🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Dezerteri u ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 2 hronoloških zapisa, 17 dokumenata i 0 fotografija.

Dokumenti

Obavještenje Štaba Romaniskog NOP bataljona od 17 septembra 1941 god. o presudi špijunima i dezerterima Narodnooslobodilačke borbe

Iz izvještaja Okružnoga komiteta KPH za Baniju Centralnom komitetu KP Hrvatske o neprijateljskoj ofenzivi na VI bataljon koji se nalazi na sisačkom sektoru, broju vojnih bjegunaca na području velikogoričkoga i dugoselskog kotara, strijeljanjima domobrana u Sisku i diverzantskim akcijama na željezničkim prugama

Saopštenje Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 4. januara 1943. komandantu 1. sarajevske brigade o pojavama dezerterstva i bežanja iz borbe protiv partizanskih jedinica na teritoriji Romanijskog korpusa

Izvještaj Marka Belinića, komesara Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske Centralnome komitetu KP Hrvatske o radu Okružnoga komiteta KPH Varaždin, posebno u vezi s radom SKOJ-a, NOO, te odnosu prema vojnim bjeguncima i HSS

Okružnica Kotarske oblasti Slavonska Požega općinskim poglavarstvima i oružničkim postajama u kojoj obavještava o masovnoj pojavi izbjegavanja vojne dužnosti i dezerterstva iz oružanih snaga NDH, pa se naređuje poduzimanje izvanrednih mjera i kažnjavanje bjegunaca

Uputstvo štaba VI korpusa NOV i POJ političkim komesarima svih podređenih jedinica o potrebi podizanja političke svijesti boraca kako se ne bi pojavljivala dezerterstva iz jedinica NOV

Naredba Štaba VI korpusa NOV i POJ drugom pomoćniku načelnika Štaba Korpusa o postopcima za mobilizaciju domobranskih dezertera, sprečavanju crne berze i o kontroli svih lica koja se kreću po oslobođenoj teritoriji. Ujedno se izvještava o formiranju Osječkog i Brodskog područja i postavljanju rukovodećeg kadra u tim područjima

Izvještaj Štaba NOU brigade Braće Radića Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o formiranju Četvrtoga bataljona, problemima s dezerterima, jačini neprijateljskih snaga u Varaždinu i njihovu strahu od partizana

Presuda Vojnog suda pri štabu Četvrte proleterske brigade NOVJ od 29 novembra 1943 god. dvojici dezertera

Zapovijest Zapovjedništva Petnaeste pješačke pukovnije od 8. siječnja 1944. starješinama da spriječe dezerterstvo iz jedinica

Zapovijest Zapovjedništva Petnaeste pješačke pukovnije od 8 siječnja 1944 god. starješinama da spriječe dezerterstvo iz jedinica

Izvještaj Kotarskoga komiteta SKOJ-a Velika Gorica Okružnome komitetu SKOJ-a Pokuplje o političkoj situaciji te radu skojevskih organizacija u vezi s mobilizacijom, dezerterstvom, radnim četama, udarnim grupama i sakupljanju hrane

Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Centralnome komitetu KP Hrvatske o pojačanoj aktivnosti neprijatelja u sprezi s HSS-ovcima, dezerterstvu, radu na stvaranju odbora JNQF, političkoj situaciji po kotarima, te organizacijskom stanju partijske organizacije

Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Novi Marof Okružnome komitetu KPH Varaždin o velikom odzivu vojnih bjegunaca na amnestiju NDH, političkome raspoloženju prema odlukama Trećega zasjedanja ZAVNOH-a te organizacijskom stanju partijske organizacije u lipnju 1944. godine

Izvještaj Komande Grupe armija F od 21. septembra 1944. Operativnom odjeljenju njemačke kopnene vojske za Jugoistok o dezerterstvima iz redova ustaških, domobranskih i legionarskih jedinica

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 25. decembra 1944. u vezi s pojavom samoranjavanja i simuliranja bolesti kod pojedinih pripadnika Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije

Direktivno pismo političkog komesara 6. korpusa NOVJ od 5. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica o pojavi dezerterstva i potrebi pojačanog političkog rada i veće budnosti u jedinicama

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Novi Marof Komunistička partija Hrvatske Borbe u Sloveniji 1944. Armijska grupa F ZAVNOH Josip Broz Tito Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Romanijski korpus JVuO Operacija Weiss Hrvatska seljačka stranka Borbe u Dalmaciji 1944. Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Borbe u Crnoj Gori 1943. 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada Štampa u ratu Sremski front Sisak Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Zarobljenici u ratu 6. slavonski korpus NOVJ Politički komesari u NOR-u Narodno oslobodilački odbori Velika Gorica Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Razmena zarobljenika u oslobodilačkom ratu Borbe u Hrvatskoj 1942. Borbe u Hrvatskoj 1944. Konspiracija u ratu Borbe u Sloveniji 1945. SKOJ Slavonska Požega Diverzije u oslobodilačkom ratu Centralni komitet KPJ Varaždin Radne akcije u oslobodilačkom ratu Hrvatsko domobranstvo