🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Desant na Drvar

Za ovaj pojam je pronađeno 6 hronoloških zapisa, 41 dokumenata i 34 fotografija.

Događaji

25. 5. 1944 Otpočeo vazdušni desant na Drvar. Od 6,35 do 7 časova, pre početka desanta, pet eskadrila nemačkih aviona bombardovalo Drvar. Zatim su transportni avioni bacili padobrance a teretne jedrilice spustile vojnike na područje s. Vrtoča i groblja u Drvaru. Prvog dana borbe poginuli su: član Oblasnog komiteta KPJ za Bos. krajinu Rade Vranješević, komandant Drvarskog vojnog područja Jandrija Tomić Ćić, komandant Drvarsko-petrovačkog NOP odreda Marko Jokić i član KPJ Vlado Miklavc, narodni heroji.

25. 5. 1944 Za vreme desanta na Drvar vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito naredio 5. udarnom korpusu NOVJ i 1. proleterskoj udarnoj diviziji NOVJ da zatvore pravce prema Drvaru kako bi omogućili 6. proleterskoj diviziji NOVJ -Nikola Tesla- da uništi nemački 500. SS padobransko-lovački bataljon.

25. 5. 1944 Za vreme desanta na Drvar 2. bataljon 3. proleterske (ličke) udarne brigade 6. proleterske divizije NOVJ -Nikola Tesla- krenuo samoinicijativno iz s. Resanovaca ka Drvaru. To je bila prva operativna jedinica koja je oko 11 časova napala neprijatelja na Trninića bregu (kod Drvara).

25. 5. 1944 Za vreme nemačkog vazđušnog desanta na Drvar 8. korpus NOVJ uputio 1. bataljon 3. dalmatinske brigade 9. divizije NOVJ za Drvar usiljenim maršem. Bataljon je uveče 25/26. maja napao neprijatelja u Drvaru.

25. 5. 1944 U opštem napadu (za vreme nemačkog vazđušnog desanta na Drvar) 3. proleterska (lička) udarna brigada 6, proleterske divizije NOVJ -Nikola Tesla-, Prateći bataljon VŠ, bataljon 9. divizije 8. korpusa NOVJ i delovi 1. inžinjerijske brigade uspeli da ovladaju crkvom i raskrsnicom puteva u Drvaru, ali napori da se zauzme i Sobića glavica ostali su bez uspeha. Međutim, kako je neprijatelj već bio prodro u Bos. Petrovac i s. Trubar, Štab 6. proleterske divizije NOVJ je obustavio dalji napad i naredio povlačenje jedinica zapadno i severozapadno od Drvara. Nemački 500. SS padobransko-lovački bataljon nije uspeo da uništi VŠ NOV i POJ a izgubio je oko četiri petine svog sastava.

25. 5. 1944 Vazdušnim napadom na Drvar, nemačke, domobranske i četničke snage (ojačani 500. SS padobransko-lovački bataljon, ojačana pukovska grupa nemačke 373. legionarske divizije, pukovska grupa nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-, nemački 92. motorizovani puk ojačan domobranskim 1. pukom 2. lovačke brigade i nemačkim 54. brdskim izviđačkim odredom, nemački 105. izviđački SS odred sa ojačanim izviđačkim odredom nemačke 369. legionarske divizije, nemački 1. puk -Brandenburg- bez jednog bataljona, manje četničke snage upotrebljene na svim pravcima i oko 100 aviona za podršku jedinica) iz garnizona Bos. Krupa, Bihać, Srb, Knin, Livno, Jajce, Mrkonjić-Grad i Banja Luka otpočele drvarsku operaciju s ciljem da unište VŠ NOV i POJ, koji se nalazio u Drvaru, a zatim okruže i unište jedinice NOVJ u zapadnoj Bosni (1. proleterski udarni i 5. udarni korpus NOVJ i delove 8. korpusa NOVJ). Operacija je neuspešno završena sredinom, juna.

Dokumenti

Zapovest Komande 69. armijskog korpusa za naročitu upotrebu od 20 maja 1944. potčinjenim jedinicama za dejstva u operaciji »Šah« protiv jedinica 4. korpusa NOV i POJ na Baniji i Kordunu

Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 13. maja 1944. Štabu 26. NO divizije da se ni jedan zarobljenik ne sme streljati, a otkrivene zločince sprovesti u Drvar na isleđenje

Brojno stanje ljudstva, naoružanja, komore, materijala za vezu i minerske spreme Drvarskog NOP odreda na dan 14. maja 1944. godine

Naređenje Komande 2. oklopne armije od 18. maja 1944. Komandi 15. brdskog armijskog korpusa za izvršenje priprema za operaciju »Šah« protiv jedinica 4. korpusa NOVJ na području Banije i Korduna

Izveštaj Komande 15. brdskog armijskog korpusa od 19. maja 1944. Komandi 2. oklopne armije o izvršenim pripremama i zadacima potčinjenih jedinica za operaciju »Reselšprung«

Primedbe Komande 2 oklopne armije upućene 20. maja 1944. Komandi 15. brdskog armijskog korpusa u vezi njegovog predloga za dejstva potčinjenih jedinica u operaciji »Reselšprung«

Naređenje Komande 2. oklopne armije od 21. maja 1944. Komandi 15. brdskog armijskog korpusa za dejstva u operaciji »Reselšprung«

Naređenje Štaba 4. NOU divizije od 21. maja 1944. štabovima 6. i 8. krajiške brigade i Drvarsko-petrovačkog NOP odreda za zatvaranje pravaca Bihać - Lipa - Vrtoče - Bosanski Petrovac i Bosanska Krupa - Risovac - Bosanski Petrovac

Naređenje Štaba 4. NOU divizije od 21. maja 1944. štabovima 6. i 8. krajiške brigade i Drvarsko-petrovačkog NOP odreda za vođenje odsudne borbe na pravcima ka Bosanskom Petrovcu

Naređenje Komande 15. brdskog armijskog korpusa od 21. maja 1944. Trista sedamdeset trećoj legionarskoj diviziji »Tigar« i 92. motorizovanom grenadirskom puku za dejstva u operaciji »Reseisprung«

Zapovijest Komande 500. SS padobranskog lovačkog bataljona od 23. maja 1944. za desant na Drvar

Zapovijest Komande 7. SS divizije Princ Eugen od 23. maja 1944. za drvarsku operaciju

Plan Komande njemačke 2. oklopne armije od 24. maja 1944. za raspored i dejstvo 500. SS padobranskog lovačkog bataljona u drvarskoj operaciji

Izveštaj Komande 15. brdskog armijskog korpusa od 25. maja 1944. Komandi 2. oklopne armije o početnim dejstvima potčinjenih jedinica angažovanih u operaciji »Reselšprung«

Naređenje Komande 69. armijskog korpusa za naročitu upotrebu od 25. maja 1944. potčinjenim jedinicama za produženje operacije »Šah«, u smanjenom obimu, na prostoriji Vojnić — Barilović — r. Korana — Miholjsko

Obaveštenje člana Vrhovnog štaba NOV i POJ Aleksandra Ran-kovića od 25. maja 1944. vrhovnom komandantu NOV i POJ maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu o preduzetim merama u vezi s nemačkim desantom na Drvar i traženju direktiva za dalji rad

Izvještaj komandanta 1. proleterskog korpusa NOVJ od 25. maja 1944. Aleksandru Rankoviću o nadiranju neprijateljskih snaga ka Drvaru

Naređenje Komande 15. brdskog armijskog korpusa od 25. maja 1944. Prvom puku »Brandenburg« za deblokiranje opkoljenog 500. SS-padobranskog bataljona u Drvaru, u operaciji »Reseisprung«

Izveštaj načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ Arsa Jovanovića od 25. maja 1944. vrhovnom komandantu NOV i POJ maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu da su slušaoci Oficirske škole Vrhovnog štaba stupili u borbu protiv nemačkog desanta i da je organizovana odbrana desne obale Unca

Naređenje Komande 2. oklopne armije od 25. maja 1944. Komandi 15. brdskog armijskog korpusa za preduzimanje mera pri napadu na Vrhovni štab NOV i POJ koji se, prema podacima specijalne jedinice »Kirhner«, nalazi na prostoru Potoci — Uvala

Izvještaj komandanta 1. proleterskog korpusa NOVJ od 26. maja 1944. Aleksandru Rankoviću o situaciji na sektoru Drvara

Zapovest komandanta Dinarske četničke oblasti od 26. maja 1944. komandantima korpusa za napad na jedinice NOVJ kod Drvara

Izvještaj Štaba 6. proleterske divizije Nikola Tesla od 28. maja 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ o borbama u Drvaru

Obaveštajni izveštaj 373. legionarske divizije »Tigar« od 28. maja 1944. Komandi 15. brdskog armijskog korpusa o mestu boravka maršala Tita i Vrhovnog štaba NOV i POJ, zaplenjenim dokumentima, savezničkim misijama i potrebama povećanja sopstvene propagande radi demoralizacije protivnika

Obaveštenje člana Politbiroa CK KPJ i Vrhovnog štaba NOV i POJ Aleksandra Rankovića od 29. maja 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ da će ubrzo dobiti odgovor na postavljeno pitanje i da su promene u održavanju radio-veze usledile zbog nestanka Veljka Dragićevića prilikom desanta na Drvar

Izvještaj Štaba 3. proleterske (ličke) brigade od 29. maja 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa o situaciji na prostoru Drvar - Prekaja

Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 29. maja 1944. jedinicama NOV i POJ da na svim sektorima gde su Nemci oslabili garnizone preduzmu odlučne napade na važnija uporišta, razaraju komunikacije i uništavaju vojne objekte

Izvještaj Štaba 6. proleterske divizije Nikola Tesla od 30. maja 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o situaciji na sektoru Drvara -

Izvještaj komandanta 1. proleterskog korpusa od 31. maja 1944. Vrhovnom komandantu NOV i POJ o situaciji na prostoru Livno - Bosansko Grahovo - Drvar i Livno - Glamoč - Mliništa

Beleška savjetnika njemačkog poslanstva u Zagrebu od 3. juna 1944. o drvarskoj operaciji

Izvještaj Štaba 3. proleterske (ličke) brigade od 4. juna 1944. Štabu 6. proleterske divizije Nikola Tesla o borbama u vrijeme i neposredno poslije njemačkog desanta na Drvar

Izveštaj Komande 15. brdskog armijskog korpusa od 6. juna 1944. Komandi 2. oklopne armije o iskustvima u operaciji »Reselšprung« za period od 25. maja do 6. juna 1944. godine

Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 6. juna 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ na području Bosanskog Petrovca, Drvara i Trebinja

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 6. juna 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na otok Brač i željezničke pruge, o borbama kod Korenice i na liniji Drvar - Bosanski Petrovac

Izvještaj komande 15. brdskog armijskog korpusa od 7. juna 1944. komandi 2. oklopne armije o gubicima u drvarskoj operaciji

Izveštaj Komande 15. brdskog armijskog korpusa od 8. juna 1944. Komandi 2. oklopne armije o postignutim rezultatima i sopstvenim i neprijatelje vim gubicima u operaciji »Reselšprung«

Izveštaj Komande 15. brdskog armijskog korpusa od 9. juna 1944. Komandi 2. oklopne armije o konačnim neprijateljevim i sopstvenim gubicima u operaciji »Reselšprung«

Izveštaj 373. legionarske divizije »Tigar« od 10. juna 1944. Komandi 15. brdskog armijskog korpusa o dejstvima sopstvenih jedinica na prostoriji Drvar — Bosansko Grahovo u operaciji »Reselšprung«

Naređenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 10. juna 1944. Štabu 39. divizije o osnovnim zadacima 16. krajiške brigade u vezi s njenim prebacivanjem na drvarski sektor

Izveštaj Štaba 1. puka »Brandenburg« od 19. juna 1944. Komandi 15. brdskog armijskog korpusa o iskustvima stečenim u operaciji »Reselšprung«

Naredba Štaba 5. korpusa NOVJ od 27. juna 1944. o pohvali 1. bataljona 6. krajiške brigade za hrabrost i požrtvovanje u toku drvarske operacije

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

Diverzije u oslobodilačkom ratu Drvar 9. slovenski korpus NOVJ 3. krajiška proleterska udarna brigada Saradnja četnika sa okupatorom Vis 4. korpus NOVJ (1. hrvatski) Žene u ratu Dinarska četnička divizija Vaso Jovanović 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Britanija i Jugoslavija Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Borbe u Hrvatskoj 1944. Bolnice u oslobodilačkom ratu Prateći bataljon Vrhovnog štaba Randolph Churchill 69. rezevni korpus 1. proleterska divizija NOVJ Bosansko Grahovo SAD i Jugoslavija 8. dalmatinski korpus NOVJ Glamoč Zagreb Aleksandar Ranković 3. dalmatinska udarna brigada Deca u ratu Bosanski Petrovac 6. krajiška udarna brigada USAOJ Livno Vermaht u Jugoslaviji Centralni komitet KPJ Jajce Korenica Brač 1. proleterski korpus NOVJ Zarobljenici u ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. 26. dalmatinska divizija NOVJ 373. legionarska divizija Tiger Banja Luka Virovitička udarna brigada 2. lovački zdrug (NDH) 39. krajiška divizija NOVJ 15. brdski armijski korpus Vojnić 2. oklopna armija 1. inžinjerijska brigada Vrhovnog štaba NOV i POJ Mrkonjić Grad Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Ranjenici u ratu Divizija Brandenburg 4. krajiška divizija NOVJ 369. legionarska divizija (vražja) 2. udarni korpus NOVJ Foča Četnici u drugom svetskom ratu Narodni heroji Jugoslavije 9. dalmatinska divizija NOVJ 16. krajiška udarna brigada Knin 7. SS divizija Prinz Eugen Josip Broz Tito Vrhovni štab NOVJ Kupres Avijacija u oslobodilačkom ratu 8. krajiška brigada Bihać Luftwaffe u Jugoslaviji Mlinište Sreten Žujović 6. lička proleterska divizija NOVJ Arso Jovanović Trebinje