🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Čehoslovačka brigada Jan Žiška

Za ovaj pojam je pronađeno 23 hronoloških zapisa, 25 dokumenata i 5 fotografija.

Događaji

26. 10. 1943 U s. Bučju (kod Pakraca), po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, od pripadnika čehoslovačke nacionalne manjine formirana Čehoslovačka NO brigada -Jan Žiška- 12. divizije NOVJ.

17. 12. 1943 Brodska NO brigada 12. divizije NOVJ, posle višečasovne borbe protiv nemačke žandarmerije, zauzela s. Gorjane (kod Đakova). Deo posade koji se probio iz sela sačekale su u zasedi i napale jedinice Čehoslovačke NO brigade -Jan Žiška-, 18. brigade 12. divizije NOVJ i Osječkog NOP odreda. Neprijatelj je imao 101 poginulog, a Brodska brigada 7 mrtvih i 23 ranjenih.

23. 12. 1943 U s. Sibinju (kod SI. Broda) jedinice Čehoslovačke NO brigade -Jan Žiška- 12. divizije NOVJ napale nemačku motorizovanu kolonu. U desetočasovnoj borbi poginulo je 33 i zarobljeno 9 neprijateljskih vojnika, a spaljeno 98 kamiona i 20 motocikla. Brigada je imala 2 mrtva i 15 ranjenih.

24. 12. 1943 U s. Gromačniku (kod SI. Broda) delovi Čehoslovačke NO brigade -Jan Žiška- 12. divizije NOVJ i Diljskog NOP odreda napali domobransku posadu kod skladišta municije, ali se, zbog jakog otpora iz bunkera, povukli uz gubitke od 6 mrtvih i 17 ranjenih. Neprijatelj je imao 9 ranjenih.

7. 2. 1944 Kod s. Ivanjskog Boka (blizu Kostajnice) Čehoslovaćka NO brigada -Jan Žiška- i delovi 1. udarne brigade -Vasilj Gaćeša- 7. udarne divizije NOVJ odbili napad ustaša, čelnika i nemačkih delova iz Sunje, Kostajnice i s. Saša i naneli im gubitke od 20 mrtvih i više ranjenih vojnika, dok su sami imali 7 mrtvih i 18 ranjenih boraca.

19. 4. 1944 Kod s. Duhova (blizu Daruvara) jedinice Čehoslovačke NO brigade -Jan Žiška- 6. korpusa NOVJ vodile dvočasovnu borbu protiv ustaško-nemačkih snaga jačine oko 700 vojnika, zatim se povukle.

9. 8. 1944 U s. Končanici (kod Daruvara), na poziv Štaba 12. divizije NOVJ, 6. četa 4. brdskog puka domobranske 4. brdske brigade predala se jedinicama Čehoslovačke NO brigade -Jan Žiška-. Plen: 6 puškomitraljeza, 8 automata, 40 pušaka, 2 minobacača sa 60 mina, 24.000 metaka i drugi ratni materijal.

12. 8. 1944 U s. Pakranima (kod Daruvara) jedinice domobranskog 4. brdskog puka iz Daruvara i s. Doljana napale 12. udarnu brigadu 12. divizije NOVJ, a kod s. Markovca napale Čehoslovačku NO brigadu -Jan Žiška-. Posle osmočasovne borbe neprijatelj je odbačen u polazne garnizone.

13. 9. 1944 Kod s. Selca nemačka kolona iz Đakova, jačine oko 300 vojnika, potpomognuta tenkovima i. bornim kolima, napala Čehoslovačku NO brigadu -Jan Žiška-. Brigada se posle kratke ali oštre borbe povukla u pravcu s. Kondrića.

18. 9. 1944 Osječka i čehoslovačka brigada -Jan Žiška- 12. divizije NOVJ napale neprijateljska uporišta u s. Garčinu i s. Andrijeveima (kod Slav. Broda). U s. Garčinu uništile 2 bunkera i železničku stanicu, a između s. Andrijevaca i s. D. Vrbe oštetile železničku prugu na 200 mesta i srušile 2 propusta i 1 most.

24. 10. 1944 Kod s. Stupnika (na pruzi Beograd-Zagreb) jedinice Čehoslovačke brigade -Jan Žiška- 12. udarne divizije NOVJ porušile prugu na 16 mesta i miniranjem srušile neprijateljski transportni voz. Neprijatelj je imao 29 mrtvih, 16 ranjenih i 55 zarobljenih vojnika.

30. 10. 1944 Na komunikaciji Vinkovci - Slav. Brod jedinice čehoslovačke brigade -Jan Žiška- 12. udarne divizije NOVJ napale neprijateljsku kolonu i uništile 40 kola, 1 kamion, 2 putnička automobila i 1 motocikl. Poginulo je 46 neprijateljskih vojnika.

1. 11. 1944 Između s. Andrijevaca i s. Sibinja (kod Slav. Broda) delovi Čehoslovačke brigade -Jan Žiška- 12. udarne divizije NOVJ napali iz zasede nemačku kolonu. Neprijatelj je imao 60 vojnika izbačenih iz stroja.

7. 1. 1945 Između s. Trnave i s. Kondrića ustaško-nemačke snage napale delove Čehoslovačke NO brigade -Jan Žiška-, ali su posle kraće borbe odbačene u Đakovo. Zaplenjena su 2 kamiona, a ubijeno je 15 neprijateljskih vojnika.

9. 1. 1945 Kod s. Nabrđa oko 400 vojnika nemačke 11. vazduhoplovno-poljske divizije iz Đakova napalo 1. bataljon Čehoslovačke NO brigade -Jan Žiška-, ali su posle kraće borbe odbijeni u polazni garnizon. Neprijatelj je imao 12 mrtvih, 20 ranjenih i 3 zarobljena, a Čehoslovačka NO brigada 1 mrtvog i 1 ranjenog. 

12. 1. 1945 Kod s. Drenjskog Slatnika (blizu Đakova) jedinice Čehoslovačke NO brigade -Jan Žiška- odbile napad delova nemačke divizije za naročitu upotrebu -Štefan-. Neprijatelj je imao 28 mrtvih, a Čehoslovačka NO brigada 2 ranjena.

15. 1. 1945 Kod s. Bračevaca i s. Stipanovaca oko 2000 nemačkih vojnika iz Đakova napalo Čehoslovačku NO brigadu -Jan Žiška-. Posle kraće borbe, u kojoj je pretrpeo gubitke od 51 mrtvog, neprijatelj se probio u Našice.

30. 1. 1945 Na Uniji s. Martin - s. Donja Motičina - s. Zoljan oko 800 nemačkih vojnika i ustaša iz Našica napalo Čehoslovačku NO brigadu -Jan Žiška- 12. udarne divizije NOVJ i zauzelo s. Martin. Neprijatelj je imao oko 100 mrtvih i ranjenih, a Brigada 9 mrtvih i 27 ranjenih.

3. 2. 1945 Kod s. Martina (blizu Našica) Čehoslovačka NO brigada -Jan Žiška- 12. udarne divizije NOVJ napala iz zasede, nemačku kolonu jačine 750 vojnika i nanela joj gubitke od 44 mrtva, 18 ranjenih i 5 zarobljenih.

7. 2. 1945 Kod s. Kokočaka (blizu Orahovice), u borbi protiv nemačko-ustaških snaga, poginuo komandant Čehoslovačke NO brigade -Jan Žiška- 12. udarne divizije NOVJ Josip Ružička, narodni heroj.

20. 2. 1945 Kod s. Jankovca (blizu Podrav. Slatine) Čehoslovačka brigada -Jan Žiška- i 4. bataljon 12. proleterske udarne brigade 12. udarne divizije NOVJ posle dvočasovne borbe odbili napad ustaških i domobranskih snaga iz s. Velike, ali se deo neprijateljskih snaga probio u pravcu s. Slat. Drenovca. Neprijatelj je imao 10 mrtvih i 15 ranjenih, a jedinice NOVJ 1 mrtvog i 2 nestala.

4. 4. 1945 Kod s. Stare Subocke (blizu Novske) delovi čehoslovačke NO brigade -Jan Žiška- 12. udarne divizije JA napali nemačku autokolonu i posle kraće borbe uništili 1 top i 5 kamiona s ratnom opremom i materijalom. Neprijatelj je imao oko 30 mrtvih i ranjenih, a Čehoslovačka NO brigada 8 ranjenih.

23. 4. 1945 Naredbom Štaba 3. armije JA rasformirana Čehoslovačka NO brigada -Jan Žiška- a njeno ljudstvo ušlo u sastav 4. udarne brigade 12. udarne divizije JA.

Dokumenti

Naredba Štaba II korpusa NOV i PO Hrvatske Štabu čehoslovačkog bataljona »Jan Žižka« za formiranje čehoslovačke NO brigade i postavljanje komandnog kadra

Naređenje Štaba Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske od 28 rujna 1943 god. Štabu Cehoslovačkog bataljona Jan Žiška u vezi formiranja Čehoslovačke NO Brigade i postavljenju rukovodilaca

Naredba Štaba II korpusa NOV i PO Hrvatske kojom se Posavski batalion i čehoslovačka NO brigada »Jan Žižka« stavljaju pod komandu Štaba Zapadne grupe NOPO

Izvještaj partijskog sekretara čehoslovačke brigade NOV »Jan Žižka z Trocno-va« sekretaru Zapadne grupe NOP odreda o radu i organizacionom stanju Brigade

Naredba Štaba VI korpusa NOV i POJ o smjenjivanju rukovodilaca i postavljanju na nove dužnosti, te o formiranju Čehoslovačke NO brigade

Naredba Štaba VI korpusa NOV i POJ o formiranju Čehoslovačke NO brigade »Jan Žižka iz Trocnova«

Izvještaj Štaba Čehoslovačke NO brigade »Jan Žižka« Štabu XII divizije NOVH o radu i stanju unutar jedinica te rasporedu i prvim akcijama ove novoformirane brigade

Naređenje Štaba Drugog korpusa NOV Hrvatske od 2 listopada 1943 god. Štabu Zapadne grupe odreda da stavi pod svoju komandu Čehoslovačku NO brigadu i Posavski bataljon

Naredba Štaba Šestog korpusa NOV Jugoslavije od 19 listopada 1943 god. o formiranju Čehoslovačke NO brigade i postavljenju rukovodilaca

Naredba Štaba Šestog korpusa NOV Jugoslavije od 26 listopada 1943 god. o formiranju Čehoslovačke NO brigade Jan Žiška

Izvještaj Štaba čehoslovačke NO brigade Jan Žiška od 9 studenog 1943 god. Štabu Dvanaeste divizije o osiguranju napada na Viroviticu i stanju u jedinicama

Izvještaj Štaba Čehoslovačke NO brigade »Jan Žiška« od 2. prosinca 1943. god. Štabu Dvanaeste divizije NOV Jugoslavije o borbama kod Čačinaca

Izvještaj Operativnog štaba jedinica Čehoslovačke NO brigade i Osječkog NOP odreda od 15. prosinca 1943. god. Štabu Dvanaeste divizije NOV Jugoslavije o borbama potčinjenih jedinica oko Đakova

Izvještaj Štaba Prve čehoslovačke NO brigade »Jan Žiška« od 15. prosinca 1943. god. Štabu Dvanaeste divizije NOV Jugoslavije o borbama za Đakovo

Zapovijest Štaba Čehoslovačke NO brigade »Jan Žiška« od 23. prosinca 1943. god. potčinjenim jedinicama za napad na Gromačnik i Sibinj

Izvještaj Štaba Prve čehoslovačke NO brigade od 26. prosinca 1943. god. Štabu Dvanaeste divizije NOV Jugoslavije o borbama u s. Gromačnik i s. Sibinj

Brojno stanje i naoružanje Čehoslovačke brigade NOVH Jan Žižka z Trocnova

Izvještaj Štaba Prve NOU brigade Vasilije Gaćeša od 9 februara 1944 god. Štabu Sedme divizije o borbama u Ivanjskom Boku i o prebacivanju Čehoslovačke NO brigade Jan Žiška preko Save

Izvještaj Čehoslovačke NO brigade od 13 februara 1944 god. Štabu Šestog korpusa NOVJ o borbama prilikom prebacivanja preko Save

Izveštaj zamenika političkog komesara 1. čehoslovačke brigade Jan Žiška od 29. ferbuara 1944. štabu 6. korpusa NOVJ o političkom stanju posle formiranja Brigade

Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 2. maja 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da hitno dostavi podatke o brojnom stanju, personalnom sastavu komandnog kadra i nacionalnoj pripadnosti čitavog sastava Čehoslovačke NO brigade Jan Žiška

Izveštaj političkog komesara 1. čehoslovačke brigade Jan Žiška, od 13. maja 1944. Oblasnom komitetu KPH za Sloveniju o političkom stanju u brigadi i na području Daruvara

Pregled socijalnog i nacionalnog sastava Čehoslovačke brigade Jan Žiška od 1. oktobra 1944. godine

Pismo Štaba 12. divizije od 21. oktobra 1944. Štabu Čehoslovačke brigade Jan Žiška u vezi sa proglašenjem 12. brigade za najbolju brigadu Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske

Mesečni izveštaj vršioca dužnosti političkog komesara 1. čehoslovačke brigade Jan Žiška od 3. aprila 1945. političkom komesaru 12. udarne divizije JA o vojnom, političkom i kulturno-prosvetnom radu u brigadi

Fotografije

Povezane odrednice

Napad NOVJ na Viroviticu novembra 1943. Zasede u oslobodilačkom ratu Završne operacije u Jugoslaviji Borbe u Hrvatskoj 1943. Borbe u Slavoniji 1945. Vinkovci Novska 6. slavonski korpus NOVJ 12. slavonska divizija NOVJ Hrvatska Kostajnica Daruvar Diljski partizanski odred Pakrac 7. banijska divizija NOVJ Josip Broz Tito 7. banijska udarna brigada Vasilj Gaćeša Narodni heroji Jugoslavije Borbe u Slavoniji 1944. Virovitica Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Našice Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Borbe u Slavoniji 1943. Politički komesari u NOR-u Komunistička partija Hrvatske Podravska Slatina 12. slavonska proleterska udarna brigada Glavni štab Hrvatske Diverzije u oslobodilačkom ratu 18. slavonska udarna brigada Slavonski Brod Đakovo 10. krajiška divizija NOVJ Osječka udarna brigada Borbe u Hrvatskoj 1945. 11. vazduhoplovno-poljska divizija Vermahta Avijacija u oslobodilačkom ratu Borbe u Hrvatskoj 1944.