🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Daruvar u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 86 hronoloških zapisa, 136 dokumenata i 6 fotografija.

Događaji

0. 7. 1941 U s. G. Daruvaru održan sastanak SK KPH za Daruvar na kome su izvršene prve pripreme za podizanje ustanka u tom kraju.

28. 11. 1941 U s. Siraču (kod Daruvara) NOP odred -Matija Gubec- izvršio napad na kamenolom državnih železnica i zaplenio 2 vagona eksploziva i vagon štapina (deo toga upotrebio za rušenje baraka).

15. 3. 1942 Delovi Slavonskog partizanskog bataljona izvršili napad na s. V. Bastaje (kod Daruvara), gde su zaplenili 42 puške, 7 pištolja i 2000 metaka.

10. 4. 1942 U selima Bastajima, Dobroj Kući i Brđanima (kod Daruvara) formirani seoski NO odbori.

12. 4. 1942 Delovi 2. bataljona 1. slavonskog NOP odreda porušili ž. st. Bijela (kod Daruvara), prugu i tt veze.

7. 5. 1942 Delovi 1. bataljona 1. slavonskog NOP odreda zauzeli s. Blagodovac i s. Petranovce (kod Daruvara) koja su branili žandarmi. Zaplenjeno je 12 pušaka, 1 pištolj i 250 metaka.

21. 5. 1942 U Novoj Gradiški, na sastanku predstavnika policije, žandarmerije i ustaške i domobranske komande Velike župe Livac-Zapolje, odlučeno da se, radi osiguranja -javnog reda i mira- u srezovima Našice, Podravska Slatina, Virovitica, Daruvar, Pakrac, Nova Gradiška i Slav. Požega, prikupi i transportuje u koncentracione logore sve stanovništvo koje sarađuje s NOP-om.

5. 6. 1942 Posle tročasovne borbe 2. bataljon 1. slavonskog NOP odreda zauzeo s. Bastaje (kod Daruvara), koje su branili žandarmi, ustaše i nemački vojnici. Neprijatelj je imao 37 mrtvih, a partizanske jedinice 1 mrtvog i 1 ranjenog borca. Zaplenjeno je: 43 puške, 1200 metaka, 4 radio-aparata, 10 vojničkih odela i drugi ratni materijal.

29. 6. 1942 U s. Đulavecu (kod Daruvara) 3. bataljon 1. slavonskog NOP odreda i delovi Proleterskog bataljona Operativnog štaba NOP i DV za Bos. krajinu napali delove ustaškog Pripremnog bataljona i nekoliko žandarma i naoružanih pripadnika nemačke nacionalne manjine, u toku napada uništili električnu centralu, žand, i ž. st. i opštinu i zaplenili oko 150 pušaka i 4 p. mitraljeza, zatim se, zbog dolaska pojačanja iz Virovitice, povukli.

11. 7. 1942 Delovi 1. slavonskog NOP odreda i Banijska proleterska četa, posle sedmočasovne žestoke borbe, zauzeli ustaško uporište u s. Siraču (kod Daruvara). Neprijatelj je imao oko 20 mrtvih i ranjenih. Zaplenjeno je 26 pušaka, 600 metaka i drugi ratni materijal.

12. 7. 1942 Delovi 3. bataljona 1. slavonskog NOP odreda zauzeli ustaško uporište u s. Đulavec (sada: Miokovićevo), kod Daruvara, naneli ustašama gubitke od oko 60 mrtvih i ranjenih a sami imali 2 mrtva i 5 ranjenih boraca), zaplenili 30 pušaka, 4000 metaka i drugu ratnu spremu i zapalili žand. stanicu.

27. 8. 1942 Delovi 1. i 2. slavonskog NOP odreda i Proleterskog bataljona Operativnog štaba NOP i DV za Bos. krajinu i Banijska proleterska četa, posle desetočasovne borbe, zauzeli neprijateljsko uporište u s. Đulavecu (sada: s. Miokovićevo), kod Daruvara. Neprijatelj je imao oko 40 mrtvih i ranjenih, a partizanske jedinice su imale 5 mrtvih i 15 ranjenih boraca. Zarobljen je 31 domobran i 9 nemačkih vojnika a zaplenjeno je 48 pušaka i 3 p. mitraljeza.

10. 10. 1942 Delovi domobranske 4. brdske brigade iz Daruvara i s. Batinjana (kod Daruvara) otpočeli dvodnevni napad na delove 1. slavonskog NOP odreda i Proleterskog bataljona Bosanske krajine u rejonu s. Bijela - s. Borki. U borbama do 11. oktobra neprijateljske snage su odbijene i prinuđene na povlačenje prema Daruvaru, pretrpevši gubitke od 13 ranjenih oficira i vojnika. Zaplenjeno je 7 pušaka, 2 automata i 1 top.

10. 10. 1942 U s. Bijeloj (kod Daruvara), po naređenju GŠ NOP odreda za Hrvatsku, od Banijske proleterske čete i boraca iz sastava 1. i 2. slavonskog NOP odreda formiran Kalnički NOP odred.

30. 12. 1942 U s. G. Borkima (kod Daruvara), po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, od 1. bataljona 12. hrvatske NO brigade, 2. bataljona Kalničkog NOP odreda i jednog bataljona 2. slavonskog NOP odreda formirana 16. hrvatska NO brigada, koja je kasnije dobila naziv: Omladinska brigada -Joža Vlahović-.

22. 2. 1943 U s. Garešnici (kod Daruvara) jedinice 12. i 16. brigade 4 (slavonske) divizije NOVJ i Moslavačkog NOP odreda otpočele napad na delove 3. bataljona domobranske 1. brdske brigade, mesne ustaše i žandarme. Borbe su obustavljene 24. februara zbog jakog otpora neprijatelja i pristiglih pojačanja. Gubici neprijatelja: 20 mrtvih, 50 ranjenih i 12 nestalih, dok su jedinice NOVJ imale 26 mrtvih i 67 ranjenih.

20. 3. 1943 U Požeškoj kotlini jake ustaško-domobranske jedinice i snage nemačke 187. rezervne divizije iz Podravske Slatine, Daruvara, Pakraca, Okučana, Nove Gradiške i Slav. Požege otpočele operaciju -Braun- protiv 4 (slavonske) divizije NOVJ. Žestoke borbe na planinama Papuku, Psunju, Dilju i Krndiji vođene su do 31. marta, ali je 4. divizija veštim manevrom izbegla uništenje. Pošto je ostavio posade u svim većim mestima, neprijatelj je iz SI. Broda i Našica uveo nove snage i do 7. aprila čistio Dilj-planinu, pljačkajući i zlostavljajući stanovništvo. Prema sopstvenom priznanju, neprijatelj je pretrpeo gubitke od 214 mrtvih, 225 ranjenih i 342 nestala, dok je 4. divizija imala 110 mrtvih, 135 ranjenih i 120 nestalih.

28. 3. 1943 Na ž. st. Hercegovac (kod Daruvara) jedinice Moslavačkog NOP odreda napale voz, ubile 7 ustaša i zarobile 5 domobrana i finansa.

9. 5. 1943 Posle dvodnevnih borbi 16. i 17. brigada 12. divizije NOVJ razbile 1. bataljon domobranske 1. brdske brigade i zauzele s. Voćin (kod Daruvara). Istovremeno su 12. i 18. brigada odbile napade ustaško-nemačkih pojačanja iz s. Slatine i s. Đulaveca, Poginulo je 40, ranjeno 33 i zarobljeno 126 domobrana i 4 oficira. Jedinice 12. divizije imale su 53 mrtva i 165 ranjenih.

22. 5. 1943 U s. Končanici (kod Daruvara) jedinice 17. brigade 10. divizije NOVJ napale posadu i ubile 2, a ranile 3 ustaše, uz sopstvene gubitke od 2 mrtva i 1 ranjenog.

24. 5. 1943 Jedinice 17. brigade 10. divizije NOVJ minirale prugu Daruvar-Đulavec i napale i oštetile nemački oklopni voz. Poginulo je 7 vojnika iz nemačke 187. rezervne divizije.

13. 6. 1943 Jedinice 17. brigade 10. divizije NOVJ zauzele s. Sirač (kod Daruvara) a za to vreme 21. brigada odbila neprijateljska pojačanja iz Pakraca. Poginulo je 57, ranjeno 55 i zarobljeno 85 vojnika domobranske 4. brdske brigade, dok su jedinice 10, divizije imale 27 mrtvih i 63 ranjena. Tom prilikom je poginula Persa Bosanac, desetar 1. čete 2. bataljona 17. brigade, narodni heroj.

29. 6. 1943 Kod s. Gornji Borki (blizu Daruvara), po naređenju Štaba 2. korpusa NOV i PO Hrvatske, formiran Daruvarski NOP odred.

13. 7. 1943 Između s. Đulaveca i s. Pivnice (na putu Virovitica-Daruvar) 18. brigada 12. divizije NOVJ, u pokretu iz Bilo-gore u Slavoniju, sukobila se sa delovima 54. puka nemačke 100. lovačke divizije. Poginulo je 36, a zarobljena su 22 nemačka vojnika. Brigada je imala 16 mrtvih i 19 ranjenih.

18. 8. 1943 Jedinice 12. divizije NOVJ zauzele s. Male Bastaje (kod Daruvara) i ubile i ranile 33, a zarobile 43 domobrana i ustaše. Gubici jedinica 12. divizije: 16 mrtvih i 46 ranjenih.

24. 8. 1943 Kod Pakraca 2. bataljon 12. udarne brigade 12. divizije NOVJ uništio domobransku stražu i porušio železnički vijađukt dug 56 m. Ostali bataljoni te brigade su odbili pokušaje neprijatelja da iz Pakraca i Daruvara spreči rušenje vijadukta. Poginulo je 14, ranjeno 25 i zarobljeno 11 domobrana. Brigada je imala 8 mrtvih i 24 ranjena.

25. 8. 1943 Iz Virovitice, Grubišnog Polja i s. Rašenice dva bataljona nemačkog 14. SS policijskog puka, delovi 135. puka nemačke 187. rezervne divizije, tri bataljona domobranske 1. brdske brigade i delovi domobranskog 8. brdskog puka otpočeli trodnevno -čišćenje- istočnog dela Bilo-gore. U rejonu s. Lončarice i s. Miletinca (kod Daruvara) neprijatelju su pružile jači otpor 16. i 18. brigada 12. divizije NOVJ, koje su se noću 25/26. avgusta prebacile na severne padine pl. Papuka. Neprijatelj je imao 6 mrtvih, 8 ranjenih i 10 nestalih, a brigade 12. divizije NOVJ 5 mrtvih i 14 ranjenih.

27. 8. 1943 Po naređenju Štaba 2. hrvatskog korpusa NOVJ, formirana Komanda Daruvarskog vojnog područja.

18. 9. 1943 Uporište Dulavec (sada: Miokovićevo, kod Daruvara) posle jedanaestočasovne borbe zauzela 12. udarna brigada 12. divizije NOVJ. Poginulo je oko 100, ranjeno 12 i zarobljeno 156 domobrana i 2 oficira 2. bataljona domobranskog 8. brdskog puka. Brigada je imala 13 mrtvih i 69 ranjenih.

7. 10. 1943 U rejonu s. Kukunjevca i s. Dobrovca Daruvarski NOP odred posle tročasovne borbe odbacio prema Lipiku delove domobranske 4. brdske brigade koji su bili prodrli iz Pakraca. Neprijatelj je imao 57 mrtvih i veći broj ranjenih. Odred je imao 5 mrtvih i 10 ranjenih; tada je poginuo i zamenik komandanta odreda Pajo Orozović Brko, narodni heroj.

12. 10. 1943 Jedinice 12. divizije NOVJ napale bataljon domobrana 4. brdske brigade, četu ustaša i oko 100 meštana-ustaša u Pakracu. Posle dvodnevnih borbi neprijatelju su pristigla jaka pojačanja iz Daruvara i Lipika, pa je napad obustavljen, uz gubitke od 35 mrtvih, 145 ranjenih i 10 nestalih. Neprijatelj je imao 38 mrtvih, 47 ranjenih i 10 nestalih.

12. 11. 1943 Viroviticu ponovo napale jedinice 12. divizije NOVJ, ali je napad obustavljen 14. novembra zbog zamorenosti jedinica, jakog otpora neprijatelja i nemačko-ustaških pojačanja iz Osijeka i Daruvara.

18. 11. 1943 Kod ž. st. Kokinac jedan bataljon Bilogorskog NOP odreda porušio prugu Daruvar-Bjelovar i napao voz. Poginulo je 8, ranjeno 14, a zarobljeno 29 žandarma, domobrana, ustaša i nemačkih vojnika. Odred je imao 3 ranjena.

23. 12. 1943 Između s. Badljevine i s. Omanovca (kod Pakraca) jedinice Daruvarskog NOP odreda napale iz zasede bataljon domobrana, te ubile 4 domobrana i 1 oficira, ranile 2 i zarobile 6 domobrana.

4. 1. 1944 Jedinice Daruvarskog NOP odreda zauzele s. Subocku (kod Pakraca) koju je branila 1. četa 3. bataljona domobranskog 8. brdskog puka, ojačana SS policijom iz Lipika.

23. 1. 1944 Kod s. Dežanovca 1. i 2. bataljon Daruvarskog NOP odreda napali jedinice 11. ustaškog bataljona. Kad im je stiglo pojačanje iz Daruvara, ustaše su odbacile partizanske jedinice i nanele im gubitke od 14 mrtvih i 21 ranjenog borca. Gubici ustaša nisu poznati.

24. 1. 1944 Iz Daruvara i Pakraca jake domobranske snage (delovi 4. i 8. brdskog puka) otpočele napad protiv jedinica Daruvarskog NOP odreda na pravcu s. Bijela - s. Borki - s. Zajle. Posle trodnevnih borbi one su zauzele i zapalile ova mesta, kao i 38 šumskih baraka, 14 podzemnih skloništa i dve poljske bolnice.

6. 2. 1944 Jedinice 1. brigade 33. divizije NOVJ i 3. bataljona Moslavačkog NOP odreda napale neprijateljsko uporište u s. V. Zdenci (kod Daruvara). Napad je odbila 1. četa 1. bataljona domobranskog 4. brdskog puka uz pomoć delova posade iz s. Grubišnog Polja.

7. 2. 1944 Iz Daruvara i Pakraca otpočeo dvodnevni napad 1. i 2. bataljona 8. puka i 2. bataljona 4. puka domobranske 4. brdske brigade na slobodnu teritoriju u pravcu s. Bučja i s. Bučkog Kamenskog (kod Slav. Požege). Sutradan su ih 28. udarna divizija NOVJ i Daruvarski NOP odred odbili i prinudili da se povuku u polazne garnizone.

16. 3. 1944 Kod s. Miokovićeva (blizu Daruvara) jedinice Brodske brigade 28. udarne divizije NOVJ napale iz zasede nemačku motorizovanu kolonu, koja je ipak uspela da prodre u pravcu Virovitice.

19. 3. 1944 Kod s. Klisa i s. Krivaje (blizu Daruvara) delovi 21. udarne brigade 28. udarne divizije NOVJ napali nemačku kolonu i posle jednočasovne borbe uništili 1 tenk, 4 kamiona i 2 motocikla, a zatim se povukli u s. Lisičine.

22. 3. 1944 Štab 6. korpusa NOVJ izdao direktivu potčinjenim jedinicama da vrše napade na železničke komunikacije i na neprijateljske kolone koje odlaze u Mađarsku: 12. divizija NOVJ na pruzi Beograd-Zagreb (između Nove Gradiške i Vinkovaca); 28. udarna divizija NOVJ na pruzi Daruvar - s. Đulavec - Virovitica; Zapadna grupa NOP odreda na pruzi Banova Jaruga - Daruvar, a Istočna grupa NOP odreda na prugama Slav. Brod - Vinkovci, s. Striživojna - Osijek i Vinkovci-Osijek.

22. 3. 1944 Kod s. Ladislava (blizu Daruvara) 4. bataljon 1. brigade 33. divizije NOVJ napao neprijateljsku kolonu jačine oko 100 domobrana i nemačkih vojnika. Posle kraće borbe neprijatelj je otstupio prema s. Hercegovcu uz gubitke od 7 mrtvih i 14 ranjenih vojnika. Zaplenjena su 2 p. mitraljeza i 13 pušaka.

27. 3. 1944 Između Novske i Vinkovaca jedinice 12. divizije NOVJ i Diljskog NOP odreda porušile prugu na 355 mesta i presekle 890 tt stubova. U borbi sa domobranskim osiguranjima poginula su 55 domobrana a veći broj je ranjen. Istovremeno su jedinice Daruvarskog NOP odreda izvele demonstrativan napad na Lipik i Pakrac.

30. 3. 1944 GŠ NOV i PO za Hrvatsku naredio Štabu 6. korpusa NOVJ da u. aprilu glavnina korpusnih snaga izvodi operacije na sektoru Virovitica - s. Čačinci - Daruvar a delovi izbiju na r. Dravu; Štabu 10. korpusa NOVJ - da 32. divizija NOVJ, jedna brigada 33. divizije NOVJ i Zapadna grupa NOP odreda usmere svoja dejstva u Prigorje i Hrvatsko zagorje, zauzmu varošice Sv. Ivan Zelina, G. i D. Stubicu i Mariju Bistricu, a da Istočna grupa NOP odreda i jedna brigada 33. divizije NOVJ nastave dejstva u Moslavini i Posavini.

30. 3. 1944 Kod s. Vukovja i s. Piogoža (blizu Daruvara) oko 800 domobrana i nemačkih vojnika iz Garešnice s. Gojila i Kutine napali 1. i 3. bataljon 1. brigade 33. divizije NOVJ. Zbog nadmoćnosti neprijatelja bataljoni su se povukli u pravcu s. V. Bršljanice i s. Dišnika.

19. 4. 1944 Kod s. Duhova (blizu Daruvara) jedinice Čehoslovačke NO brigade -Jan Žiška- 6. korpusa NOVJ vodile dvočasovnu borbu protiv ustaško-nemačkih snaga jačine oko 700 vojnika, zatim se povukle.

22. 4. 1944 Kod s. Kusonja ustaško-domobranske snage iz Pakraca napale 2. bataljon Daruvarskog NOP odreda, ali su posle dvočasovne borbe odbačene prema s. Siraču.

27. 4. 1944 Delovi nemačke 42. lovačke divizije, domobranske 4. brdske brigade, nemačkog 1. policijskog puka, 2. bataljona domobranske Brze brigade, 16. ustaškog bataljona i drugih ustaško-domobranskih snaga iz Podrav. Slatine, Virovitice, Daruvara i Slav. Požege otpočeli koncentričan napad na jedinice 6. korpusa NOVJ na pl. Papuku. U borbama do 10. maja neprijatelj je prešao celu slobodnu teritoriju, uništio mnoge građevinske objekte i radionice vojnopozadinskih organa, popalio mnoga sela i ubijao nevino stanovništvo, ali nije uništio jedinice 6. korpusa NOVJ.

27. 4. 1944 Nemačka borbena grupa -Hofman- iz Virovitice zauzela s. Pivnicu (kod Virovitice), a delovi domobranske 4. brdske brigade iz Daruvara zauzeli s. Đulavec (sada: Miokovićevo, kod Daruvara), potisnuvši delove 28. udarne divizije NOVJ prema Voćinu).

29. 4. 1944 U s. Doljanima (kod Daruvara) 1. bataljon Daruvarskog NOP odreda napao 3. četu 1. bataljona domobranskog 4. brdskog puka. Napad nije uspeo zbog dolaska pojačanja iz Daruvara.

3. 5. 1944 Kod s. Vukovja, na putu Daruvar - s. Dulavec (sada: Miokovićevo), jedinice Daruvarskog NOP odreda napale četu iz sastava domobranske 4. brdske brigade i posle kraće borbe prinudile je na povlačenje prema Daruvaru.

4. 5. 1944 Kod s. Omanovca na putu Daruvar-Pakrac, delovi Daruvarskog NOP odreda napali iz zasede ustaško-domobransku kolonu. U borbi je poginuo načelnik štaba domobranske 4. brdske brigade i jedan lekar, a zarobljen je komandant 4. brdskog puka 4. brdske brigade.

11. 5. 1944 Jedinice 17. udarne brigade 28. udarne divizije NOVJ napale ustaško uporište u s. Hercegovcu (kod Daruvara), ali zbog jakog otpora neprijatelja, potpomognutog avijacijom, napad nije uspeo.

7. 6. 1944 U neposrednoj blizini Pakraca jedan bataljon Daruvarskog NOP odreda napao 150 ustaša i domobrana 4. brdske brigade i odbacio ih u Pakrac.

14. 6. 1944 Kod s. Končanice (blizu Daruvara) tri čete ustaša i jedna četa domobrana iz Daruvara, potpomognute tenkovima, napale jedinice Daruvarskog NOP odreda i prinudile ih na povlačenje u pravcu s. V. i M. Zdenca. Oštećen je tenk, kamion i motocikl.

17. 6. 1944 Kod s. M. i V, Pašijana, s. Zdenčaca i s. V. i M. Mlinske (blizu Daruvara) domobranske snage iz s. Garešnice, jačine šest četa, nadirući u tri kolone, napale 1. brigadu 33. divizije NOVJ, ali su posle petočasovne borbe odbačene.

11. 7. 1944 Daruvarski NOP odred izvršio neuspeo napad na s. Badljevinu (kod Daruvara). Selo je branila jedna četa iz sastava domobranske 4. brdske brigade.

25. 7. 1944 U s. Rastovcu (kod Daruvara) otvorena Češka narodna škola.

0. 8. 1944 Po naređenju Štaba 6. korpusa NOVJ rasformiran Daruvarski NOP odred Zapadne grupe NOP odreda, a njegovo ljudstvo ušlo u sastav jedinica Osječke brigade 12. divizije NOVJ.

2. 8. 1944 Posle četvoročasovne borbe jedinice Osječke brigade 12. divizije NOVJ zauzele s. Badljevinu (kod Daruvara) u kome se branila jedna četa (jačine oko 130 vojnika) iz sastava domobranske 4, brdske brigade. Zaplenjeno je 8 mitraljeza, 66 pušaka, 4 pištolja, 8 automata i 21.000 metaka.

6. 8. 1944 Delovi Omladinske brigade -Joža Vlahović- 40. divizije NOVJ zauzeli s. Duhove i s. Uljanik (kod Daruvara) u-kojima su se branile ustaše i domobrani.

8. 8. 1944 Iz Daruvara oko 200 domobrana, potpomognutih tenkovima, napalo delove 12. udarne brigade 12. divizije NOVJ kod s. G. Daruvara. Posle petočasovne borbi neprijatelj je prinuđen na povlačenje u Daruvar.

9. 8. 1944 U s. Končanici (kod Daruvara), na poziv Štaba 12. divizije NOVJ, 6. četa 4. brdskog puka domobranske 4. brdske brigade predala se jedinicama Čehoslovačke NO brigade -Jan Žiška-. Plen: 6 puškomitraljeza, 8 automata, 40 pušaka, 2 minobacača sa 60 mina, 24.000 metaka i drugi ratni materijal.

10. 8. 1944 Kod s. Končanice (blizu Daruvara) delovi 12. i 40. divizije NOVJ vodili borbu protiv 11. ustaškog bataljona i 1. bataljona domobranskog 4. brdskog puka (ojačanih tenkovima i izviđačkim i inžinjerijskim jedinicama). Pod pritiskom jedinica NOVJ neprijatelj se povukao u Daruvar.

12. 8. 1944 U s. Pakranima (kod Daruvara) jedinice domobranskog 4. brdskog puka iz Daruvara i s. Doljana napale 12. udarnu brigadu 12. divizije NOVJ, a kod s. Markovca napale Čehoslovačku NO brigadu -Jan Žiška-. Posle osmočasovne borbe neprijatelj je odbačen u polazne garnizone.

14. 8. 1944 S linije Daruvar-Pakrac dva puka nemačke 1. kozačke konjičke divizije, tri bataljona domobranske 4. brdske brigade i dva ustaška bataljona napali jedinice 12. divizije NOVJ na odseku s. Markovac - s. Bijela - s. Sirač (kod Daruvara). Posle jednodnevne borbe neprijatelj je popalio s. D. Borke, s. Markovac, s. Bijelu i s. Pakranu, a zatim se povukao u polazne garnizone.

18. 8. 1944 Jedinice 12. i 40. divizije NOVJ zauzele 3. Grubišno Polje (kod Daruvara) u kome se branio jedan bataljon domobranske 4. brdske brigade i manji broj nemačkih vojnika, milicionera i žandarma. Posle toga neprijatelj je svoje posade iz s. Končanice i s. Zdenaca povukao u Daruvar. Neprijatelj je imao 71 mrtvog, 53 ranjena i 193 zarobljena vojnika. Zaplenjeno je: 2 topa, 7 mitraljeza, 9 p. mitraljeza, 2 minobacača, 22 automata, 171 puška, 1 radio-stanica, 17.500 metaka itd.

20. 8. 1944 Osamnaesta brigada 40. divizije NOVJ napala 1. bataljon domobranskog 1. brdskog puka i 7. četu 2. bataljona domobranskog 4. brdskog puka u s. Hercegovcu (kod Daruvara). Brigada se pred veče morala povući zbog jakog otpora neprijatelja, kome je došlo pojačanje iz Kutine, s. Garešnice i s. Popovače, i zbog svojih osetnih gubitaka.

22. 8. 1944 Nemačke i ustaško-domobranske snage iz Daruvara, s. Hercegovca i s. Pavlovca napale jedinice 12. divizije NOVJ u blizini s. Grubišnog Polja (kod Daruvara). Posle četvoročasovne borbe one su uspele da potisnu jedinice NOVJ i da zauzmu s. Grubišno Polje. Neprijatelj je imao 90 vojnika izbačenih iz stroja, a jedinice 12. divizije - 9 mrtvih, 24 ranjena i 18 nestalih boraca. U toj borbi je poginuo i komandant 12. NOU brigade Ivan Senjug Ujak, narodni heroj.

24. 8. 1944 Kod s. Grubišnog Polja (blizu Daruvara), po naređenju Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku, od Bilogorskog NOP odreda i 1. bataljon omladinske brigade -Joža Vlahović- formirana Virovitička brigada 40. divizije NOVJ.

26. 8. 1944 Mađarski bataljon -Sandor Petefi- 6. korpusa NOVJ zauzeo s. Blagorodovac (kod Daruvara) u kome se branilo oko 60 nemačkih vojnika.

16. 9. 1944 Virovitička brigada i dva bataljona 18. brigade 40. divizije NOVJ ušli u Daruvar, iz koga su se, uz pomoć snaga iz Banove Jaruge (2. kozačkog puka nemačke 1. kozačke konjičke divizije i 1. bataljona domobranske 1. brdske brigade), povukli domobranski 4. brdski puk (bez 2. bataljona) i ll. ustaški bataljon.

17. 9. 1944 U s. Đulavecu (kod Daruvara), na Oblasnoj konferenciji NOF-a, izabran Oblasni odbor NOF-a za Slavoniju.

18. 9. 1944 Izabran GNO odbor za Daruvar.

22. 9. 1944 Po naređenju Vojne oblasti 6. korpusa NOVJ rasformirana Komanda Daruvarskog vojnog područja, a formirana Komanda mesta Daruvar (potčinjena Komandi Virovitičkog vojnog područja), koja je preuzela sve poslove na tom odseku.

28. 9. 1944 Kod s. Grubišnog Polja (blizu Daruvara) slavonski partizani zaplenili neprijateljski avion koji se prisilno spustio.

28. 1. 1945 Na liniji s. V. Zdenci - s. Končanica - s. Brestovac 33. divizija NOVJ i 4. brigada 12. udarne divizije NOVJ, posle dvodnevnih borbi, odbile napad delova nemačke 1. kozačke konjičke divizije iz s. Garešnice i s. Pavlovca i sprečile im prodor u Daruvar. Neprijatelj je imao oko 300 mrtvih i ranjenih, a jedinice NOVJ 50 mrtvih i ranjenih.

0. 2. 1945 U Daruvaru, po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, od 1. i 2. bataljona 2. brigade [Bataljoni iz 1. i 5. brigade narodne odbrane ušli su u sastav 1. zagrebačke brigade tek posle osoiobođenja Zagreba.] narodne odbrane i po jednog bataljona iz 1, 3. i 5. brigade1 narodne odbrane Hrvatske formirana 1. zagrebačka brigada narodne odbrane, te ušla u sastav 1. divizije KNOJ-a.

2. 2. 1945 Na putu s. Garešnica - s. Vel. Grđevac jedinice 33. i 40. udarne divizije NOVJ i 12. proleterska udarna brigada 12. udarne divizije NOVJ izvršile napad na neprijateljske kolone, zatim zauzele sela Trnavu, Tomašicu i Kajganu (kod Daruvara). Neprijatelj je imao oko 300 vojnika izbačenih iz stroja.

6. 2. 1945 Nemačka 297. pešadijska, 7. SS -Princ Eugen- i 1. kozačka konjička divizija i borbena grupa -Fišer- (ojačana 11. pukom 11. nemačke vazduhoplovno-poljske divizije i delovi ustaško-domobranske 5. pešadijske divizije prešli u koncentričan napad na virovitički mostobran. Toga dana su zauzeli Feričane, Orahovicu, s. Suhomlaku i s. Čačince sutradan s. Mikleuš, s. Slat. Drenovac, s. Ćeralije i Voćin, 8. februara Podravsku Slatinu, s. Grubišno Polje, s. Vel. Barnu, Pleternicu i neke položaje na Bilo-gori, a 9. februara Viroviticu i Slav. Požegu. Zbog toga je Štab 3. armije NOVJ, od 8. do 10. februara, povukao 16. udarnu, 36. udarnu i 51. udarnu diviziju NOVJ i Osječku udarnu brigadu 12. udarne divizije NOVJ na levu obalu r. Drave, 10. korpus i 40. udarnu diviziju NOVJ na područje Daruvara, a 12. udarnu diviziju NOVJ u okolinu Slav. Požege.

13. 2. 1945 Na liniji s. D. Rašenica - s. Bastaji (kod Daruvara) jedinice 10. korpusa NOVJ odbile napad delova nemačke 1. kozačke konjičke divizije. Neprijatelj je imao oko 110 mrtvih i ranjenih, a jedinice korpusa 10 mrtvih i 59 ranjenih.

18. 2. 1945 Jedinice domobranske 1. pešadijske divizije i delovi nemačke 1. kozačke konjičke divizije i Pavelićeve gardijske brigade iz s. Vel. Grđevca, s. Hercegovca, s. Dežanovca i s. Uljanika napali jedinice 10. korpusa NOVJ kod Daruvara. Posle ogorčenih borbi, 33. divizija NOVJ se probila pravcem s. Končanica - s. Hercegovac - s. Trnovitica u Moslavinu, a 32. divizija NOVJ se povukla u rejon s. Markovca (kod Daruvara).

26. 2. 1945 Jedinice 2. brigade 33. divizije NOVJ zauzele ustaško-domobransko uporište u s. Garešnici (kod Daruvara). Neprijatelj je imao 27 mrtvih, 47 ranjenih i 60 zarobljenih.

22. 3. 1945 Kod s. Kajgane, s. Tomašiče i s. Klokočevca (blizu Daruvara) dva bataljona iz sastava domobranske 1. pešadijske divizije napala jedinice 4. udarne brigade 12. udarne divizije JA. Posle jednodnevne žestoke borbe neprijatelj je prinuđen na povlačenje u s. Garešnicu i s. Palešnik, uz gubitke od oko 70 mrtvih i ranjenih. Četvrta udarna brigada je imala 45 mrtvih i ranjenih.

28. 3. 1945 Ustaško-domobranske i nemačke snage, pod pritiskom jedinica 12. udarne divizije JA, napustile s. Vel. Trnoviticu, s. Pašijan i s. Garešnicu (kod Daruvara) i povukle se u Bjelovar.

Dokumenti

Izvještaj Državne šumarije bivše brodske imovne općine u Daruvaru od 23. juna 1942. Ravnateljstvu šuma bivše brodske imovne općine u Vinkovcima o borbama s partizanima na sektoru Daruvara

Izvještaj Ministarstva Unutarnjih poslova NDH od 18. jula 1942. Ministarstvu domobranstva NDH o dolasku zarobljenog stanovništva iz Kozare na sektor Daruvara

Izvještaj Prve gorske divizije od 17 siječnja 1943 god. o bijegu grupe domobranskih podoficira iz Daruvara i o napadu na Pakračku Poljanu

Izvještaj zapovjedništva Prve gorske divizije od 3 veljače 1943 god. o napadu na posadu Pakrac i slanju pojačanja iz Daruvara i Kutine

Telegram Zapovjedništva Prve gorske divizije u Daruvaru Operativnom odjelu Ministarstva domobranstva NDH i grupi West o napadu partizana na Garešnicu

Izvještaj Kotarske oblasti u Daruvaru Ministarstvu unutrašnjih poslova u Zagrebu ... o akcijama partizana u okolini Daruvara i o iseljavanju Mađara iz Velike Cjepidlake u Mađarsku

Dopis Štaba III operativne zone NOV i PO Hrvatske Štabu I odreda o formiranju III bataljona Odreda, čiji bi sektor djelovanja obuhvatao teritorij kotara Daruvar

Izvještaj Kotarske oblasti u Daruvaru Ministarstvu unutrašnjih poslova u Zagrebu ... o kretanju i političkim akcijama partizana u neposrednoj okolini Daruvara

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva u Zagrebu o akcijama partizana na području Bilo-gore i Psunja i o hapšenju Hrvata i pripadnika Njemačke narodne skupine u selima oko Daruvara zbog toga što se nisu odazvali mobilizaciji

Popis djece koju Kotarska oblast Daruvar upućuje Sabirnome logoru Sisak

Naređenje Zapovjedništva Prve gorske divizije u Daruvaru Zapovjedništvu I konjičkog sklopa ... o rasformiranju Skupine Böckl (Bekl) i novom rasporedu snaga

Izvještaj Kotanske oblasti u Daruvaru Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH u Zagrebu ... o akcijama partizana u okolini Daruvara

Izvještaj ustaškog logornika u Virovitici Ustaškom stožeru Velike župe Baranja u Osijeku o preseljenju mađarskog stanovništva sa područja Virovitice i Daruvara u Mađarsku i prebacivanje njihove imovine bez znanja i dozvole carinskih organa NDH, a pod zaštitom oružanih snaga pripadnika Njemačke narodne skupine (Einsatzstaffela)

Izvještaj okružnog rukovodioca Njemačke narodne skupine Srednja Drava - Ilova o političkim prilikama na okrugu, o nesigurnom položaju njemačkog stanovništva uslijed aktivnosti partizana i o slaboj mogućnosti političkog djelovanja vođstva Skupine na pripadnike mjesnih skupina u kotarima: Pakrac, Daruvar, Grubišno Polje i Garešnica. Okružni rukovodilac navodi da partizani imaju veliki utjecaj i uživaju svestranu podršku ne samo među hrvatskim i srpskim stanovništvom, koje se sve više odaziva partizanskim pozivima za mobilizaciju, nego i u organima javne uprave, gdje se službenici drže pasivno prema ovim pojavama, a mnogi čak i simpatiziraju NOP i ne poduzimaju nikakve mjere da se postojeće stanje sredi. Ovakve pojave djeluju negativno na moral pripadnika Skupine, stoga okružni rukovodilac predlaže poduzimanje vajnih operacija širih razmjera na području Papuka i Bilo-gore kako bi se pružila zaštita njemačkim porodicama čiji su sinovi mobilizirani u SS jedinice i bore se van domovine, na istočnom frontu

Brzojav Zapovjedništva Prve gorske divizije u Daruvaru Operativnom odjelu Glavnog stožera domobranstva o stanju Prve bojne u Voćinu

Dopis Štaba III operativne zone NOV i PO Hrvatske Zapovjedništvu Prve gorske divizije u Daruvaru kojim predlaže zamjenu zarobljenih domobranskih časnika za deset rodoljuba koje će predložiti Štab Zone

Dopis Glavnog ravnateljstva za javni red i sigurnost Ministarstvu vanjskih poslova NDH u Zagrebu kojim se traži posredovanje kod njemačkih vojnih vlasti zbog preseljenja pripadnika mađarske narodnosti sa kotara Daruvar u Mađarsku. Preseljenje se vršilo pod zaštitom oružanih snaga Njemačke narodne skupine, a bez znanja i odobrenja upravnih vlasti NDH

Dopis Štaba III operativne zone NOV i PO Hrvatske Zapovjedništvu Prve gorske divizije u Daruvaru s podacima onih rodoljuba koje traži u zamjenu za zarobljene domobrane

Naređenje Štaba Sedamnaeste NO brigade od 24 svibnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na vlak na pruzi Daruvar - Đulavec

Izvještaj Štaba Sedamnaeste NO brigade od 25 svibnja 1943 god. Štabu Desete divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na oklopni vlak na pruzi Daruvar - Đulavec

Pismo Okružnog komiteta KPH Nova Gradiška kotarskim komitetima KPH: Daruvar, Novska, Pakrac i Nova Gradiška, kojim ih upućuje na pojačani rad protiv djelovanja organizacije HSS-a, upozorava na opasnost djelovanja ove organizacije na hrvatski narod i savjetuje kako treba propagandom pridobiti hrvatsko stanovništvo da se odazove mobilizaciji u NOV

Naredba Štaba II korpusa NOV i PO Hrvatske podređenim jedinicama i komandama područja o formiranju Diljskog, Požeškog, Daruvarskog i Bilogorskog NOP odreda

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 26 lipnja 1943 god. o borbi protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na područjima Kalnika, Daruvara i Velike Kladuše i u Lici

Naredba Štaba Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske od 29 lipnja 1943 god. o formiranju Diljskog, Požeškog, Daruvarskog i Bilogorskog NOPOdreda

Izvještaj Kotarske oblasti Daruvar Ministarstvu unutarnjih poslova NDH u Zagrebu... o akcijama jedinica NOV u okolini Daruvara

Izvještaj Župske redarstvene oblast; Nova Gradiška Glavnom ravnateljstvu za javni red i sigurnost NDH u Zagrebu... o akcijama NOV na kotarima: Pakrac, Daruvar, Slav. Požega i Novska

Izvještaj Štaba Daruvarskog NOP odreda Štabu II korpusa NOV i PO Hrvatske o radu i akcijama Odreda

Izvještaj Štaba Daruvarskog NOP odreda Štabu II korpusa NOV i PO Hrvatske o radu i akcijama ovog odreda

Izvještaj Odsjeka vojne vlasti u pozadini pri Štabu II korpusa NOV i POH Odsjeku vojne vlasti u pozadini pri Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o razvitku, stanju i radu komandi područja na teritoriji Slavonije. Obavještava se da će se formirati novo područje (Daruvarsko)

Izvještaj okružnog vođe Njemačke narodne skupine Okruga Srednja Drava — Ilova vodstvu Skupine o napadu jedinica NOV na Male Bastaje i o demoralizaciji pripadnika Skupine koji se iseljuju u uporište Daruvar

Telegram Zapovjedništva IV gorskog zdruga Operativnom odjelu Glavnog stožera Hrvatskog domobranstva u Zagrebu o napadu jedinica NOV na vijadukt između Daruvara i Pakraca

Izvještaj Štaba XII NOU brigade Štabu XII divizije NOV Hrvatske o uništenju posade i vijadukta na željezničkoj pruzi Daruvar—Pakrac

Obavijest Štaba II Korpusa NOV i PO Hrvatske podređenim jedinicama i komandama područja o formiranju Daruvarskog područja

Izvještaj Kotarske oblasti Daruvar Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH … o mobilizaciji boraca za NOV i o pronađenim lecima koji su upućeni domobranima IV gorskog zdruga da se priključe NOV

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 8 kolovoza 1943 god. o akciji Grün II i o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Varaždinske Toplice, Daruvar i Sisak

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 12 kolovoza 1943 god. o dejstvima jedinica NOV i PO na željezničke objekte na prugama Banova Jaruga - Daruvar i Zagreb - Ogulin i o gubicima u borbi kod Bulinca

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 24 kolovoza 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Desinić i na vijadukt kod Daruvara i o borbi kod Majskih Poljana

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 25 kolovoza 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Popovaču, vijadukt kod Daruvara i Hrastovicu i o dejstvima talijanskih jedinica u rejonu Knin - Vrlika

Izvještaj Komande Daruvarskog područja Odsjeku vojne vlasti u pozadini pri Štabu II korpusa NOVH o radu Komande, političkom i ekonomskom stanju i perspektivama ovog novoformiranzog vojnopozadinskog područja

Izvještaj Kotarske oblasti Daruvar Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH ... o akcijama NOV i mobilizaciji boraca na području ove oblasti

Izvještaj Štaba Daruvarskog NOP odreda štabu. II korpusa NOV i PO Hrvatske o radu i akcijama Odreda, te stanju i rasporedu jedinica od 10. do 20. IX 1943. godine

Naređenje Štaba Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske od 23 rujna 1943 god. o stavljanju čete Ernest Telman pod komandu Daruvarskog NOP odreda

Izvještaj Komande Daruvarskog područja Odsjeku vojne vlasti u pozadini pri Štabu II korpusa NOV i POH o radu podređenih ustanova i partizanskih straža, te o političkom stanju na području Komande

Izvještaj informativnog oficira Moslavačkog područja Štabu II korpusa NOV i PO Hrvatske o organiziranju napada na vojni transport koji polazi iz Zagreba za Daruvar. Navodi se da su podatke za ovu akciju sakupili domobranski oficiri koji surađuju sa NOV

Izvještaj Štaba Zapadne grupe NOPO Štabu II korpusa NOV i PO Hrvatske o akciji na selo Kukunjevac i pogibiji zamjenika komandanta Daruvarskog odreda

Dopis Kotarskog NOO-a Daruvar činovnicima Općine Daruvar kojim se pozivaju da prestanu s radom i stupe u redove NOV

Izvještaj Štaba Zapadne grupe NOP odreda Štabu VI korpusa NOV i POJ o akcijama i stanju Posavskog, Daruvarskog i Bilogorskog NOP odreda krajem oktobra 1943. godine

Izvještaj Komande Daruvarskog područja Odsjeku vojne vlasti u pozadini pri Štabu VI korpusa NOV i POJ o radu Komande, partizanskih straža i relejnih stanica, stanju bolnice, radu obavještajne i informativne službe, radionica, o ekonomskom stanju i političkom raspoloženju naroda na ovom području. Navodi se da je formiran i Mobilni centar za Jevreje

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 13 listopada 1943 god. o stanju na području Zagorja, Daruvara i Ogulina

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 15 listopada 1943 god. o stanju na području Daruvara i borbi dijelova Devete dalmatinske NOU divizije na području Imotskog

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 26 listopada 1943 god. o napadu Daruvarskog NOP odreda na G. Rašenicu, o pokretu Treće NOU brigade Šeste divizije od Otočca prema Gospiću i stanju na području Splita, Sinja i Pelješca

Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva od 5 studenog 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na stražarska odjeljenja i pretstražne položaje u Sesvetama i na periferiji Bjelovara i Daruvara

508Poziv bivšeg tajnika HSS-a za kotar Daruvar pristašama HSS-a da napuste politiku čekanja i da stupe u NOB

Izvještaj Štaba Daruvarskog NOP odreda Štabu Zapadne grupe NOP odreda o izvedenim akcijama, vojno-političkom obrazovanju i borbenoj disciplini boraca

Izvještaj Komande Daruvarskog područja Odsjeku vojne vlasti u pozadini Štaba VI korpusa NOV i POJ u kome se iznose podaci o vojno-političkoj situaciji na terenu, radu partizanskih straža, ekonomskim akcijama, poštanskoj i obavještajno-informativnoj službi te o zalihama hrane i snabdjevenosti bolnica

Izvještaj pomoćnika komandanta Daruvarskog područja politkomesaru VI korpusa NOV i POJ o vojno-političkoj situaciji, radu podređenih ustanova i jedinica, ekonomskim akcijama i prikupljanju hrane za bolnice, kao i djelovanju političkih instruktora među borcima

Izvještaj partijskog sekretara Daruvarskog NOP odreda Oblasnom komitetu KPH za Slavoniju ... o političkoj situaciji na području djelovanja Odreda, brojnom stanju, nacionalnom i socijalnom sastavu članova KP i SKOJ-a te o političkom i vojnom radu u podređenim jedinicama

Izveštaj partijskog sekretara Daruvarskog NOP odreda od 7. januara 1944. političkom komesaru Zapadne grupe NOP odreda o radu i brojnom stanju partijskih organizacija u bataljonima

Izveštaj partijskog sekretara Daruvarskog NOP odreda od 17. januara 1944. Oblasnom komitetu KPH za Slavoniju o partijskom radu u ovom odredu

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 24 siječnja 1944 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Čaglin i borbama kod Huma, Bosiljeva, Kokinca, Daruvara i Knina

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 25 siječnja 1944 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Čaglin i Oštarije i borbama kod Huma, Daruvara, Karlovca, Lekenika, Žute Lokve i Primoštena

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 26 siječnja 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Daruvara, Petrinje, Čaglina i Otočca

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 27 siječnja 1944 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na željezničku stanicu Horvati i borbama na području Daruvara, Čaglina, Ogulina, Otočca, Knina i Sinja

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 28 siječnja 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Daruvara, Čaglina, Brinja, Drežnice i Knina

Izvještaj Četvrtog gorskog zdruga od 28 siječnja 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Daruvara

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 29 siječnja 1944 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Kozake kod Kupinca, na autokolonu kod Donjih Dubrava i o borbama na području Daruvara, Čaglina, Sinja, Drežnice i Josipdola

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 31 siječnja 1944 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Sveti Ivan Zabno i borbama kod Čazme, Daruvara, Siska, Drežnice i Hvara

Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 20 februara 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske oko Varaždina, Čazme, Daruvara, Jastrebarskog i Šibenika

Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 21 februara 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i POJ kod Zaboka, Daruvara, Petrinje i Rogoznice

Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 22 februara 1944 god. o pokretima i borbama protiv jedinica NOV i POJ oko Daruvara, Otočca i Ražanca i o događajima na željezničkim prugama

Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 5 februara 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i POJ kod Varaždina, Daruvara, Krašića i Ogulina i o napadima na komunikacije

Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 6 februara 1944 god. o napadu jedinica NOV i POJ na Odru, i o borbama oko Daruvara i Ogulina

Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 16 februara 1944 god. o zauzeću Koprivnice i o borbama kod Daruvara i na Plešivici

Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 27 februara 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i POJ oko Zlatara, Daruvara, Slav. Požege i o događajima na željezničkim prugama

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od ,23 marta 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Bjelovara, Daruvara i Omiša

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 4 marta 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Samobora, Daruvara, Brinja i Livna

Izvještaj Zaoovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 12 marta 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Zagreba, Gline, Daruvara, Našica, Otočca i Knina

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 13 marta 1944 god. o borbama nrotiv jedinica NOV i PO Hrvatske na područiu Zagreba, Daruvara, Broda, Plaškog, Sinja i Livna

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 14 marta 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Zagreba, Daruvara, Gline, Kostajnice, Sinja i Metkovića

Izvještaj Štaba Brodske NO brigade od 17 marta 1944 god. ŠLabu Dvadeset osme divizije o napadu na neprijateljsku kolonu na cesti Daruvar - Virovitica

Uputstvo Štaba Zapadne grupe NOP odreda 6. korpusa NOVJ od 18. marta 1944. potčinjenim jedinicama o političkom radu u narodu na prostoru Posavine, Daruvara i Bilogore

Izvještaj Štaba Istočne grupe NOP odreda od 19 marta 1944 god. podređenim jedinicama za napad na neprijateljske kolone na komunikaciji Daruvar - Virovitica

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 19 marta 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Virovitice, Daruvara, Ogulina, Donjeg Lapca i Benkovca

Zapovijest Št.aba Dvadeset osme divizije od 20 marta 1944 god. podređenim jedinicama za napad na neprijateljsku kolonu na cesti Daruvar - Virovitica

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 24 marta 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Zlatara, Daruvara, Virovitice, Jastrebarskog, Karlovca, Otočca i na otoku Rabu

Izvještaj Štaba Dvadeset prve NOU brigade od 25 marta 1944 god. Štabu Dvadeset osme divizije o napadima na neprijateljske kolone na cesti Daruvar - Pivnica

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 25 marta 1944 god. o iskrcavanju jedinica NOV i PO Hrvatske na otok Hvar i njihovom napadu na komunikaciju Daruvar - Pivnica i borbama na području Zlatara, Jastrebarskog, Kostajnice i Knina

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 26 marta 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Daruvara, Petrinje, Karlovca, Knina i na otoku Hvaru

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 27 marta 1944 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na posade u Stupniku i Otočcu i borbama kod Daruvara i na otoku Hvaru

Izvještaj Štaba Dvadeset osme divizije od 29 marta 1944 god. Štabu Šestog korpusa NOV Jugoslavije o napadima na neprijateljske kolone na cesti Daruvar - Virovitica

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 3 aprila 1944 o borbama protiv jedinica NOV i POJ kod Zlatara, Ivanić Grada, Daruvara, Kostajnice, Otočca, Livna i na otoku Hvaru

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 5 aprila 1944 o borbama protiv jedinica NOV i POJ kod Ivanić Grada, Daruvara, Karlovca, na Krndjji i Hvaru

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 6 aprila 1944 o napadu jedinica NOV i POJ na Podravsku Slatinu i borbama kod Zlatara, Bjelovara, Daruvara, Karlovca i Otočca

Izveštaj političkog komesara 1. čehoslovačke brigade Jan Žiška, od 13. maja 1944. Oblasnom komitetu KPH za Sloveniju o političkom stanju u brigadi i na području Daruvara

Naredba Štaba Šestog korpusa NOVJ od 15. maja 1944. kojom se pohvaljuju borci i rukovodioci Daruvarskog NOP odreda za primjernu aktivnost i postignute uspjehe u toku neprijateljske ofanzive

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 25. maja 1944. o dejstvima protiv jedinica NOV i POJ kod Daruvara, u Baniji, na Kordunu i Ugljanu

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 28. maja 1944. o dejstvima protiv jedinica NOV i POJ kod Daruvara, Slavonskog Broda, Slavonske Požege, Vrgorca i na Kordunu

Izveštaj Komande Daruvarskog područja od 31. maja 1944. političkom komesaru 6. korpusa NOVJ o moralno-političkom stanju na ovom području

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 1. juna 1944. o napuštanju Gline, Topuskog, Vrginmosta i Korenice i o borbama kod Kutine, Križevaca, Daruvara, Karlovca i Šibenika

Izveštaj Okružnog komiteta KPH za Viroviticu od 2. juna 1944. Oblasnom komitetu KPH za Slavoniju o radu partijske organizacije u Daruvarskom i Bilogorskom odredu

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

28. slavonska divizija NOVJ Borbe u Slavoniji 1943. Deca u ratu 32. zagorska divizija NOVJ Omiš Hrvatsko domobranstvo Otočac 12. slavonska divizija NOVJ Nova Gradiška Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Bjelovar 2. slavonski partizanski odred Krapina Brač Bilogorski partizanski odred Slavonska Požega Jastrebarsko Borbe u Hrvatskoj 1945. 6. slavonski korpus NOVJ Grubišno Polje Zagreb Hvar 33. hrvatska divizija NOVJ Voćin 187. rezervna divizija 1. brdska brigada NDH 17. slavonska udarna brigada 1. moslavačka brigada Zasede u oslobodilačkom ratu Ogulin Podravska Slatina Mađarska u drugom svetskom ratu Benkovac Komunistička partija Hrvatske Novska 18. slavonska udarna brigada Pakrac Čazma Kutina Borbe u Hrvatskoj 1944. Petrinja Križevci 16. omladinska udarna brigada Joža Vlahović Garešnica 4. gorski zdrug (NDH) Borbe u Slavoniji 1944. Sinj Lipik Borbe u Lici 1944. Našice Hrvatska Kostajnica 1. slavonski partizanski odred Knin Borbe u Hrvatskoj 1943. Livno Bolnice u oslobodilačkom ratu 1. kozačka divizija Vermahta Virovitica Čehoslovačka brigada Jan Žiška Borbe u Hrvatskoj 1942. Politički komesari u NOR-u Sisak Diverzije u oslobodilačkom ratu Vinkovci Cazin Glina 1. gorski zdrug (NDH) Operacija Wechselbalg Operacija Drežnica 40. slavonska divizija NOVJ Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Bitka za Brač 1944. Karlovac 10. zagrebački korpus NOVJ Pelješac