🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Budva u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 12 hronoloških zapisa, 5 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

10. 7. 1941 U Cetinju održan sastanak MK KPJ za srez cetinjski, na kome je instruktor PK preneo direktivu za otpočinjanje gerilskih akcija protiv okupatora, koje kasnije treba da prerastu u masovnu borbu i oružani ustanak. Akcije je trebalo otpočeti što pre (ali ne pre 13. jula). Zatim su postavljeni konkretni zadaci: da gerilski odredi u njeguškoj opštini likvidiraju žand. st. u Njegušima i na Lovćenu; da gerilski odredi katunske nahije likvidiraju italijansku posadu na Čevu, a gerilski odredi iz Konaka dejstvuju na komunikacije Cetinje-Budva i Rijeka Crnojevića - Cetinje.

13. 7. 1941 Kod s. Lapčića (blizu Budve) ustanici iz Sr. Maina vodili borbu protiv manje italijanske motorizovane kolone i naneli joj gubitke.

18. 7. 1941 U rejonu s. Brajića (na komunikaciji Budva-Cetinje), gerilski odredi iz šireg rejona Brajića iz zasede napali motorizovanu kolonu (jačine 20 kamiona, 6 tenkova, 7 motocikla i 1 putnički automobil) i posle višečasovne borbe naneli joj gubitke - po sopstvenom priznanju - od 220 izbačenih iz stroja vojnika i oficira. Zaplenili 2 mitraljeza, 3 p. mitraljeza, veći broj pušaka, 15 kamiona, 7 motocikla i uništili 1 tenk. Gerilci su imali 2 mrtva i 7 ranjenih.

16. 12. 1941 Na mestu zvanom Grab bataljon -13. juli- Lovćenskog NOP odreda porušio put Cetinje-Budva i pokidao tt veze.

0. 1. 1942 Južno od Budve iskrcala se iz podmornice englesko-jugoslovenska misija koju su sačinjavali dva Engleza (major Terens Aterton i podoficir radio-telegrafist) i jedan Jugosloven (avijatičarski poručnik bivše jugoslovenske vojske Nedeljković). Misiju su jedinice Lovćenskog NOP odreda prihvatile i dopratile do GŠ NOP odreda za Crnu Goru i Boku, koji se tada nalazio u s. Gostilju (kod Titograda). [Ta misija je 19. marte 1942. stigla u Foču, u VŠ NOP i DV Jugoslavije. Odatle je 15/16. aprila odbegla četnicima Draže Mihailovića, a ovi su je pobili da bi je opljačkali.]

1. 2. 1942 Jedinice bataljona -13. juli- Lovćenskog NOP odreda zaustavile autobus koji saobraća između Cetinja i Budve i zarobile jednog višeg italijanskog oficira, dva podoficira, tri vojnika i jednog četnika.

6. 2. 1942 Bataljon italijanskih vojnika iz Budve, uz pođrSku artilieriie sa brda Babac, napao Štab i delove Primorskog bataljona Lovćenskog NOP odreda u s. Kuljačama i manastiru Duljevu (kod Budve). Posle kraće oštre borbe neprijatelj je odbačen.

8. 2. 1942 Iz Budve italijanski vojnici jakom artiljerijskom vatrom tukli s. Kuljače i s. Manastir Duljevo, gde su se nalazile jedinice Lovćenskog NOP odreda. Tom prilikom je porušeno i zapaljeno nekoliko kuća i naneta znatna materijalna šteta.

25. 1. 1944 Kod s. Duba (na komunikaciji Kotor-Budva) grupa partizana napala i zapalila nemački vojni kamion. Poginula 2 i ranjena 2 nemačka vojnika.

10. 2. 1944 U rejonu s. Prijevora (na komunikaciji Budva-Kotor) grupa partizana iz zasede napala i uništila kamion i ubila 2 nemačka vojnika.

21. 11. 1944 Jedinice 2. proleterske (dalmatinske) udarne brigade i delovi i. bokeljske udarne brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ oslobodile Perast, Tivat i Kotor. Neprijatelj se pod borbom povukao ka Budvi i Baru.

22. 11. 1944 Jedinice 1. bokeljske udarne brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ oslobodile Budvu, a zatim gonile delove nemačke 181. pešadijske divizije koji su pod borbom odstupali prema Baru.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Četnici u drugom svetskom ratu 1. bokeljska udarna brigada Ustanak u Hrvatskoj 1941. Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Foča Britanska pomoć četnicima Italija u drugom svetskom ratu Zasede u oslobodilačkom ratu Ustanak u Dalmaciji 1941. Komski partizanski odred Borbe u Crnoj Gori 1944. Lovćenski partizanski odred Diverzije u oslobodilačkom ratu Dragoljub Draža Mihailović Pljačka u ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Borbe u Crnoj Gori 1942. Saradnja četnika sa okupatorom Terence Atherton Avijacija u oslobodilačkom ratu Bar 181. pešadijska divizija Kotor Borbe u Dalmaciji 1942. Cetinje 48. pešadijska divizija Taro Ustanak u Crnoj Gori 1941. 151. pešadijska divizija Perugia 2. udarni korpus NOVJ Tivat Italijanski zločini u Jugoslaviji Britanija i Jugoslavija Borbe za Istočnu Bosnu 1942.