🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Cerkno u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 18 hronoloških zapisa, 12 dokumenata i 4 fotografija.

Događaji

26. 1. 1943 U s. Zakrižu (kod Cerkna) 2. bataljon Soškog NOP odreda napao i savladao italijansku posadu. Poginulo je 6 i zarobljeno 17 italijanskih vojnika i karabinijera. Svi zarobljenici su pušteni, pošto im je objašnjeno zašto se partizani bore.

17. 4. 1943 Kod s. Polja (blizu Cerkna) delovi Severnoprimorskog NOP odreda napali italijansku patrolu jačine 22 vojnika i posle kraće borbe ubili 3 i ranili 7 vojnika, dok su ostali panično pobegli u Cerkno, ostavivši na položaju p. mitraljez i puške.

13. 9. 1943 U Cerkniškoj dolini 2. slovenačka NOU brigada -Ljubo Šercer- i 3. slovenačka NOU brigada -Ivan Gradnik- zauzele belogardistička uporišta s. Sv. Gregor i s. Novu Vas. Istovremeno je 1. slovenačka NOU brigada -Tone Tomšič-, čisteći Ribniško-velikolašku dolinu, zauzela Velike Lašče i prodrla prema Videmu i Dobrepolju.

26. 9. 1943 U s. Cerknom (kod Idrije), na osnovu naredbe Operativnog štaba za zapadnu Sloveniju, od Idrijskog NOP odreda formirana 16. slovenačka NO brigada -Janko Premrl Vojko-, jačine 3 bataljona.

11. 10. 1943 Prvi bataljon 16. slovenačke NO brigade -Janko Premrl Vojko- napao i, posle višečasovne borbe, zauzeo nemačku graničnu stanicu u s. Leskovici (kod Cerkna). Poginulo je 5 nemačkih vojnika, dok su se ostali povukli, ostavivši svu opremu i municiju.

15. 10. 1943 U s. Sovodenu (kod Cerkna) 16. slovenačka NO brigada -Janko Premrl Vojko-, posle višečasovne borbe, uništila uporište nemačke carinske straže i žandarmerije, u kome je poginulo 40 i ranjeno 30 nemačkih vojnika. Istovremeno su odbijeni pokušaji nemačkih jedinica iz Žirija i Gorenje Vasi da pruže pomoć napadnutoj posadi.

16. 10. 1943 U s. Cerknu (kod Idrije), na osnovu naredbe GŠ NOV i PO za Sloveniju, od dobrovoljaca iz jedinica u Slovenačkom primorju formiran Zapadnokoruški NOP odred. On je istog dana upućen u Korušku.

18. 11. 1943 U rejonu s. Robidnice - s. Leskovice - Crni vrh (kod Bohinjske Bistrice) nemačke jedinice iz s. Davče, Gorenje Vasi i Cerkna napale 16. slovenačku brigadu -Janko Premrl Vojko- i 7. slovenačku udarnu brigadu -France Prešern- 26. divizije NOVJ, ali su posle višečasovne borbe, uz znatne gubitke, odbačene u polazne garnizone.

7. 6. 1944 Otpočeo napad jakih nemačko-italijanskih snaga iz Idrije i s. Sv. Lucije (sada: Most na Soči) na jedinice 31. divizije NOVJ na području Cerkna Posle trodnevnih teških borbi kod s. Sebrelja, s. Reke i s. Jageršča (blizu Cerkna) jedinice 31. divizije su se povukle ka s. G. Tribuši i s. Čepovanu.

2. 7. 1944 Jake nemačke snage iz Idrije i s. Sv. Lucije (sada: Most na Soči) otpočele protivnapad na jedinice 31. divizije NOVJ koje su napadale uporišta u dolini r. Bače. U teškim borbama kod s. Želina, Ritavčevog vrha i s. Zakojce (kod Cerkna), sve do 4. jula, neprijatelj je odbačen u polazne garnizone.

19. 7. 1944 Otpočeo koncentričan napad nemačkih snaga na jedinice 9. korpusa NOVJ. U prvoj fazi, do 23. jula, obuhvaćena je prostorija s. St. Viška Gora - Cerkno - Idrija, a u drugoj, do 13. avgusta, prostorija Banjske planote i Trnovskog gozda. Angažovane su sledeće nemačke snage: 162. turkestanska i 188. rezervna brdska divizija i delovi 10. SS policijskog puka. Oštre borbe su vođene na Cerkljanskom vrhu, u s. Želinu, na Oblakovom vrhu, u s. Čepovanu, s. Kanalskom Lomu. s. Lokvama, s. Laznama, s. Trnovu, s. Predmeji i s. Krnici. Jedinice 9. korpusa NOVJ uspele su da izbegnu okružavanje i da iznenadnim udarima u leđa nanesu nemačkim kolonama veće gubitke. Neprijatelj je 13. avgusta povukao svoje snage u polazne garnizone.

14. 8. 1944 Iz Centralne vojne bolnice 9. korpusa NOVJ (kod Cerkna) 31. divizija 9. korpusa NOVJ otpočela transportovanje nepokretnih ranjenika u Notranjsku radi prebacivanja u savezničke vojne bolnice u južnoj Italiji.

20. 9. 1944 Na položajima kod s. Ribinđnice (blizu Cerkna) 1. bataljon 3. slovenačke udarne brigade -Ivan Gradnik- 31. divizije NOVJ, veštim manevrom i koncentričnom vatrom automatskog oružja, napao neprijateljsku kolonu iz Gorenje Vasi, naneo joj osetne gubitke i prinudio je da se povuče u polazni garnizon.

2. 12. 1944 Iz garnizona Idrije, Žirija, s. Lučina, s. Gorenje Vasi i uporišta u dolini r. Bače jake snage nemačke 188, rezervne brdske divizije i 10. SS policijskog puka napale 31. diviziju NOVJ u rejonu s. Goropeka, Golog vrha, s. Oreheka i s. Zakriža (kod Cerkna). Posle trodnevnih borbi neprijatelj je prinuđen da se povuče u polazne garnizone.

21. 12. 1944 U Cerknom održana pokrajinska konferencija Saveza slovenačke omladine i italijanske antifašističke omladine. Učestvovalo je 40 delegata, među kojima 12 delegata iz italijanske partizanske divizije -Garibaldi Natizone-.

23. 12. 1944 U rejonu s. Cerkljanski Vrh - s. Ravne - s. Razpotje (kod Cerkna) 16. slovenačka brigada -Janko Premrl Vojko- 31. divizije NOVJ napala jaču nemačkukolonu koja je iz Idrije nadirala u pravcu Cerkna Neprijatelj je, uz znatne gubitke, odbačen u polazni garnizon.

4. 4. 1945 U rejonu s. Ponikva - s. Pečina - s. Prapetno (na Šentviškoj planoti) nemačke snage, nadirući iz doline r. Idrije, izvršile napad na jedinice 30. divizije JA. Zbog premorenosti ljudstva, ova se divizija u toku noći, preko r. Idrijice prebacila u rejon s. Šebrelja (kod Cerkna).

12. 4. 1945 U rejonu s. Robidnice (kod Cerkna) 19. slovenačka udarna brigada -Srečko Kosovel- 30. divizije JA napala kolonu četnika i domobrana iz s. Gorenje Vasi. Posle devetočasovne borbe neprijatelj je odbačen u polazni garnizon.

Dokumenti

Izveštaj komandira Druge čete Drugog brdskog lovačkog bataljona Hajne od 27. januara 1944. Štabu bataljona o napadu na Cerkno

Izveštaj Štaba Šesnaeste slovenačke brigade Janko Premrl Vojko od 28. januara 1944. Štabu Trideset prve NO divizije o upadu Nemaca u Cerkno

Izveštaj Drugog brdskog lovačkog bataljona Hajne od 28. januara 1944. Komandi Sto trideset devetog rezervnog lovačkog puka o napadu na Cerkno

Izveštaj Obaveštajnog centra 9. korpusa od 13. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o upadu Nemaca u Cerkno

Izvod iz izveštaja 1. rezervnog brdskog bataljona Hajne 139. puka 188. rezervne brdske divizije o akciji protiv jedinica Narodnooslobodilačke vojske u Cerknom

Naređenje Štaba 9. korpusa NOVJ od 25. aprila 1944. za manevarsko dejstvo 16. brigade Janko Premrl Vojko na sektoru Cerkno-Gorenjsko i 7. udarne brigade Franc Prešern na sektoru Cepovan

Izveštaj sanitetskog referenta 9. korpusa od 27. aprila 1944. komandantu Korpusa o napadu neprijatelja na partizanske bolnice kod Cerkna

Izveštaj Štaba 9. korpusa od 1. maja 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o neprijateljskoj ofanzivi na sektoru Cerkna i o stanju jedinica

Izveštaj komandanta 1. bataljona Hajne (Heine) 139. rezervnog brdskog lovačkog puka od 23. jula 1944. o borbama u rejonu Cerkno - Šebrelje - Oblakov vrh

Izveštaj Štaba 31. NO divizije od 7. avgusta 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o borbama potčinjenih jedinca na sektoru Cerkno, Oblakov Vrh i Lokve-Ćepovan

Izveštaj Štaba divizije Garibaldi Natizone od 13. januara 1945. Štabu 9. korpusa NOVJ o prebacivanju Divizije iz Benečije na područje Cerkna

Mesečni izveštaj Štaba 7. slovenačke NOU brigade France Prešeren od 22. januara 1945. Štabu 31. NO divizije o dejstvima Brigade na području Gorenjske i Cerkna

Fotografije

Povezane odrednice

Deca u ratu 162. pešadijska divizija (Turkestanska) 4. (kasnije 2.) slovenska udarna brigada Ljubo Šercer Bolnice u oslobodilačkom ratu Glavni štab Slovenije Završne operacije u Jugoslaviji Pioniri u oslobodilačkom ratu Slovensko domobranstvo 31. slovenska divizija NOVJ Bela garda Četnici u drugom svetskom ratu USAOJ 6. slovenska udarna brigada Ivan Gradnik Borbe u Sloveniji 1943. Divizija Garibaldi Natisone Italija u drugom svetskom ratu 188. brdska divizija 9. slovenski korpus NOVJ Borbe u Sloveniji 1945. Ranjenici u ratu Zarobljenici u ratu Borbe u Sloveniji 1944. Zapadnokoruški partizanski odred 16. slovenska brigada Janko Premrl Vojko 7. slovenska udarna brigada France Prešeren 19. slovenska udarna brigada Srečko Kosovel Soški partizanski odred Italijanski partizani 26. dalmatinska divizija NOVJ Omladina u ratu 1. slovenska udarna brigada Tone Tomšič Goriška divizija Severnoprimorski partizanski odred Sanitet u ratu