🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Brigada Franjo Ogulinac Seljo

Za ovaj pojam je pronađeno 31 hronoloških zapisa, 10 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

8. 1. 1944 U šumi Kljuki (kod Pokupskog), po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, od 2. i 3. bataljona Turopoljsko-posavskog NOP odreda i 1. bataljona -Kljuka- Žumberačko-pokupskog NOP odreda formirana brigada -Franjo Ogulinac Seljo-.

25. 1. 1944 Brigada -Franjo Ogulinac Seljo- Žumberačko-posavskog sektora NOV i PO Hrvatske, u sadejstvu sa delovima Turopoljsko-posavskog NOP odreda, zauzela ustaško-domobransko uporište u s. Horvati (kod Zagreba). Zarobljeno je 46 domobrana, 6 podoficira, 1 oficir i 3 ustaše a zaplenjena su 2 mitraljeza, 1 p. mitraljez, 63 puške, 17000 metaka, 50 ćebadi i druga oprema.

30. 1. 1944 Naređenjem VŠ NOV i POJ, na području Žumberka, Pokuplja i Turopolja formirana 34. divizija NOVJ od brigade -Franjo Ogulinac Seljo-, Omladinske brigade -Joža Vlahović-, Žumberačkog i Turopoljsko-posavskog NOP odreda. Ovim formiranjem obustavljen je rad Štaba Žumberačko-posavskog sektora.

3. 2. 1944 U s. Odri (kod Zagreba) brigada -Franjo Ogulinac Seljo- 34. divizije NOVJ napala intendanturu nemačke 1. kozačke konjičke divizije, ranila oko 30 Kozaka i zaplenila: 400 šinjela, 280 bluza, 1250 pari cipela, 37.000 cigareta i 1,450.000 kuna.

10. 2. 1944 U rejonu s. Suše, s. Ruče, s. Veleševca i s. Vrbova (kod V. Gorice) delovi nemačke 1. kozačke konjičke divizije i jedan ustaški bataljon napali brigadu -Franjo Ogulinac Seljo- i delove Turopoljsko-posavskog NOP odreda. Posle desetočasovne borbe i uzastopnih napada i protivnapada sa obe strane, u kojima su imale 21 mrtvog i 14 ranjenih boraca, partizanske jedinice su se povukle na levu obalu r. Save, u rejon s. Oborova. Neprijatelj je imao oko 150 mrtvih i ranjenih.

21. 2. 1944 Jedinice NO brigade -Franjo Ogulinac Seljo- i Turopoljsko-posavskog NOP odreda izvršile neuspeo napad na neprijateljsko uporište u s. D. Lomnici (kod V. Gorice) koje su branili delovi nemačke 1. kozačke konjičke divizije.

26. 2. 1944 Brigada -Franjo Ogulinac Seljo- i Turopoljsko-posavski NOP odred napali ž. st. Horvati (na pruzi Zagreb-Karlovac). Zarobljena su 24 domobrana, a poginulo ih je i ranjeno 5, dok je zaplenjeno 30 pušaka i 60 bombi. Porušena je železnička pruga Zagreb-Karlovac (između s. Zdenčine i s. Horvata), zbog čega je saobraćaj obustavljen 24 časa.

5. 3. 1944 Jedinice NO brigade -Franjo Ogulinac Seljo- napale delove nemačke 1. kozačke konjičke divizije (oko 600 vojnika) u s. Brezovici i s. Golom Bregu (kod Zagreba), ali su se posle petočasovne borbe povukle.

23. 3. 1944 Kod s. G. Kupčine, s. Hudovca Brega i s. Svete Margarete (blizu Jastrebarskog) jedinice brigade -Franjo Ogulinac Seljo- 34. divizije NOVJ odbile napad ustaša i delova nemačke 1. kozačke konjičke divizije iz s. Draganića i Jastrebarskog, nanevši im gubitke od oko 85 mrtvih i ranjenih vojnika. Brigada je imala 1 mrtvog i 9 ranjenih boraca.

3. 4. 1944 Kod s. Gudača i u rejonu s. Kravarskog (blizu V. Gorice) jedinice brigade -Franjo Ogulinac Seljo- i 1. bataljon Turopoljsko-posavskog NOP odreda napali i razbili delove nemačke 1. kozačke konjičke divizije i domobranske Zagrebačke posadne brigade i prinudili ih na povlačenje prema s. Lomnici i s. Buševcu, Zaplenjeno je 10 pušaka, 2 automata, 6000 metaka, 1 minobacač sa 90 mina, 50 bombi, 15 konja, 7 kola i druga oprema.

6. 4. 1944 Kod s. Kravarskog, s. Cakanca i s. G. Hruševca (blizu V. Gorice) jedinice brigade -Franjo Ogulinac Seljo- 34. divizije NOVJ odbile napad delova nemačke 1. kozačke konjičke divizije i domobranske Zagrebačke posadne brigade iz V. Gorice, s. Turopolja, s. Buševca i s. Lekenika i prinudile ih na povlačenje u polazne garnizone.

9. 4. 1944 Između s. Turopolja i s. Lekenika brigada -Franjo Ogulinac Seljo- i delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ porušili železničku prugu Zagreb-Sisak na 8 mesta.

12. 4. 1944 Između s. Grede i s. Lekenika brigada -Franjo Ogulinac Seljo- i delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ porušili železničku prugu Zagreb-Sisak na 5 mesta.

14. 5. 1944 Jedinice Karlovačke brigade i brigade -Franjo Ogulinac Seljo- 34. divizije NOVJ napale s. Izimje i s. Stančake (kod Jastrebarskog) koje su branili delovi nemačkog 1. rezervnog lovačkog puka. Posle četvoročasovne borbe, kad je neprijatelju stiglo pojačanje iz Karlovca i Jastrebarskog, brigade su se povukle.

31. 5. 1944 Jedinice brigade -Franjo Ogulinac Seljo- 34. divizije NOVJ zauzele nemačko uporište u s. Ponikvama (kod Samobora).

22. 6. 1944 Iz Samobora, Jastrebarskog i s. Novaka delovi 10. i 30. ustaškog bataljona, nemačkog 1. rezervnog lovačkog puka i 4. bataljona domobranske Zagrebačke posadne brigade napali jedinice 34. divizije NOVJ i delove 3. udarne brigade 8. udarne divizije NOVJ u rejonu s. Sv. Jane. Posle žestokih borbi jedinice NOVJ su uspele da odbace neprijatelja i da ga prinude na povlačenje prema Samoboru, Jastrebarskom i s. Petrovini. Neprijatelj je imao 48 mrtvih i 60 ranjenih vojnika, a jedinice NOVJ 12 mrtvih, 49 ranjenih i 27 nestalih boraca. Među poginulima nalazio se i politički komesar brigade -Franjo Ogulinac Seljo- 34. divizije NOVJ Marijan Badel, narodni heroj.

6. 7. 1944 Naredbom GŠ NOV i PO za Hrvatsku proglašena udarnom brigada -Franjo Ogulinac Seljo-.

1. 9. 1944 Udarna brigada -Franjo Ogulinac Seljo-, Karlovačka brigada i delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ oštetili železničku prugu Zagreb-Karlovac na 344 mesta i srušili 2 mosta, 7 bunkera i podvožnjak. Pored toga, zauzeli su ž. st. Desinec (kod Jastrebarskog) i zarobili domobransku posadu.

1. 9. 1944 Udarna brigada -Franjo Ogulinac Seljo-, Karlovačka brigada i delovi 2L diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ oštetili železničku prugu Zagreb-Karlovac na 300 mesta i srušili 3 mosta i 8 bunkera. Pored toga, zauzele su ž. st. Mavračiće (kod Jastrebarskog).

7. 9. 1944 Udarna brigada -Franjo Ogulinac Seljo-, Karlovačka brigada i delovi 2. diverzantskog odreda Grupe diverzantskih odreda GŠ NOV i PO za Hrvatsku zauzeli ustaško-domobransko uporište u s. Zdenčini (na pruzi Zagreb-Karlovac). Oni su porušili ž. st. i 3 bunkera, uništili lokomotivu, 8 oklopnih vagona, 4 vagona sa senom i 4 vagona sa drvima i zaplenili minobacač sa 100 mina, 6 mitraljeza, 62 puške 60.000 metaka i drugu opremu.

11. 9. 1944 Udarna brigada -Franjo Ogulinac Seljo- zauzela ustaško-domobranska uporišta u s. Brezovici i s. Remetincu (blizu Zagreba). Neprijatelj je imao 24 mrtva, 15 ranjenih i 15 zarobljenih vojnika, a jedinice NOVJ 3 poginula i 6 ranjenih boraca. Zaplenjeno: 2 mitraljeza, 3 p. mitraljeza, 38 pušaka, 9000 metaka i druga oprema.

22. 11. 1944 Jedinice Karlovačke udarne brigade i udarne brigade -Franjo Ogulinac Seljo- 34. divizije NOVJ zauzele s. Peščenicu i s. Lekenik (na komunikaciji Zagreb-Sisak), prinudivši delove 2. bataljona domobranske 4. posadne brigade na povlačenje prema železničkim stanicama. Pošto napad na te stanice nije uspeo, jedinice NOVJ su se povukle. One su zarobile 48 neprijateljskih vojnika i oficira i zaplenile 2 mitraljeza, 1 p. mitraljez, 41 pušku, 36.000 metaka i dragu opremu.

10. 12. 1944 Jedinice udarne brigade -Franjo Ogulinac Seljo- zauzele s. Babiće (na komunikaciji Zagreb-Jastrebarsko), gde se branio 4. bataljon domobranske 20. pešadijske brigade. Neprijatelj je imao 24 mrtva i 206 zarobljenih vojnika i oficira. Zaplenjeno je: 12 minobacača sa 1956 mina, 7 mitraljeza. 15 p. mitraljeza, 217 pušaka, 10 pištolja, 8 automata. 55.000 metaka, 400 bombi i druga oprema.

24. 12. 1944 Jedinice Karlovačke udarne brigade i udarne brigade -Franjo Ogulinac Seljo- 34. divizije NOVJ zauzele s. Domagović i s. Lazinu (kod Jastrebarskog), u kojima su se branili delovi 5. ustaškog bataljona. Neprijatelj je imao 59 mrtvih i ranjenih i 32 zarobljena, a brigade NOVJ - 3 mrtva i 9 ranjenih boraca. Zaplenjeno je: protivtenkovski top sa 71 granatom, 4 minobacača sa 707 mina, 7 mitraljeza, 3 p. mitraljeza, 53 puške, 44.000 metaka i druga oprema.

27. 12. 1944 Iz Karlovca, s. Zdenčine i s. Rečice otpočeo trodnevni napad delova nemačkog 1. rezervnog lovačkog puka, 30. i 5. ustaškog i domobranskog Regrutnog bataljona na jedinice Karlovačke udarne brigade i udarne brigade -Franjo Ogulinac Seljo- na području s. Bratine, s. Hasan-Brega i s. D. Kupčine (kod Jastrebarskog). Posle obostranih napada i protivnapada, pošto mu je osujećena namera da prodre na slobodnu teritoriju, neprijatelj se, zbog velikih gubitaka (410 mrtvih i ranjenih) povukao u polazne garnizone. Jedinice NOVJ su imale 54 mrtva i 118 ranjenih boraca.

28. 1. 1945 Udarna brigada -Franjo Ogulinac Seljo- 34. udarne divizije NOVJ, posle trodnevnih borbi, zauzela ustaško-domobransko i nemačko uporište u s. Žažini (kod Siska). Neprijatelj je imao 60 mrtvih i ranjenih, a Brigada 44 mrtva i 41 ranjenog.

25. 2. 1945 U s. Odri (kod Zagreba) udarna brigada -Franjo Ogulinac Seljo- 34. udarne divizije NOVJ, posle sedmočasovne borbe, slomila otpor delova 6. bataljona 20. ustaške brigade. Zaplenjeno je: minobacač, mitraljez, 3 p. mitraljeza, 25 pušaka i 25.000 metaka. Neprijatelj je imao 17 mrtvih, 14 ranjenih i 9 zarobljenih, a udarna brigada -Franjo Ogulinac Seljo- 2 mrtva i 24 ranjena. Istovremeno su ostale jedinice te divizije porušile prugu Zagreb-Sisak na 32 mesta.

2. 3. 1945 U rejonu s. Mrakovo - s. Starjak (kod Pisarovine) delovi udarne brigade -Franjo Ogulinac Seljo- 34. udarne divizije JA napali i razbili nemačku kolonu. Neprijatelj je imao 25 mrtvih i veći broj ranjenih, a udarna brigada -Franjo Ogulinac Seljo- je imala 5 ranjenih.

18. 3. 1945 Kod s. Hasan-Brega, s. Žeravice, s. Velike i s. Bratine (blizu Pisarovine) udarna brigada -Franjo Ogulinac Seljo- 34. udarne divizije JA posle petočasovne borbe odbila napad nemačkih i ustaških delova iz s. Odre, s. Hrašća, s. Brezovice i Jastrebarskog i odbacila ih prema s. Zdenčini.

26. 3. 1945 Udarna brigada -Franjo Ogulinac Seljo- 34. udarne divizije JA napala delove ustaško-domobranske 2. pešadijske divizije i posle tročasovne borbe zauzela s. Zdenčinu (kod Jastrebarskog). Neprijatelj je imao 13 mrtvih, 10 ranjenih i 25 zarobljenih, a udarna brigada -Franjo Ogulinac Seljo- 4 mrtva, 2 nestala i 29 ranjenih. Zaplenjeno je: minobacač sa 198 mina, 4 mitraljeza, 2 p. mitraljeza, 34 puške i 30.800 metaka.

4. 5. 1945 Žumberačka brigada i udarna brigada -Franjo Ogulinac Seljo- 34. udarne divizije JA, posle jednočasovne ali žestoke borbe, odbacile delove ustaško-domobranske 13. pešadijske divizije prema Karlovcu i oslobodile s. Ozalj.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Karlovac 2. pješačka divizija (NDH) Jastrebarsko Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 4. korpus NOVJ (1. hrvatski) Diverzije u oslobodilačkom ratu Intendantura u ratu 2. diverzantski odred NOVH Samobor Politički komesari u NOR-u Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Hrvatsko domobranstvo Zagreb Završne operacije u Jugoslaviji Ozalj Karlovačka udarna brigada 16. omladinska udarna brigada Joža Vlahović Borbe u Hrvatskoj 1944. Sisak Borbe u Hrvatskoj 1945. Žumberačka brigada 1. kozačka divizija Vermahta Omladina u ratu 20. ustaška brigada 34. hrvatska divizija NOVJ 8. kordunaška divizija NOVJ Narodni heroji Jugoslavije