🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Bosiljevo u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 8 hronoloških zapisa, 28 dokumenata i 2 fotografija.

Dokumenti

Izvještaj štaba Druge operativne zone od 25 rujna 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o akciji na Bosiljevo

Izvještaj Zapovjedništva 1. domobranskog zbora od 26. septembra 1942. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o kretanju i napadima partizana na područjima Bosiljeva i Ličkog Lešca

Izvještaj Komande Petog armijskog korpusa od 20 svibnja 1943 god. o dejstvima talijanskih jedinica u zoni Bosiljeva i Ogulina

Izvještaj zapovjedništva Prvog sektora od 24 svibnja 1943 god. o akciji talijanskih i ustaško-domobranskih jedinica prema Bosiljevu

Izvještaj Ustaško-domobranskog vojnog povjereništva od 25 svibnja 1943 god. o akciji ka Žutoj Lokvi i u zoni Bosiljevo

Izvještaj Zapovjedništva Prvog sektora od 12 srpnja 1943 god. o zauzimanju Bosiljeva

Izvještaj Zapovjedništva Prvog sektora od 14 srpnja 1943 god. o akciji u rejonu Bosiljeva

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 24 siječnja 1944 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Čaglin i borbama kod Huma, Bosiljeva, Kokinca, Daruvara i Knina

Iz dnevnog izvještaja Operativnoga odjela Glavnoga stožera domobranstva NDH o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Bosiljevo, Lekenik i Kokinac.

Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 29 siječnja 1944 god. Štabu Osme divizije o borbama kod Bosiljeva od 20 do 26 siječnja

Izvještaj Štaba Četvrtog korpusa NOVJ od 14 februara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama Druge brigade Osme divizije kod Bosiljeva i Tounja

Zapovijest Štaba Trinaeste divizije od 23 aprila 1944 podređenim jedinicama za napad na neprijateljski garnizon u Bosiljevu

Izvještaj Štaba Trinaeste divizije od 29 aprila 1944 Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o napadu na Bosiljevo i Drežnicu

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 1. maja 1944. o ulasku jedinica NOV i POJ u Ivanec i o borbama na Papuku, kod Bosiljeva i Vrgorca

Izvještaj Štaba Karlovačke brigade od 4. maja 1944. Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o borbama prilikom osiguranja napada na Bosiljevo

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 9. maja 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Ivanec i o borbama na Papuku, Korčuli, Pelješcu, kod Bosiljeva i Perušića

Izveštaj načelnika Operativnog odeljenja Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 28. juna 1944. Glavnom štabu Slovenije o situaciji u Žumberku i preduzetim merama za napad na Bosiljevo

Zapovest Štaba 15. NO divizije od 28. juna 1944. potčinjenim jedinicama za napad na uporište Bosiljevo

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 1. jula 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Bosiljevo i o borbama kod Krapine, Ludbrega, Koprivnice, Ivanić-Grada, Đakova, Karlovca, Delnica i Metkovića

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 3. jula 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Bosiljevo i Trilj i o borbama kod Koprivnice, Đakova, Jastrebarskog, Ogulina i na Biokovu

Izvještaj Štaba 13. divizije od 8. jula 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o napadu na neprijateljski garnizon u Bosiljevu i o drugim borbama

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 25. jula 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Ivanić-Grad, Horvate, Vrhovine, na spoljnu odbranu Petrinje i o borbama kod Cazina, Bosiljeva i na Biokovu

Izvještaj Štaba 13. divizije od 29. jula 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o borbama kod Bosiljeva i Fužina

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 12. avgusta 1944. o napadu jedinica NOVJ na Vinicu, Martinsku Ves, Mahovo, Dubrovčak i Bosiljevo i o borbama na području Bjelovara, Daruvara, Virovitice, u Lici i na Biokovu

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 13. avgusta 1944. o dejstvima protiv jedinica NOVJ kod Bjelovara, Kostajnice, Cazina, Bosiljeva i u Lici

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 15. avgusta 1944. o borbama kod Daruvara, Kostajnice, Bosiljeva, Vrlike i u Lici

Izvještaj Štaba 13. divizije od 23. avgusta 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o borbama kod Bosiljeva i Zlobina

Izvještaj Štaba 7. udarne divizije od 1. juna 1945. Štabu 4. armije JA o borbama od 17. aprila do 7. maja u rejonu Ostrošca, Bosiljeva i Ilirske Bistrice

Fotografije

Povezane odrednice

Virovitica Primorsko-goranski partizanski odred Petrinja Pelješac Borbe u Hrvatskoj 1942. Borbe u Lici 1944. 8. kordunaška divizija NOVJ 14. primorsko-goranska brigada (2. brigada 13. divizije) NOVJ 7. banijska divizija NOVJ 13. primorsko-goranska divizija NOVJ Bjelovar Glavni štab Slovenije 5. italijanski armijski korpus 15. slovenska divizija NOVJ 43. istarska divizija NOVJ Daruvar Borbe u Hrvatskoj 1943. Karlovačka udarna brigada 5. kordunaška udarna brigada (2. brigada 8. divizije NOVJ) Drežnica Ludbreg Italija u drugom svetskom ratu Delnice Borbe u Hrvatskoj 1944. Trilj Borbe u Lici 1942. 2. istarska brigada Karlovac Korčula Borbe u Sloveniji 1945. Desant NOVJ na Korčulu 1944. Borbe u Hrvatskoj 1945. Operacija Udar maljem Glavni štab Hrvatske 3. slovenska udarna brigada Ivan Cankar Operacija Wechselbalg Jastrebarsko Borbe u Sloveniji 1944. Ilirska Bistrica Ogulin Ivanec Narodni heroji Jugoslavije Krapina Ivanić-Grad Knin 11. hrvatski korpus NOVJ Cazin Metković 4. korpus NOVJ (1. hrvatski) Hrvatska Kostajnica Hrvatsko domobranstvo 1. proleterski bataljon Hrvatske Napad NOVJ na Bosiljevo 1944. Vrgorac Koprivnica