🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Bosanski Šamac u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 6 hronoloških zapisa, 3 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

0. 9. 1943 U varošicu Orašje (kod Bos. Šamca) ušle jedinice 17. udarne divizije NOVJ. One su zaplenile velike količine hrane.

16. 9. 1943 U Bos. Šamcu 6. istočnobosanska udarna brigada 17. udarne divizije NOVJ slomila otpor ustaško-četničkih snaga i zauzela mesto. Poginulo je 20 ustaša, a neki su izgoreli u kasarni iz koje su davali otpor.

19. 12. 1943 U Bos. Šamcu 1. vojvođanska udarna brigada 16. udarne divizije NOVJ napala 2. bataljon domobranskog 8. lovačkog oko 30 nemačkih vojnika i 40 ustaša i posle tročasovne oštre borbe zauzela mesto. Poginulo je oko 70 domobrana i ustaša i 6 nemačkih vojnika, zarobljeno je 110 domobrana i ustaša i 8 nemačkih vojnika, dok se deo čamcima prebacio preko r. Save. Brigada je imala 15 mrtvih i 30 ranjenih. Zaplenjeno je: 2 minobacača, 3 mitraljeza, 11 p. mitraljeza i veća količina municije i hrane.

24. 12. 1943 Posle -čišćenja- Majevice i Semberije, jake nemačke snage su pomerile ofanzivna dejstva prema Trebavi i Posavini. Zbog brzog prodora motorizovanih delova pravcima Tuzla - Gračanica - s. Srnice - Brčko, Brčko - Bos. Šamac i Bos. Šamac - Gradačac - s. Srnice našle su se 1, 3. i 5. vojvođanska NOU brigada 16. udarne divizije NOVJ poluokružene na uzanom prostoru Trebave, Pošto im forsiranje r. Bosne noću 25/26. decembra nije uspelo, brigade su se 27. decembra, izbegavajućl borbu s nemačkim snagama, probile na Majevicu pravcem s. Sokol - Srebrenik. U pokretu je zaostalo oko 120 boraca, pa su ih većinom zarobili četnici.

0. 3. 1945 Generalštab JA izdao naredbu o formiranju Južne operativne grupe divizija (2. proleterska udarna, 5. i 17. udarna divizija) 1. armije JA, sa zadatkom: da razbije nemačke snage na desnoj obali r. Save u rejonu Bijeljina - Brčko - Bos. Šamac i stvori uslove za forsiranje r. Save i za prodor u rejon Vinkovaca.

14. 3. 1945 Delovi 25. divizije 2. armije JA odbacili nemačko-ustaške snage prema Bos. Šamcu i zauzeli Modriču.

Fotografije

Povezane odrednice

Vinkovci Bijeljina Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. 16. vojvođanska divizija NOVJ 36. vojvođanska divizija NOVJ Saradnja četnika sa okupatorom Tuzla Druga neprijateljska ofanziva Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Politički komesari u NOR-u 25. srpska divizija NOVJ Modriča 17. istočnobosanska divizija NOVJ 6. istočnobosanska proleterska udarna brigada 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Četnici u drugom svetskom ratu Gračanica Srebrenik Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. 5. vojvođanska udarna brigada 1. vojvođanska udarna brigada Gradačac Ranjenici u ratu Brčko