🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Čazma u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 17 hronoloških zapisa, 86 dokumenata i 3 fotografija.

Događaji

26. 1. 1942 Kod Podgarića (blizu Čazme) 3. četa Slavonskog partizanskog bataljona odbila napad ustaša i domobrana i prinudila ih na povlačenje.

16. 10. 1942 U šumi Garjevici (kod Čazme) ustaško-domobranske i nemačke jedinice napale Moslavački NOP odred, koji se u toku noći izvukao u pravcu Bilo-gore, bez većih gubitaka...

1. 11. 1942 Kod s. Sovara (blizu Čazme) jedinice 1. bataljona Moslavačkog NOP odreda napale domobrane iz Čazme razbile ih i odbacile u polazni garnizon.

25. 2. 1943 Sela Šimljanik, Prokop i Oštri Zid (kod Čazme) popalili delovi nemačke 187. rezervne divizije; sem toga, u s. Oštrom Zidu pobili oko 40 ljudi.

2. 9. 1943 U Čazmi Moslavački NOP odred napao i zarobio 140 domobrana, 7 podoficira i 6 oficira 2. bataljona domobranskog 2. pešadijskog puka, dok se nemačka posada održala jakim otporom. Odred je imao 2 mrtva i 1 ranjenih.

29. 11. 1943 Čazmu zauzeli 2. brigada (moslavačka) 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske i Moslavački NOP odred posle 20-časovno borbe protiv 1. bataljona domobranskog 5. brdskog puka, 220 nemačkih vojnika i 30 žandarma. Jedinice 28 divizije NOVJ uspešno su odbijale napade jakih nemačko-ustaških snaga koje su prodirale iz Bjelovara i Ivanić-Grada. Neprijatelj je imao oko 700 mrtvih i ranjenih i 235 zarobljenih, a jedinice NOVJ 40 mrtvih, 132 ranjena i 18 nestalih.

10. 12. 1943 U blizini s. Štefanje (kod Čazme) jedinice 2. brigade (moslavačke) 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske sačekale u zasedi i razbile defove 3. bataljona domobranskog 2. pešadijskog puka i grupu nemačkih vojnika iz Narte. Zarobljena su 33 domobrana i 3 oficira, poginulo je 15 i ranjeno 5 domobrana i nemačkih vojnika. Brigada je imala 3 mrtva i 2 ranjena.

29. 2. 1944 Kod s. Srpske Kapele (blizu Čazme) delovi 1. bataljona 1. brigade 33, divizije NOVJ napali iz zasede nemačku kolonu jačine 200 vojnika, te oko 30 vojnika izbacili iz stroja.

10. 3. 1944 U s. Srpskoj Kapeli (kod Čazme) 9 nemačkih aviona bombardovali 2. brigadu 33. divizije NOVJ na položajima i naneli joj gubitke od 12 mrtvih i 13 ranjenih boraca.

18. 3. 1944 Kod s. Bršljanice i s. Rogoza (blizu Čazme) jedinice 1. brigade 33. divizije NOVJ napale delove domobranske 1. brdske brigade iz Kutine, Garešnice i s. Poljane i posle kraće borbe odbacile ih u polazne garnizone.

4. 4. 1944 Iz s. Lupoglava (kod Zagreba) oko 600 vojnika iz sastava nemačke 1. kozačke konjičke divizije napalo 1. brigadu 33. divizije NOVJ u Čazmi. Posle jednodnevne borbe neprijatelj se povukao u pravcu s. Čazmanske Dereze, uz gubitke od preko 50 mrtvih i ranjenih.

8. 9. 1944 U Čazmi, na prvoj konferenciji NOF-a za zagrebačku oblast, izabran je Oblasni odbor NOF-a.

0. 11. 1944 U Čazmi otvoren Dom kulture.

26. 11. 1944 U Čazmi održana izložba ručnih radova žena moslavačkog okruga.

3. 12. 1944 Kod s. Cugovca (blizu Čazme) dve čete ustaša i domobrana iz s. Gradeča napale na delove 32. divizije NOVJ. Neprijatelj je razbijen i odbačen u polazni garnizon.

28. 3. 1945 Kod s. Palančana (na putu Čazma - Ivanić-Grad) 1. brigada 33. divizije JA razbila kolonu iz sastava domobranske 1. pešadijske divizije, nanevši joj gubitke od 120 mrtvih i velikog broja ranjenih. Prva brigada 33. divizije JA je imala 4 mrtva i 14 ranjenih. Zaplenjeno je: 3 minobacača, 7 p. mitraljeza, preko 100 pušaka i mnogo druge opreme.

5. 5. 1945 Jedinice 6. proleterske divizije -Nikola Tesla- i 1. proleterske udarne divizije JA, posle dvodnevnih žestokih borbi, oslobodile Čazmu i produžile gonjenje nemačkih i ustaško-domobranskih snaga prema Zagrebu.

Dokumenti

Obračun i specifikacija primitaka i izdataka članarina Mjesnog komiteta KPH Zagreb i Okružnih komiteta KPH Osijek i Čazma (Ivanić-Grada), te priloga od štampe, partijskih i izvanrednih prihoda kao i Narodne pomoći za svibanj 1941. godine

Obračun i specifikacija primitaka i izdataka članarina Mjesnog komiteta KPH Zagreb i Okružnog komiteta KPH Čazma, Ivanić-Grad, te priloga od štampe, partijskih i izvanrednih prihoda kao i Narodne pomoći za kolovoz 1941. godine

Iz izvještaja Kotarske oblasti Čazma Župskoj redarstvenoj oblasti Bjelovar o općoj političkoj situaciji na području kotarske oblasti u drugoj polovici prosinca 1941. godine

Iz izvještaja Josipa Bačića Državnom izvještajnom i promičbenom uredu Zagreb o neprijavljenim radio-prijemnicima u Dubravi, kotar Čazma, koji omogućuju slušanje stranih radio-stanica

Izvještaj štaba Druge operativne zone od 22 srpnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o stanju i akcijama naših snaga u okolini Čazme, na Kalniku, Moslavini i Bilo Gori

Izvještaj štaba Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o stanju i akcijama naših snaga u okolini Čazme, na Kalniku, Moslavini i Bilogori

Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Čazma Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o organizacijskom stanju i radu organizacija KPH, SKOJ-a, AFŽ, i NOO

Iz pisma Dušana Čalića Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o radu organizacija KPH na području okruga Čazma i Bjelovar

Izvještaj Moslavačkog NOP odreda od 18 listopada 1942 god. o napadu na Čazmu i o drugim manjim akcijama

Izvještaj Štaba Moslavačkoga NOP odreda upućenog Štabu Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske ? napadu na Čazmu i ? drugim manjim akcijama Odreda

Pismo Okružnoga komiteta KPH Čazma Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o prekinutim vezama s Moslavačko-sisačkim NOP odredom

Zapisnik sa sjednice Okružnoga komiteta KPH Čazma upućen Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o stanju organizacije KPH na okrugu

Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Čazma Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu ? brojnom stanju članova KPH na području Okružnoga komiteta te ? prikupljenoj partijskoj članarini i prilozima narodnooslobodilačkog fonda

Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Čazma Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o političkoj situaciji i organizacijskom stanju te radu organizacije KPH, SKOJ-a, NOO i AFŽ na području okruga

Izvještaj Župske redarstvene oblasti u Bjelovaru od 23 prosinca 1342 god. o akcijama na području kotara Čazma, Grubišno Polje, Koprivnica i Bjelovar

Zaključci Okružnoga komiteta KPH Čazma upućeni Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu doneseni na sastanku Biroa Okružnoga komiteta u vezi s budućim zadacima

Obavijest Okružnoga komiteta KPH Čazma Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o savjetovanju okružnih komiteta u Slavoniji te o organiziranju partijskog savjetovanja za okrug Čazmu

Pismo Vinka Jeđuta, sekretara Okružnoga komiteta KPH Čazma, Pavlu Lončaru, sekretaru Okružnoga komiteta KPH Zagreb, u kojemu ga obavještava o kretanju Kalničkoga NOP odreda i o drugim novostima

Obavijest Marka Belinića, komesara Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske, Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o partizanskim akcijama kod Samobora, Pleterja i Metlike i o zadacima okružnih komiteta KPH Varaždin i Čazma prema Kalničkome i Moslavačkome NOP odredu

Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Čazma Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o političkoj situaciji u okrugu i organizacijskom stanju i radu partijskih i skojevskih te ostalih masovnih antifašističkih organizacija

Izvještaj Okružnog komiteta SKOJ-a Čazma Pokrajinskome komitetu SKOJ-a za Hrvatsku, o političkoj situaciji u okrugu te o radu i organizacijskom stanju Okružnoga i kotarskih komiteta SKOJ-a i USAOJ

Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Čazma Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o političkoj situaciji u okrugu, organizacijskom stanju i radu Partije, SKOJ-a, NOO, AFŽ i USAOH-a

Izvještaj Velike župe Bilogora Ministarstvu unutarnjih poslova NDH o aktivnosti partizana na području Kotarske oblasti Čazma i nemogućnosti da ih se suzbije postojećim oružanim snagama

Izvještaj Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 3 srpnja 1943 god. o pokretima jedinica NOV i PO Hrvatske na području Gline i Čazme i o završetku ustaško-domobranske akcije Ciryll

Izvještaj Zapovjedništva Prvoga domobranskog zbora Glavnome stožeru oružanih snaga NDH o pokretima jedinica NOV i PO Hrvatske na području Gline i Čazme i o završetku ustaško-domobranske akcije »Ciryll«

Izvještaj Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Centralnome komitetu KP Hrvatske o datumu održavanja savjetovanja pri Okružnome komitetu KPH Čazma, vezama s domobranskim oficirima, situaciji u talijanskoj vojsci, hapšenjima među studentskom omladinom, aktivnosti Intelligence Service u Zagrebu, hapšenju Vere Solar te o drugim pitanjima

Pozdravni telegram s osnivačke konferencije Okružnoga odbora AFŽ Čazma vrhovnom komandantu Josipu Brozu Titu

Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Varaždin Centralnome komitetu KP Hrvatske u kojem iznose razlog njihova neprisustvovanja savjetovanju održanom 20. srpnja 1943. godine na teritoriju Okružnoga komiteta KPH Čazma, te izvještavaju o održanom partijskom savjetovanju članova Partije Kalničkoga NOP odreda i vojnim akcijama na divizion u Jalkovcu te kaznionicu u Lepoglavi

Izvještaj Velike župe Bilo-gora Ministarstvu unutarnjih poslova NDH o aktivnosti partizana na području Čazme i Bjelovara, te hapšenju simpatizera narodnooslobodilačkog pokreta u selu Vrtlinska kraj Čazme

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 6 rujna 1943 god. o borbi kod Čazme i zvjerstvima četnika u selima Stari i Novi Lazi i selu Dobra

Izvještaj Štaba Moslavačkog NOP odreda od 17 rujna 1943 god. Štabu Druge operativne zone o napadu na Čazmu i Hercegovac

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 10 listopada 1943 god. o napadu Moslavačke NO brigade na Čazmu i prodoru njemačkih jedinica u Gospić

Pismo Okružnoga komiteta KPH Čazma Okružnome komitetu KPH Zagreb u kojemu traže da osiguraju kanale za prebacivanje hrane i ratnog plijena za Intendanturu Glavnoga štaba NOV i PO Hrvatske

Izvještaj Okružnoga odbora USAOH-a Čazma Glavnome odboru USAOH-a o političkoj situaciji i raspoloženju naroda prema NOB, organizacijskom stanju i kulturno-prosvjetnom radu organizacija USAOH-a

Izvještaj Okružnoga komiteta SKOJ-a Čazma Pokrajinskom komitetu SKOJ-a za Hrvatsku o političkoj situaciji, organizacijskom i brojnom stanju omladinskih organizacija

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 27 listopada 1943 god. o napadu Moslavačke NO brigade na Čazmu i borbama na području Gospića, Imotskog i Pelješca

Dopis Velike župe Bilogora Ministarstvu unutarnjih poslova NDH u kojemu se javlja da Okružni NOO Čazma imenuje učitelje na njihovu području

Naređenje Štaba Druge operativne zone podređenim jedinicama da se pripreme za napad na Čazmu i Đurđevac

Izvještaj Dragutina Sailia, člana Centralnoga Komiteta KP Hrvatske Centralnom komitetu o političkom stanju na području kotara Sisak, Kutina, Garešnica i Čazma, izvještaju Lepe Perović o radu NOO u Zagrebu te o oslobođenju Koprivnice

Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Čazma Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast o političkoj situaciji, radu i organizacijskom stanju za listopad i studeni 1943. godine

Izvještaj Okružnoga NOO Čazma ZAVNOH-u o organizacijskom stanju i radu pojedinih odjela

Pismo Štaba Druge operativne zone od 30 studenog 1943 god. štabovima NOU brigade Braće Radića i Kalničkog NOP odreda o rezultatima napada na Čazmu i mjerama koje treba preduzeti u vezi pretstojeće neprijateljske ofanzive

Izvještaj Štaba Sedamnaeste NOU brigade od 30 studenog 1943 god. Štabu Dvadeset osme divizije o rezultatima borbi na liniji Čazma - Novoselec-Križ - Ivanić Grad

Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva od 30 studenog 1943 god. o napadima jedinica NOV i PO Hrvatske na Novo čiče, Pitomaču, Čazmu i Vrbovsko i borbama kod Zlatara i Gline

Izvještaj Župske redarstvene oblasti Bjelovar od 30 studenog 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Čazmu i Nartu

Pismo Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske štabovima NOU brigade Braće Radići i Kalničkoga NOP odreda o rezultatima napada na Čazmu i mjerama koje treba poduzeti u vezi s predstojećom neprijateljskom ofenzivom

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 2. prosinca 1943. god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Vel. Goricu, Čazmu i Vrbovsko

Iz dnevnoga izvještaja Operativnoga odjela Glavnoga stožera domobranstva NDH o akciji partizana na Veliku Goricu i Čazmu te diverziji na prugama

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 4. prosinca 1943. god. o borbama sa jedinicama NOV i PO Hrvatske oko Čazme, bombardovanju Splita i pljačci Nijemaca u okolici Petrinje

Izvještaj Štaba Moslavačkog NOP odreda od 6. prosinca 1943. god. Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o formiranju novih bataljona i o borbama na Čazmi i oko Narte

Izvještaj Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske Glavnome štabu NOV i PO Hrvatske o likvidaciji neprijateljskoga uporišta Čazma i planu budućeg rada

Izvještaj Okružnoga odbora USAOH-a Čazma Glavnome odboru USAOH-a o mobilizaciji, radu pročetničkih i haesesovačkih simpatizera te o organizacijskom stanju

Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Čazma Centralnome komitetu KP Hrvatske o raspačavanju obveznica Zajma narodnog oslobođenja na području Okružnoga NOO Moslavina

Izvještaj Okružnoga komiteta SKOJ-a Čazma Povjerenstvu PK SKOJ-a Hrvatske o političkoj situaciji, organizacijskom stanju i pretkongresnim pripremama

Izvještaj Okružnoga komiteta SKOJ-a Čazma Oblasnome komitetu SKOJ-a za zagrebačku oblast o političkoj situaciji u okrugu, organizacijskom stanju SKOJ-a i USAOH-a, o vojsci i Agitpropu.

Proglas s konferencije gospodarskih i tehničkih .stručnjaka održane u Čazmi 21. siječnja 1944. godine.

Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Čazma Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast o političkoj situaciji na okrugu i organizacijskom stanju partije, SKOJ-a USAOH-a, NOO, AFŽ za siječanj 1944. godine.

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 30 siječnja 1944 god. o prikupljanju jedinica NOV i PO Hrvatske na području Čazme, Voćina i Novog i o borbama kod Našica, Jastrebarskog, Perušića, Drežnice i Knina

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 31 siječnja 1944 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Sveti Ivan Zabno i borbama kod Čazme, Daruvara, Siska, Drežnice i Hvara

Iz dnevnog izvještaja Operativnoga odjela Glavnoga stožera domobranstva NDH o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Žabno i o borbama kod Čazme i Siska .

Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 20 februara 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske oko Varaždina, Čazme, Daruvara, Jastrebarskog i Šibenika

Zapisnik i referati sa savjetovanja partijskih organizacija sjeverne Hrvatske, koje je u organizaciji Povjerenstva CK KPH za sjevernu Hrvatsku održano u Čazmi od 17. do 19. veljače 1944. godine.

Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Čazma Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast o političkoj situaciji u okrugu, o radu i organizacijskom stanju partijske organizacije SKOJ-a, USAOH, NOO, AFZ, o vojsci, Agitpropu te zaključcima plenuma Okružnoga komiteta.

Okružnica Povjerenstva CK KPH za sjevernu Hrvatsku svim partijskim organizacijama o zaključcima partijskoga savjetovanja u Čazmi u vezi organizacijske strukture partijskih organizacija i zadacima partijskih organizacija u vezi s tim.

Izvještaj OK KPH Čazma Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast o održavanju partijskoga savjetovanja političkom stanju na terenu te kadrovskim promjenama u komitetima.

Dopis Povjerenstva CK KPH za sjevernu Hrvatsku Centralnome komitetu KP Hrvatske o kadrovskim promjenama u okružnim komitetima KP Čazma i Zagreb, o rezultatima istrage provedene nakon bitke kod Oborova, te o smještaju Čerkeske divizije na pruzi Zagreb - Sisak

Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Čazma Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast o političkoj situaciji u okrugu, o radu i organizacijskom stanju partijske organizacije, SKOJ-a, USAOH-a, NOO, AFŽ, vojsci, Agitpropu, te blagajnički izvještaj

Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Čazma Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast o snažnoj vojnoj i političkoj neprijateljskoj ofenzivi, organizacijskom stanju i radu partijske organizacije, narodne vlasti i omladinske organizacije te stanju u Moslavačkome NOP odredu

Izvještaj Okružnoga komiteta SKOJ-a Čazma Oblasnome komitetu SKOJ-a za zagrebačku oblast o poboljšanju političke situacije, međunacionalnim odnosima i radu na njihovu poboljšanju, organizacijskom stanju, kadrovskim promjenama te radu omladinske organizacije u Moslavačkome NOP odredu

Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Dubrava Okružnome komitetu KPH Čazma o političkoj situaciji, organizacijskom stanju te radu organizacije KP, SKOJ-a, AFŽ i vojno-pozadinskih organa

Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Čazma Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast o akcijama Dvadeset i osme divizije NOVJ na njihovu području, neprijateljskoj mobilizaciji i odnosu stanovništva prema njoj, namjeri da formiraju srpsku brigadu, načinu populariziranja odluka Trećega zasjedanja ZAVNOH-a, organizacijskom stanju, te radu vojno-pozadinskih ustanova

Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Čazma Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast o krahu neprijateljske mobilizacije, stanju u Češkom i Srpskom bataljonu, odlasku dobrovoljaca u jedinice NOV, načinu populariziranja odluka Trećeg zasjedanja ZAVNOH-a te o počecima osnivanja odbora JNOF

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 27. juna 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ kod Čazme, Bjelovara, Daruvara, Grubišnog Polja i Sinja

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 28. juna 1944. o napadu jedinica NOVJ na Čazmu i Krndiju i o borbama kod Bjelovara, Osijeka i Omiša

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 30. juna 1944. o dejstvima protiv jedinica NOV i POJ kod Čazme, Koprivnice, Đakova i Jastrebačkog

Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Dubrava Okružnome komitetu KPH Čazma o političkoj situaciji, organizacijskome stanju Partije, NOO, AFŽ i o stanju blagajne

Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Čazma Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast o politčkoj situaciji, teroru neprijatelja u Čazmi i okolnim mjestima, organizacijskome stanju i radu Partije, SKOJ-a, USAOH-a, NOO, JNOF, AFŽ, o vojsci i Agitpropu, s blagajničkim izvještajem i pregledom brojnoga i nacionalno-socijalnog stanja

Zapisnik Druge okružne konferencije USAOH-a Čazma na kojoj je uz razmatranje političke situacije i rada USAOH-a na okrugu izabran i Okružni odbor USAOH-a

Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Dubrava Okružnome komitetu KPH Čazma o političkoj situaciji, organizacijskome stanju i radu Partije, SKOJ-a, AFŽ, NOF, NOO te o vojsci

Bjelovar: Izvještaj Župske redarstvene oblasti Bjelovar Glavnome ravnateljstvu za javni red i sigurnost NDH o akcijama partizana u srpnju 1944. u kotarevima Bjelovar, Čazma i Garešnica

Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Čazma Centralnome komitetu KP Hrvatske o političkoj situaciji, mobilizaciji, žetvi, organizacijskom stanju partijske organizacije, radu omladinske organizacije, osnivanju odbora JNOF, radu NOO te stanju u Moslavačkome NOP odredu, Udarnome bataljonu IG NOP odreda, Srpskome bataljonu, Diverzantskome bataljonu i Komandi moslavačkog područja

Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Čazma Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast o osnivačkoj konferenciji NOF-a za Moslavinu

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 21. avgusta 1944. o napadu jedinica NOVJ na Hercegovac i Pitomaču i o borbama na području Čazme, Ogulina, u Lici i Dalmaciji

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 22. avgusta 1944. o dejstvima protiv jedinica NOVJ na području Čazme, Daruvara, Drniša i na otoku Hvaru

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 24. avgusta 1944. o borbama na području Ivanić-Grad - Kutina, Čazma - Daruvar, Cazin, Imotski, u Lici i na otoku Braču

Zapovest Štaba 1. armije JA od 24. aprila 1945. štabovima potčinjenih divizija za gonjenje neprijatelja ka Čazmi i Kutini

Fotografije

Povezane odrednice

2. moslavačka brigada Voćin Narodno oslobodilački odbori 17. slavonska udarna brigada 1. kozačka divizija Vermahta Intendantura u ratu Borbe u Lici 1944. Štampa u ratu Kutina Komunistička partija Hrvatske Grubišno Polje 32. zagorska divizija NOVJ Sinj Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Ni zrno žita okupatoru! SKOJ Moslavački partizanski odred USAOJ Borbe u Hrvatskoj 1944. 1. pješačka divizija (NDH) 28. slavonska divizija NOVJ Brač Hrvatsko domobranstvo Zarobljenici u ratu Diverzije u oslobodilačkom ratu Ivanić-Grad Samobor Petrinja AFŽ 33. hrvatska divizija NOVJ Avijacija u oslobodilačkom ratu Velika Gorica Varaždin Borbe u Slavoniji 1944. Lepa Perović Ustanak u Hrvatskoj 1941. Operacija Landsturm Josip Broz Tito 1. gorski zdrug (NDH) Borbe u Hrvatskoj 1945. Kalnički partizanski odred Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) Garešnica Pelješac Bjelovar ZAVNOH Zagreb Zasede u oslobodilačkom ratu Jastrebarsko Operacija Drežnica 6. lička proleterska divizija NOVJ Logor Lepoglava Osijek Žene u ratu Gospić 1. moslavačka brigada Ustanak u Slavoniji 1941. Završne operacije u Jugoslaviji USAOH Borbe u Hrvatskoj 1942. Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Hvar Glina Drniš Drežnica Četnici u drugom svetskom ratu Omladina u ratu Operacija Wechselbalg 187. rezervna divizija Sisak Daruvar Imotski Glavni štab Hrvatske Koprivnica Borbe u Hrvatskoj 1943.