🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Brigada Aosta

Za ovaj pojam je pronađeno 3 hronoloških zapisa, 10 dokumenata i 0 fotografija.

Dokumenti

Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOV Jugoslavije od 12 oktobra 1943 god. Štabu Pete crnogorske udarne brigade i italijanskoj brigadi Aosta za pripremu napada na četničke bande Baja Stanišića kod Manastira Ostroga

Izvještaj Štaba italijanske brigade Aosta od 13 oktobra 1943 god. Štabu Treće udarne divizije NOV Jugoslavije o izvršenju zadataka na rušenju komunikacnje Nikšić - Šavnik

Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOV Jugoslavije od 16 oktobra 1943 god. Štabu italijanske brigade Aosta za pojačanu budnost prema Nikšiću i za dostavljanje izvještaja o svakoj promjeni

Izvještaj Štaba italijanske brigade Aosta od 18 oktobra 1943 god. Štabu Treće udarne divizije o neprijateljskim snagama u Nikšićkom garnizonu

Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 19 oktobra 1943 god. Štabu Pete crnogorske NOU brigade, brigadi Aosta i Nikšićkom NOP odredu za sadejstvo sa Četvrtom proleterskom brigadom na pravcu Bioče - Lijeva Rijeka i za napade na okupatora koji komunicira na cesti Nikšić - Podgorica

Naređenje štaba Treće udarne divizije NOVJ od 24 oktobra 1943 god. štabu italijanske brigade Aosta za privremeno stavljanje bataljona u Bršnom pod komandu Nikšićkog NOP odreda

Naređenje štaba Treće udarne divizije NOVJ od 30 oktobra 1943 god. štabu italijanske brigade Aosta za pravilno i redovno snabdijevanje brigade

Naređenje štaba Treće udarne diviznje NOVJ od 31 oktobra 1943 god. štabu brigade Aosta za prebacivanje dva bataljona na prostoriju Bjelopavlića u cilju sadejstva sa Petom crnogorskom NOU brigadom

Upozorenje štaba Treće udarne divizije NOVJ od 12 novembra 1943 god. štabu italijanske brigade Aosta na veću budnost prema četničkim grupicama

Naređenje štaba Treće udarne divizije NOVJ od 16 novembra 1943 god. štabu italijanske brigade Aosta za prebacivanje na teren Sandžaka

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

1. alpska divizija Taurinense Danilovgrad Zetski četnički odred 5. proterska (crnogorska) udarna brigada 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada Nikšićki partizanski odred Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 3. udarna divizija NOVJ Borbe u Crnoj Gori 1943. Četnici u drugom svetskom ratu 181. pešadijska divizija Bajo Stanišić Italija u drugom svetskom ratu Podgorica Saradnja četnika sa okupatorom Nikšić Italijanski partizani Šavnik