🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Četnički odred Manjača

Za ovaj pojam je pronađeno 8 hronoloških zapisa, 3 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

0. 4. 1942 Na pl. Manjači u višednevnim borbama Udarni bataljon 2. krajiškog NOP odreda razoružao nekoliko stotina četnika.

28. 5. 1942 Kod s. Piskavice (blizu Banje Luke) 1. krajiška NOU brigada i 4. bataljon 2. krajiškog NOP odreda odbili napad jačih delova domobranske Banjolučke brigade (1. jurišnog bataljona i 1. bataljona 1. pešadijskog puka) i četničkog puka -Manjača- iz Banje Luke.

2. 6. 1942 Delovi četničkog puka -Manjača- zauzeli s. Bronzani Majdan (kod Banje Luke) potisnuvši delove 2. krajiškog NOP odreda u s. Marićku i s. Piskavicu. Time je neprijatelj uspostavio vezu sa okruženim ustaško-domobranskim garnizonom u San. Mostu.

22. 6. 1942 Delovi četničkog puka -Manjača- i odreda -Kočić-, ojačani jednom ustaškom četom, počeli napad na Ribnik (kod Ključa), Potisnuvši delove 3. i 5. krajiškog NOP odreda, četnici i ustaše su do 25. juna prodrli u Ribnik i opljačkali veći broj sela.

28. 6. 1942 Kod s. Dragnić Podova (blizu Jajca; dve čete Udarnog bataljona 5. krajiškog NOP odreda i Udarna četa 3. krajiškog NOP odreda razbile delove četničkog puka -Manjača- i odreda -Kočić-, ojačane jednom četom domobrana (ukupno 600 vojnika). Zaplenjeno: 2 topa, 1 minobacač 81 mm, 3 mitraljeza, 3 p, mitraljeza i oko 100 pušaka.

1. 7. 1942 U s. Grabskoj (kod Doboja) otpočeo dvodnevni sastanak štabova četničkih odreda srednje Bosne (Zeničkog, Trebavskog, Ozrenskog, Borjanskog i odreda -Kočić-, puka -Manjača- i bataljona -Obilić-), na kome je izabran Glavni štab bosanskih četničkih odreda i priznati su svi ugovori zaključeni sa ustaškom NDH o saradnji u borbi protiv narodno-oslobodilačkog pokreta i o uključivanju četničkih jedinica u oružane snage NDH.

0. 5. 1943 Delovi 4. i 10 udarne divizije 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ (4 brigade i 2 odreda) posle višednevnih borbi sprečili pokušaj spajanja četničke Dinarske divizije i delova Glavnog štaba bosanskih četničkih odreda i odbacili ih sa planina Vijenca, Šatora i Staretine u Grahovsko polje i na Manjaču.

25. 6. 1943 Delovi 12. divizije 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ posle petodnevne borbe odbacili iz rejona Skender-Vakufa, preko Vrbasa, četničku Vrbasku brigadu i delove četničkog Manjačkog odreda.

Fotografije

Povezane odrednice

4. krajiška divizija NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. 1. krajiška udarna brigada Četnički odred Petar Kočić Ustanak u NDH Ključ 3. krajiški partizanski odred Trebavski četnički odred Vrbaska četnička brigada Dinarska četnička divizija Saradnja partizana i četnika 1941. 12. slavonska divizija NOVJ Pljačka u ratu Borjanski četnički odred Sanski Most Bosansko Grahovo Saradnja četnika sa NDH 2. krajiški partizanski odred Jajce Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Četnici u drugom svetskom ratu Doboj Ozrenski četnički odred