🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Četnički odred Petar Kočić

Za ovaj pojam je pronađeno 15 hronoloških zapisa, 8 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

0. 10. 1941 Po naređenju GŠ NOP odreda za BiH, objedinjavanjem jedinica Sreskog štaba za Jajce i 1 (Banjalučke) partizanske čete za Bos krajinu, formiran 3. krajiški (Jajački) NOP odred. U njegov sastav je ušao četnički bataljon -Kočić-, a kasnije su ušli i Ribnički partizanski bataljon -Soko- i Glamočki partizanski bataljon -Budućnost-.

27. 1. 1942 Italijanske snage iz Ključa, uz pomoć i zaštitu četničkog bataljona -Petar Kočić-, doturile opkoljenom garnizonu u Mrkonjić-Gradu borbene potrebe i ojačale ga novim snagama.

25. 2. 1942 Otpočeo četvorodnevni napad 3. krajiškog NOP odreda i četničkog bataljona -Kočić- na Mrkonjić-Grad, u kome su se nalazili jedan bataljon italijanske divizije -Sasari- i dve čete domobrana. Delovi 3. krajiškog NOP odreda su bili prodrli u centar grada, ali su četnici omogućili italijanskom bataljonu da se izvuče na njihove položaje i da bočnim protivnapadom slomi partizanski napad.

27. 4. 1942 U Mrkonjić-Gradu potpisan sporazum između komandanta četničkog odreda -Petar Kočić- i predstavnika NDH o zajedničkoj borbi protiv NOP-a. o međusobnom priznanju i o stavljanju četnika pod ustašku komandu.

22. 5. 1942 Na pl. Čemernici četnici Borjanskog odreda i odreda -Kočić- uništili bolnicu i tehniku Operativnog štaba NOP i DV za Bos. krajinu, koje su zaštitnica, bolničko osoblje i ranjenici branili 11 dana. U borbama su poginuli komandir zaštitnice Karlo Roje i ranjenik Ante Jakić, narodni heroji.

29. 5. 1942 Četnički odred -Kočić-, ojačan četom ustaša, otpočeo dvodnevni napad na s. Ribnik (kod Ključa). Napad je odbio 3. bataljon 1. krajiškog NOP odreda.

22. 6. 1942 Delovi četničkog puka -Manjača- i odreda -Kočić-, ojačani jednom ustaškom četom, počeli napad na Ribnik (kod Ključa), Potisnuvši delove 3. i 5. krajiškog NOP odreda, četnici i ustaše su do 25. juna prodrli u Ribnik i opljačkali veći broj sela.

28. 6. 1942 Kod s. Dragnić Podova (blizu Jajca; dve čete Udarnog bataljona 5. krajiškog NOP odreda i Udarna četa 3. krajiškog NOP odreda razbile delove četničkog puka -Manjača- i odreda -Kočić-, ojačane jednom četom domobrana (ukupno 600 vojnika). Zaplenjeno: 2 topa, 1 minobacač 81 mm, 3 mitraljeza, 3 p, mitraljeza i oko 100 pušaka.

30. 6. 1942 Dva ustaška bataljona, glavnina jednog domobranskog pešadijskog puka i delovi četničkog odreda -Kočić- preduzeli iz Kupresa, Jajca, D. Vakufa i Mrkonjić-Grada jednovremeni napad na 3. krajiški NOP odred, ali je ovaj, ojačan Udarnim bataljonom 5. krajiškog NOP odreda, slomio napad tri napadne kolone (od njih sedam), pa je napad obustavljen.

1. 7. 1942 U s. Grabskoj (kod Doboja) otpočeo dvodnevni sastanak štabova četničkih odreda srednje Bosne (Zeničkog, Trebavskog, Ozrenskog, Borjanskog i odreda -Kočić-, puka -Manjača- i bataljona -Obilić-), na kome je izabran Glavni štab bosanskih četničkih odreda i priznati su svi ugovori zaključeni sa ustaškom NDH o saradnji u borbi protiv narodno-oslobodilačkog pokreta i o uključivanju četničkih jedinica u oružane snage NDH.

23. 8. 1942 Po naređenju VŠ NOP i DV Jugoslavije, 1. krajiška i 2. proleterska NOU brigada zauzele Mrkonjić-Grad. Četnički odred -Petar Kočić- je napustio spoljnu odbranu i sa 123 domobrana pobegao preko r. Vrbasa, dok je glavnina 1. bataljona domobranskog 9. pešadijskog puka u gradu zarobljena. Zaplenjeno je: 8 mitraljeza, 9 p mitraljeza, 3 minobacača, 1 top i nekoliko stotina pušaka.

31. 8. 1942 Otpočeo napad nemačke borbene grupe -Putlic-, ojačane sa još četom nemačkih tenkova i delovima četničkih odreda -Borje- i -Kočić-. Ona je od s. Kadine Vode (na Manjači) tek 5. septembra prodrla u s. Sitnicu, odbacivši 2. i delove 1. krajiške NOU brigade ali je zbog manevra 2. proleterske NOU brigade duž r. Vrbasa isti dan odstupila na polazne položaje.

14. 10. 1942 Kod s. Surjana (na Manjači) 2. proleterska NOU brigada razbila četnički odred -Kočić- i jednu četu 721. puka nemačke 714. pešadijske divizije, kojom su četnici bili ojačani.

19. 10. 1942 Delovi četničkog odreda -Kočić- iznenadili zaštitnicu Komande mesta i zauzeli Mrkonjić-Grad, ali su sutradan protivnapadom izbačeni iz grada.

20. 11. 1942 Delovi 1. proleterske NOU divizije ušli u Mrkonjić-Grad, iz koga su delovi četnikog odreda -Petar Kočić- pobegli.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Operacija Weiss Ozrenski četnički odred Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. 39. krajiška divizija NOVJ Četnički zločini Pljačka u ratu Borjanski četnički odred Ribnički partizanski odred Četnici u drugom svetskom ratu Srednjobosanski korpus JVuO 3. krajiški partizanski odred Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Ključ Donji Vakuf Ustanak u NDH Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Dragoljub Draža Mihailović Četnički odred Manjača Operacija Schwarz 1. krajiška udarna brigada 1. krajiški partizanski odred 12. pešadijska divizija Sassari Mrkonjić Grad Saradnja partizana i četnika 1941. Kupres Ranjenici u ratu Borbe u Lici 1943. Narodni heroji Jugoslavije Saradnja četnika sa okupatorom Doboj 714. pešadijska divizija Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Jajce Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Četnici u ustanku Bolnice u oslobodilačkom ratu Italija u drugom svetskom ratu Trebavski četnički odred 2. proleterska udarna brigada Dinarska četnička divizija Saradnja četnika sa NDH Avijacija u oslobodilačkom ratu Glamoč 1. proleterska divizija NOVJ