🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Četnička golgota

Za ovaj pojam je pronađeno 79 hronoloških zapisa, 114 dokumenata i 3 fotografija.

Događaji

2. 10. 1944 Posle sedmodnevnih upornih borbi 10. i 12. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ, podržane sa 6 brdskih topova, razbile četničku Bilećku brigadu i zauzele utvrđeni garnizon Bileću. Četnici su imali 138 mrtvih, nepoznat broj ranjenih i veći broj nestalih. Gubici 10. i 12. brigade: preko 60 ranjenih i oko 20 poginulih, među kojima i komandant 5. bataljona 10. brigade Nikola Bjelica Breda, narodni heroj. Pored velike količine drugog materijala, zaplenjeno je 7 minobacača, 7 mitraljeza, 3 mitraljeza i 2 radio-stanice.

3. 10. 1944 Sedamnaesta, majevička udarna brigada 38. udarne divizije NOVJ izvršila napad na s. Srebrenik (kod Gračanice), koji je branio jedan bataljon 13. SS divizije -Handžar- i četnici. Neprijateljski gubici: 12 mrtvih, 30 ranjenih i 30 zarobljenih četnika.

3. 10. 1944 Kod s. Cerana (blizu Prnjavora) jedinice 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ, iznenadnim napadom, razbile preko 1200 četnika i nanele im gubitke od 14 mrtvih, 31 ranjenog i 11 zarobljenih. Gubici jedinica NOVJ: 5 mrtvih i 2 nestala borca. Zaplenjeno: 1 mitraljez, 9 pušaka, 320 metaka, 2 sanduka sanitetskog materijala i 15 konja.

3. 10. 1944 Zauzevši most na r. Trebišnjici kod s. Poljica, jedinice četničke Grupe jurišnih korpusa (3000 četnika) počeli proboj iz rejona Trebinje-Dubrovnik prema Sarajevu, u sastav glavnine. U petodnevnim borbama protiv šest bataljona 29. udarne divizije NOVJ i dva bataljona 2. proleterske (dalmatinske) udarne brigade četnici su pretrpeli osetne gubitke: od 3000, u Nevesinje se probilo oko 2000 četnika.

4. 10. 1944 Delovi četničkog Drinskog i Romanijskog korpusa (oko 1500 četnika) zauzeli Kalinovik, ali su ga sutradan, protivnapadom, povratili dva bataljona 11. hercegovačke udarne brigade i Konjički i Kalinovički NOP odred 29. udarne divizije NOVJ.

4. 10. 1944 Kod s. Ilove i s. Pojezne (blizu Prnjavora) delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ, u oštroj borbi, razbili jaču grupu četnika i naneli im gubitke od 19 mrtvih, 11 ranjenih i 2 zarobljena, a sami imali 3 mrtva i 6 ranjenih boraca. Zaplenjeno 6 pušaka i 250 metaka.

8. 10. 1944 Jedinice 2. udarnog korpusa NOVJ zauzele Čajniče, koje su branili četnici.

8. 10. 1944 Jedinice 2. udarnog korpusa NOVJ zauzele Rudo, koje su branili četnici.

9. 10. 1944 Treća proleterska (sandžačka) udarna brigada 37. udarne divizije NOVJ zauzela Višegrad, koji su branili četnici. Ona je neprijatelju nanela gubitke od 265 mrtvih, zarobila bolnicu sa 3 lekara, zaplenila 4 minobacača, 9 mitraljeza, 3 p. mitraljeza i komoru od 65 konja i uništila kompoziciju od 50 vagona. Gubici 3. brigade: 15 boraca izbačenih iz stroja.

11. 10. 1944 Delovi 37. udarne divizije NOVJ, u sadejstvu sa 7. crnogorskom udarnom brigadom 3. udarne divizije NOVJ, zauzeli Goražde, a četnici pobegli prema Višegradu. Iz četničkog zatvora oslobođeno je 260 porodica pripadnika NOP-a.

12. 10. 1944 U rejonu s. Žabara i s. Brđana (kod Tuzle) delovi nemačke 13. SS divizije -Handžar- (jačine oko 350 vojnika) i četnici, uz artiljerijsku podršku, napali 21. istočnobosansku udarnu brigadu. 38. udarne divizije NOVJ i posle oštre borbe odbacili je na liniju Stublić - Velike njive - s. Visori. Neprijateljski gubici: 30 izbačenih iz stroja. Brigada je imala 20 izbačenih iz stroja.

12. 10. 1944 U rejonu s. Požarnice (kod Tuzle) glavnina 19. birčanske udarne brigade 27. udarne divije NOVJ vodila borbu rpotiv četnika i nanela im gubitke od 14 mrtvih i 20 ranjenih. Brigada je imala 2 mrtva i 9 ranjenih boraca.

14. 10. 1944 U rejonu s. Tobuta (kod Tuzle) 17. majevička udarna brigada 38. udarne divizije NOVJ razbila četnike i nanela im gubitke od 16 mrtvih i 17 zarobljenih. Zaplenjeno 5 pušaka i 7.500 metaka.

17. 10. 1944 Delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali četnike u s. Devetinama i s. Lađevcima (kod Prnjavora) i naneli im gubitke od 17 mrtvih i 24 ranjena.

17. 10. 1944 Na putu s. Dubrava - s. Srnica (kod Brčkog) delovi 18. istočnobosanske udarne (hrvatske) brigde 38, udarne divizije NOVJ napali i razbili kolonu ustaša i četnika, nanevši im gubitke od 2 mrtva, 5 ranjenih i 7 zarobljenih. Brigada je imala 2 mrtva i 5 ranjenih boraca.

25. 10. 1944 Na prostoriji s. Rađići - s. Javorani (kod Kotor-Varoši) - s. Presjek - s. Potočani (kod Prnjavora) delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali četnike i naneli im gubitke od 40 mrtvih, 45 ranjenih i 4 zarobljena, a Lami imali 1 mrtvog i 6 ranjenih boraca.

25. 10. 1944 Na liniji s. Bogutovo Selo - s. Ugljevik - s Zabrđe (kod Bijeljine) 17. majevička udarna brigada 38. udarne divizije NOVJ razbila četničku brigadu i odbacila je prema Semberiji, nanevši joj gubitke od 7 mrtvih i 12 ranjenih (a čama imala 2 njena borca).

26. 10. 1944 Šesnaesta muslimanska udarna brigada 27. udarne divizije NOVJ zauzela Goražde. koje su branili četnici i muslimanska fašistička milicija. Zarobljeno je 20 milicionera i zaplenjeno 20 pušaka i 2 p, mitraljeza.

28. 10. 1944 Na liniji s. Javorani - s. Krmine (kod Banje Luke) glavnina 15. krajiške udarne brigade 39. divizije NOVJ napala četnike i nanela im gubitke od 20 mrtvih, 16 ranjenih i 1 zarobljenog (a sama imala 5 ranjenih boraca).

29. 10. 1944 Delovi 15. krajiške udarne brigade 39. divizije NOVJ napali četnike u s. Boltama (Kod Prijedora) i naneli im gubitke od 12 mrtvih i 2 ranjena. Gubici 15. brigade: 1 mrtav i 5 nestalih boraca.

0. 11. 1944 Na pl. Majevici jedinice 38. udarne divizije 3. udarnog korpusa NOVJ razbile četničku grupu i nanele joj gubitke od 100 mrtvih četnika.

8. 11. 1944 Iz Nevesinja delovi nemačke 369. legionarske divizije (3 do 4 bataljona i 1 divizion), ojačani muslimanskom fašističkom milicijom i četnicima, izvršili ispad i odbacili delove 11. i 14. hercegovačke udarne brigade 29. udarne divizije NOVJ iz Nevesinjskog polja. Gubici neprijatelja: oko 60 mrtvih i 40 ranjenih. Delovi 11. i 14. brigade su imali 12 poginulih i 18 ranjenih boraca.

9. 11. 1944 Na odseku s. Snagovo - s. Križevići 17. majevička udarna brigada 38. udarne divivizije NOVJ odbacila delove nemačke 1. brdske divizije i četnike (jačine oko 2000 vojnika) koji su pokušali da se probiju u Tuzlu. Neprijatelj je imao 35 mrtvih i oko 40 ranjenih vojnika, a jedinice NOVJ - 12 mrtvih, 18 ranjenih i 20 nestalih boraca.

18. 11. 1944 Jače snage četnika i muslimanske milicije napale s. Puračić (kod Tuzle). Bataljon 21. istočnobosanske udarne brigade 38. udarne divizije NOVJ, koji je branio Puračić, povukao se prema Lukavcu. Brigada je zatim odbacila neprijatelja, nanevši mu gubitke od 50 izbačenih iz stroja. Ona je imala 4 mrtva i 2 ranjena borca; pored ostalih, poginuo je komandant bataljona Ragib Džindo, narodni heroj.

19. 11. 1944 Na prostoriji s. Kralupi - s. Čitluk (kod Visokog) 7. krajiška udarna brigada 10. udarne divizije NOVJ i Visočko-fojnički NOP odred napali ojačanu četničku Zeničku brigadu i delove četničke Sarajevske brigade. Gubici četnika: 55 poginulih, 51 ranjen i 12 zarobljenih. Uništeni su 1 tenk i 1 kamion, a zaplenjeno je 14 pušaka. Gubici jedinica NOVJ: 3 mrtva i 9 ranjenih boraca.

20. 11. 1944 U rejonu s. Kadinjana (kod Banje Luke) delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali jaču grupu četnika i naneli joj gubitke od 19 mrtvih i 3 ranjena. Plen: 12 pušaka.

21. 11. 1944 U rejonu s. Humaka (kod Tuzle) oko 2000 četnika napalo 18. istočnobosansku (hrvatsku) brigadu 38. udarne divizije NOVJ. Posle žestoke borbe četnici su razbijeni. Oko 100 četnika izbačeno je iz stroja. Brigada je imala 4 mrtva i 12 ranjenih boraca.

24. 11. 1944 Na prostoriji s. Jagara - s. Ljubačevo (kod Banje Luke) glavnina 13. krajiške udarne brigade 39. divizije NOVJ, u osmočasovnoj borbi, razbila 1200 četnika. Gubici neprijatelja: 39 mrtvih, 40 ranjenih, 30 udavljenih u r. Vrbasu i 4 zarobljena. Brigada je imala 2 mrtva i 2 ranjena borca.

29. 11. 1944 U rejonu Bijeljine glavnina 18. istočnobosanske (hrvatske) brigade 38. udarne divizije NOVJ posle oštrih borbi razbila oko 700 četnika, nanevši im gubitke od oko 50 četnika izbačenih iz stroja.

4. 12. 1944 Kod s. Dobrnja (blizu Banje Luke) Zmijanjski NOP odred 39. divizije NOVJ razbio jednu četničku brigadu, nanevši joj gubitke od 6 mrtvih i 11 ranjenih i zaplenivši p. mitraljez, 5 pušaka i 800 metaka. Odred je imao 1 ranjenog borca.

6. 12. 1944 Kod s. Krčmarice (blizu Banje Luke) jedinice 39. divizije 5. udarnog korpusa NOVJ izvršile napad na tri četničke brigade i posle oštre borbe razbile ih, nanevši im gubitke od 21 mrtvog, 30 ranjenih i 4 zarobljena. Gubici jedinica 39. divizije: 3 mrtva i 7 ranjenih boraca.

7. 12. 1944 Na prostoriji s. Rekavice-Vodički vrh (kod Banje Luke) 15. krajiška udarna brigada 39. divizije NOVJ napala jaču grupu četnika, ali se, usled nadmoćnosti neprijatelja, povukla. Poginulo je 40 a ranjena su 52 četnika. Gubici 15, krajiške udarne brigade: 3 mrtva i 8 ranjenih boraca.

8. 12. 1944 16. muslimansku udarnu brigadu 27. udarne divizije NOVJ. Posle žestoke borbe 16. brigada se povukla, a četnici su ovladali linijom s. Stupin Do - Preseka - Veliki kom.

10. 12. 1944 Na liniji s. Grbići - s. Točionik (kod Sokolca) 1000 četnika napalo 16. muslimansku udarnu brigadu 27. udarne divizije NOVJ i posle desetočasovne oštre borbe potisnuli je na liniju s. Mislovo - s. Džimrije. Brigada je sutradan izvršila protivnapad na neprijatelja, ali nije uspela da ga odbaci. Gubici neprijatelja: preko 170 izbačenih iz stroja. Brigada je imala 4 mrtva, 22 ranjena i 5 nestalih boraca. Zaplenjeno: 27 mitraljeza, 2 p. mitraljeza i 15 pušaka.

11. 12. 1944 Glavnina 17. majevičke udarne brigade 38. udarne divizije NOVJ napala četnike u s. Požarnici (kod Tuzle) i nanela im gubitke od 27 mrtvih, 15 ranjenih i 6 zarobljenih. Brigada je imala 1 mrtvog i 1 ranjenog borca.

11. 12. 1944 Oko 300 četnika napalo G. Tuzlu, koju su branili delovi 17. majevičke udarne brigade 38. udarne divizije NOVJ. Četnici su razbijeni i odbačeni prema s. Busiji uz gubitke od 8 mrtvih i 11 ranjenih. Brigada je imala 2 mrtva i 2 ranjena borca.

12. 12. 1944 U rejonu s. Džimrija (kod Han-Pijeska) četnici napali 16. muslimansku udarnu brigadu 27. udarne divizije NOVJ. Brigada se, posle dvočasovne oštre borbe, povukla na liniju s. Plane - s. Jelovci - Borovina. Neprijatelj je imao 50 vojnika izbačenih iz stroja. Gubici 16. brigade: 2 mrtva i 3 ranjena borca.

12. 12. 1944 Kod s. Krupe (blizu Banje Luke) delovi 15. krajiške udarne brigade 39. divizije NOVJ sukobili se s jednom četničkom brigadom i naneli joj gubitke od 11 mrtvih i 21 ranjenog. Gubici 15. brigade: 2 mrtva i 2 ranjena borca.

12. 12. 1944 Dva bataljona 19. birčanske udarne brigade 27. udarne divizije NOVJ razbili četnike u s. Džimrijama (kod Han-Pijeska) i zauzeli to selo. Poginulo je 15 četnika, a zaplenjena su 2 p. mitraljeza i 10 pušaka. Gubici bataljona: 1 poginuo i 1 nestao borac.

14. 12. 1944 Četrnaesta hercegovačka omladinska udarna brigada i Kalinovički i Konjički NOP odred 29. udarne divizije NOVJ, posle oštre borbe, odbili napad četnika na Kalinovik.

15. 12. 1944 Na prostoriji Rogatica - Sokolac - Han-Pijesak - s. Žepa jedinice 27. udarne divizije 3. udarnog korpusa NOVJ završile sedmodnevne uporne borbe protiv 8.000 četnika (Avalskog, Mlavskog, Timočkog, Deligradskog, Topličkog, Javorskog, Južnomoravskog i Srpskog udarnog korpusa) koji su se pod pritiskom jedinica NOVJ povukli iz Srbije u istočnu Bosnu. I pored velikih gubitaka, nadmoćni neprijatelj uspeo je da ovlada linijom s. Žepa - s. Džimrije - Kram.

16. 12. 1944 Šesta proleterska (istočnobosanska) udarna brigada 17. udarne divizije NOVJ izvršila napad na s. Popove, s. Petrovo Polje i s. Dvorove (kod Bijeljine), u kojima se branilo oko 550 nemačkih vojnika i ustaša i oko 700 četnika. Neprijatelj je razbijen; pretrpeo je osetne gubitke.

16. 12. 1944 Iz Kalinovika 11. i 14. hercegovačka udarna brigada i Kalinovički i Konjički NOP odred 29. udarne divizije NOVJ izvršili napad na četnike. Idućih dana je angažovana i 2. brigada italijanske partizanske divizije -Garibaldi- i 3 (hercegovačka) brigada narodne odbrane (bez 1. i 5. bataljona), pa su četnički 1. i 2. šumadijski i Požeški korpus odbačeni preko r. Drine, na greben Jahorine i u Sarajevsko polje.

17. 12. 1944 Goneći četnike prema Sarajevskom polju, delovi 14. hercegovačke (omladinske) udarne brigade 29. udarne divizije NOVJ zauzeli Trnovo.

18. 12. 1944 Kod s. Slatine (blizu Banje Luke) delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali i razbili 3. brigadu četničkog Bosanskokrajiškog korpusa i naneli joj gubitke od 40 poginulih i 40 ranjenih. Zaplenjeno: 3 p. mitraljeza, 25 pušaka, 1 automat, 2 pištolja, 12 ručnih bombi i druga ratna oprema.

18. 12. 1944 Oko 8.000 četnika prodrlo preko planine Milana i Javora u Vlasenicu, odbacivši 20. romanijsku udarnu brigadu 27. udarne divizije NOVJ.

20. 12. 1944 Dvadeset prva istočnobosanska udarna brigada 38. udarne divizije NOVJ i 16. muslimanska udarna brigada i delovi 19. birčanske udarne brigade 27. udarne divizije NOVJ, uz sadejstvo jedinica 14. korpusa NOVJ, posle dvodnevne borbe zauzeli Zvornik i Drinjaču, u kojima su se branile jedinice nemačke 21. divizije -Skenderbeg- i četnici. Gubici neprijatelja: oko 200 poginulih i ranjenih i 20 zarobljenih vojnika. Gubici jedinica NOVJ: 12 poginulih i 40 ranjenih boraca: pored ostalih poginuo je zamenik komandanta 19. birčanske udarne brigade Žarko Vuković Pucar, narodni heroj.

20. 12. 1944 Kod s. Liplja (blizu Kotor-Varoši) 18. srednjobosanska udarna brigada 53. udarne divizije NOVJ napala delove četničkog Bosanskokrajiškog korpusa i nanela im gubitke od 40 poginulih i 20 ranjenih. Zaplenjena 3 p. mitraljeza, 30 pušaka i 1 automat.

21. 12. 1944 Na položajima istočno od Tuzle 27. i 38. udarna divizija 3. udarnog korpusa NOVJ vodile osmodnevnu tešku zadržavajući! odbranu u borbi protiv četnika Avalskog, Mlavskog, Timočkog, Deligradskog, Topličkog, Javorskog, Južnomoravskog i Srpskog udarnog korpusa i uspela da ih razbije. Gubici neprijatelja: oko 550 poginulih i ranjenih i 90 zarobljenih. Zaplenjeno: 3 minobacača, 3 mitraljeza, 64 puške, 10 automata, 10 pištolja i druga ratna oprema. Gubici 27. i 38. divizije NOVJ: 25 poginulih, 70 ranjenih i 4 nestala borca.

21. 12. 1944 Na liniji s. Čelić - s. Mrtvice - s. Piperci (kod Brčkog) 2. krajiška udarna brigada 17. udarne divizije NOVJ sukobila se s nemačkim vojnicima, belogardejcima, ustaškom milicijom i četnicima - jačine oko 2000 vojnika. Posle jednodnevne borbe neprijatelju su naneseni sledeći gubici: 23 poginula, 28 ranjenih i 2 zarobljena. Brigada je imala 2 poginula i 22 ranjena borca.

22. 12. 1944 Dvadeseta romanijska udarna brigada 27. udarne divizije NOVJ zauzela Vlasenicu, u kojoj su se branili delovi četničkog Timočkog korpusa.

22. 12. 1944 Šesnaesta muslimanska udarna brigada i 19. birčanska udarna brigada 27. udarne divizije NOVJ, posle jednodnevne borbe, razbile četničku Oplenačku brigadu i zauzele s. Šekoviće (kod Vlasenice). Gubici neprijatelja: 160 izbačenih iz stroja. Zaplenjeno: 2 minobacača, 3 mitraljeza i veća količina municije. Gubici brigada NOVJ: 7 mrtvih i 17 ranjenih boraca.

25. 12. 1944 U rejonu s. Drinjače (kod Zvornika) 16. muslimanska udarna brigada 27. udarne divizije NOVJ napala četnike i posle jednodnevne oštre borbe nanela im gubitke od oko 130 mrtvih i 80 ranjenih. Brigada je imala 12 poginulih i 21 ranjenog borca.

25. 12. 1944 Sa pravca Zvornika, iz pozadine, 23. udarna divizija Južne operativne grupe NOVJ napala četničke snage. Posle dvodnevne borbe ona je znatno doprinela razbijanju četničke grupacije istočno od Tuzle, koju su potpuno razbile jedinice 3. udarnog korpusa NOVJ.

26. 12. 1944 Nemačke jedinice, četnici i muslimanska milicija (oko 1000 vojnika), podržani tenkovima i artiljerijom, posle trodnevnih borbi potisli 14. hercegovačku (omladinsku) brigadu 2S. udarne divizije NOVJ i zauzeli Trnovo.

26. 12. 1944 Sedamnaesta majevička udarna brigada 38. udarne divizije NOVJ odbacila četnike s položaja s. Kovačevići - s. Tojšići (na putu Tuzla-Zvornik).

27. 12. 1944 U rejonu Tuzle 38. udarna divizija NOVJ, 16. muslimanska udarna brigada 27. udarne divizije NOVJ i Tuzlanski NOP odred, uz sadejstvo delova 28. divizije 14, korpusa NOVJ, razbili jaku četničku grupaciju (Avalski, Mlavski, Timočki, Deligradski, Toplički, Javorški, Južnomoravski i Srpski udarni korpus). Uništena je skoro polovina te grupacije (koja je imala oko 8000 četnika) a njeni ostaci su se povukli dolinom r. Spreče ka pl. Ozrenu.

27. 12. 1944 Kod s. Krčmarice (blizu Banjo Luke) delovi 15. krajiške udarne brigade 39. divizije NOVJ izvršili napad na grupu četnika Bosanskokrajiškog korpusa i naneli joj gubitke od 6 mrtvih, 3 ranjena i 14 zarobljenih. Zaplenjen je p. mitraljez i 15 pušaka.

1. 1. 1945 Delovi 39. divizije 5, udarnog korpusa NOVJ odbili ispad pet četa ustaša i jednog četničkog bataljona iz Banje Luke ka s. Motikama, nanevši im gubitke od 11 mrtvih i 10 ranjenih, uz sopstvene gubitke od 2 mrtva i 1 ranjenog.

6. 1. 1945 Na pl. Ozrenu 7. srpska udarna brigada 23. udarne divizije NOVJ nanela četnicima gubitke od 50 mrtvih i 20 ranjenih i izbila na liniju s. Breznica - s. Smiđin (kod Maglaja).

9. 1. 1945 Šesta crnogorska udarna brigada 3. udarne divizije NOVJ zauzela Čajniče, koje su četnici napustili posle kraće borbe.

11. 1. 1945 Šesta crnogorska udarna brigada 3. udarne divizije NOVJ oslobodila Foču, iz koje su se četnici povukli prema Goraždu.

14. 1. 1945 U rejonu s. Priboj - s. Kozluk - s. Memići (kod Zvornika) dve brigade 45. divizije 2. armije NOVJ u dvodnevnoj borbi razbile jače četničke snage.

15. 1. 1945 Crnogorski četnici s Pavlom Đurišićem na čelu, povlačeći se iz Crne Gore preko Srbije, prebacili se kod Višegrada u istočnu Bosnu.

15. 1. 1945 Šesta albanska divizija očistila od četnike rejon s. Uvac - s. Rudo i produžila gonjenje četnika ka Višegradu.

4. 2. 1945 U rejonu s. Han Kola - s. Rekovica (kod Banje Luke) delovi 39. divizije 5. udarnog korpusa NOVJ izvršili napad na četnike i posle oštre borbe ih razbili i odbacili u Banju Luku.

5. 2. 1945 Kod s. Brijesnice (blizu Gračanice) delovi 45. divizije 2. armije NOVJ vodili oštre borbe protiv četnika i naneli im velike gubitke. Delovi divizije su imali 3 mrtva i 22 ranjena.

7. 2. 1945 U Lijevču polju i s. G. Dolini (kod Bos. Gradiške) jedinice 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napale i razbile četnike i ustaše i nanele im velike gubitke, a same imale 3 mrtva i 10 ranjenih.

15. 2. 1945 Posle trodnevne borbe protiv četnika i ustaša delovi 27. udarne divizije 3. udarnog korpusa NOVJ oslobodili Han-Pijesak.

22. 2. 1945 Jedinice 39. divizije 5. udarnog korpusa NOVJ odbile ispade nemačkih, ustaško-domobranskih i četničkih snaga iz Banje Luke, Dubice i s. Dobrljina ka oslobođenoj teritoriji, nanevši im osetne gubitke. Gubici jedinica 39. divizije NOVJ: 15 mrtvih i 39 ranjenih.

0. 3. 1945 Na Vučjaku (kod Dervente) delovi 53. udarne divizije 5. udarnog armijskog korpusa JA napali i razbili četnike koji su se povukli iz Srbije i Crne Gore. Poginuo je i zarobljen veliki broj, a njih 160 se udavilo u r. Bosni.

0. 3. 1945 U teslićkoj bolnici, od rana zadobijenih u borbi protiv četnika, umro predsednik Okružnog NO odbora za centralnu Bosnu Vid Nježić, narodni heroj.

12. 3. 1945 Kod s. Tekučice i Grebić-kose (blizu Gračanice) jedinice 45. divizije 2. armije JA odbile napad nemačkih i četničkih jedinica, nanevši im velike gubitke. Gubici 45 divizije JA: 13 mrtvih i 47 ranjenih.

13. 3. 1945 U rejonu s. Motike - s. Vučelovići - s. Staninkovići 15. krajiška udarna brigada 39. divizije JA odbila napad ustaških i četničkih snaga iz Banje Luke nanevši im velike gubitke. Gubici 15. krajiške udarne brigade JA: 4 mrtva i 14 ranjenih.

20. 4. 1945 Dvadeset treća udarna divizija 2. armije JA odbacila delove nemačke 963. tvrđavske brigade, ustaše i četnike na levu obalu r. Save i oslobodila Bos. Brod, Zaplenjeno: 728 vagona, 53 lokomotive i velike količine naoružanja i druge ratne opreme.

8. 5. 1945 Kod s. Bradine, pri povratku iz srednje Bosne, jake četničke snage završile dvodnevno prebacivanje preko komunikacije Sarajevo-Konjic na prostoriju pl. Bjelašnica - s. Rakitnica - s. Umoljani.

9. 5. 1945 U kanjonu r. Ljute i r. Neretve jedinice 3. udarnog korpusa JA i jedna brigada KNOJ-a, uz sadejstvo avijacije, napale jaku četničku grupaciju. Posle jednodnevne borbe poginulo je preko 3000 četnika, dok se iz obruča kod zaseoka Obrnja oko 3000 četnika probilo na pl. Zelengoru

12. 5. 1945 U rejonu r. Sutjeske i s. Zakmura jedinice 3. udarnog korpusa JA i 3. divizije KNOJ-a pristupile uništenju jake četničke grupe. (Četnici su uglavnom bili zarobljeni i uništeni, izuzev 300-400 četnika rasturenih na prostoriji od Zelengore do r. Prače, sa kojima su se nalazili Draža Mihailović i članovi četničke Vrhovne komande.)

12. 5. 1945 Na prostoriji s. Žepa - Han-Pijesak - s. Sokolovići delovi 37. udarne divizije JA i 38. udarne divizije 3. udarnog korpusa JA pristupili uništenju jake četničke grupe.

Dokumenti

Pismo komandanta 1. mileševskog korpusa i komandanta Durmitorske brigade iz prve polovine oktobra 1944. komandantu Drinskog korpusa o razbijanju četničkih jedinica na prostoriji Čajniče — Goražde — Višegrad

Naređenje Štaba Srednjobosanske NOU divizije od 2. oktobra 1944. štabovima 14. i 18. srednjobosanske brigade za napad na četnike Bosanskokrajiškog i Srednjobosanskog četničkog korpusa

Zapovijest Štaba 29. NOU divizije od 9. oktobra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za razbijanje i uništenje četnika u sjevernoj Hercegovini

Zapovijest Štaba 38. NOU divizije od 11. oktobra 1944. Štabu 17. majevičke i 21. istočnobosanske brigade za napad na četnike na prostoru Priboj - Zlo Selo i zatvaranje komunikacije Celić - Tuzla

Izveštaj Štaba 1. bosanskog korpusa od 20. oktobra 1944. komandantu Dinarske četničke oblasti da korpus nema nikakvih izgleda u borbi protiv partizana posle povlačenja Nemaca iz Šibenika

Naređenje komandanta Dinarske četničke divizije od 21. oktobra 1944. komandantu 2. bosanskog korpusa za prikupljanje četnika na području Dalmatinskog Kosova

Naređenje Štaba 39. NOU divizije od 22. oktobra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za dejstva protiv četnika na širem području Banje Luke

Izveštaj četničkog političkog delegata za mostarski srez od 22. oktobra 1944. komandantu Operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine o rezultatima pregovora i saradnje sa nemačkim trupama

Izveštaj četničkog političkog delegata za Mostarski srez od 23. oktobra 1944. majoru Vojislavu Lukačeviću o teškoćama u saradnji sa Nemcima i slabom moralu jedinica sa predlozima mera za poboljšanje stanja

Izveštaj obaveštajnog oficira Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 7. novembra 1944. komandantu o razgovorima sa nemačkim predstavnikom u vezi sa isporukom naoružanja i municije četnicima

Zapovijest Štaba 10. NOU divizije od 17. novembra 1944. štabovima 7. krajiške brigade i Artiljerijskog diviziona za napad na četnike u selu Kralupima

Zapovijest Štaba 10. NOU divizije od 17. novembra 1944. štabovima 7. krajiške brigade i Artiljerijskog diviziona za napad na četnike u selu Kralupima

Izvještaj Štaba 10. divizije od 23. novembra 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o borbi protiv četnika kod sela Kralupa

Izvještaj Štaba 10. divizije od 23. novembra 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o borbi protiv četnika kod sela Kralupa

Opšti uslovi sporazuma o saradnji između četnika i nemačkih jedinica pripremljeni za pregovore decembra 1944.

Izvještaj Štaba 38. divizije od 1. decembra 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ o borbama protiv Nijemaca i četnika u drugoj polovini novembra na području Tuzla - Zvornik - Bijeljina

Zapovijest Štaba Operativne grupe 5. korpusa NOVJ od 7. decembra 1944. potčinjenim jedinicama za uništenje četnika u dolini rijeke Vrbasa i u srednjoj Bosni

Zapovijest Štaba 29. NOU divizije od 9. decembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za blokadu neprijateljskih snaga na prostoru Nevesinje - kotlina rijeke Neretve - široki Brijeg i uništenje četnika na sektoru Kalinovik - Foča

Izvještaj Štaba 11. hercegovačke brigade od 11. decembra 1944. Štabu 29. NOU divizije o borbama protiv četnika na sektoru Kalinovik - Miljevina - Dobro Polje

Zapovijest Štaba 27. NOU divizije od 12. decembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za sređivanje jedinica poslije četvorodnevnih borbi protiv četnika i pripremanje za nove zadatke

Izvještaj Štaba 27. divizije od 12. decembra 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ o borbama protiv četnika od 8. do 12. decembra 1944. na prostoru Rogatica - Sokolac - Džimrije

Zapovijest Štaba 27 NOU divizije od 16. decembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za napad na Drinjaču i zadržavanje nadiranja četnika prema Han-Pijesku

Naređenje Štaba 27. NOU divizije od 19. decembra 1944. Štabu Kladanjskog NOP odreda i komandama Birčanskog područja i Čete OZN-e za dejstva protiv četnika u rejonu Vlasenice

Zapovijest Štaba 27. NOU divizije od 20. decembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za dejstva protiv četnika na sektoru Vlasenica - Šekovići

Instrukcija Štaba 39. NOU divizije od 20. decembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za borbu protiv četnika

Zabeleška četničkog političkog delegata za mostarski srez od 21. decembra 1944. o tačkama po kojima treba razgovarati sa nemačkim predstavnicima

Naređenje Štaba 3. korpusa NOVJ od 25. decembra 1944. Štabu 38. divizije za razbijanje četnika u dolini rijeke Spreče

Zapovijest Štaba 27. NOU divizije od 27. decembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za gonjenje i uništenje četnika na prostoriji Tuzla - Kladanj

Izvještaj Štaba 18. srednjobosanske brigade od 27. decembra 1944. Štabu 53. NOU divizije o aktivnosti protiv četnika u srednjoj Bosni

Obavještajni izvještaj Štaba 14. korpusa NOVJ od 28. decembra 1944. o četničkim jedinicama iz Srbije

Izvještaj Štaba 17. majevičke brigade od 28. decembra 1944. štabu 38. NOU divizije o četničkim gubicima i o plijenu za vrijeme proteklih borbi kod Tuzle

Izvještaj Štaba 21. slavonske brigade od 28. decembra 1944. Štabu 28. NOU divizije o dejstvima protiv Nijemaca i četnika na prostoriji Bijeljina - Janja

Izvještaj Štaba 21. istočnobosanske brigade od 28. decembra 1944. Štabu 38. NOU divizije o borbama protiv četnika istočno od Tuzle

Zapovijest Štaba 3. korpusa NOVJ od 29. decembra 1944. o pohvali jedinica zbog uspjeha u borbi protiv četnika u istočnoj Bosni

Zapovijest Štaba 25. NO divizije od 29. decembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za čišćenje Majevice od četnika

Zapovijest Štaba 29. NOU divizije od 29. decembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za dejstva na sektoru Nevesinje - Blagaj i Mostar i razbijanje i uništenje četnika na prostoru Dobro Polje - Kalinovik - Foča

Kritički osvrt Štaba 38. NOU divizije od 29. decembra 1944. u vezi sa greškama i nedostacima u borbi sa četnicima u drugoj polovini decembra

Izvještaj Štaba 38. divizije od 29. decembra 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ o rezultatima sedmodnevnih borbi protiv četnika

Izvještaj Štaba 18. hrvatske brigade od 29. decembra 1944. Štabu 38. NOU divizije o borbama protiv četnika na prostoriji Tuzla - Zvornik

Zapovijest Štaba Brigade narodne odbrane za Hercegovinu od 29. decembra 1944. štabovima bataljona za razbijanje i uništenje preostalih četničkih grupa u srezu trebinjskom

Zapovijest Štaba 38. NOU divizije od 30. decembra 1944. kojom se jedinice ove divizije pohvaljuju zbog uspješne borbe protiv Nijemaca i četnika

Obavještajni izvještaj Štabu 53. NOU divizije od 30. decembra 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o četničkim snagama u srednjoj Bosni

Dopunski izvještaj Štaba 18. srednjobosanske brigade od 31. decembra 1944. Štabu 53. NOU divizije o aktivnosti protiv četnika u srednjoj Bosni

Izvještaj Štaba 19. krajiške (srednjobosanske) brigade od 31. decembra 1944. Štabu 53. NOU divizije o razbijanju četničkih grupica u širem rejonu Dervente

Relacija štaba 14. korpusa od 4. januara 1945. Štabu 2. armije NOVJ o borbama protiv četnika na prostoru Zvornik - Tuzla

Naređenje štaba 6. crnogorske NOU brigade od 9. januara 1945. potčinjenim jedinicama za čišćenje prostora Foča - Ustikolina od četnika

Zapovijest Štaba 14. korpusa NOVJ od 10. januara 1945. štabovima 25. i 45. divizije za čišćenje prostora između Vlasenice, Zvornika i Papraće od četnika

Izvještaj štaba 38. divizije od 10. januara 1945. štabu 3. korpusa NOVJ o čišćenju četnika na sektoru Tuzla - Zvornik

Procena stanja četničkih jedinica komandanta 1. šumadijskog korpusa od 10. januara 1945. sa predlozima za dalji rad

Zapovijest Štaba 14. korpusa NOVJ od 13. januara 1945. Štabu 45. divizije da prostor između Osmaka, Priboja i Drine očisti od četnika

Izvještaj Štaba 14. korpusa od 13. januara 1945. Štabu 2. armije NOVJ o borbama protiv četnika na prostoru Bosansko Petrovo Selo - Seona - Špionica

Naređenje Štaba 3. korpusa NOVJ od 17. januara 1945. štabovima 38. divizije i Tuzlanskog NOP odreda za razbijanje četničkih jedinica na Ozrenu i za kontrolisanje prostora Kladanj - Tuzla

Zapovijest Štaba 45. NOU divizije od 17. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica da prostor između Zvornika i Goduša očiste od četnika

Izveštaj. Štaba 3. brigade Ozrenskog četničkog korpusa od 18. januara 1945. Draži Mihailoviću o stanju u korpusu

Zapovest štaba Vrhovne komande od 18. januara 1945. potčinjenim jedinicama za dejstva protiv NOVJ u rejonu Gradačca 

Zapovest štaba Vrhovne komande od 19. januara 1945. potčinjenim jedinicama za napad na Gradačac

Naređenje Štaba 3. korpusa NOVJ od 20. januara 1945. štabovima Majevičkog NOP odreda i Štabu brigade narodne odbrane za istočnu Bosnu da razbiju Majevičke četnike na prostoru Tobut - Zloselo

Obavještenje Štaba 3. korpusa od 23. januara 1945. odjeljenju za zaštitu naroda o naređenju Štaba 2. armije NOVJ da sa svojim jedinicama i Majevičkim NOP odredom produže čišćenje četnika na prostoru Lopare - Sapna

Izvještaj Štaba 38. divizije od 23. januara 1945. Štabu 3. korpusa NOVJ o borbama protiv četnika na Ozren-planini

Izvještaj Štaba 45. divizije od 24. januara 1945. Štabu 14. korpusa NOVJ o borbama protiv četnika na sektoru Trnovica - Brđani - Musići

Zapovijest Štaba 3. korpusa NOVJ od 30. januara 1945. Štabu Brigade narodne odbrane za istočnu Bosnu i Štabu Tuzlanskog NOP odreda za napad na četnike na sektoru Orahovice

Zapovest komandanta Istaknutog dela štaba Vrhovne komande od 3. februara 1945. komandantima potčinjenih jedinica za napad na jedinice NOVJ na prostoriji Banovići — Puračić

Naređenje štaba 3. korpusa NOVJ od 4. februara 1945. štabovima Tuzlanskog NOP odreda i Brigadi narodne odbrane za formiranje zajedničkog štaba i za razbijanje četnika na sektoru Ozrena i u dolini Krivaje

Zapovijest Štaba 45. NOU divizije od 7. februara 1945. štabovima potčinjenih jedinica da planinu Ozren očiste od četnika

Zapovijest Štaba 45. NOU divizije od 20. februara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za uništenje četnika na Ozrenu

Saopštenje Komande Crne Gore, Boke i Starog Rasa od 21. februara 1945. o zaključcima konferencije štaba te komande i starešina potčinjenih jedinica o vojno-političkoj situaciji i daljim akcijama četničkih jedinica

Naređenje Štaba 53. NOU divizije od 25. februara 1945. štabovima 19. krajiške brigade i Motajičkog NOP odreda za čišćenje sjevernog dijela srednje Bosne od četnika

Izvještaj Štaba Brigade narodne odbrane za istočnu Bosnu od 28. februara 1945. Štabu 3. korpusa NOVJ o čišćenju majevičkog sektora od četnika

Opšta direktiva štaba Draže Mihailovića od kraja marta 1945. za rad četničkih jedinica u istočnoj Bosni

Depeše iz inostranstva primljene u štabu Draže Mihailovića marta 1945. godine

Zapovest komandanta operacije od 1. marta 1945. potčinjenim komandantima za sprečavanje prodora jedinica NOVJ ka Gradačcu

Obaveštenje štaba Vrhovne komande od 2. marta 1945. komandantu Crne Gore i Starog Rasa povodom pljačke i nasilja njegovih jedinica nad stanovništvom u rejonu Vučjaka

Odgovor Draže Mihailovića od 3. marta 1945. Pavlu Đurišiću na obaveštenje o odlukama Nacionalnog komiteta Crne Gore, Boke i Starog Rasa u vezi sa izbeglicama, ranjenicima i sposobnim jedinicama i njihovim prebacivanjem u zapadne krajeve Jugoslavije

Zapovest štaba Vrhovne komande od 5. marta 1945. komandantima neposredno potčinjenih jedinica za pregrupisavanje radi sprečavanja prodora NOVJ u rejon Trebovca

Zapovijest Štaba 53. udarne divizije JA od 6. marta 1945. štabovima potčinjenih jedinica za napad na četnike na prostoru Majevac-Vučjak

Zapovijest Štaba 23. divizije JA od 7. marta 1945. štabovima potčinjenih jedinica za napad na četničke jedinice na Trebavi

Naređenje štaba Vrhovne komande od 8. marta 1945. komandantima neposredno potčinjenih jedinica za grupisanje u rejonu Gradačca i Modriče

Pismo kapetana Milomira Kolarevića od 9. marta 1945. Dobrosavu Jevđeviću o ličnosti kapetana Milorada Mitića sa predlogom da se stavi pod vojni sud

Zapovijest Štaba 25. divizije JA od 10. marta 1945. štabovima potčinjenih jedinica za napad na Gradačac

Naređenje Štaba Draže Mihailovića od 11. marta 1945. za preformiranje četničkih jedinica

Izveštaj Štaba za Crnu Goru, Boku i Stari Ras od 13. marta 1945. načelniku štaba Vrhovne komande o povlačenju potčinjenih jedinica radi prebacivanja na levu obalu donjeg toka reke Bosne

Izvod iz Operacijskog dnevnika Šumadijske grupe korpusa o borbama potčinjenih jedinica protiv NOVJ od 9. novembra 1944. do 14. marta 1945. godine

Relacija štaba Južnomoravske grupe korpusa od 15. marta 1945. o borbama protiv NOVJ 2. marta 1945. dostavljena načelniku štaba Vrhovne komande

Zapovijest Štaba 25. divizije JA od 17. marta 1945. štabovima potčinjenih jedinica za napad na četničke jedinice sjeverno od Gradačca

Zapovijest Štaba 45. divizije JA od 20. marta 1945. štabovima potčinjenih jedinica za čišćenje planine Ozrena od četnika

Naredba Štaba 5. korpusa JA od 26. marta 1945. o pohvali jedinica i starješina 53. udarne divizije za izvanredne uspjehe u borbi protiv četnika

Izveštaj Komande zapadne Bosne od 31. marta 1945. načelniku štaba Vrhovne komande povodom protivrečnih naređenja o daljim dejstvima četničkih jedinica

Obavještajni izvještaj Štaba 1. bosanske brigade NO od 5. aprila 1945. Štabu Bosansko-hercegovačke divizije KNOJ o ustaško-domobranskim i četničkim ostacima i jedinicama u srednjoj i zapadnoj Bosni

Obaveštenje načelnika štaba Vrhovne komande od 6. aprila 1945.komandantu zapadne Bosne o stanju četničkih jedinica i daljim planovima njihove upotrebe

Izvod iz Knjige poslatih depeša štaba Vrhovne komande od 12. decembra 1944. do 7. aprila 1945. godine

Obaveštenje komandanta 2. sarajevske brigade od 8. aprila 1945. komandantu Srednjobosanskog korpusa o predaji crnogorskih četničkih jedinica ustašama

Naređenje Komande Rasinsko-topličkog korpusa od 12. aprila 1945.J potčinjenim jedinicama da postupe po zapovesti Vrhovne komande za povlačenje glavnine četničkih snaga na prostoriju Banjaluke

Izvještaj Štaba Majevičkog NOP odreda od 14. aprila 1945. Vojnoj oblasti 3. korpusa JA o borbama protiv četnika na prostoru Kozluk-Sapna

Pismo komandanta Istaknutog dela štaba Vrhovne komande od 15. aprila 1945. komandantu četničke Dinarske divizije o formiranju ovog štaba i značaju objedinjavanja svih raspoloživih snaga u borbi protiv narodnooslobodilačkog pokreta

Obavještajni izvještaj Birčansko-kladanjskog NOP odreda od 17. aprila 1945. Vojnoj oblasti 3. korpusa JA o ustaškim i četničkim ostacima na prostoru Olovo-Kladanj

Naređenje Generalštaba JA od 21. aprila 1945. Štabu 3. korpusa za čišćenje istočne Bosne od preostalih četnika

Zapovest štaba Vrhovne komande od 23. aprila 1945. komandantima neposredno potčinjenih jedinica za povlačenje na planinu Borje

Izvještaj Štaba 38. udarne divizije od 24. aprila 1945. Štabu 3. korpusa JA o dejstvima protiv četničkih i ustaških ostataka na području Romanije, Olova i Vareša

Zapovijest Štaba 18. srednjobosanske udarne brigade JA od 25. aprila 1945. potčinjenim jedinicama za razbijanje četničkih snaga na prostoru Očauš-Mladikovina

Naređenje Štaba 2. armije JA od 27. aprila 1945. Štabu 53. divizije za gonjenje i uništavanje četnika i za obezbjeđenje saobraćaja na teritoriji srednje Bosne i Bosanske krajine

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

Zvornik 28. slavonska divizija NOVJ Maglaj 16. muslimanska udarna brigada 14. srpski korpus NOVJ 7. krajiška udarna brigada Bijeljina Sokolac 27. istočnobosanska divizija NOVJ Goražde Bitka na Zelengori 37. sandžačka divizija NOVJ Nikola Kalabić Derventa Priboj Zarobljenici u ratu 15. krajiška udarna brigada 14. srednjobosanska udarna brigada 25. srpska divizija NOVJ Korpus narodne odbrane Jugoslavije (KNOJ) 19. birčanska udarna brigada 6. crnogorska udarna brigada Južnomoravski korpus JVuO 13. SS divizija Handžar Gradačac 17. majevička udarna brigada 23. srpska udarna divizija NOVJ Četnici u drugom svetskom ratu Majevički partizanski odred 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Vlasenica Dragoljub Draža Mihailović Olovo Bitka za Tuzlu decembra 1944. Požeški korpus JVuO 20. romanijska udarna brigada Ozrenski korpus JVuO Drinski korpus JVuO Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Foča Han Pjesak Brčko Dinarska četnička divizija Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Prnjavor Zaharije Ostojić Završne operacije u Jugoslaviji 11. hercegovačka udarna brigada Tuzla Gračanica 17. istočnobosanska divizija NOVJ Kalinovik Dragoslav Račić Pavle Đurišić 39. krajiška divizija NOVJ Borbe u Hercegovini 1944. 3. udarna divizija NOVJ Banja Luka Gojko Borota 29. hercegovačka divizija NOVJ 10. krajiška divizija NOVJ 45. srpska divizija NOVJ Miroslav Trifunović Narodni heroji Jugoslavije Nevesinje Bitka na Lijevča polju Mlavski korpus JVuO 38. istočnobosanska divizija NOVJ 18. srednjobosanska udarna brigada Srednjobosanski korpus JVuO 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) 53. srednjobosanska divizija NOVJ Omladina u ratu Toplički korpus JVuO Saradnja četnika sa okupatorom