🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Brod na Kupi u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 13 hronoloških zapisa, 8 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

19. 4. 1942 U rejonu Broda na Kupi održan sastanak između predstavnika Štaba Primorskogoranskog NOP odreda- i Štaba 3. grupe NOP odreda Slovenije radi pripreme plana za vođenje zajedničkih akcija i za mobilizaciju novih boraca.

30. 4. 1942 Jedinice 2. bataljona Notranjskog NOP odreda otpočele akciju za oslobođenje Kočevskog. Jedna patrola tog bataljona oslobodila Brod na Kupi.

1. 5. 1942 Jedinice 3. bataljona Primorsko-goranskog NOP odreda, u sadejstvu sa 2. bataljonom Notranjskog NOP odreda, zauzele s. Brod na Kupi (kod Ogulina).

23. 5. 1942 Delovi 3. bataljona Primorsko-goranskog NOP odreda, sa slovenačkim partizanima, izvršili neuspeo napad na italijansku posadu u Brodu na Kupi.

12. 6. 1942 Drugi bataljon Notranjskog NOP odreda -Ljubo Šercer- s jednom grupom Hrvatskih partizana, napao utvrđenu posadu u s. Osilnici (kod Broda na Kupi), ali se morao povući zbog pristizanja jačih neprijateljskih pojačanja.

29. 9. 1942 Između Delnica i Broda na Kupi jedinice 2. primorsko-goranskog NOP odreda napale iz zasede italijansku kolonu i nanele joj gubitke od oko 150 mrtvih i ranjenih. Zaplenjeno je 50 pušaka, 5 p. mitraljeza, oko 4000 metaka i 60 bombi.

2. 10. 1942 Na mestu zvanom Natkrivac (kod Delnica) tri bataljona 2. primorsko-goranskog NOP odreda napala 3. bataljon 122. pešadijskog puka italijanske divizije -Mačerata- koji se kretao od Delnica ka Brodu na Kupi. Poginula su 72 a ranjeno je oko 100 neprijateljskih vojnika. Zaplenjeno je 5 p. mitraljeza i 50 pušaka.

17. 10. 1943 Naredbom Štaba 7. korpusa NOVJ, u cilju objedinjavanja dejstva i uspešnije odbrane jedinica na sektoru Brod na Kupi - Stari Trg - Kočevje, formiran Operativni štab. Pod njegovu su komandu stavljene 2. slovenačka NOU brigada -Ljubo Šercer-, 9. slovenačka NO brigada, 14. slovenačka (železničarska) NO brigada, četa Komande mesta Kočevje i baterija haubica 149 mm.

17. 10. 1943 Prethodnički delovi nemačke 71. pešadijske divizije, nastupajući iz Delnica, zauzeli Brod na Kupi.

21. 10. 1943 Crni Lug - s. Kuželj - s. Skrad, izbio u Gerovo i Brod na Kupi, a odatle produžio nastupanje ka Kočevju.

24. 10. 1943 Jake snage nemačke 71. pešadijske divizije, podržane tenkovima, nastupajući iz Gerova i Broda na Kupi, posle višednevnih borbi protiv 14. slovenačke (železničarske) i 9. slovenačke brigade 18. divizije NOVJ, zauzele Kočevje.

27. 10. 1943 Kod s. Kočevske Reke, s. Koča i s. Mlake 9. slovenačka NO brigada vodila višečasovnu borbu protiv nemačke motorizovane kolone koja se probila iz Broda na Kupi. Brigada se zatim, zbog nadmoćnosti neprijatelja, povukla ka pl. Travnoj gori i s. Gotenici (blizu Kočevja).

28. 4. 1945 Po naređenju Štaba 4. armije JA, jedinice 15. i 18. divizije JA koncentrisane na liniji Brod na Kupi - s. Kuželj - s. Osilnica - s. Čabar radi obezbeđenja desnog boka jedinica 4. armije JA koje su lomile otpor nemačkih snaga kod Rijeke.

Fotografije

Povezane odrednice

Zasede u oslobodilačkom ratu Borbe u Sloveniji 1945. 4. (kasnije 2.) slovenska udarna brigada Ljubo Šercer Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Rijeka 1. slovenska artiljerijska brigada (kasnije 1. artiljerijska brigada 7. korpusa) Mobilizacija u oslobodilačkom ratu 20. dalmatinska divizija NOVJ Kočevje Završne operacije u Jugoslaviji 18. slovenska divizija NOVJ 7. slovenski korpus NOVJ Notranjski partizanski odred Delnice Glavni štab Hrvatske Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 71. pešadijska divizija Borbe u Hrvatskoj 1942. Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu 14. slovenska brigada (železničarska) Borbe u Sloveniji 1942. Italija u drugom svetskom ratu Primorsko-goranski partizanski odred Ilirska Bistrica 153. pešadijska divizija Macerata Hrvatsko domobranstvo Gospić 9. slovenska brigada Borbe u Sloveniji 1943. Ogulin 2. primorsko-goranski partizanski odred