🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Diljski partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 31 hronoloških zapisa, 18 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

29. 6. 1943 Kod s. Borojevaca (blizu Đakova), po naređenju Štaba 2. korpusa NOV i PO Hrvatske, formiran Diljski NOP odred.

8. 7. 1943 Neprijateljsko uporište Brodsku Varoš (kod Slav. Broda) napale jedinice Diljskog NOP odreda i ubile 6 ustaša, a zarobile 66 domobrana, uz sopstvene gubitke od 2 ranjena.

20. 7. 1943 Na pruzi Osijek-Našice jedinice Diljskog NOP odreda zapalile ž. st. Koška i zarobile 4 ustaše.

27. 7. 1943 U s. Starim Perkovcima (kod Slav. Broda) jedinice Diljskog NOP odreda napale žandarmerijski vod i zarobile 29 žandarma.

28. 7. 1943 Jedinice Diljskog NOP odreda zapalile ž. st. D. Vrba (kod SI. Broda).

5. 8. 1943 Na ž. st. Lužani (kod SI. Broda) jedinice Diljskog NOP odreda razoružale 14 domobrana.

18. 8. 1943 U s. Sikirevcima (kod Đakova) posada od 80 domobrana, G podoficira i 6 oficira predala se Diljskom NOP odredu, 30 domobrana, na svoje traženje, pušteno kućama, a ostali stupili u jedinice NOVJ. Zaplenjena je veća količina oružja, municije, hrane, novca i lekova.

22. 8. 1943 U s. Starim Mikanovcima (kod Vinkovaca) delovi Diljskog NOP odreda zarobili 22 domobrana i 1 žandarma.

3. 9. 1943 Između s. Hrkanovaca i s. Trnave (kod Đakova) 1. bataljon Diljskog NOP odreda napao kolonu nemačke 369. legionarske divizije. Poginulo je 14 vojnika i 1 oficir, a zarobljeno 16 vojnika i 1 oficir. Bataljon je imao 1 mrtvog i 2 ranjena.

9. 9. 1943 Između s. Trnjana i s. Vranovaca (kod SI. Broda) jedinice Diljskog NOP odreda napale 3 kamiona s nemačkim vojnicima. Poginulo je 8 nemačkih vojnika, a kamioni su zaplenjeni.

21. 9. 1943 Na ž. st. Stari Perkovci (na pruzi SI. Brod - Vinkovci) jedinice Diljskog NOP odreda i 1. diverzantskog bataljona 2. hrvatskog korpusa NOVJ, napale nemački transportni voz i zapalile 14 vagona sa 16 kamiona i 5 putničkih automobila. Poginulo je 10, ranjeno 9 i zarobljeno 8 nemačkih vojnika, dok je Diljski NOP odred imao 1 mrtvog i 3 ranjena.

23. 9. 1943 Kod ž. st. Prandanovci (na pruzi Našice-Osijek) delovi Diljskog NOP odreda i Diverzantskog bataljona 2. hrvatskog korpusa NOVJ u kratkotrajnoj borbi, uništili oklopni voz s posadom koju su sačinjavali komandant 2. ustaške brigade, još 2 oficira i 16 ustaša. Jedinice NOVJ su imale 3 mrtva i 5 ranjenih.

25. 9. 1943 Iz SI. Broda, Đakova, Našica i s. Čaglina otpočeo napad delova nemačke 187. rezervne divizije i 2. ustaške brigade na pl. Dilj i Krndiju u cilju uništenja Diljskog NOP odreda i obezbeđenja saobraćaja na prugama u Slavoniji. Posle petodnevnih teških borbi protiv jedinica 12. divizije NOVJ i Diljskog NOP odreda neprijatelj se povukao u polazne rejene. Jedinice NOVJ su imale 32 mrtva i nestala i 89 ranjenih.

5. 10. 1943 U s. Gromačniku (kod Slav. Broda) jedinice Diljskog NOP odreda uništile dva neprijateljska skladišta municije.

27. 11. 1943 U s. Gromačniku (kod SI. Broda) jedinice Diljskog NOP odreda napale stražu koja je obezbeđivala magacin municije, ali su napad odbile nemačke jedinice pristigle iz SI. Broda. Zarobljeno je 16 domobrana.

5. 12. 1943 Na ž. st. Gradište (kod Vinkovaca) jedna četa Diljskog NOP odreda napala voz i uništila lokomotivu i 20 vagona, a zarobila 22 domobrana.

24. 12. 1943 U s. Gromačniku (kod SI. Broda) delovi Čehoslovačke NO brigade -Jan Žiška- 12. divizije NOVJ i Diljskog NOP odreda napali domobransku posadu kod skladišta municije, ali se, zbog jakog otpora iz bunkera, povukli uz gubitke od 6 mrtvih i 17 ranjenih. Neprijatelj je imao 9 ranjenih.

29. 12. 1943 U rejonu s. Čaglina (kod Našica) bataljon Diljskog NOP odreda napao kolona 6. ustaškog bataljona i ubio 17, a ranio 20 ustaša.

1. 1. 1944 Jedinice Diljskog NOP odreda zauzele ustaško uporište u s. Dragovcima (kod Slavonske Požege).

2. 1. 1944 Na železničkoj pruzi s. Caglin-Pleternica jedinice Diljskog NOP odreda srušile 1000 m pruge i 4000 m tt veza.

14. 1. 1944 Između ž. stanica Kapela-Batrina i Pleternica jedinice Diljskog NOP odreda porušile 4,5 km železničke pruge i 8 km tt veza a zapalile ž. st. Sulkovce.

16. 1. 1944 Između s. Caglina i Pleternice jedinice Diljskog NOP odreda porušile 7 km železničke pruge i 10 km tt veza.

16. 2. 1944 Između s. St. Perkovaca i s. Vrpolja (na pt;uzi Beograd-Zagreb) jedinice 18. brigade 12. divizije NOVJ i delovi Diljskog NOP odreda srušili transportni voz i uništili lokomotivu i 6 vagona. Tom prilikom je poginulo 11, ranjeno 28 i zarobljen 21 domobran i ustaša.

20. 2. 1944 Kod s. Piškorevaca (na putu Đakovo - s. Vrpolje) 1. bataljon Diljskog NOP odreda napao 2 kamiona nemačkih vojnika, a kada je ovima, u toku borbe, pristiglo pojačanje iz s. Vrpolja, on se povukao u pravcu Đakova. Neprijatelj je imao 60 mrtvih vojnika.

23. 3. 1944 Na ž. st. Ratkovica (na pruzi Kapela-Batrina-Pleternica) jedinice Diljskog NOP odreda uništile lokomotivu i 26 vagona.

27. 3. 1944 Između Novske i Vinkovaca jedinice 12. divizije NOVJ i Diljskog NOP odreda porušile prugu na 355 mesta i presekle 890 tt stubova. U borbi sa domobranskim osiguranjima poginula su 55 domobrana a veći broj je ranjen. Istovremeno su jedinice Daruvarskog NOP odreda izvele demonstrativan napad na Lipik i Pakrac.

16. 4. 1944 Na odseku Vinkovci - Novska delovi 1. diverzantskog bataljona 6. korpusa NOVJ i Posavskog i Diljskog NOP odreda porušili železničku prugu Beograd-Zagreb na 70 mesta.

18. 4. 1944 Na odseku s. Malino - s. Oriovac (kod Slav. Broda) jedinice Diljskog NOP odreda porušile železničku prugu Beograd-Zagreb na 19 mesta.

1. 7. 1944 Jedinice Diljskog NOP odreda i delovi 1. diverzantskog bataljona 6. korpusa NOVJ porušili železničku prugu Beograd-Zagreb između Slav. Broda i s. G. Vrbe na 72 mesta.

5. 7. 1944 Između s. Starog Topolja i s. Andrijevaca jedinice Diljskog NOP odreda i delovi 1. diverzantskog bataljona 6. korpusa NOVJ porušili prugu Beograd-Zagreb na 56 mesta.

21. 4. 1945 Po naređenju Štaba 3. armije JA rasformirana Istočna grupa NOP odreda 6. korpusa i Diljski i Posavski NOP odred. Njihovim ljudstvom su popunjene jedinice 12. udarne i 40. udarne divizije JA.

Dokumenti

Izvještaj Štaba Diljskog NOP odreda od 13 srpnja 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Martince i Brodski Varoš

Izvještaj Štaba Diljskog NOP odreda Štabu I/I korpusa NOV i PO Hrvatske o akcijama ovog odreda u periodu od 10. do 25. jula

Izvještaj Štaba Diljskog NOP odreda od 26 srpnja 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske o akcijama od 10 do 25 srpnja

Izvještaj Štaba Diljskog NOP odreda od 29 srpnja 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Perkovec

Izvještaj Štaba Diljskog NOP odreda od 21 kolovoza 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbi kod Đakovačke Breznice i o drugim akcijama

Izvještaj Štaba Diljskog NOP odreda od 9 kolovoza 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Lužane

Izvještaj Štaba Diljskog NOP odreda od 10 kolovoza 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Perkovce, željezničku stanicu Vrba Donja i drugim akcijama

Izvještaj Štaba Diljskog NOP odreda od 20 kolovoza 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Sikirevce

Izvještaj Štaba Diljskog NOP odreda od 25 kolovoza 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na neprijateljsko uporište Stari Mikanovci

Izvještaj Štaba Diljskog NOP odreda Štabu II korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu Odreda na vlak kod Starih Perkovaca i o diverzijama na pruzi i cesti Osijek—Našice

Pismo Štaba II korpusa NOV i PO Hrvatske borcima, komandantima i polit-komesarima XVIII NO brigade i Diljskog NOP odreda kojim se pohvaljuju za izvršene zadatke, herojsko držanje i postignute uspjehe u proteklim borbama

Izvještaj Štaba Diljskog NOP odreda od 4 rujna 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbi kod Trnave

Izvještaj Štaba Diljskog NOP odreda od 10 rujna 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na neprijateljske kamione na cesti Trnjani - Vranovci

Izvještaj Štaba Diljskog NOP odreda od 13 rujna 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na vlak u Perkovcima i drugim dejstvima

Izvještaj Zapovjedništva oružničke postaje Slavonski Brod od 21 listopada 1943 god. o napadu Diljskog NOP odreda na Gromačnik

Izvještaj oružničke postaje Sibinj od 21 listopada 1943 god. o napadu Diljskog NOP odreda na Sibinj

Izvještaj Štaba Diljskog NOP odreda od 6 listopada 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV Hrvatske o napadu na Gromačnik i diverziji na pruzi Beograd - Zagreb

Izvještaj Oružničke postaje Slavonski Brod od 28 studenog 1943 god. o napadu Diljskog NOP odreda na municisko skladište u Gromačniku

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

10. krajiška divizija NOVJ Slavonska Požega Osijek Čehoslovačka brigada Jan Žiška 187. rezervna divizija 12. slavonska divizija NOVJ Pakrac 40. slavonska divizija NOVJ Završne operacije u Jugoslaviji Našice Diverzije u oslobodilačkom ratu Slavonski Brod Daruvar 18. slavonska udarna brigada Pleternica Đakovo Oklopni vozovi u oslobodilačkom ratu Borbe u Hrvatskoj 1945. Borbe u Hrvatskoj 1944. Novska Borbe u Slavoniji 1944. 6. slavonski korpus NOVJ Beograd Vinkovci Borbe u Slavoniji 1943. 2. ustaška brigada Lipik 369. legionarska divizija (vražja) Borbe u Hrvatskoj 1943.