🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Celje u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 48 hronoloških zapisa, 46 dokumenata i 13 fotografija.

Događaji

11. 4. 1941 Delovi 1. brdske divizije nemačkog 49. brdskog korpusa zauzeli Celje.

0. 7. 1941 Na Ostrožnom (kod Celja), održan zajednički sastanak rukovodilaca celjske, trbovljanske i savinjske partijske organizacije, na kome su prenete direktive CK KPS i razrađeni planovi za oružanu akciju.

0. 7. 1941 Na Reservni (kod Celja) od celjskih komunista formirana Celjska partizanska četa.

20. 7. 1941 Na osnovu odluke OK KPS za Celje, u blizini Št. Jurija (kod Celja) formirana Celjska partizanska grupa, koja je bila jezgro Celjske čete.

26. 7. 1941 Ispod Bukovice (između s. Griža i s. Petrovča - kod Celja) formirana Savinjska partizanska četa.

11. 8. 1941 Celjska partizanska četa napala posadu nemačke žand. st. u s. Slivinici (kod Celja). Poginulo 6 a ranjen 1 nemački žandarm.

1. 11. 1941 Kod s. Sv. Helene (blizu Celja) 1. štajerski partizanski bataljon vodio borbe protiv nemačkih policijskih snaga. U borbi je poginuo puškomitraljezac Pohorske partizanske čete Angel Besednjak Don, narodni heroj.

10. 9. 1942 Formiran 1. bataljon Kozjanskog NOP odreda i upućen na područje Zidani Most - Celje - Ptuj.

31. 10. 1942 Na Čreti (na pl. Menini, kod Celja) nemačke jedinice opkolile logor 1. bataljona Savinjskog NOP odreda. Bataljon se jurišem probio iz obruča i neprijatelju naneo gubitke, dok sam nije imao žrtava.

14. 2. 1944 Severoistočno od Celja 13. slovenačka brigada -Mirko Bračič- 14. divizije NOVJ vodila tešku borbu protiv nemačkih jedinica koje su se sa pravca Sv. Jurija nadirale ka s. Dramlje. Divizija se uveče, preko druma Slovenske Konjice - Vojnik, probila na odsek s. Lindek - M. gora, gde je ponovo okružena.

15. 2. 1944 Na prostoriji s. Lindek - M. gora (kod Celja) jedinice 14. divizije NOVJ vodila teške borbe u okruženju a uveče se preko s. Trnovlja, s. Zgornje Socke i r. Hudinje probile na pl. Paški Kozjak, razbivši jaku nemačku zasedu na putu Vojnik-Vitanje.

0. 3. 1944 Na pl. Bohoru, od Kozjanske čete, formiran Kozjanski partizanski bataljon, sa operativnim područjem između reka Sutle, Save i Savinje i pruge Celje-Rogatec.

16. 3. 1944 Kod ž. st. Poljčane 11. slovenačka brigada -Miloš Zidanšek- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije minirala železničku prugu Celje-Maribor. Prilikom eksplozije uništena su 4 vagona nemačkog transportnog voza, a ostali vagoni su oštećeni. Poginulo je oko 160 nemačkih vojnika.

8. 5. 1944 U s. Svetini (kod Celja) 2. bataljon Kozjanskog NOP odreda 4. operativne zone NOV i PO Slovenije napao nemačku posadu. U kraćoj borbi je poginuo komandir posade, dok su se 3 nemačka vojnika predala. Bataljon je zaplenio 37 pušaka i oslobodio 8 političkih zatvorenika.

1. 6. 1944 Na putu s. Vojnik - s. Arja Vas (kod Celja) 1. slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ napala i uništila 1 kamion i zaplenila 1 p. mitraljez i 3 puške, a zatim se, zbog pristiglih pojačanja neprijatelju, povukla ka s. Prelski (kod Vojnika).

18. 6. 1944 Druga slovenačka udarna brigada -Ljubo Šercer- 14. divizije NOVJ uništila obezbeđenje tunela kod s. Lipoglava (na pruzi Celje-Maribor) i minirala tunel; 13. slovenačka brigada -Mirko Bračič- na više mesta porušila železničku prugu Celje - s. Sv. Jurij; 1. slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- miniranjem znatno oštetila železnički most kod s. Zbelova.

20. 6. 1944 Kod s. Svetelke (blizu Celja) 2. slovenačka udarna brigada -Ljubo Šercer- 14. divizije NOVJ napala nemačku kolonu koja je nadirala iz Celja. Posle dvočasovne borbe ona je kolonu odbacila u polazni garnizon.

20. 6. 1944 Kod s. Svetine (blizu Celja) 13. slovenačka brigada -Mirko Bračič- 14. divizije NOVJ vodila teške borbe protiv nemačkih snaga koje su u dve kolone nadirile na njene položaje. Brigada se zatim, zbog nepovoljnih položaja, povukla ka s. Požnici, gde je, posle višečasovne borbe, razbila neprijatelja i naterala ga u bekstvo ka Celju.

6. 7. 1944 Posle kraće borbe Kozjanski NOP odred 4. operativne zone NOV i PO Slovenije zauzeo šand. st. u s. Slivnici (kod Celja), zarobio 16 žandarma i zaplenio 40 pušaka i 2 automata.

18. 7. 1944 Kod s. Pokojnika (na pl. Bohoru) jake nemačke snage iz Krškog, Sevnice, Celja i Rogaške Slatine napale 3. bataljon Kozjanskog NOP odreda 4. operativne zone NOV i PO Slovenije. Posle jednodnevne teške borbe bataljon se, nanevši neprijatelju znatne gubitke, povukao na nove položaje iznad s. Zagorja.

19. 7. 1944 Da bi vezala deo nemačkih snaga koje su napadale jedinice Kozjanskog NOP odreda na Pokojniku, 1. slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ zauzela neprijateljsko uporište s. Sv. Jurij (kod Celja), gde je zaplenila 73 puške, preko 500 pari odela i drugu opremu.

31. 7. 1944 Trinaesta slovenačka brigada -Mirko Bračič- 14. divizije NOVJ zauzela nemačko uporište u s. Št. Juriu (kod Celja), jačine 30 vojnika. Posle kraće borbe poginulo je 7 nemačkih vojnika, a zarobljen je jedan dok je ostatak pobegao u Celje.

8. 8. 1944 Na položajima s. Hrastnik - s. Zgornje Slemene (kod Celja) 1. slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- i 13. slovenačka brigada -Mirko Bračič- 14. divizije NOVJ vodile tešku borbu protiv nemačkih kolona koje su iz Slovenskih Konjica nadirale na Konjičku goru. Pred veče, posle više uzastopnih juriša, nemačke su kolone, uz velike gubitke, odbačene u s. Frankolovo i s. Slovenske Konjice.

10. 8. 1944 Prva slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ napala nema] čko uporište u s. Šmarju pri Jelšah (kod Celja). Zbog brze intervencije jakih nemačkih snaga iz s. Grobelna, koje su probile položaje 13, slovenačke brigade -Mirko Bračič-, uništena je samo železnička stanica i oslobođena su 23 politička zatvorenika, dok se posada uporišta nije mogla savladati.

27. 8. 1944 U rejonu s. Zgornjih Slemena (kod Celja) 13. slovenačka brigada -Mirko Bračič- 14. divizije NOVJ vSdila višečasovnu oštru borbu protiv nemačkih kolona iz Celja, Vojnika i s. Frankolova, a zatim se preko s. Pletovarja prebacila na pl. Boč.

11. 9. 1944 U s. Braslovčama (kod Celja) 11. slovenačka brigada -Miloš Zidanšek- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije napala nemačku posadu. Brigada se posle višečasovnih noćnih borbi morala, zbog prodora jake nemačke motorizovane kolone iz Celja, povući na pl. Dobrovlje u rejon Stari Grad - Strnad.

12. 9. 1944 U oštrim borbama 3. bataljon 1. slovenačke udarne brigade -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ zauzeo nemačko uporište u s. Letušu (kod Mozirja). Bataljon je istovremeno vodio borbe i protiv neprijateljske kolone koja je iz Celja nadirala u pomoć opkoljenoj posadi. Gubici neprijatelja: 8 poginulih, 12 ranjenih i 41 zarobljen. Zaplenjena je velika količina oružja i opreme.

16. 9. 1944 Posle jednočasovne borbe 2. bataljon 13. slovenačke brigade -Mirko Bračič- 14. divizije NOVJ uništio obezbeđenje krcčane Pečovnik (kod Celja), srušio upravnu zgradu i garažu (sa 4 kamiona), zaplenio 7 pušaka i 4 automata i mobilisao 79 radnika. Tom prilikom je poginulo 7 nemačkih vojnika.

21. 9. 1944 Zbog uspešnih akcija jedinica 4. operativne zone NOV i PO Slovenije na železničkim komunikacijama Maribor-Celje, Maribor-Dravograd i Celje-Dravograd, nemačke snage otpočele napade širih razmera na prostoriji Pohorja, da bi snage 4. operativne zone odbacio od tih saobraćajnih arterija.

27. 9. 1944 Iznenadnim napadom 3. bataljon 1. slovenačke udarne brigade -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ zauzeo nemačko uporište u s. Jagaru kod Prsgerskog, zarobivši posadu, jačine 16 ljudi, koja je obezbeđvala železničku prugu Celje-Maribor i zaplenivši 19 pušaka, 2 p. mitraljeza i drugu opremu.

22. 10. 1944 U Gornjem Gradu održano prvo zasedanje Okružne NO skupštine za okrug Celje.

4. 11. 1944 Iz Celja i Slovenske Bistrice jedinice ojačanog nemačkog 18. brdskog lovačkog puka -Trek- otpočele napade na 2. slovenačku udarnu brigadu -Ljubo Šercer- 14. udarne divizije NOVJ na položajima Sv. Areh - s. Ribnica na Pohorju. Brigada je 10. novembra, u oštrim borbama, uspela da izbegne okruženje i da se prebaci na zapadni deo pl. Pohorja, nanevši neprijatelju znatne gubitke.

7. 11. 1944 U s. Okonini (kod Mozirja) otpočeo rad skuoštine aktivista OF za okrug Celje. Na dvodnevnom zasedanju analiziran je dotadašnji rad i uspeh, pa su postavljeni zadaci u pogledu još šire političke aktivnosti stanovništva, i njegove mobilizacije za borbu protiv okupatora. Izabran je Plenum okružnog odbora OF Celje.

11. 11. 1944 Između s. Gomilskog i s. Zaleca 13. slovenačka udarna brigada -Mirko Bračič- 14. udarne divizije NOVJ srušila 4 betonska i 3 drvena mosta na r. Savinji i r. Bolski u Donjoj savinjskoj dolini i time za duže vreme onemogućila saobraćaj putem Celje-Ljubljana.

30. 11. 1944 Kod s. Resnika (blizu Vitanja) 1. slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- 14. udarne divizije NOVJ vodila oštre borbe protiv nemačkih snaga iz Celja i nanela im znatne gubitke.

4. 12. 1944 Iz Celja, Šoštanja, Črne i Železne Kaple snage nemačkog 18. landesšicen puka i 18. brdskog lovačkog puka -Trek- i delovi 13. 17. i 25. SS policijskog puka otpočeli opšti napad na oslobođenu teritoriju u Gornjoj savinjskoj dolini. Posle četvorodnevnih borbi jedinice 14, udarne divizije NOVJ povukle su se od komunikacija i, napuštajući frontalnu odbranu slobodne teritorije, iznenadnim napadima na pojedine kolone nanosile neprijatelju znatne gubitke.

15. 12. 1944 Iz zatvora -Stari pisker- u Celju 4 politička aktivista OF oslobodili 360 zatvorenika, među kojima se nalazio veći broj pripadnika OF koje su nemačke vlasti osudile na smrt.

29. 12. 1944 Između ž. st. Ponikve i ž. st. Dobovec (na pruzi Celje-Maribor) 13. slovenačka udarna brigada -Mirko Bračič- 14 udarne divizije NOVJ uništila nemački transportni voz, zaplenivši veće količine materijala i opreme. Zarobljeno je 6 sprevodnika voza, a broj poginulih nije utvrđen.

2. 1. 1945 Kod s. Verpeta (na putu Celje - Slov. Konjice) 13. slovenačka udarna brigada -Mirko Bračič- 14. divizije NOVJ napala iz zasede nemačku auto-kolonu, uništila putnički auto i 3 kamiona natovarena municijom, a potom se povukla na pl. Konjišku goru.

11. 1. 1945 U blizini s. Spodnjih Siemena i s. Jazbina delovi nemačkog 18. brdskog lovačkog puka -Trek- iz Celja i Slov. Konjica napali 13. slovenačku udarnu brigadu 14. divizije NOVJ. Brigada se posle višečasovne borbe probila kroz nemačke obruče u pravcu s. Tolstog Vrha.

9. 2. 1945 Kod s. Stranice (na putu Slov. Konjice - Celje) 13. slovenačka udarna brigada -Mirko Bračič- 14. divizije NOVJ napala iz zasede nemačku motorizovanu kolonu i uništila 2 putnička automobila i kamion. Poginuli su 4 nemačka oficira, 4 policajca i nemački inspektor za utvrđenje Jugoistoka.

5. 4. 1945 U s. Štorama (kod Celja) posada nemačke protivavionske baterije, jačine 65 ljudi mađarske i austrijske narodnosti, onesposobila oruđa i sa celokupnim ličnim naoružanjem i opremom prešla na stranu jedinica JA.

16. 4. 1945 U s. Vojniku (kod Celja) delovi 1. slovenačke udarne brigade -Tone Tomšič- 14. divizije JA napali nemačku posadu i posle kraće borbe zarobili 14 vojnika, dok je 1 poginuo.

24. 4. 1945 U s. Križnom Vrhu (kod Slov. Bistrice) 13. slovenačka udarna brigada -Mirko Bračič- 14. divizije JA napala nemačku jedinicu koja je obezbeđivala prugu Celje-Maribor. Bez otpora se predalo 25 nemačkih vojnika. Plen: teški minobacač, 10 automata, 120 pušaka i sva oprema.

10. 5. 1945 U s. Radmirju 6. slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- 4. operativne zone Slovenije razoružala nemačku motorizovanu kolonu, zatim se, po podne, zaplenjenim motornim vozilima prebacila u Celje, preuzela vlast i pristupila razoružavanju nemačko-ustaških snaga. Zaplenjeno je 40 topova, 200 motornih vozila i velika količina oružja i druge ratne opreme.

12. 5. 1945 Da bi se sprečavao prelaz glavnine ustaških snaga preko jugoslovensko-austrijske granice, Štab 3. armije JA naredio 17. udarnoj diviziji: da iz rejona Slov. Bistrice krene prema Dravogradu i zatvori odstupni pravac Celje-Dravograd; 51. udarnoj diviziji: da se iz Maribora železnicom prebaci u Dravograd i na granici pojača 6. udarnu brigadu 36. udarne divizije; 40. udarnoj diviziji: da se iz rejona Slov. Bistrice prebaci u Maribor; 12. udarnoj diviziji: da produži pokret preko jugoslovensko-austrijske granice i razmesti se u rejonu Glajhštetena (u Austriji); 36. udarnoj diviziji: da se dve njene brigade razmeste u rejonu Lipnice (u Austriji).

12. 5. 1945 Okružene ustaške snage u rejonu Krško-Podsreda, posle dvodnevnih borbi protiv jedinica 21. udarne divizije 1. armije JA, probile se u pravcu Celja i Šmarja pretrpevši gubitke od oko 480 mrtvih i 1270 zarobljenih. Jedinice JA su imale 66 mrtvih i 133 ranjena.

14. 5. 1945 Delovi 3. armije JA, 14 udarne divizije JA i 4. operativne zone Slovenije posle dvodnevnih borbi oslobodili Slovenj-Gradec i Guštanj i u rejonu Celja, Šoštanja, Slovenj-Gradeca i Dravograda primorali nemačku i ustaško-četničku grupaciju (oko 30.000 vojnika, podoficira i oficira) da položi oružje. Zaplenjeno je preko 300 motornih vozila, 1300 automatskih oruđa, oko 4500 pušaka, 36 radio-stanica i velika količina druge ratne opreme.

Dokumenti

Izveštaj od 30 avgusta 1941 god. o napadu Pohorske čete na Ribnicu na Pohorju i Celjske čete na žandarme u Slivnici

Objava nemačkog šefa civilne uprave u Donjoj Štajerskoj od 4 septembra 1941 god. o streljanju deset talaca u Celju

Izveštaj Slovenskog poročevalca od 20 septembra 1941 god. o borbama i akcijama Pohorske, Celjske i Revirske čete u mesecu septembru 1941 godine

Izveštaj komandanta puka Wehrmannschafta Celje-Zapad od 10 oktobra 1941 god. komandantu Wehrmannschafta u Mariboru pukovniku Blaschu o napadu Prvog štajerskog bataljona na Šoštanj

Izveštaj žandarmeriske stanice u Celju od 11 avgusta 1942 god. o napadu Prvog štajerskog partizanskog bataljona na uređaje rudnika Liboje

Zapovest zapovednika policije poretka Alpske oblasti od 8 jula 1943 god. za akciju u Srezu Celje

Saopštenje zapovednika policije poretka Alpske oblasti od 23 avgusta 1943 god. o završetku akcije poternih odeljenja u Srezu Celje

Pregled aktivnosti partizana u vremenu od 1 do 30 novembra 1943 god. sastavljen u Zemaljskom savetu u Celju

Izveštaj nemačkog žandarmerijskog okruga Celje od 9. januara 1944. o sukobu sa partizanima kod Raztoka

Izveštaj vođe Vermanšafta iz Velikog Vrha od 17. januara 1944. Komandi Vermanšafta Celje o akciji partizana u selu Gorenje

Izveštaj železničke stanice Laško od 22. januara 1944. o miniranju pruge na odseku Celje-Laško

Izvod iz policijskog pregleda aktivnosti jedinica 4. operativne zone Slovenije tokom februara 1944. u okrugu Celje

Izvod iz policijskog pregleda o aktivnosti jedinica 4. operativne zone Slovenije u okrugu Celje za mart 1944. godine

Naređenje Štaba 14. divizije od 18. aprila 1944. štabovima 2. slovenačke NOU brigade Ljubo Šercer i 13. slovenačke NO brigade Mirko Bračič za izvođenje akcija na pruzi Celje-Dravograd

Izveštaj komandira 1. čete Vermanšafta Celje - istok od 18. aprila 1844. Komandi 3. vermanšait-bataljona o borbi protiv partizana na Maloj Gori

Izveštaj komadira 1. čete Vermanšafta Celje-zapad od 2. maja 1944. komandantu 3. bataljona Vermanšafta o paljenju baraka kod Nazarja

Izveštaj komandira 3. čete Vermanšafta Celje-istok od 14. maja 1944. komandantu 3. vermanšaft-bataljona o prepadima partizanskih patrola u okolini Velenja

Izveštaj 1. alarmne čete Celje-istok od 6. juna 1944. Komandi 3. bataljona Vermanšaft-puka Donja Štajerska o borbi koju je vodila protiv jedinica NOVJ u rejonu Šmihela

Izveštaj Sreske žandarmerije Trbovlje od 6. juna 1944. Okružnoj žandarmeriji Celje o napadu jedinica NOVJ na Polšnik i Podkum

Izveštaj Sreske žandarmerije Trbovlje od 6. juna 1944. Okružnoj žandarmeriji Celje o napadu jedinica NOVJ na žandarmerijsku ispostavu Sv. Katarina (Čeče)

Izveštaj Sreske žandarmerije Trbovlje od 7. juna 1944. Okružnoj žandarmeriji Celje o napadu jedinica NOVJ na uporište Sv. Jurij (Podkum)

Izveštaj Sreske žandarmerije Trbovlje od 7. juna 1944. Okružnoj žandarmeriji Celje o napadu jedinica NOVJ na uporište i rudnička postrojenja u Hrastniku

Izveštaj Sreske žandarmerije Trbovlje od 11. juna 1944. Okružnoj žandarmeriji Celje o napadu partizana na Žandarmerijsku stanicu Jurklošter

Izvod iz pregleda pokrajinskog savetnika u Celju o aktivnosti jedinica NOVJ na teritoriji Štajerske od 1. do 30. juna 1944. godine

Izveštaj zastupnika komandanta Sreske žandarmerije Trbovlje od 8. jula 1944. Komandi okružne žandarmerije Celje o gubicima koje je žandarmerijska patrola ispostave Sv. Katarina pretrpela kod mesta Čeče

Izvod iz ratnog dnevnika 18. landesšicen-puka u Celju o aktivnosti jedinica NOVJ od 1. juna do 15. jula 1944. na teritoriji Štajerske i okupatorsko-kvislinškim pothvatima

Izveštaj 1. alarmne čete Celje-zapad od 16. jula 1944. Trećem bataljonu Vermanšaft-puka Donja Štajerska o borbi sa snagama NOV u rejonu Svetine

Izveštaj zamenika zonderfirera 3. alarmne čete Celje-istok od 31. jula 1944. o napadu partizana na Loku pri Žusmu

Pregled Pokrajinskog savetnika u Celju o aktivnosti jedinica 4. operativne zone Slovenije od 1. do 31. jula 1944. na teritoriji Štajerske

Izveštaj komandira 1. alarmne čete Celje-istok od 1. avgusta 1944. Štabu 3. bataljona Vermanšaft-puka Donja Štajerska o napadu na uporište Rečica ob Savinji

Izveštaj komandira 1. alarmne čete Celje-istok od 2. avgusta 1944. o stanju u uporištu Rečica ob Savinji i o traženju da se ono napusti

Izveštaj komandira 1. alarmne čete Celje-istok od 6. avgusta 1944. Štabu 3. bataljona Vermanšaft-puka Donja Štajerska o borbama u okolini Mozirja i odlaska Cete u Letuš

Izvod iz Ratnog dnevnika 18. landesšicen-puka u Celju o aktivnosti u vremenu od 17. jula do 11. avgusta 1944. godine

Izveštaj komandanta Sreske žandarmerije Trbovlje od 14. avgusta 1944. Okružnoj žandarmeriji Celje o prepadu na Hrastnik

Izveštaj komandira 1. alarmne čete Celje-zapad od 24. avgusta 1944. Štabu 3. bataljona Vermanšaft-puka Donja Štajerska o zaprečavanju druma Celje-Vransko

Izveštaj Šajber Jožefa iz 2. alarmne čete Celje-istok od 29. avgusta 1944. o napadu na uporište Luče

Predlog komandanta 611. landesšicen-bataljona od 12. septembra 1944. o merama za regulisanje saobraćaja na pruzi Celje-Velenje

Izveštaj komandira 2. alarmne čete Celje od 14. novembra 1944. komandantu 3. bataljona Vermanšaft-puka Donja štajerska o napadu na uporište Buče

Izveštaj komandira 2. alarmne čete Celje od 24. novembra 1944. komandantu 3. bataljona Vermanšaft-puka Donja Štajerska o borbenoj aktivnosti čete

Izveštaj komandira Žandarmerijske stanice Ponikva od 30. decembra 1944. Sreskoj žandarmeriji u Celju o napadu na transportni voz između Ponikve i Doboveca

Izveštaj Štaba 13. slovenačke NOU brigade Mirko Bračič od 10. februara 1945. Štabu 14. NOU divizije o napadu na neprijateljeve automobile kod Stranica, na drumu Celje - Slovenske Konjice

Izveštaj komandanta Sreske žandarmerije u Trbovlju od 20. marta 1945. Okružnoj žandarmeriji u Celju o situaciji na području sreza

Zapovest Štaba 11. udarne divizije JA od 9. maja 1945. štabovima potčinjenih jedinica za gonjenje neprijatelja ka Celju

Naređenje Štaba 1. armije JA od 10. maja 1945. štabovima pot-činjenih divizija za gonjenje neprijatelja prema Celju i čišćenje Zagrebačke gore

Naređenje Vrhovnog komandanta JA od 13. maja 1945. Štabu 1. armije za upućivanje jedinica iz Celja prema Soštanju i Slovenjgradecu radi sadejstva 3. armiji za razoružanje i sprečavanje izvlačenja ustaškočetničke grupacije u Austriju

Izveštaj Štaba 6. slovenačke NOU brigade Slavko Šlander od 18. maja 1945. Štabu 14. udarne divizije JA o dejstvu brigade u rejonu Celja i Labota

Fotografije

Povezane odrednice

Velenje Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu 21. srpska divizija NOVJ Ptuj Narodni heroji Jugoslavije Aprilski rat 3. udarna divizija NOVJ 13. slovenska udarna brigada Mirko Bračič 40. slavonska divizija NOVJ Logor Aušvic Protivavionska odbrana u oslobodilačkom ratu Streljanja u oslobodilačkom ratu 17. istočnobosanska divizija NOVJ Borbe u Sloveniji 1945. Zasede u oslobodilačkom ratu SKOJ Borbe u Sloveniji 1943. Slovenska Bistrica 9. crnogorska udarna brigada Avijacija u oslobodilačkom ratu 11. krajiška divizija NOVJ Ustanak u Sloveniji 1941. Borbe u Sloveniji 1944. Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Blajburška operacija 11. slovenska brigada Miloš Zidanšek 6. slovenska udarna brigada Slavko Šlander 14. slovenska divizija NOVJ Maribor 6. vojvođanska udarna brigada Vermaht u Jugoslaviji 4. (kasnije 2.) slovenska udarna brigada Ljubo Šercer Trst Diverzije u oslobodilačkom ratu Završne operacije u Jugoslaviji Osvobodilna fronta Nemački zločini u Jugoslaviji 36. vojvođanska divizija NOVJ 1. štajerski partizanski bataljon Trbovlje Savinjski partizanski odred Ljubno Četnici u drugom svetskom ratu 51. makedonska divizija NOVJ 1. brdska divizija Vermahta Borbe u Sloveniji 1942. Slovenski poročevalec 12. slavonska divizija NOVJ Mađarska u drugom svetskom ratu Borbe u Hrvatskoj 1945. Saradnja četnika sa okupatorom Zarobljenici u ratu Nemački zločini u Sloveniji 1941. 1. slovenska udarna brigada Tone Tomšič