🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Brodarevo u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 12 hronoloških zapisa, 33 dokumenata i 2 fotografija.

Događaji

0. 9. 1943 Četničke snage Istočnog fronta (Crne Gore) ubrzo posle kapitulacije Italije posele Bijelo Polje, Prijepolje, Brodarevo, Rudo i Novu Varoš.

7. 12. 1943 Delovi nemačke 1, brdske divizije iz Brodareva iznenada napali i odbacili Bjelopoljski partizanski bataljon i zauzeli Bijelo Polje.

31. 1. 1944 U s. Komaranima (kod Brodareva) jedan bataljon 3. proleterske (sandžačke) udarne brigade 37. udarne divizije NOVJ napao na oko 300-350 četnika i muslimanskih milicionera i posle sedmočasovne borbe razbio ih i proterao ka Brodarevu. Neprijatelj je imao 42 mrtva i više ranjenih.

11. 4. 1944 Nemačke i četničke snage i pripadnici muslimanske milicije (oko 5000 vojnika), uz podršku avijacije, preduzeli ofanzivna dejstva glavnim snagama od Brodareva ka Bijelom Polju i s. Lekovini (kod Sahovića) a delom snaga iz Pljevalja ka s. Đurđevića Tari protiv jedinica 37. udarne divizije NOVJ koje su zatvarale te pravce. Cilj neprijatelja je bio: ovladati dolinom Lima, zauzeti Kolašin i spojiti se sa snagama koje će napadati iz Podgorice (sada: Titograd), razdvojiti 2. udarni korpus NOVJ i njegove jedinice nabaciti na masiv pl. Sinjajevine i pl. Durmitora.

28. 4. 1944 Jedinice 5. crnogorske brigade 3. udarne divizije i 8. crnogorske udarne brigade 37, udarne divizije NOVJ zauzele Bijelo Polje i odbacile nemačke i četničke snage prema Sjenici i Brodarevu.

2. 5. 1944 Jedinice 5. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije i 8. crnogorske udarne brigade 37. udarne divizije NOVJ zauzele Brodarevo, a neprijatelja odbacile na desnu obalu r. Lima. Ujutru su se povukle iz Brođareva, jer su iz Prijepolja intervenisale nemačke jedinice s tenkovima.

5. 5. 1944 Jedinice 5. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije i 8. crnogorske udarne brigade 37. udarne divizije NOVJ ponovo na juriš zauzele Brodarevo koje je branilo oko 100 nemačkih vojnika i oko 300 pripadnika nemačke legije -Krempler-. Zaplenjeno je: 1 tenk, 2 oklopna automobila, 1 kamion, 2 mitraljeza, 2 p. mitraljeza, 1 minobacač, 1 top i dosta druge opreme. Jedinice 5. brigade su imale 3 poginula i 8 ranjenih boraca.

21. 5. 1944 Kod Brodareva, posle dvomesečnih borbi i boravka u Srbiji, 2. proleterska udarna i 5. udarna divizija NOVJ prešle na levu obalu r. Lima i izbile na oslobođenu teritoriju Sandžaka.

22. 5. 1944 U Bijelom Polju Štab 2. udarnog korpusa NOVJ održao savetovanje sa štabovima 2, 3. i 5. divizije NO.VJ. Jedinicama je određen raspored: 37. udarnoj diviziji rejon Pljevlja-Prijepolje-Priboj; 5. udarnoj diviziji rejon Brodarevo-Pljevlja; 3. udarnoj diviziji rejon Prijepolje-Sjenica, a njena 9. udarna brigada ostala je na odseku prema Podgorici (sada: Titograd); 2. proleterskoj udarnoj diviziji rejon Andrijevica - Berane (sada: Ivangrad) - Rožaje.

11. 6. 1944 U rejonu s. Gračanice (na putu Prijepolje-Brodarevo) 3. bataljon 8. crnogorske udarne brigade 37. udarne divizije NOVJ, s manjim delovima 5. udarne divizije NOVJ, napao grupu nemačkih vojnika i naneo joj gubitke od 10 mrtvih i više ranjenih, uništio 2 kamiona, 1 automobil, 1 motocikl, 13 gumenih čamaca i zaplenio veću količinu vojničke opreme i municije.

9. 9. 1944 Peta proleterska (crnogorska) udarna brigada 3. udarne divizije NOVJ napala Bijelo Polje, u kome se nalazilo oko 300 pripadnika muslimanske milicije, 60 četnika i nešto nemačkih vojnika. Posle kraće borbe neprijatelj je odbačen preko r. Lima i ka Brodarevu a grad je oslobođen. Neprijatelj je imao 4 mrtva; zaplenjena su 3 minobacača i druga ratna oprema. Brigada nije imala gubitaka.

4. 1. 1945 Sedma crnogorska omladinska brigada -Budo Tomović- 3. udarne divizije NOVJ oslobodila Bijelo Polje. Nemačke snage su pod borbom odstupile prema s. Brodarevu i Prijepolju.

Dokumenti

Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 2 maj 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija - Dalmacija o napadu Narodnooslobodilačke vojske na uporište Javorak i ulasku njemačkih jedinica u Brodarevo

Naređenje Štaba Prve proleterske brigade od 13 maja 1943 god. potčinjenim jedinicama o zaposjedanju položaja na komunikaciji Bijelo Polje, Brodarevo

Obavještenje komandanta Prve proleterske divizije od 16 maja 1943 god. Štabu Druge proleterske divizije o napadu neprijatelja na liniji Brodarevo - Ribarevina

Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 7 avgust 1943 god. Komandi Druge armije o dolasku 118 njemačke divizije u Brodarevo

Izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 9 novembra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o borbama protiv Bugara kod JBubiša i protiv muslimanske milicije i napadu kod Brodareva i Miloševog Dola

Izveštaj načelnika Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 16 novembra 1943 god. Štabu korpusa o borbama jedinica Druge proleterske divizije protiv Nemaca kod Prijepolja i protiv muslimanske milicije kod Brodareva

Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 18 novembra 1943 god. štabovima brigada za posedanje položaja na levoj obali Lima od Brodareva do Prijepolja

Izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 22 novembra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o rezultatima izviđanja nemačkih snaga na pravcu Prijepolje - Sjenica i o borbama kod Brodareva

Izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 26 novembra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o situaciji na sektoru Brodarevo - Prijepolje

Izvještaj štaba Četvrte proleterske brigade od 28 novembra 1943 god. štabu Treće udarne divizije NOVJ o rasporedu bataljona na sektoru Bijelo Polje, Brodarevo, Berane, Andrijevica i situaciji u ovim srezovima

Naređenje Štaba Treće sandžačke brigade Druge proleterske divizije od 4 decembra 1943 god. štabovima bataljona za napad na Nemce kod Brodareva i proterivanje preko Lima

Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 4 decembra 1943 god. Štabu Treće sandžačke brigade da zaustavi nadiranje Nemaca na pravcu Brodarevo - Crni Vrh - Kamena Gora

Izveštaj Štaba Treće sandžačke brigade Druge proleterske divizije od 5 decembra 1943 god. Štabu divizije o napadu na Nemce kod Brodareva i o rasporedu svojih snaga posle borbe

Obavještenje Štaba 3. udarne divizije od 11. decembra 1943. Štabu Udarne grupe bataljona o gubitku Prijepolja, Pljevalja i Brodareva i o situaciji u Crnoj Gori i Hercegovini

Izveštaj Štaba Treće sandžačke brigade Trideset sedme NOU divizije od 15 marta 1944 god. Štabu divizije o borbi protiv Nemaca, četnika i muslimanske milicije kod Brodareva

Izvještaj Štaba Trideset sedme udarne divizije od 15 marta 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o formiranju Divizije i borbama brigada oko Pljevalja i Brodareva

Izvještaj Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 30 marta 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o borbama Trideset sedme divizije na sektoru Pljevlja - Prijepolje - Brodarevo

Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 7 aprila 1944 god. Štabu Osme crnogorske brigade za posedanje položaja na levoj obali Lima od Berana do Brodareva i odbranu slobodne teritorije u Sandžaku

Izvještaj Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 13 aprila 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o napadu Nijemaca i četnika od Brodareva u pravcu Bijelog Polja i Šahovića

Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 25 aprila 1944 god. štabovima brigada za gonjenje razbijenih neprijateljskih snaga u pravcu Bijelog Polja, Brodareva i Pljevalja

Izvještaj Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 29 aprila 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o razbijanju muslimansko-njemačke kolone na sektoru Bijelo Polje - Brodarevo

Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 29 aprila 1944 god. Petoj i Sedmoj crnogorskoj NOU brigadi za zauzimanje Brodareva i Berana

Zapovest Štaba Trideset sedme NOU divizije od 2 maja 1944 god. štabovima brigada za napad na Brodarevo i u pravcu Prijepolja

Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 5 maja 1944 god. štabovima Treće sandžačke, Pete i Osme crnogorske brigade da spreče intervenciju neprijatelja od Prijepolja prema Brodarevu

Naređenje Štaba 8. crnogorske NOU brigade od 9. maja 1944. štabovima bataljona za posjedanje novih položaja i zatvaranje pravaca Prijepolje - Brodarevo i Kamena gora - Brodarevo

Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 6 juna 1944 god. Štabu Treće udarne divizije za zatvaranje pravca Prijepolje - Brodarevo - Bijelo Polje

Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 6 juna 1944 god. štabovima brigada za zatvaranje pravca Prijepolje - Brodarevo - Bijelo Polje i Sjenica - Bihor - Bijelo Polje

Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 11 juna 1944 god. Štabu Drugsg bataljona Pete crnogorske NOU brigade za prebacivanje na pravac Brodareva

Naređenje Štaba 5. crnogorske NOU brigade od 14. juna 1944. štabovima bataljona za napad na neprijatelja na sektoru Brodarevo - Bukovik - Zečja glava - Orlić

Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 8 jula 1944 god. štabovima brigada za smenu jedinica Pete NOU divizije i zatvaranje pravaca ka slobodnoj teritoriji sa linije: Brodarevo - Prijepolje - Pljevlja

Obavještenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 6 decembra 1944 god. Štabu Sedme crnogorske Omladinske brigade Budo Tomović o situaciji oko Mateševa i na sektoru Jasen - Brodarevo

Zapovest Štaba Dvadeset druge NO divizije od 19 decembra 1944 god. štabovima brigada za napad na neprijatelja na liniji Brodarevo - Bijelo Polje

Naređenje Štaba Dvadeset druge NO divizije od 23 decembra 1944 god. Desetoj srpskoj brigadi da ostane na prostoru Brodarevo - Bijelo Polje, a Osmoj i Dvanaestoj srpskoj brigadi da izvrše pokret prema Kosovskoj Mitrovici i Raškoj

Fotografije

Povezane odrednice

Borbe u Srbiji 1943. Podgorica 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada Pljevlja Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Koča Popović Italija u drugom svetskom ratu 29. hercegovačka divizija NOVJ Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Druga neprijateljska ofanziva Avijacija u oslobodilačkom ratu Borbe u Crnoj Gori 1944. Borbe u Dalmaciji 1943. Nova Varoš 37. sandžačka divizija NOVJ Sjenica 369. legionarska divizija (vražja) Berane 3. udarna divizija NOVJ Antiosovinska ofanziva JVuO 1943. 5. proterska (crnogorska) udarna brigada 8. crnogorska udarna brigada 5. krajiška udarna divizija NOVJ Četnici u drugom svetskom ratu 12. srpska brigada Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Kolašin Saradnja četnika sa okupatorom 22. srpska divizija NOVJ 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada Priboj 2. udarni korpus NOVJ Borbe u Crnoj Gori 1943. 25. srpska divizija NOVJ Operacija Kugelblitz Rožaje 10. srpska brigada (7. južnomoravska) Prijepolje 1. proleterska udarna brigada Kapitulacija Italije Borbe u Srbiji 1944. Bijelo Polje Luftwaffe u Jugoslaviji 1. brdska divizija Vermahta 7. crnogorska omladinska brigada Budo Tomović Omladina u ratu 1. proleterska divizija NOVJ Operacija Schwarz Andrijevica 2. proleterska divizija NOVJ Vrhovni štab NOVJ 6. italijanski armijski korpus