🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Brač u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 52 hronoloških zapisa, 125 dokumenata i 10 fotografija.

Događaji

27. 7. 1941 Na o. Braču održano prvo partijsko savetovanje. Bili su prisutni delegati iz Sutivana, Bola, Pučišća, Selca, Nerežišća i Milne. Postavljen je zadatak: proširenje partijskih organizacija.

30. 7. 1941 Diverzanti sa o. Brača presekli tt veze između Splita i dalmatinskih ostrva.

12. 12. 1941 Na o. Braču formirana prva partizanska grupa.

17. 3. 1942 Na o. Braču partizanska grupa prvi put napala žandarme na mestu Dubov dolac (blizu Bola). Pored hrane, partizani su zaplenili 3 puške, 1 pištolj, 2 bombe i 400 metaka.

21. 6. 1942 Kod mesta Crnci (na o. Braču), po naređenju Štaba 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske, formirana Bračka partizanska četa.

29. 6. 1942 Delovi Bračke partizanske čete zauzeli s. Povija (na o. Braču).

30. 6. 1942 U Bolu udarna grupa Bračke partizanske čete napala domobransku patrolu, jednog domobrana ubila a jednog ranila i zaplenila 2 puške i 86 metaka.

9. 7. 1942 Bračka partizanska četa ušla u Postiru i u tvornici sardina -Neptun- zaplenila konzerve i ulje koje su ranije italijanske vlasti rekvirirale. Ona je veći deo ulja i ribe podelila stanovništvu ostrva Brača.

17. 7. 1942 U Sutivanu održana konferencija delegata mesnih NO odbora na kojoj su izabrani Sreski i Izvršni NO odbor za otok Brač, sa sedištem u Sutivanu.

24. 7. 1942 Delovi Bračke partizanske čete upali u Sutivan (na Braču) i zapalili opštinsku arhivu i spiskove vojnih obveznika.

31. 7. 1942 Delovi Bračke partizanske čete zauzeli Postiru (na Braču) i zapalili opštinsku arhivu i arhivu Finansijske uprave i spiskove vojnih obveznika. Mesto su branili žandarmi i italijanski vojnici.

31. 7. 1942 Delovi Bračke partizanske čete upali u opštinsku zgradu u Supetru (na o. Braču) i zapalili arhivu.

0. 8. 1942 Formiran SNO odbor za o. Brač i o. Šoltu.

5. 8. 1942 Delovi Bračke partizanske čete zauzeli Milnu (kod Supetra na o. Braču) i zaplenili opštinsku arhivu i spiskove vojnih obveznika.

13. 8. 1942 U Supetru (na o. Braču) Bračka partizanska četa napala žandarmerijsku posadu, ali se posle kratke borbe morala povući zbog dolaska neprijateljskih pojačanja.

15. 8. 1942 Formiran OK KPH za Brač, Hvar i Korčulu.

27. 8. 1942 U logoru 1. voda Bračke partizanske čete održana okružna konferencija SKOJ-a za Brač, Hvar i Korčulu, na kojoj je izabran OK SKOJ-a za Brač, Hvar i Korčulu.

7. 11. 1942 Na putu između s. Pražnica i s. Nerežišća partizani sa Brača napali italijanski kamion i u njemu zarobili komandanta italijanskih jedinica na o. Braču i njegovu vojničku pratnju.

22. 11. 1942 Na brdu Vidoviči iznad Bola izabran SK KPH za otoke Brač i Šoltu.

0. 12. 1942 U s. Pražnici (na o. Braču) održana sreska konferencija AFŽ-a, na kojoj je izabran sreski odbor AFŽ-a.

7. 12. 1942 Bračka partizanska četa zauzela neprijateljsko uporište u s. Pražnici (na o. Braču) koje su branili žandarmi i italijanski vojnici. Veći broj žandarma je zarobljen, dok se manji deo s italijanskim vojnicima povukao u pravcu Nerežišća.

25. 2. 1943 U Bračkom kanalu jedinice 1. mornaričkog partizanskog odreda zarobile italijanski motorni jedrenjak -Antonijeta B-.

5. 8. 1943 U Bolu (na o. Braču) grupa od oko 30 partizana i članova KPJ iznenada napala italijansku posadu. Zarobljeno je 85 vojnika i 3 oficira iz 159. puka italijanske 17. obalske brigade, 2 žand. narednika i 2 domobrana. Partizanska grupa je imala 1 mrtvog i 5 ranjenih. Zaplenjeno je 4 mitraljeza, 7 puškomitraljeza, 150 pušaka i veća količina drugog ratnog materijala i namirnica.

6. 8. 1943 Partizani pustili na slobodu italijanske vojnike i oficire koje su prethodnog dana zarobilili u Bolu na o. Braču. U toku 7. i 8. avgusta italijanski vojni sud u Šibeniku je -zbog kukavičkog držanja- osudio na smrt streljanjem 28, a na 15 godina zatvora 23 vojnika.

7. 8. 1943 Na o. Brač upućena italijanska kaznena ekspedicija iz Splita. Ona je do 13. avgusta pljačkala i skoro do temelja popalila mesta: Bol, Selca, Novo Selo, Pučišće, G. Humac i Pražnicu. Izgorelo je oko 1200 kuća i sve školske i opštinske zgrade, a oko 5.500 ljudi je ostalo bez krova nad glavom.

0. 9. 1943 Po naređenju Štaba 4. operativne zone NOV i PO Hrvatske formirana Komanda vojnog područja za otoke Brač, Hvar, Vis i Šoltu (početkom novembra preimenovana u Komandu Srednjodalmatinskog otočkog područja).

21. 9. 1943 Na ostrvima Braču, Hvaru, Visu i Šolti po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, formirana 1. otočka brigada (12. dalmatinska brigada 26. divizije NOVJ).

22. 10. 1943 U Milni na o. Braču iskrcala se četa ustaša 2. prometne brigade iz Makarske i poklala nekoliko ljudi. Brzom intervencijom jedinica 12. dalmatinske brigade 26. divizije NOVJ ustaše su razbijene i prinuđene da se povuku u Split uz gubitke od 40 mrtvih i 15 zarobljenih.

27. 10. 1943 U s. Gornjem Humcu na o. Braču formiran Bračko-šoltanski NOP odred.

6. 11. 1943 Snage nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- iz Splita, Sinja i Imotskog izvršile napad na jedinice 8. korpusa NOVJ na području između Sinja, Splita i donjeg toka r. Neretve. Ubacujući u borbu i delove nemačke 118. lovačke divizije, neprijatelj je, posle desetodnevnih žestokih borbi, ovladao obalom između Splita i Metkovića, dok su se snage 8. korpusa NOVJ povukle delom ka Kninu, a delom brodovima na o. Brač i o. Hvar. Gubici neprijatelja: 527 mrtvih i ranjenih, a 8. korpusa: oko 450 mrtvih, ranjenih i nestalih.

18. 11. 1943 Na o. Braču otpočelo Prvo oblasno savetovanje AFŽ-a za Dalmaciju, čijem je dvodnevnom radu prisustvovalo 114 delegatkinja.

20. 11. 1943 U Supetru (na o. Braču) otpočeo trodnevni rad plenuma SNO odbora Brač-Šolta, kome su prisustvovali odbornici svih opštinskih i seoskih NO odbora.

12. 12. 1943 Na o. Braču i o. Hvaru održani izbori za NO odbore.

14. 12. 1943 Na o. Braču otpočela Prva oblasna konferencija USAOH-a za Dalmaciju, na kojoj su, u trodnevnom radu, izneti rezultati NOB-a i date smernice budućeg rada. Izabran je Oblasni odbor USAOH-a.

18. 12. 1943 U Bračkom kanalu britanski torpedni čamci napali nemački konvoj od 1 dvotrupne peniše, 2 desantno-jurišna čamca i 1 motornog čamca. Potopljeni su peniša sa oko 20 vojnika i 1 desantno-jurišni čamac, a ostala dva čamca su oštećena uplovila u luku Ploče.

0. 1. 1944 Po naređenju Štaba 8. korpusa NOVJ, posle povlačenja njegovih delova na o. Vis, na ostrvima Braču, Hvaru, Korčuli, Mljetu, Lastovu i poluostrvu Pelješcu formirani mali NOP odredi, koji su nosili nazive po istoimenim ostrvima i poluostrvu.

7. 1. 1944 Na o Braču grupa boraca Bračko-šoltanskog NOP odreda zarobila 12 nemačkih vojnika.

12. 1. 1944 Na o. Brač se iskrcala dva bataljona 738. puka nemačke 118. lovačke divizije a na o. Šoltu 2. bataljon 893. puka nemačke 264. pešadijske divizije. Snage 26. divizije 8. korpusa NOVJ povukle su se s tih ostrva na o. Vis.

13. 1. 1944 U Sumartinu (na o. Braču) britanska motorna torpiljarka MTB 226 potopila nemački manji trgovački brod i oštetila dvotrupnu penišu.

1. 5. 1944 U Bračkom kanalu britanska motorna topovnjača MGB 645 i torpedni čamac MTB 667 potopili dva nemačka desantno-jurišna čamca.

1. 6. 1944 Sa o. Visa jedinice 26. divizije NOVJ, britanski komandosi i jedna američka planinska četa otpočeli desant na o. Brač koji su branila dva ojačana bataljona 738. puka nemačke 118. lovačke divizije. Zbog žilavosti neprijatelja, kao i zbog njegovih priprema da iz Splita i Omiša prebaci pojačanje na ostrvo, jedinice 26. divizije i britanske jedinice su se noću 45. juna, posle žestokih borbi, povukle na o. Vis. Prema podacima jedinica NOVJ, nemačke jedinice su imale 350 poginulih i 220 zarobljenih vojnika, 26. divizija NOVJ - 67 mrtvih, 308 ranjenih i 14 nestalih boraca, Britanci - 60 mrtvih i 73 ranjena i oko 20 nestalih, a Amerikanci - 1 ranjenog vojnika.

5. 6. 1944 Nemačke jedinice: 1. puk -Brandenburg-, 54. brdski izviđački odred, jurišni oklopni bataljon, 92. motorizovani puk, izviđački odred 369. legionarske divizije i 105. izviđački odred - izvučene iz drvarske operacije i prebačene prema obali Jadranskog mora, zbog desanta 26. divizije NOVJ na o. Brač.

5. 6. 1944 Zbog pomorskog desanta 26. divizije NOVJ na ostrvo Brač, Štab nemačke 2. oklopne armije počeo hitno da izvlači snage sa pl. Vijenca i iz rejona Bos. Grahova i da ih upućuje ka obali Jadranskog mora, a Štab 8. korpusa NOVJ je to iskoristio, pa se noću s ostalim jedinicama i savezničkim vojnim misijama izvukao iz okruženja i sa pl. Vijenca uputio u pravcu s. Tičeva (na pl. Šator).

29. 8. 1944 Kod rta Kabal na o. Hvaru nemačka artiljerija sa o. Brača potopila patrolni čamac PČ 47 iz Hvarske flotile 4. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ.

11. 9. 1944 Sa o. Visa 1. dalmatinska udarna i 12. dalmatinska brigada 26. divizije NOVJ i jedan saveznički komandos izvršili desant na o. Brač. Borbe protiv delova 738. puka nemačke 118. lovačke divizije vođene su do 18. septembra, kada su zauzeta i poslednja neprijateljska uporišta. Prema nepotpunim podacima, preko 700 nemačkih vojnika je izbačeno iz stroja a 26. divizija NOVJ imala je 35 mrtvih i 197 ranjenih boraca.

12. 9. 1944 VŠ NOV i POJ obavestio Štab 8. korpusa NOVJ: nemačke snage napuštaju o. Brač; potrebno je budno pratiti stanje i pokrete nemačkih snaga u Dalmaciji i na obali; radi operacija velikih razmera, na kopno će biti iskrcani delovi 26. divizije NOVJ čim se stvore povoljni uslovi za to.

13. 9. 1944 Kod s. Sumartina (na o. Braču) britanski torpedni čamci MTB 637, 634 i 674 potopili 4 nemačka manja broda.

20. 9. 1944 Počelo iskrcavanje jedinica 12. dalmatinske brigade 26. divizije NOVJ sa o. Brača na o. Šoltu. Ono je završeno 22/23. septembra. Dve čete 892. puka nemačke 264. pešadijske divizije, prikupljene u uvali Rogaču, 23. septembra su se ukrcale na tri desantna broda, ali su ih na putu za Split potopili britanski torpedni čamci.

0. 10. 1944 Sa prostorije Mostar - o. Korčula - o. Brač prebačena u Srem nemačka 118. lovačka divizija.

0. 10. 1944 Na o. Hvaru, na zajedničkoj konferenciji 162 delegata sa ostrva Visa, Lastov, Hvara, Brača i Šolte, izabran Okružni odbor NOF-a za srednjodalmatinska ostrva.

18. 10. 1944 Dvanaesta dalmatinska i 3. prekomorska brigada 26. divizije NOVJ, sa delovima 1. tenkovske brigade NOVJ, izvršile desant sa o. Brača na odsek Split-Makarska U manjim borbama protiv delova nemačke 118. lovačke divizije, one su do 22. oktobra oslobodile Omiš, Makarsku i Zadvarje - ceo obalski pojas od Makarske do Strožanca, istočno od Splita.

10. 11. 1944 Posle konačnog oslobođenja Dalmacije Štab 8. korpusa NOVJ izdao naredbu za rasformiran je: Grupe južnodalmatinskih NOP odreda (Neretvanski i Biokovski NOP odred i 1. grupa biokovskih udarnih bataljona), Grupe južnodalmatinskih otočkih NOP odreda (Dubrovački i Konavljanski NOP odred i dva bataljona boraca iz ranije rasformiranih odreda: Bračkog, Hvarskog, Korčulanskog, Mljetskog, Lastovskog i Pelješačkog), Grupe srednjodalmatinskih NOP odreda (Šibensko-trogirski, Dinarski i Mosorski NOP odred) i Grupe severnodalmatinskih NOP odreda (Kninski i Zadarski NOP odred i Skradinska četa). Naredba je sprovedena do kraja meseca a ljudstvo je uključeno u divizije 8. korpusa.

Dokumenti

Izvještaj komandanta karabinjera Dalmacije od 17. rujna 1941. Guvernatoratu Dalmacije o akcijama udarnih grupa u Splitu i strijeljanju dvojice ustaša na Braču

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 72 od 18. rujna 1941. u povodu strijeljanja dvaju ustaša od strane Talijana na Braču

Izvještaj Okružnog komiteta KPH Brač iz listopada 1941. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o brojnom stanju i radu partijske organizacije na Braču

Izvještaj Ministarstva unutarnjih poslova NDH od 8. novembra 1941. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o paljenju vatara na brdima oko Splita i na otocima Hvaru i Braču povodom proslave oktobarske revolucije

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 28. siječnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o demonstracijama žena u Selcima na Braču

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila PK KPH za Dalmaciju br. 133 od 26. veljače 1942. o akcijama partizanskih jedinica u Dalmaciji i demonstracijama žena na Braču

Izvještaj Velike župe Cetina od 21. marta 1942. Ministarstvu unutarnjih poslova NDH o borbama s partizanima Mosorskog odreda i udarnim grupama na otocima Braču i Hvaru

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 21. ožujka 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o napadu partizana na oružničku patrol kod Bola na Braču

Izvještaj Velike župe Cetina od 21. ožujka 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o borbama s partizanima Mosorskog NOP odreda i udarnim grupama na otocima Braču i Hvaru

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 29. ožujka 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o napadu partizana na oružnike iz postaje Pučišće i Selca na Braču

Izvještaj Velike župe Cetina od 18. aprila 1942. Ministarstvu unutarnjih poslova NDH o akcijama partizana kod Makarske i na otoku Braču i o ofanzivi talijanskih i ustaških jedinica na Mosorski NOP odred

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 4. travnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o razoružanju financa u Sutivanu na Braču

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 13. travnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o rasturanju letaka i ispisivanju antifašističkih parola po selima na Braču u povodu godišnjice NDH

Izvještaj Velike župe Cetina od 18. travnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o akcijama partizana kod Makarske i na otoku Braču i o ofanzivi talijanskih i ustaških jedinica na Mosorski NOP odred

Izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 19. travnja 1942. Komandi Druge armije o aktivnosti ustanika na otoku Braču

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 27. svibnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o ometanju povorke ustaške školske mladeži u Bolu na Braču

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 30. lipnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o akcijama partizana na Braču

Izvještaj Velike župe Cetina od 12. jula 1942. Ministarstvu unutarnjih poslova NDH o borbama s partizanima na otocima Braču i Hvaru

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 6. srpnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o dolasku većeg broja partizana u Postira na Braču

Obavještenje komande Osamnaestog armijskog korpusa od 9 srpnja 1942 god. o akciji čišćenja na otoku Braču

Obavještenje Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 9. srpnja 1942. guverneru Dalmacije o akciji čišćenja na otoku Braču

Izvadak iz operativnog dnevnika Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija za dan 10 srpnja 1942 god. o rušenju pruge, o borbama kod Knina i akciji čišćenja na otoku Braču

Izvod iz operativnog dnevnika Više komande oružanih snaga »Slovenija—Dalmacija« za dan 10. srpnja 1942. o rušenju pruge, o borbama kod Knina i akciji čišćenja na otoku Braču

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 12. srpnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o borbama s partizanima na otocima Braču i Hvaru

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 14. srpnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o neuspjeloj akciji čišćenja od strane talijanske vojske na Braču

Izvještaj Općinskog komiteta KPH Hvar koncem kolovoza 1942. Okružnom komitetu KPH za Brač—Hvar o političkoj situaciji i radu tokom kolovoza

Izvještaj Velike župe Cetina od 13 kolovoza 1942 god. o napadu partizana na oružničku postaju Supetar na otoku Braču

Izvještaj Velike župe Cetina od 13. kolovoza 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o napadu partizana na Oružničku postaju Supetar na otoku Braču

Izvod iz izvještaja Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 27. kolovoza 1942. Komandi oružanih snaga »Slovenija—Dalmacija« o aktivnosti ustanika na području Brača, Omiša i Zadvarja

Izvještaj Okružnog komiteta KPH za Brač—Hvar početkom rujna 1942. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o političkoj situaciji na Braču i Hvaru

Izvještaj Mjesnog partijskog biroa Stari Grad koncem rujna 1942. Okružnom komitetu KPH za Brač—Hvar o političkoj situaciji i radu partijske organizacije na Hvaru tokom rujna

Proglas majora Cavagninia od 12. rujna 1942. stanovništvu Brača da ne odlaze u partizane već da surađuju s talijanskim vlastima

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 12. rujna 1942. o sastanku Talijana, ustaša i četnika u Drnišu i posjeti komandanta divizije »Bergamo« otoku Braču

Direktivno nismo Okružnog komiteta KPH za Brač i Hvar od 29. rujna 1942 Općinskom birou Bol za budući rad

Izvještaj Zapovjedništva Šeste oružničke pukovnije od 18 prosinca 1942 god. o situaciji na otoku Hvaru i Braču

Izvod iz tjednog izvještaja Ministarstva vanjskih poslova NDH od 3. do 9. siječnja 1943. o događajima u Makarskoj, na Braču, Pelješcu i Kninu

Izvod iz tjednog izvještaja Ministarstva vanjskih poslova NDH od 10. do 16. siječnja 1943. o događajima u Makarskoj, na Braču, Sinju, Omišu i Imotskom

Izvještaj Štaba Četvrte operativne zone od 22 siječnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o zarobljavanju talijanskih brodova u Bračkom Kanalu i drugim akcijama podređenih jedinica

Izvještaj Štaba Četvrte operativne zone od 22. siječnja 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o zarobljavanju talijanskih brodova u Bračkom kanalu i drugim akcijama podređenih jedinica

Pismo NOO-a Dalmacije od 5. ožujka 1943. Kotarskom NOO-u Hvar, Brač i Vis o vraćanju kućama novomobiliziranih boraca koji se nisu mogli uključiti u partizanske jedinice

Izvod iz izvještaja Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 28 marta 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o zarobljavanju ratnih brodova u Bračkom Kanalu

Izvod iz izvještaja Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 28. ožujka 1943. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o zarobljavanju ratnih brodova u Bračkom kanalu

Naredba Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora od 31 maja 1944 podređenim jedinicama za raspored brodova prilikom desanta jedinica Dvadeset šeste divizije na otok Brač

Zapovijest savezničkog pomorskog komandanta od 31 maja 1944 za desantnu operaciju na otok Brač

Zapovijest Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora iz prve polovine juna 1944 podređenim jedinicama za prebacivanje trupa Dvadeset šeste divizije sa otoka Brača na otok Vis

Zapovijest Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora od 1 juna 1944 komandantu drugog transporta za prevoz jedinica Dvadeset šeste divizije prilikom desanta na otok Brač

Naređenje Štaba savezničkih snaga od 1 juna 1944 Drugoj S. S. brigadi o desantu jedinica Dvadeset šeste divizije i savezničkih jedinica na otok Brač

Izvještaj Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora od 5 juna 1944 Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o dejstvima mornaričkih jedinica prilikom desantne akcije Dvadeset šeste divizije na otok Brač

Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 22 kolovoza 1943 god. o dejstvima na otoku Braču i o strijeljanju talaca na otoku Visu

Izvještaj Štaba Obalske komande od 25 septembra 1943 god. Štabu Četvrte operativne zone o prelasku Obalske komande na Brač i o formiranju jedinica na otocima

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 25 listopada 1943 god. o stanju na području Zagorja, Karlovca, Šibenika, Brača i Gračaca

Izvještaj Štaba Dvadeset šeste divizije od 26 listopada 1943 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbama na Pelješcu i Braču

Izvještaj Operativnog štaba za odbranu otoka Brača i Šolte od 22 novembra 1943 god. Operativnom štabu za odbranu otoka o mogućnosti izvođenja dejstva duž obale pravcem Brela - Baška Voda - Makarska

Izvještaj Komandanta Bračko-šoltanskog odreda iz druge polovine novembra 1943 god. Komandantu Četvrtog pomorsko-obalskog sektora o stanju i naoružanju odreda, rasporedu komandnog kadra i dislokaciji jedinica

Izvještaj komandanta Bračko-šoltanskog odreda iz druge polovine studenog 1943. komandantu Četvrtog pomorsko obalskog sektora o stanju i naoružanju odreda, rasporedu komandnog kadra i dislokaciji jedinica

Izvještaj općinskog povjerenika sa Šolte od 11. studenog 1943. Kotarskom komitetu KPH Brač-Šolta u vojno-političkoj situaciji na Šolti

Izvještaj Zapovjedništva Mornarice NDH od 16. studenog 1943. Glavnom stožeru Oružanih snaga o stanju u Splitu i iskrcavanju ustaša na Brač

Zapisnik s Prvog oblasnog savjetovanja AFŽ-a za Dalmaciju održanog 18. i 19. studenog 1943. u Bolu na otoku Braču

Naređenje Operativnog štaba za odbranu otoka Brača i Šolte od 20 novembra 1943 god. o rasporedu i zadacima podređenih jedinica

Naređenje Operativnog Štaba za obranu otoka Brača i Šolte od 20. studenog 1943. o rasporedu i zadacima podređenih jedinica

Izvještaj Operativnog štaba za obranu otoka Brača i Šolte od 22. studenog 1943. Operativnom štabu za obranu otoka o mogućnosti izvođenja dejstava duž obale pravcem Brela-Baška Voda-Makarska

Naređenje Štaba Četvrtog pomorsko-obalskog sektora od 29 novembra 1943 god. Komandi Bračke flotile naoružanih brodova da osujeti eventualni napad neprijatelja na Brač i ostale otoke

Naređenje Štaba Četvrtog pomorsko-obalskog sektora od 29. studenog 1943. Komandi Bračke flotile naoružanih brodova da osujete eventualni napad neprijatelja na Brač i ostale otoke

Izvještaj Štaba Devete dalmatinske NO brigade od 3. prosinca 1943. Štabu Dvadesete divizije NOVJ o prebacivanju brigade na Brač i ponovnom vraćanju na trogirski sektor

Izvještaj 264. pješadijske divizije od 9. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o partizanskoj artiljerijskoj vatri sa Šolte i Brača na njemačke brodove

Plan Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 11. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije za zaposjedanje otoka Korčule, Mljeta, Hvara, Brača i Šolte

Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 11. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o napadu savezničke avijacije na Brač, Šoltu i rejon Primoštena

Obavještenje Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 12. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o namjerama 26. divizije da se s Brača prebaci na kopno

Zapovest komandanta 5. SS-brdskog armijskog korpusa od 13. decembra 1943. potčinjenim jedinicama za zauzimanje ostrva Mljet, Korčula, Hvar, Brač, Šolta i Vis

Zapovijest komandanta 5. SS-brdskog armijskog korpusa od 13. prosinca 1943. potčinjenim jedinicama za zauzimanje otoka Mljet, Korčula, Hvar, Brač, Šolta i Vis

Zapisnik sa Prve oblasne konferencije USAOH-a za Dalmaciju održane 14. prosinca 1943. u Bolu na otoku Braču

Obavještenje Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 19. prosinca 1943. Štabu 264. pješadijske divizije o otpočinjanju operacije Herbstgewitter II na otoke Korčulu, Hvar i Brač

Izvještaj Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 20. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o planiranoj akciji mornaričke borbene grupe kod Brača i Hvara

Obavještenje Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 20. prosinca 1943. štabovima 114. i 264. divizije o iskrcavanju partizanskih jedinica s Brača na suprotnu obalu kopna

Izvještaj Zapovjedništva mornarice NDH od 21. prosinca 1943. Ministarstvu Oružanih snaga o zračnom napadu savezničkih aviona na Omiš i artiljerijskoj vatri s Brača

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 30. prosinca 1943. o bombardiranju Brača od njemačkih aviona i Račišća na Korčuli od savezničkih aviona

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 4. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o bombardiranju Šolte, Splita i Šibenika i potonuću podmornice u Bračkom kanalu

Naređenje Komande 2. oklopne armije od 6. januara 1944. Komandi 15. brdskog armijskog korpusa za zauzimanje ostrva Brača (operacija »Morgenvind«) i Šolte (operacija »Morgenvind II«)

Naređenje Komande Druge oklopne armije od 6. siječnja 1944. Komandi 15. brdskog armijskog korpusa za zauzimanje otoka Brača (operacija Morgenwind) i Šolte (operacija Morgenwind II)

Obavještenje Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 9. siječnja 1944. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa za izvođenje operacija Morgenwind na Brač i Morgenvind II na Šoltu

Naređenje Štaba Jedanaeste dalmatinske brigade od 13. siječnja 1944. podređenim jedinicama da spriječe daljnje iskrcavanje neprijatelja na otok Brač

Naređenje Štaba Jedanaeste dalmatinske brigade od 13 siječnja 1944 god. podređenim jedinicama da spriječe daljnje iskrcavanje neprijatelja na otok Brač

Ratni izvještaj Štaba Četvrtog pomorsko-obalskog sektora od 15. siječnja 1944. Štabu Mornarice NOVJ o iskrcavanju njemačkih snaga na Brač

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 15. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o iskrcavanju njemačkih snaga sa Šolte na Brač, napadu partizana na Pirovac i bombardiranju od strane savezničkih aviona

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 16 siječnja 1944 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Hrastovicu, Gore, Nartu i borbama kod Lovske, Generalskog Stola, Ogulina, Ličkog Osika i na otoku Braču

Operativni izvještaj Štaba Četvrtog pomorsko-obalskog sektora od 29 januara 1944 god. Štabu Mornarice NOVJ o prebacivanju ranjenika i o pripremama za napad na otok Brač

Operativni izvještaj Štaba Četvrtog pomorsko-obalskog sektora od 29. siječnja 1944. Štabu Mornarice NOVJ o prebacivanju ranjenika i o pripremama za napad na otok Brač

Izvještaj Okružnog komiteta KPH Brač-Hvar-Vis od 11. veljače 1944. Oblasnom komitetu KPH za Dalmaciju o vojno-političkom i organizacionom stanju na okružju

Izvještaj Okružnog komiteta KPH srednjedalmatinskog otočja od 14. veljače 1944. Štabu Dvadesetšeste divizije o situaciji na Hvaru i Braču

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 11 marta 1914 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Zagreba, Ludbrega, Požege, Ogulina, Petrinje, kod Livna, Trogira i na otoku Braču

Izvještaj Okružnog komiteta KPH Brač, Hvar, Vis, od 21. ožujka 1944. Oblasnom komitetu KPH za Dalmaciju o vojno-političkom i organizacionom stanju na okružju

Izvještaj Kotarske oblasti Makarska od 21. ožujka 1944. o iseljavanju stanovnika Zaostroga, Drašnica, Makarske i otoka Brača od strane njemačke vojske

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 10. maja 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na željezničku stanicu u Rovišću, na odbrambene položaje kod Petrinje i na liniju Veliki Zdenci - Kaniška Iva i o borbama na Papuku kod Otočca i na Braču

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 24. maja 1944. o iskrcavanju jedinica NOV i POJ na otok Ugljan i o borbama kod Bujavice i na Braču

Zapovijest Štaba Dvadeset šeste divizije od 31. maja 1944. podređenim jedinicama za desant na Brač

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 4. juna 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na otok Brač i Vrbovec i o iskrcavanju Nijemaca na Dugi Otok, Kornat, Molat, Olib i Silbu

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 5. juna 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na otok Brač i o borbama kod Dubrave i Jastrebarskog

Izvještaj Štaba Pete NOU brigade od 6. juna 1944. Štabu Dvadeset šeste divizije o desantu na otok Brač

Izvještaj Štaba Prve NOU brigade od 6. juna 1944. Štabu Dvadeset šeste divizije o desantu na otok Brač

Izvještaj Štaba Druge brigade od 6. juna 1944. Štabu Dvadeset šeste divizije o desantu na otok Brač

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

Operacija Wechselbalg Cazin Borbe u Hrvatskoj 1943. Ustanak u Dalmaciji 1941. Šibenik Daruvar Štampa u ratu Imotski 18. italijanski armijski korpus Sinj Glavni štab Hrvatske Slavonska Požega Komunistička partija Hrvatske Knin Borbe u Dalmaciji 1943. Proslava Oktobarske revolucije u oslobodilačkom ratu Ranjenici u ratu Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije Vis Narodno oslobodilački odbori Ustanak u Hrvatskoj 1941. Ogulin Hrvatsko domobranstvo Diverzije u oslobodilačkom ratu Mornarica NOVJ Borbe u Lici 1944. Pakrac Pelješac Korčula Omiš Partizanska avijacija Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. 15. brdski armijski korpus Italijanski zločini u Jugoslaviji Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Zagreb 264. pešadijska divizija Korenica Operacija Landsturm Borbe na Jadranu 1944. 2. oklopna armija Borbe u Hrvatskoj 1942. USAOH 8. dalmatinski korpus NOVJ Ludbreg Hvar Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Lipik Borbe u Dalmaciji 1944. 11. dalmatinska udarna brigada (biokovska) Streljanja u oslobodilačkom ratu Operacija Jesenji pljusak Makarska Zimske operacije u Jugoslaviji 1943/1944 Otočac 26. dalmatinska divizija NOVJ Britanija i Jugoslavija Bitka za Brač 1944. Sisak Petrinja Borbe u Hrvatskoj 1944. Bolnice u oslobodilačkom ratu Žene u ratu AFŽ Italija u drugom svetskom ratu Split 118. lovačka divizija 12. dalmatinska udarna brigada (prva otočka) Borbe u Dalmaciji 1942. Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Avijacija u oslobodilačkom ratu 1. lovačka eskadrila NOVJ Borbe na Jadranu 1943. Bihać