🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Centralni nacionalni komitet

Za ovaj pojam je pronađeno 8 hronoloških zapisa, 6 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

25. 1. 1944 U selu Ba (kod Valjeva) otpočeo četverodnevni četnički kongres, uz prisustvo 274 delegata, među kojima su bili i predstavnici bivših političkih partija: Živko Topalović, predsednik Socijalističke stranke (SS), Anton Krejči, predstavnik jugoslovenske nacionalne stranke (JNS), inž. Vladimir Predavec, predstavnik HSS i lični izaslanik Vladimira Mačeka, Velimir Jojić, predstavnik Demokratske stranke (DS). Prisustvovao je i kapetan Mensfild, član vojne misije SAD kod četničke Vrhovne komande. Sve organizacije i stranke koje su podržavale četnički pokret ujedinile su se pod nazivom Jugoslovenska narodna demokratska zajednica; obrazovan je Centralni nacionalni komitet Kraljevine Jugoslavije; donet je Opšti narodni program; sastavljena je je rezolucija o zadacima u daljoj borbi protiv NOP-a. Ovaj kongres je bio još jedan pokušaj da se ospori zakonitost AVNOJ-a i da se svetska reakcija mobilise u odbrani četnika Draže Mihailovića.

6. 3. 1944 Predsednik izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije Božidar Purić odbacio predlog četničkog Centralnog nacionalnog komiteta Kraljevine Jugoslavije da uputi zvanične predstavnike u inostranstvo.

20. 7. 1944 Otpočela četvorodnevna sednica četničkog Centralnog nacionalnog komiteta Kraljevine Jugoslavije. U rezoluciji, kojom se u ime četnika osuđuje sporazum Tito-Šubašić, konstatuje se da Ivan Šubašić nije zastupao interese sledećih jugoslovenskih građanskih partija: Jugoslovenske radikalne zajednice, Jugoslovenske nacionalne stranke, Zemljoradničke stranke, Slovenske ljudske stranke, Jugoslovenske socijalidemokratske stranke i Hrvatske seljačke sloge, pa se zbog toga zahteva da vlada odmah podnese ostavku. Sve odluke izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije proglašene su bespravnim.

0. 8. 1944 Predsednik četničkog Centralnog nacionalnog komiteta Kraljevine Jugoslavije Živko Topalović prebacio se u Italiju da bi organizovao kampanju protiv NOP-a i sporazuma Tito-Šubašić.

18. 8. 1944 U Rimu, na inicijativu predsednika četničkog Centralnog nacionalnog komiteta Kraljevine Jugoslavije Živka Topalovića, od emigrantskih reakcionarnih elemenata formirana Srpska liga. Ona je radila za račun Draže Mihailovića.

0. 9. 1944 U Baminju (u Italiji) predsednik četničkog Centralnog nacionalnog komiteta Kraljevine Jugoslavije Živko Topalović, predsednik Samostalne demokratske stranke Adam Pribićević i dva predstavnika četničkog Centralnog komiteta održali sastanak na kome su izradili memorandum i ovlastili Živka Topalovića da ga preda savezničkom predstavništvu u Rimu. U memorandumu se istče: Draža Mihailović će prihvatiti borbu protiv nemačkih snaga samo ako se partizanskim snagama zabrani napad na četnike i ako savezničke vojne vlasti priznaju četnike kao ratujućeg saveznika; od predstavnika V. Britanije, SSSR-a, SAD, NOVJ i četnika Draže Mihailovića treba formirati poseban štab za Jugoslaviju koji će raditi na izmirenju partizana i četnika, s ciljem da se sačuva monarhija i održi kompaktnost snaga Draže Mihailovića; dok se među partizanima i četnicima ne postigne mir, kralju Petru II Karađorđeviću odrediće se neutralno mesto boravka.

17. 9. 1944 Predstavnici HSS i Draže Mihailovića potpisali sporazum o sledećim pitanjima: predlog Draže Mihailovića o posleratnom uređenju Jugoslavije, iako ima prvorazredan značaj, razmatraće se tek posle svršetka rata; vodstvo HSS ne može ni pod kakvim uslovima paktirati s NOP-om; vodstvo HSS sa simpatijama prati rad četničkog Centralnog nacionalnog komiteta Kraljevine Jugoslavije, a naročito posle njegovog kongresa održanog početkom 1944. godine u selu Ba.

18. 9. 1944 Draža Mihailović i Stevan Moljević, predsednik Izvršnog odbora četničkog Centralnog nacionalnog komiteta, preko pukovnika Mak Dauela, tražili hitnu intervenciju SAD da bi se -sprečio dalji građanski rat u Jugoslaviji-; prekinuti slanje oružja i municije NOVJ i poslati američku vojsku da uvede red u Jugoslaviji.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Stevan Moljević AVNOJ Božidar Purić Rade Radić Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Britanija i Jugoslavija Konstantin Fotić Italija u drugom svetskom ratu Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije Živko Topalović Hrvatska seljačka stranka Petar II Karađorđević Britanska pomoć četnicima SSSR i Jugoslavija Bitka za Srbiju Walter Mansfield Proboj NOVJ u Srbiju 1944. Četnici u drugom svetskom ratu Robert McDowell Saradnja četnika sa okupatorom SAD i Jugoslavija Dragoljub Draža Mihailović Vladko Maček Borbe u Srbiji 1944. Ivan Šubašić Valjevo