🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Derventa u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 28 hronoloških zapisa, 55 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

0. 2. 1942 U Derventi i Doboju ustaška policija pohapsila blizu 200 aktivista NOP-a. Pokretni preki sud u Doboju osudio je 181 aktivistu na smrt, a potom 177 kazni preinačio na internaciju u logore.

14. 6. 1943 Po jedna pukovska borbena grupa nemačke 114. lovačke i 373. legionarske i domobranske 4. pešadijske divizije, te glavnina četničkog Srednjobosanskog korpusa (ukupno 10.000-12.000 vojnika) iz Banje Luke, Kotor-Varoši, Teslića, Dervente i Prnjavora počeli koncentričan napad (operacija -Pfingsten-) na 12. udarnu diviziju 2. bosanskog udarnog korpusa NOVJ u srednjoj Bosni. U petodnevnim borbama, počesnim razbijanjem kolona od Banje Luke (preko s. Jošavke), Kotor-Varoši i Teslića i izbegavanjem sudara sa glavnim kolonama, 12. divizija je izbegla okruženje i prisilila neprijatelja da se 18. juna povuče u polazne garnizone. Neprijatelj je imao oko 200 izbačenih iz stroja, a uništen mu je i jedan avion.

17. 7. 1943 Dvanaesta divizija 2. bosanskog udarnog korpusa NOVJ napala četnički Motajički odred, ojačan manjim domobranskim i nemačkim delovima. Posle petodnevnih borbi ona ga je razbila i oslobodila prostrano područje između Prnjavora, r. Vrbasa, r. Save i Dervente.

23. 8. 1943 Kod s. Kalenderovaca i s. Detlaka 2. krajiška udarna brigada 11. udarne divizije NOVJ, ojačana sa dva bataljona 5. krajiške udarne brigade i Prnjavorskim NOP odredom, iznenadnim obuhvatnim napadom razbila 2. bataljon domobranskog 6. pešadijskog puka i prodrla do Dervente. Angažovanjem ojačanog 2. jurišnog bataljona iz Sl. Broda domobranski puk je održao mesto. Neprijatelj je imao 9 mrtvih, 17 ranjenih i 118 zarobljenih, a jedinice 11. divizije 4 mrtva i 3 ranjena. Zaplenjeno: 2 mitraljeza, 6 puškomitraljeza i 160 pušaka

3. 1. 1944 S linije Derventa-Teslić-Sarajevo-Konjic-Jablanica i iz Banje Luke glavnina nemačkog 5. SS brdskog armijskog korpusa i delovi nemačkog 15. i 69. korpusa otpočeli operaciju u cilju odbacivanja 1. proleterskog udarnog i 5. udarnog korpusa NOVJ sa glavne komunikacije Slav. Brod - Sarajevo - Mostar. Trebalo je brzim prodorom razbiti njihove jedinice i izbiti u dolinu r. Vrbasa, odakle odmah produžiti dejstva glavninom ka Livanjskom i Duvanjskom polju, a slabijim delovima, preko Kozare, ka dolini Une. Operacija je trajala do 24. januara.

9. 4. 1944 Na pruzi Derventa-Doboj delovi 11. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ srušili 1,5 km pruge, ubili 20 i zarobili 11 neprijateljskih vojnika i zaplenili 34 puške.

27. 5. 1944 Na pruzi Doboj-Derventa delovi 11. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ minom srušili nemački teretni voz natovaren boksitom. Uništili su lokomotivu i 20 vagona. Neprijatelj je imao 27 poginulih i veći broj ranjenih.

8. 6. 1944 Jedinice 11. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ odbile napad neprijatelja na s. Pojeznu i s. Cerane (kod Dervente) i nanele mu gubitke od 40 mrtvih i 30 ranjenih vojnika.

9. 6. 1944 Iz Dervente, Dobo ja i Teslića nemačke i ustaško-domobranske jedinice prešle u napad na oslobođenu teritoriju srednje Bosne da bi jedinice 5. udarnog korpusa NOVJ odbacile od komunikacija u dolini r. Bosne. To je osujećeno upornom odbranom jedinica NOVJ, koje su razbile neprijatelja.

27. 6. 1944 Peta krajiška, 14. srednjobosanska udarna brigada 11. udarne divizije i 17. krajiška udarna brigada 10. udarne divizije NOVJ napali na Derventu. Oni su vodili ulične borbe ali, zbog dolaska pojačanja iz Doboja i s. Bos. Broda, grad nisu zauzeli. Derventu su branili dva bataljona iz domobranskog 4. lovačkog puka, delovi 1. bataljona iz domobranske 6. posadne brigade i jedna artiljerijska baterija (svega oko 1500 vojnika). Gubici neprijatelja: 24 mrtva, 9 ranjenih i 44 nestala, a gubici jedinica NOVJ 19 mrtvih, 45 ranjenih i 20 nestalih.

2. 7. 1944 Saveznička avijacija bombardovala Derventu. Poginulo je oko 300 a ranjeno 200 neprijateljskih vojnika.

8. 9. 1944 Osamnaesta srednjobosanska udarna brigada 53. udarne divizije NOVJ zauzela Derventu, gde joj se predao domobranski 6. pešadijski puk Zaplenjeno: 10 topova raznog kalibra, 15 minobacača, 12 mitraljeza, 100 p. mitraljeza, 1600 pušaka, 186 automata, 269 pištolja, 600.000 metaka, 1 radio-stanica, 2 telefonske centrale, 33 telefona, 3 vagona cigareta, 2 vagona đuvana u listu, 4000 litara benzina, 3000 litara nafte, 2000 litara gasa, 1 vagon sanitetskog materijala i mnogo druge ratne opreme.

12. 9. 1944 Domobranski školski bataljon iz s. Vinske zauzeo Derventu, koju su branili delovi 18. srednjobosanske udarne brigade 53. udarne divzije NOVJ.

25. 9. 1944 Iz Dervente krenula nemačka borbena grupa -Rudno- da deblokira svoje snage u Banjoj Luci.

27. 9. 1944 VŠ NOV i POJ naredio Štabu 6. korpusa NOVJ: dejstvima izvesnih delova toga korpusa u rejonu Bosanske i Nove Gradiške olakšati borbe jedinica 5. udarnog korpusa NOVJ oko Banje Luke; izvestiti da li neprijatelj prikuplja snage u Bos. Gradiški, Novoj Gradiški, Slav. Brodu i Derventi. Ujedno ga obavestio da se priprema napad na Bosansku Gradišku.

27. 9. 1944 Nastupajući od Dervente ka Banjoj Luci, nemačka borbena grupa -Rudno- u rejonu s. Klašnica forsirala r. Vrbas i obrazovala mostobran.

9. 10. 1944 VŠ NOV i POJ naredio Štabu 5. udarnog korpusa NOVJ da poruši komunikacije: Derventa-Doboj-Sarajevo, Mostar-Konjic-Sarajevo, Jablanica - Prozor - G. Vakuf, Sarajevo-Kiseljak-Travnik; da prati pokrete neprijateljskih jedinica i da im, u slučaju njihovog povlačenja, odbranom po dubini usporava prodor.

22. 10. 1944 Posle dvodnevnih borbi protiv nemačkih i ustaških jedinica, 53. udarna divizija 5. udarnog korpusa NOVJ zauzela sva neprijateljska uporišta duž pruge Derventa-Doboj.

26. 10. 1944 Iz s. D. Lupljanice, s. Cerana i s. Johovca oko 1000 nemačkih vojnika, ustaša i milicionera izvršilo ispad ka položajima delova 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ na liniji s. M. Prnjavor - s. V. Sočanica (između Doboja i Dervente). Posle žestoke borbe neprijatelj je razbijen i odbačen u polazne garnizone, uz gubitke od oko 80 mrtvih i 60 ranjenih. Gubici delova 53. divizije: 10 mrtvili i 13 ranjenih boraca. Zaplenjeno: minobacač, 2 automata i 10 pušaka.

14. 11. 1944 Kod s. Kalenderovaca (na putu Derventa-Prnjavor) delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ iz zasede napali nemačku kolonu jačine 400 vojnika, razbili je i odbili ka Prnjavoru, nanevši joj gubitke od 17 mrtvih, 19 ranjenih i 8 zaroIjenih i zaplenivši 2 mitraljeza, 1 p. mitraljez, 4 puške, 1500 metaka i drugu opremu (uz sopstvene gubitke od 8 ranjenih boraca).

14. 11. 1944 Na pruzi Žepče-Derventa delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ minom srušili neprijateljski oklopni voz i uništili 12 vagona. Poginula 4 a ranjeno 5 neprijateljskih vojnika.

5. 12. 1944 Kod s. Lupljenice (na putu Doboj-Derventa) delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali i razbili pobočnicu nemačke kolone koja se kretala od Doboja za Derventu. Gubici neprijatelja: 14 mrtvih i 11 ranjenih vojnika. Gubici delova 53. divizije NOVJ: 1 mrtav borac.

12. 1. 1945 Kod ž. st. Kamen na pruzi Doboj-Derventa delovi 39. divizije 5. udarnog korpusa NOVJ miniranjem pruge uništili oklopni voz (lokomotivu, 3 oklopna vagona i tenk koji je bio na vagonu).

0. 3. 1945 Na Vučjaku (kod Dervente) delovi 53. udarne divizije 5. udarnog armijskog korpusa JA napali i razbili četnike koji su se povukli iz Srbije i Crne Gore. Poginuo je i zarobljen veliki broj, a njih 160 se udavilo u r. Bosni.

22. 3. 1945 U s. Komarici i s. Dažnici (kod Dervente) 14. i 19. srednjobosanska udarna brigada 53. udarne divizije JA napala nemačke snage i posle šestočasovne borbe zauzela ž. st. Dažnicu, a drugo uporište nisu zauzele zbog intervencije neprijatelja iz Doboja i Dervente.

17. 4. 1945 Jedinice 2. armije JA, posle oštre dvodnevne borbe protiv nemačko-ustaških jedinica, oslobodile Doboj i nastavile gonjenje razbijenih nemačkih jedinica prema Derventi.

19. 4. 1945 Jedinice 23. udarne divizije 2. armije JA, u borbi protiv delova nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i ustaša, oslobodile Derventu, a zatim produžile gonjenje neprijatelja prema Bos. Brodu.

22. 4. 1945 Vrhovni komandant JA maršal Jugoslavije Josip Broz Tito pohvalio jedinice 2. armije za uspešne višednevne borbe protiv jake neprijateljske grupacije na prostoriji između reka Bosne, Save i Vrbasa, kojom prilikom su oslobođeni Maglaj, Doboj, Derventa i Bos. Brod.

Dokumenti

Izvještaj kotarskog predstojnika Sarajevo od 14 avgusta 1941 god. o paljenju mosta i rušenju telefonskih stubova na putu Han Dervent - Mokro

Izvještaj Velike Župe Vrhbosna od 15 avgusta 1941 god. o uništenju mosta na putu Han Dervent - Mokro od strane partizana

Izveštaj Kotarske oblasti u Derventi od 22. septembra 1941. Ravnateljstvu za javni red i sigurnost o situaciji na svome području sa podacima o stanju Srba i broju uhapšenih

Izvještaj oružničke postaje Sarajevo od 17 oktobra 1941 god. o akcijama partnzana kod Kozje ćuprije i Han Derventa

Izvještaj oružničke postaje Pale od 9 novembra 1941 god. o napadu partizana na žandarmerisku stanicu u Han Derventu

Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama na sektoru Banja Luka, Teslić, Derventa

Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 11 januara 1943 god. Štabu Prve brigade za napad na Teslić, Tešanj, Jelah i na prugu Derventa - Maglaj

Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 19 januara 1943 god. Štabu Prve brigade za rušenje komunikacije Doboj - Derventa u vezi s prodorom neprijatelja u Teslić

Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 19 januara 1943 god. Štabu Prve brigade za obustavljanje pokreta na komunikaciji Doboj - Derventa

Izvještaj Štaba Prve brigade od 26 januara 1943 god. Štabu Prve proleterske divizije o napadu neprijatelja sa pravca Dervente i rijeke Save

Izvještaj zamjenika komandanta i zamjenika političkog komesara Prve brigade Prve proleterske divizije od 27 januara 1943 god. Štabu brigade o borbama protiv neprijatelja na sektoru Miškovci - Trstenci i o brojnom stanju neprijatelja u Derventi

Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 28 Januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama sa neprijateljskom kolonom kod Dervente i Teslića

Izvod iz dnevnog izvještaja komandanta njemačkih trupa u Hrvatskoj od 23 avgusta 1943 god. o akcijama jedinica NOV oko Banja Luke, Tuzle, Travnika i Dervente

Dnevni izvještaj Glavnostožernog ureda oružanih snaga NDH od 21 novembra 1943 god. o situaciji na području Prijedora, Travnika, Dervente i Tuzle

Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 27 novembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za napad na komunikacije Derventa - Doboj

Obavještenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 30 novembra 1943 god. Štabu Dvanaeste krajiške brigade o predviđenim akcijama i o jačini neprijateljskih snaga na željezničkoj pruzi Derventa - Sarajevo

Izvještaj Štaba Dvanaeste krajiške brigade Štabu Jedanaeste NOU divizije o pokretima i akcijama na prostoriji između Doboja, Dervente i Prnjavora od 15 do 31 oktobra 1943 godine

Izvještaj Oružničke postaje Han Dervent od 10 decembra 1943 god. o dejstvu ustaško-domobranskih i njemačkih jedinica na prostoriji Mokro

Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 12 decembra 1943 god. štabovima potčinjenih jedinica da izvrše razmještaj radi akcija na komunikacijama Kotor Varoš - Banja Luka i Derventa - Doboj

Naređenje Štaba Dvanaeste brigade Dvanaeste NOU divizije od 30 decembra 1943 god. potčinjenim jedinicama da dejstvuju na komunikacijama Derventa - Prnjavor i da zatvore pravce ka Banjoj Luci

Naređenje Štaba Dvanaeste brigade Dvanaeste NOU divizije od 30 decembra 1943 god. štabovima bataljona da dejstvuju na komunikacijama Derventa - Prnjavor

Izvještaj zamjenika komandanta Jedanaeste NOU divizije od 4 januara 1944 Štabu divizije o situaciji na području Prnjavora i Dervente

Izvještaj Štaba Dvanaeste brigade Dvanaeste NOU divizije od 24 januara 1944 Štabu Šestog korpusa NOVJ o akcijama na komunikaciji Derventa - Prnjavor

Izvještaj Operativnog odjeljenja Ministarstva oružanih snaga NDH od 21. marta 1944. o borbama protiv jedinica NOVJ na području Prijedora, Dervente i Goražda

Naređenje Štaba 11 NOU divizije od 7. aprila 1944. štabovima potčinjenih jedinica za rušenje željezničke pruge Derventa - Doboj - Teslić i Celinac - Banja Luka

Izvještaj Operativnog odjeljenja Ministarstva oružanih snaga NDH od 7. aprila 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ na području Bosanskog Novog, Dervente, Brčko - Bijeljina i o zauzimanju Umčana

Izvještaj Operativnog odjeljenja Ministarstva oružanih snaga NDH od 9. aprila 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ kod Bosanske Krupe, Dervente, Bijeljine i Šabanaca

Naređenje Štaba 11. NOU divizije od juna 1944. potčinjenim jedinicama za napad na Derventu

Izvještaj Štaba 11. NOU divizije Štabu 5. korpusa NOVJ o napadu divizije na neprijateljev garnizon o Derventi

Izveštaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 29. juna 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ na područjima Dervente, Gornjeg Vakufa i Fojnice

Izvještaj Štaba 5. kozarske (krajiške) brigade od 30. juna 1944. Štaba 11. NOU divizije o napadu na Derventu

Izvještaj Zapovjedništva 1. lovačkog zdruga od 2. jula 1944. o borbama protiv jedinica 11. NOU divizije na položajima u Derventi i oko nje

Izvještaj Zapovjedništva 2. zbornog područja od 12. jula 1944. Ministarstvu oružanih snaga NDH o preduzetim mjerama za upućivanje pomoći napadnutim snagama u Derventi

Bojna relacija 1. lovačkog zdruga 2. zbornog područja za septembar 1944. o dejstvima na području Teslić - Doboj - Derventa

Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 1. septembra 1944. o borbama oko Dervente, Teslića, Foče i Gacka

Naređenje Štaba Srednjobosanske NOU divizije od 17. septembra 1944. štabovima Teslićko-tešanjske brigade i Motajičkog NOP odreda za dejstva na prostoru Derventa - Maglaj

Izvještaj Štaba Srednjobosanske divizije od 25. septembra 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o prodoru neprijatelja iz Dervente prema Prnjavoru

Naređenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 26. septembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za dejstva protiv neprijateljske borbene grupe koja nastupa od Dervente prema Banjoj Luci

Izvještaj Štaba 18. srednjobosanske brigade od 3. oktobra 1944. Štabu Srednjobosanske NOU divizije o dejstvima brigade na području Dervente i Banje Luke

Izvještaj Štaba 18. srednjobosanske brigade Štabu Srednjobosanske NOU divizije o dejstvima u novembru 1944. na području Dervente i Prnjavora

Izvještaj Štaba 18. srednjobosanske brigade Štabu Srednjobosanske NOU divizije o dejstvima u novembru 1944. na području Dervente i Prnjavora

Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 1. novembra 1944. o borbama na sektoru Dervente i Romanije

Naređenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 10. decembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za dejstva na komunikaciji Busovača - Zenica - Doboj - Derventa

Izvještaj Štaba 19. srednjobosanske brigade od 26. decembra 1944. Štabu 53. NOU divizije o dejstvima na odsjeku Doboj - Derventa

Izvještaj Štaba 19. krajiške (srednjobosanske) brigade od 31. decembra 1944. Štabu 53. NOU divizije o razbijanju četničkih grupica u širem rejonu Dervente

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 26. februara 1945. o izviđanju i napadu na železnički saobraćaj na komunikaciji Zenica-Doboj-Derventa

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 1. marta 1945. o izviđanju i ometanju saobraćaja na komunikaciji Doboj - Derventa

Zapovijest zapovjednika 16. ustaškog stajaćeg zdruga od 10. marta 1945. potčinjenim jedinicama za izviđanje na sektoru Dervente

Izvještaj Štaba 25. divizije od 15. marta 1945. Štabu 2. armije JA o dejstvima u rejonu Tuzle i Dervente

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 21. marta 1945. o izviđanju i ometanju saobraćaja na pruzi Batiina - Staro Petrovo Selo i na komunikacijama Sarajevo - Sokolac i Derventa - Brod

Izvještaj Štaba 19. krajiške brigade od 27. marta 1945. Štabu 53. udarne divizije JA o dejstvima u martu na prostoru Doboj- Derventa

Izvještaj Štaba 17. brigade od 21. aprila 1945. Štabu 28. divizije JA o dejstvima u širem rejonu Dervente

Naredba štaba 5. korpusa JA od 23. aprila 1945. o pohvali jedinica i starješina 53. udarne divizije za izvanredne uspehe u borbama za oslobođenje Žepča, Maglaja, Doboja i Dervente

Izvještaj Štaba 23. divizije od 30. aprila 1945. Štabu 2. armije JA o petnaestodnevnim dejstvima Divizije u rejonima Bosanskog Broda, Dervente i Bosanskog Novog

Izvještaj Štaba 25. divizije od 1. maja 1945. Štabu 2. armije JA o petnaestodnevnim dejstvima na prostoru Modriče i Dervente

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Četnička golgota 5. krajiška (kozarska) udarna brigada 6. slavonski korpus NOVJ 14. srednjobosanska udarna brigada Josip Broz Tito Operacija Schwarz Tuzla Žepče Vrhovni štab NOVJ Obrazovanje u oslobodilačkom ratu 19. srednjobosanska udarna brigada (tešanjsko-teslićka) Travnik 12. slavonska divizija NOVJ 28. slavonska divizija NOVJ Diverzije u oslobodilačkom ratu 18. srednjobosanska udarna brigada Sarajevo 25. srpska divizija NOVJ Saradnja četnika sa okupatorom Banja Luka Partizanska avijacija Prozor 1. lovački zdrug (NDH) Srednjobosanski korpus JVuO Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 17. krajiška udarna brigada Napad NOVJ na Teslić januara 1943. Zenica 7. SS divizija Prinz Eugen Prnjavor Sokolac Mostar 12. krajiška udarna brgada Slavonski Brod Prijedor 373. legionarska divizija Tiger 1. lovačka eskadrila NOVJ Motajički partizanski odred Borbe u Hercegovini 1944. Gornji Vakuf Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Teslić Završne operacije u Jugoslaviji Bosanski Novi Maglaj Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. 10. krajiška divizija NOVJ 39. krajiška divizija NOVJ Četnici u drugom svetskom ratu 1. proleterska divizija NOVJ Gacko Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji Oklopni vozovi u oslobodilačkom ratu Doboj Kiseljak Sanitet u ratu Operacija Weiss Bijeljina Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Avijacija u oslobodilačkom ratu 5. SS brdski armijski korpus Koča Popović Foča 53. srednjobosanska divizija NOVJ Tešanj Kozara u oslobodilačkom ratu 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) 4. pješačka divizija (NDH) Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Zasede u oslobodilačkom ratu 23. srpska udarna divizija NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Politički komesari u NOR-u 2. krajiška udarna brigada 11. krajiška divizija NOVJ