrovca i Kulen Vakufa

Izvještaj Drugog domobranskog zbora od 18 jula 1943 god. o zauzimanju Bos. Petrovog Sela od strane jedinica Narodnooslobodilačke vojske

Obavještenje Štaba Šeste NOU divizije od 26 avgusta 1943 god. Štabu Drugog bosanskog korpusa o pokretu neprijateljskih snaga ka Bos. Petrovcu

Izvještaj Štaba Grmečke grupe partizanskih odreda od 28 avgusta 1943 god. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o akciji izvedenoj na komunikaciji Bos. Krupa - Bosanski Petrovac

Izvještaj Štaba Grmečke grupe partizanskih odreda od 30 avgusta 1943 god. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o zatvaranju pravca Bosanski Petrovac - Drvar

Izvještaj Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 27 septembra 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o borbama na liniji Bosanska Krupa - Bosanski Petrovac - Bihać i kod Dobrljina

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 2. aprila 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ da se poveže sa 1. proleterskom brigadom u Mrkonjić-Gradu i da stalno bude spreman da sigurno odbije sve neprijateljeve napade u pravcu Bosanskog Petrovca

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 21. aprila 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ da miniranjem zapreči i vojnički obezbedi pravac koji preko Ripča vodi ka Bosanskom Petrovcu

Naređenje Štaba 4. NOU divizije od 21. maja 1944. štabovima 6. i 8. krajiške brigade i Drvarsko-petrovačkog NOP odreda za zatvaranje pravaca Bihać - Lipa - Vrtoče - Bosanski Petrovac i Bosanska Krupa - Risovac - Bosanski Petrovac

Naređenje Štaba 4. NOU divizije od 21. maja 1944. štabovima 6. i 8. krajiške brigade i Drvarsko-petrovačkog NOP odreda za vođenje odsudne borbe na pravcima ka Bosanskom Petrovcu

Izvještaj Štaba 4. divizije od 29. maja 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o borbama na prostoru Bosanska Krupa - Bosanski Petrovac i Bihać - Bosanski Petrovac

Izvještaj Štaba 6. krajiške brigade od 29. maja 1944. Štabu 4. NOU divizije o borbama na komunikaciji Bihać - Bosanski Petrovac

Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 6. juna 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ na području Bosanskog Petrovca, Drvara i Trebinja

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 6. juna 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na otok Brač i željezničke pruge, o borbama kod Korenice i na liniji Drvar - Bosanski Petrovac

Izvještaj Štaba 4. NOU divizije od 21. juna 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o dejstvima na prostoru Kozarac, Baltina bara, Bos. Petrovac - Oštrelj

Izvještaj Štaba 4. NOU divizije od 22. juna 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o borbama potčinjenih jedinica na komunikaciji Bihać - Bosanski Petrovac

Izvještaj Štaba 6. krajiške brigade od 29. juna 1944. Štabu 4. NOU divizije o dejstvima brigade u zahvatu komunikacije Bosanska Krupa - Bihać - Bosanski Petrovac - Drvar

Zapovijest Štaba 5. korpusa NOVJ od 30. jula 1944. štabovima potčinjenih jedinica za napad na neprijateljeva uporišta na komunikaciji Bihać - Bosanski Petrovac - Drvar

Izvještaj Štaba 13. krajiške brigade od 4. avgusta 1944. Štabu 39. NOU divizije o napadu na Bosanski Petrovac

Izvještaj Štaba 4 divizije od 6. avgusta 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o napadu na Bosanski Petrovac i na neprijateljska uporišta na liniji Bihać - Bosanski Petrovac

Naređenje Štaba 4. NOU divizije od 29. avgusta 1944. Štabu Drvarsko-petrovačkog NOP odreda da glavnim snagama spriječi ispade neprijatelja iz Bosanskog Petrovca i zaštiti okolna sela od pljačke

Naređenje Štaba 23. NOU divizije od 9. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za dejstvo na prostoru Srnice - Donja Orahovica - Bosansko Petrovo Selo

Izvještaj Štaba 14. korpusa od 13. januara 1945. Štabu 2. armije NOVJ o borbama protiv četnika na prostoru Bosansko Petrovo Selo - Seona - Špionica

Naređenje Štaba 2. armije NOVJ od 21. januara 1945. štabu 14. korpusa da jedna brigada 45. divizije smijeni brigadu 38. divizije na prostoru Kakmuž - Bosansko Petrovo Selo

Fotografije

Povezane odrednice

6. krajiška udarna brigada 13. krajiška udarna brigada Glamoč Deca u ratu SAD i Jugoslavija Centralni komitet KPJ Josip Broz Tito Drvar Žene u ratu Mrkonjić Grad Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Rudolf Lüters Drvarska brigada Štampa u ratu Bosansko Grahovo 7. banijska divizija NOVJ 5. krajiška udarna divizija NOVJ 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Borbe u Hrvatskoj 1943. Četnici u drugom svetskom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Jajce Glina Genocid u NDH Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Italija u drugom svetskom ratu Ustanak u NDH Doboj Zasede u oslobodilačkom ratu Omladina u ratu Narodni heroji Jugoslavije Diverzije u oslobodilačkom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Narodno oslobodilački odbori 7. SS divizija Prinz Eugen Sanski Most 373. legionarska divizija Tiger Prijedor Tifus u ratu 6. lička proleterska divizija NOVJ 1. proleterska divizija NOVJ Sanitet u ratu Ključ Borbe u Dalmaciji 1943. 2. krajiška udarna brigada 4. krajiška divizija NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Operacija Weiss Avijacija u oslobodilačkom ratu 39. krajiška divizija NOVJ SKOJ Bolnice u oslobodilačkom ratu Bihać Bosanska Krupa 717. pešadijska divizija Bosanski Novi Saradnja četnika sa okupatorom Danilo Lekić 12. pešadijska divizija Sassari Vrhovni štab NOVJ 369. legionarska divizija (vražja) Karlovac 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Desant na Drvar 114. lovačka divizija Ustaški zločini 1941. Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije 1. proleterska udarna brigada 1. krajiški partizanski odred SSSR i Jugoslavija 187. rezervna divizija 8. krajiška brigada Gračanica