🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Desant NOVJ na Šoltu maja 1944.

Za ovaj pojam je pronađeno 2 hronoloških zapisa, 12 dokumenata i 2 fotografija.

Dokumenti

Zapovijest komandanta iskrcavanja od 3 maja 1944 za savezničke brodove koji su učestvovali pri desantu jedinica Dvadeset šeste divizije na otok Šoltu

Zapovijest Štaba Mornarice NOV Jugoslavije od 4 maja 1944 za prebacivanje jedinica Dvadeset šeste divizije prilikom desanta na otok Šoltu

Izvještaj Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora od 12 maja 1944 Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o dejstvima na otoku Šolti

Zapovijest Štaba Dvadeset šeste divizije NOVJ od 4. maja 1944. podređenim jedinicama za napad na njemački garnizon na otoku Šolti

Zapovijest Štaba Prve NOU brigade Dvadeset šeste divizije od 5. maja 1944. podređenim jedinicama za napad na njemačku posadu na Šolti

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 11. maja 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Bedekovčinu, Draganiće i Šoltu i o borbama na Papuku, kod Ivanca, Otočca i Sinja

Pismo Štaba Dvadeset šeste divizije od 12. maja 1944. komandantu savezničkih snaga na Visu poslije desantnog prepada na Šoltu

Izvještaj Štaba Prve NOU brigade od 12 maja 1944. Štabu Dvadeset šeste divizije o borbama i o uništenju njemačke posade na Šolti

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 12. maja 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Komin, Hercegovac i Šoltu i o borbama kod Petrinje, Karlovca, Ozlja i Otočca

Izveštaj Komande 15. brdskog armijskog korpusa od 12. maja 1944. Komandi 2. oklopne armije o rezultatima iskrcavanja delova 26. NOU divizije 10. maja na ostrvo Šoltu

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 13. maja 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Komin, Hercegovac i Šoltu i o borbama na Papuku, kod Kravarskog, Korenice i Donjeg Lapca

Izvještaj Štaba artiljerije Dvadeset šeste divizije od 9. juna 1944. Štabu divizije o radu artiljerije prilikom desanta na Šoltu i Brač

Fotografije

Povezane odrednice

Donji Lapac Operacija Jesenji pljusak Očekivano iskrcavanje saveznika 1. dalmatinska proleterska udarna brigada Vis Desant NOVJ na Korčulu 1944. Sinj Otočac 2. oklopna armija Mornarica NOVJ Petrinja 26. dalmatinska divizija NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1944. 15. brdski armijski korpus Borbe na Jadranu 1944. Bitka za Brač 1944. Brač Korenica Borbe u Dalmaciji 1944. Ranjenici u ratu Bolnice u oslobodilačkom ratu Karlovac