🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Brežice u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 11 hronoloških zapisa, 17 dokumenata i 2 fotografija.

Događaji

20. 10. 1941 Šef nemačke civilne uprave za D. Štajersku izdao naredbu o preseljavanju Slovenaca iz pograničnog pojasa Brežice-Krško.

27. 10. 1941 Iz rejona Vranskog otpočeo -brežički marš-, 1. štajerskog partizanskog bataljona na pl. Bohor, sa zadatkom da spreči nasilno iseljavanje Slovenaca sa područja Brežica i podigne ustanak u tome kraju.

7. 7. 1943 U blizini s. Cerklja (kod Brežica) 3. slovenačka NOU brigada -Ivan Cankar- napala nemački pomoćni aerodrom, uništila 5 vojnih aviona i zaplenila manju količinu oružja. Istovremeno je 4. slovenačka NOU brigada -Ljubo Šercer- uništila zgradu pošte u s. Brodu i rekvirirala imovinu nemačkih naseljenika u s. V. Mraševu, s. Kalcama i s. Naklu. Obe su se brigade potom ponovo prebacile preko r. Krke.

11. 10. 1943 Jedinice 4. slovenačke NOU brigade -Matija Gubec-, posle višednevnih borbi, uspele da se probiju u nemački garnizon Kostanjevicu. Zbog prodora jakih nemačkih tenkovskih snaga iz Brežica one su obustavile napade, ali su i dalje vodile teške odbrambene borbe.

24. 3. 1944 Na pl. Bohoru Kozjanski NOP odred 4. operativne zone NOV i PO Slovenije vodio tešku borbu u okruženju protiv nemačkih kolona iz Brežica i Krškog. Odred se, posle višečasovne borbe, uz gubitke od 19 mrtvih, probio iz okruženja u pravcu s. Bizeljskog.

7. 7. 1944 Posle kraće borbe 1. bataljon Kozjanskog NOP odreda 4. operativne zone NOV i PO Slovenije zauzeo nemačko žandarmerijsko uporište u s. Pišecu (kod Brežica), zarobio 12 žandarma i zaplenio 56 pušaka, 4 automata i ostalu opremu.

22. 9. 1944 Kod Sromlja (blizu Brežica) 3. bataljon Kozjanskog NOP odreda vodio dvočasovnu borbu protiv jake ustaške kolona On ju je odbacio preko r. Sutle, nanevši joj gubitke od 22 mrtva.

7. 4. 1945 U Suhoj krajini nemački 17, 19. i 25. SS policijski puk, četiri pokretna bataljona slovenačkih domobrana i više bataljona ROA (jedinica generala Vlasova) otpočeli napade na jedinice 7. korpusa JA s ciljem da zaposedanjem Suhe krajine obrazuju neprekidan front od Postojne do Brežice. U oštrim devetodnevnim borbama u blizini s. Starog Loga, s. Smuke, s. Tople Reberi, s. Podhoste, s. Podturena, s. Toplice i s. Starih Žaga jedinice 7. korpusa su odbile sve neprijateljske napade, sačuvale slobodnu teritoriju i time obezbadile desni bok jedinica 4. armije JA koje su prodirale u pravcu Rijeke. Poginulo je preko 560 neprijateljskih vojnika i zaplenjena je velika količina oružja i opreme, dok su jedinice 7. korpusa JA imale 52 poginula i 175 ranjenih.

7. 5. 1945 Generalatab JA naredio 2. armiji JA da jačim snagama prodre desnom obalom r. Save, zauzme Brežice i Krško i preseče odstupnicu nemačkih, ustaških i četničkih snaga ka Austriji.

7. 5. 1945 štab 2. armije JA odredio pravce nastupanja potčinjenih jedinica: 4. udarna divizija nastupa ka Brežicama, 10 udarna divizija ka Krškom, 23. udarna divizija ka Samoboru i 3. udarna divizija ka Metlici i Novom Mestu, s tim da ta mesta zauzmu i da nemačko-ustaškim jedinicama preseku odstupnicu prema Austriji.

10. 5. 1945 Na odseku Brežice - Zidani Most 4. i 10. udarna divizija 2. armije JA izbile na desnu obalu r. Save.

Dokumenti

Izveštaj Slovenskog poročevalca od 9 decembra 1941 god. o akcijama Brežičke čete na raseljenoj teritoriji Brežice-Krško

Obaveštenje komandanta Policije i Službe bezbednosti za Donju Štajersku od 11. februara 1944. Ispostavi službe bezbednosti u Brežicama o situaciji u Donjoj Štajerskoj

Obaveštenje komandanta Policije i Službe bezbednosti za Donju Štajersku od 18. februara 1944. Ispostavi službe bezbednosti Brežice o rušenju železničkih pruga

Obaveštenje komandanta Policije i Službe bezbednosti za Donju Štajersku od 25. februara 1944. Ispostavi službe bezbednosti Brežice o partizanskoj aktivnosti na sektoru Donje Štajerske

Izveštaj komandanta Policije i Službe bezbednosti za donju Štajersku od 3. marta 1944. Ispostavi Službe bezbednosti Brežice o raspoloženju stanovništva i dejstvima jedinica 4. operativne zone Slovenije

Izvod iz izveštaja komandanta Policije i Službe bezbednosti za donju Štajersku od 24. marta 1944. Ispostavi Službe bezbednosti Brežice o akcijama jedinica 4. operativne zone Slovenije

Izvod iz izveštaja komandanta policije i službe bezbednosti Donje Štajerske od 28. aprila 1944. Ispostavi službe bezbednosti Brežice o situaciji i aktivnosti jedinica NOV i PO Slovenije na sektoru Štajerske

Izvod iz izveštaja komandanta policije i službe bezbednosti Donje Štajerske od 5. maja 1944. Ispostavi službe bezbednosti Brežice o situaciji i aktivnosti jedinica 4. operativne zone Slovenije na sektoru Štajerske

Izvod iz izveštaja komandanta policije i službe bezbednosti u Donjoj Štajerskoj od 12. maja 1944. Ispostavi službe bezbednosti Brežice o situaciji i aktivnosti jedinica 4. operativne zone Slovenije na sektoru Štajerske

Izvod iz izveštaja komandanta policije i službe bezbednosti u Donjoj Štajerskoj od 19. maja 1944. Ispostavi službe bezbednosti Brežice o situaciji i aktivnosti na sektoru Štajerske

Izvod iz izveštaja komandanta policije i službe bezbednosti u Donjoj Štajerskoj od 26. maja 1944. Ispostavi službe bezbednosti Brežice o situaciji i aktivnosti na sektoru Štajerske

Naređenje Generalštabu JA od 7. maja 1945. Štabu 2. armije za presecanje odstupnice neprijateljskim jedinicama koje odstupaju iz Zagreba prema Krškom i Brežicama

Zapovijest Štaba 4. divizije JA od 8. maja 1945. štabovima potčinjenih jedinica za napad na Brežice

Naređenje Štaba 23. divizije JA od 10. maja 1945. štabovima potčinjenih jedinica za dejstva u rejonu Samobor-Brežice

Zapovijest Štaba 45. divizije JA od 10. maja 1945. štabovima potčinjenih jedinica za marš i za napad na uporišta u rejonu Brežica

Izvještaj Štaba 23. divizije od 15. maja 1945. Štabu 2. armije JA o petnaestodnevnim dejstvima Divizije na pravcu Kostajnica-Samobor-Brežice

Izvještaj Štaba 4. divizije od 5. juna 1945. Štabu 1. armije JA o borbama za oslobođenje Karlovca, Brežica i Krškog

Fotografije

Povezane odrednice

Slovenski poročevalec Ustanak u Sloveniji 1941. Borbe u Sloveniji 1945. Karlovac Novo Mesto 4. krajiška divizija NOVJ 4. (kasnije 2.) slovenska udarna brigada Ljubo Šercer Zagreb Borbe u Sloveniji 1942. 3. slovenska udarna brigada Ivan Cankar 3. udarna divizija NOVJ Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Borbe u Hrvatskoj 1945. Samobor Slovenska udarna brigada Matija Gubec Rijeka Ruski zaštitni korpus Hrvatska Kostajnica Saradnja četnika sa okupatorom 45. srpska divizija NOVJ Deportacije Slovenaca Slovensko domobranstvo Blajburška operacija Borbe u Sloveniji 1943. 1. štajerski partizanski bataljon Četnici u drugom svetskom ratu Diverzije u oslobodilačkom ratu Borbe u Sloveniji 1944. Nemački zločini u Sloveniji 1941. 23. srpska udarna divizija NOVJ 7. slovenski korpus NOVJ Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 10. krajiška divizija NOVJ Završne operacije u Jugoslaviji Avijacija u oslobodilačkom ratu Izbeglice i progoni u drugom svetskom ratu