🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Dinarska četnička divizija

Za ovaj pojam je pronađeno 16 hronoloških zapisa, 89 dokumenata i 7 fotografija.

Događaji

18. 3. 1942 Na ž. st. Tiškovcu (na pruzi Drvar-Knin) delovi 2. bataljona 5. krajiškog NOP odreda razbili jednu četničku grupu (100 četnika sa komandantom četničke Dinarske divizije popom Đujićem) i zarobili 30 četnika.

7. 4. 1942 Otpočele trodnevne borbe u kojima su delovi italijanske divizije -Sasari- i četničke Dinarske divizije, uz podršku tenkova, artiljerije i avijacije, prodrli iz Bos. Grahova i Bos. Petrovca u Drvar, odbacili delove 5. krajiškog NOP odreda, zapalili desetak sela i uspostavili saobraćaj sa dotada blokiranim garnizonom u Drvaru.

19. 9. 1942 U Zadru vođeni razgovori između italijanskog guvernera Dalmacije i izaslanika Draže Mihailovića, te je postignut nov sporazum o materijalnoj i finansijskoj pomoći četnicima od strane italijanskih vlasti. Guvernatorat Dalmacije, na osnovu tih razgovora, docnije je uručio komandantu Dinarske četničke divizije sumu od 4 miliona lira i 9 miliona jugoslovenskih dinara.

21. 10. 1942 Delovi italijanskog 18. armijskog korpusa, sa ustaškom Crnom legijom i delovima četničke Dinarske divizije sa polukružne osnovice: Kupres, Šujica, Duvno, Imotski, Sinj, Vrlika, ukupno 12-14 bataljona, otpočeli livanjsku operaciju (-Beta-, -Livno-) za ovlađivanje slobodnom teritorijom oko Livna, deo nemačko-italijanske protiv ofanzive (ciklusa operacija -Dinara-). Dok su 1. dalmatinska NOU brigada i 3. NOP odred 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske uspešno zadržavali ostalih pet koIona, izbijanjem kolone iz Kupresa u Livno prisililo je partizanske jedinice da 26. oktobra napuste odbranu i na ostalim pravcima i povuku se prema pl. Kamešnici i Glamoču.

26. 10. 1942 U rejonu Bos. Grahova, po naređenju VŠ NOP i DV Jugoslavije, otpočeo trodnevni protivudar 1. i 2. proleterske i 4. krajiške NOU brigade protiv delova italijanske divizije -Sasari- i četničke Dinarske divizije, u cilju paralisanja neprijateljskih dejstava u nemačko-italijanskoj protivofanzivi (ciklusa operacija -Dinara-), Zbog sporog i nepotpunog grupisanja snaga nije postignuto iznenađenje, pa protivudar nije uspeo, iako je Udarna grupa brigada zauzela s. Strmicu, razbila četnike na spoljnoj odbrani Bos. Grahova i nanela velike gubitke italijansko-četničkom utvrđenom garnizonu. U tim borbama pored ostalih, poginuo je i puškomitraljezac iz 2. proleterske NOU brigade Radiša Radosavljević Šoša, narodni heroj.

18. 2. 1943 U G. Lapcu jedinice 6. i 8. divizije NOVJ okružile kolonu italijanske divizije -Sasari-, koja se povlačila iz Kulen-Vakufa za Gračac. Borbe su obustavljene 21. februara, kada su okruženoj koloni pritekle u pomoć jake snage italijanske divizije -Re- i Dinarske četničke divizije. Neprijatelj je imao oko 1000 mrtvih i ranjenih. Uništeno je 30 motornih vozila i zaplenjen je ogroman ratni materijal.

0. 5. 1943 Delovi 4. i 10 udarne divizije 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ (4 brigade i 2 odreda) posle višednevnih borbi sprečili pokušaj spajanja četničke Dinarske divizije i delova Glavnog štaba bosanskih četničkih odreda i odbacili ih sa planina Vijenca, Šatora i Staretine u Grahovsko polje i na Manjaču.

11. 6. 1943 Delovi italijanske divizije -Zara- i Dinarske četničke divizije iz Knina i s. Strmice napali 2. udarnu brigadu 6. divizije NOVJ u rejonu s. Pađena i s. Otona. Brigada je odlučnim protivnapadom odbacila neprijatelja u polazne rejone, nanevši mu gubitke od 39 mrtvih i ranjenih, dok je sama imala 1 mrtvog i 5 ranjenih.

0. 7. 1943 U rejonu Knina delovi Dinarske četničke divizije i 291. puka italijanske divizije -Zara- (oko 6.000 vojnika) napali jedinice Kninskog sektora (2. udarnu brigadu 6. divizije, Lički NOP odred i delove Severnodalmatinskog NOP odreda). Jake borbe su vođene do 4. jula, kada se neprijatelj povukao u Knin. Italijanski puk je imao 5 mrtvih i 12 ranjenih, a jedinice Kninskog sektora 17 mrtvih, 38 ranjenih i 2 zarobljena.

24. 7. 1943 Četnička Dinarska divizija iz rejona Bos. Grahova počela napad u pravcu Mrkonjić-Grada u cilju spajanja sa snagama Glavnog štaba bosanskih četničkih odreda. U šestodnevnim borbama delovi 4. udarne divizije 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ i 6. divizije 1. hrvatskog korpusa NOVJ potisli su četnike sa pl. Šatora i Staretine i odbacile ih preko grebena pl. Dinare. Poginulo je i zarobljeno 135 četnika i ranjeno 60, dok su se dva voda četnika predala.

29. 7. 1943 Kod s. Uništa (blizu Knina) jedinice 2. udarne brigade 6. divizije NOVJ i Ličkog NOP odreda napale četničku kolonu, jačine oko 1.500 četnika, s kojom su iz Knina išli za Bosansku krajinu -četnički komandant Bosne, Like i Dalmacije- i komandant Dinarske četničke divizije radi uspostavljanja veze sa četničkim komandantima u Krajini i dogovora o zajedničkim operacijama protiv partizana. Četnici su imali 46 mrtvih, veći broj ranjenih i 23 zarobljena, a jedinice NOVJ 5 ranjenih. Plen: veća količina oružja i municije, divizijska arhiva, 307.000 kuna i dosta drugog ratnog materijala.

21. 8. 1943 Iz rejona Knina počeo napad delova italijanske divizije -Zara- i četničke Dinarske divizije (oko 3000 vojnika) na 2. udarnu brigadu 6. divizije NOVJ koja je zatvarala pravac: Knin-Vrlika. Brigada je u trodnevnim borbama odbacila neprijatelja u Knin, ali je pretrpela gubitke od 3 mrtva, 1 nestalog i 25 ranjenih.

8. 9. 1943 Komande četničke Dinarske divizije i nemačke 114. lov;ičke divizije postigle sporazum o zajedničkim borbama protiv jedinica NOV i POJ.

0. 5. 1944 Održan prvi sastanak između predstavnika NDH Mladena Lorkovića i Davida Sinčića i rukovodilaca HSS Augusta Košutića i Ivana Farolfija. Na njemu je zaključeno: izvesti državni udar, raspustiti ustaške vojne formacije i stranačke organizacije i objedinjenim snagama domobrana i narodne zaštite preuzeti građansku i vojnu vlast u NDH; u zajednici sa četnicima popa Đujića organizovati odbranu na liniji r. Neretva - pl. Bjelašnica - r. Bosna - Vinkovci i pozvati zapadne saveznike da zaposednu dalmatinsku obalu; Anti Paveliću dozvoliti dobrovoljni odlazak u emigraciju, a dužnost predsednika Hrvatske Republike poveriti Vladimiru Mačeku. S planom puča je upoznat i Pavelić, koji se složio sa svim njegovim pojedinostima, ali je o svemu tome nesmotreno obavestio nemačkog poslanika u Zagrebu Zigfrida Kašea. Informisan o pripremama prevrata u Hrvatskoj, Hitler je odmah zatražio od Pavelića da uhapsi i internira vođe puča.

26. 11. 1944 Jedinice 8. korpusa NOVJ otpočele kninsku operaciju. Teške borbe protiv nemačkih, četničkih i ustaških snaga (ostaci nemačke 264. pešadijske divizije i 373. legionarske divizije, delovi 944. obalskog artiljerijskog puka, 581. mornarički i 501. inžinjerijski bataljon, jedan ustaški bataljon i četnici popa Đujića - ukupno oko 12.500 vojnika) vođene su sve do 4. decembra, kada je grad oslobođen. Prema nepotpunim podacima neprijatelj je imao 6.555 mrtvih i 4.258 zarobljenih, a jedinice 8. korpusa 629 mrtvih, 2.275 ranjenih i 126 nestalih boraca.

12. 12. 1944 Otpočeo petodnevni napad jedinica 8. udarne divizije NOVJ na delove 7. ustaške brigade i četničke grupacije popa Đujića duž puta Drežnik-Grad - s. Lička Jesenica. Posle obostranih napada i protivnapada neprijatelj je imao 211 mrtvih i ranjenih vojnika, a jedinice 8. udarne divizije - 9 poginulih i 33 ranjena borca.

Dokumenti

Izvještaj Štaba četničkog sektora sjeverne Dalmacije od 21. prosinca 1941. Komandi Dinarske četničke oblasti o situaciji u Šibeniku

Elaborat o formiranju, ulozi i zadacima Dinarske četničke divizije izrađen u vremenu od 8. do 12. ožujka 1942.

Izveštaj komandanta Dinarske četničke divizije od 1. maja 1942. Štabu divizije o borbama protiv partizanskih snaga na tromeđi Lika–Bosna–Dalmacija

Izvještaj Ureda javne sigurnosti od 28 travnja 1942 god. o saradnji četnika popa Đujića i Talijana

Izvještaj Štaba Dinarske četničke divizije za lipanj 1942. o vojno-političkoj situaciji u Kninskoj krajini

Naređenje Štaba Dinarske četničke divizije od 10. juna 1942. potčinjenim jedinicama za napad na partizane na pravcu Grahovo–Livno i Grahovo–Glamoč

Izvještaj Stegnjajić Milorada od 10. srpnja 1942. komandantu Dinarske četničke divizije o pregovorima s talijanskim vojnim vlastima o okupaciji dijela sjeverne Dalmacije

Pismo Centralnog komiteta KPH od 19. srpnja 1942. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju u povodu organizacije Štaba 4. operativne zone i o mjerama za razbijanje Đujićevih četnika

Izvještaj komandanta četničkog puka »Kralj Petar II« od 28. srpnja 1942. komandantu Dinarske četničke divizije o napadu na partizanske snage na području Gračaca

Izveštaj komandanta četničkog puka »Kralj Petar II« od 28. jula 1942. komandantu Dinarske četničke divizije o napadu na partizanske snage na području Gračaca

Izveštaj Štaba četničkog puka »Kralj Aleksandar I« od 5. avgusta 1942. komandantu Dinarske divizije o napadu na partizanske snage u rejonju Srbskog klanca

Izvještaj Štaba Bukovičkog četničkog odreda od 5. rujna 1942. komandantu Dinarske četničke divizije o brojnom stanju i radu u Odredu

Izvod iz knjige poslatih telegrama Štaba Draže Mihailovića od 2. do 9. septembra 1942. godine

Izvještaj Općeg vojnog povjereništva kod Superslode od 30. novembra 1942. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o organizaciji četničke Dinarske divizije na sektoru Knina

Izveštaj Dobrosava Jevđevića od kraja januara 1943. Draži Mihailoviću o vojno-političkoj situaciji u Dinarskoj četničkoj diviziji i saradnji četnika i Italijana

Pismo komandanta zapadnobosanskih, ličko-dalmatinskih i hercegovačkih vojno-četničkih odreda od 10. januara 1943. komandantu Dinarske četničke divizije o načinu izvođenja operacije za uništenje narodnooslobodilačkog pokreta na slobodnoj teritoriji u zapadnoj Bosni

Izvestaj komandanta operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 15. januara 1943. Draži Mihailoviću o vojno-poli-tičkoj situaciji i stanju četnika u Dinarskoj četničkoj oblasti

Izvještaj komandanta Operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 15. siječnja 1943. Draži Mihailoviću o vojno-političkoj situaciji i brojnom stanju četnika u Dinarskoj četničkoj oblasti

Izveštaj Dobrosava Jevđevića od 18. januara 1943. Draži Mihailoviću o vojno-političkoj situaciji u Dinarskoj četničkoj oblasti

Izjava četničkih komandanata iz Hercegovine od 18. januara 1943. Draži Mihailoviću o borbama kod Gračaca i stanju kod četnika Dinarske četničke divizije

Zapovijest komandanta Operativnih jedinica Dinarske četničke oblasti od 23. siječnja 1943. za napad na jedinice NOVJ u rajonu Kosova i Vrličke krajine

Pismo Milana Šantića od 27. januara 1943. majoru Zahariju Ostojiću o stanju kod četnika Dinarske četničke divizije

Izvještaj komandanta Prve brigade 502. korpusa od 15. veljače 1943. komandantu Dinarske četničke oblasti o stanju u brigadi

Pismo načelnika Štaba Komande zapadnobosanskih, ličko-dalmatinskih i hercegovačkih vojnočetničkih odreda od 26. februara 1943. komandantu Istaknutog dela Štaba Draže Mihailovića o vojno-političkoj situaciji u Dinarskoj četničkoj oblasti

Izveštaj komandanta Dinarske četničke divizije od 28. februara 1943. Štabu Komande bosanskih, ličko-dalmatinskih i hercegovačkih vojnočetničkih odreda o vojno-političkoj situaciji i borbenim akcijama izvedenim u januaru i februaru 1943. godine

Izvještaj komandanta Dinarske četničke divizije od 28. veljače 1943. Štabu Komande bosanskih, ličko-dalmatinskih i hercegovačkih vojno-četničkih odreda o akcijama i političkoj situaciji

Obaveštenje komandanta Dinarske četničke divizije od 17. aprila 1943. komandantu odreda »Petar Kočić« o četničkim akcijama u Lici i vezama sa četnicima u zapadnoj Bosni

Izveštaj Komande Dinarske četničke divizije od 8. maja 1943. Komandi italijanske divizije »Zara« o borbama protiv jedinica NOVJ na Dinari krajem aprila i početkom maja 1943. godine 

Obaveštenje komandanta Dinarske četničke divizije od 16. jula 1943. komandantu Bosanskokrajiškog četničkog korpusa o borbama protiv jedinica NOVJ na Dinari i potrebi vojno-političkog jedinstva četnika iz Dalmacije i zapadne Bosne

Izveštaj komandanta Dinarske četničke divizije od 8. avgusta 1943. komandantu italijanske divizije »Žara« o borbama četnika i Italijana protiv NOVJ u toku 7. avgusta 1943. godine

Izveštaj komandanta Dinarske četničke divizije od septembra 1943. italijanskom komandantu sektora Knin o saradnji četnika i italijanskih trupa u borbi protiv NOVJ na području Dinare

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 1. novembra 1943. Glavnom štalbu NOV i PO Hrvatske da jačim snagama uništi kninske četnike na prostoru Bosanskog Grahova

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 1. studenoga 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da jačim snagama uništi kninske četnike na prostoru Bosanskog Grahova

Pismo komandanta 502. korpusa od 23. prosinca 1943. komandantu Dinarske četničke oblasti o stanju u Bukovičkoj brigadi i brigadi Petra Mrkonjića

Izvještaj Centralnog odbora četničke organizacije za sjevernu Dalmaciju od 23. prosinca 1943. komandantu Dinarske četničke divizije o konstituiranju Centralnog upravnog odbora u Benkovcu i o formiranju četničkih jedinica

Izvještaj Štaba četničkog sektora sjeverne Dalmacije od U. siječnja 1944. komandantu Dinarske divizijske oblasti o rasporedu Splitsko-šibenskog četničkog bataljona

Izvještaj četničke komande u Šibeniku od 1. siječnja 1944. komandantu Dinarske četničke oblasti o nedisciplini i anarhiji u četničkim redovima u Šibeniku

Izveštaj Špire Lukića i Nikole Stojsavljevića od 2. januara 1944. komandantu Dinarske četničke oblasti o borbi protiv delova 19. NOU divizije i saradnji sa Nemcima

Izvještaj Spire Lukića i Nikole Stojsavljevića od 2. siječnja 1944. komandantu Dinarske četničke oblasti o borbi protiv dijelova 19. NOV divizije i suradnji s Nijemcima

Pismo komandanta četničkog sektora sjeverne Dalmacije od 11. siječnja 1944. komandantu Dinarske divizijske oblasti o krivici poručnika Radonjića za razbijanje Splitsko-šibenskog četničkog bataljona

Izvod iz naredbe br. 3 komandanta Dinarske četničke oblasti za 14. siječnja 1944. u povodu pljačke, krađa i terora nad narodom i njegovom imovinom

Pismo Propagandnog otsjeka četničkog 502. korpusa od 18. siječnja 1944. Propagandnom otsjeku Dinarske četničke oblasti o hapšenju u Kninu

Naredba komandanta Dinarske četničke oblasti od 1. veljače 1944. o imenovanju Franca Kovača za komandanta Skradinske četničke brigade i njegovim zadacima

Naredba Komande Dinarske četničke oblasti od 7. veljače 1944. za formiranje četničkih korpusa i postavljanju rukovodilaca u četničkim brigadama Drugog dalmatinskog korpusa

Izvještaj komandanta 502. korpusa od 8. veljače 1944. komandantu Dinarske četničke oblasti o povlačenju četnika ispred Kninskog NOP odreda kod Plavna

Izvještaj komandanta 502. korpusa od 12. veljače 1944. komandantu Dinarske četničke oblasti o međusobnoj svađi četnika u Zagroviću

Izveštaj kapetana Franca Kovača od 23. februara 1944. komandantu Dinarske četničke oblasti o situaciji kod četnika Skradinske brigade i njihovom teroru

Izvještaj kapetana Franca Kovača od 23. veljače 1944. komandantu Dinarske četničke oblasti o situaciji kod četnika Skradinske brigade i njihovom teroru

Zapovest komandanta Dinarske četničke divizije od 26. februara 1944. komandantima kolona za napad na jedinice NOVJ u Bukovici

Izvještaj Štaba 502. korpusa od 9. ožujka 1944. komandantu Dinarske četničke oblasti o borbama protiv partizana u Plavnom

Izvještaj Štaba 502. korpusa od 16. ožujka 1944. komandantu Dinarske četničke oblasti o napadu partizana na Strmicu i Plavno

Izvještaj Štaba 502. korpusa od 20. ožujka 1944. komandantu Dinarske četničke oblasti o napadu partizana na Otonski bataljon u Otonu

Izveštaj komandanta 502. korpusa od 21. marta 1944. komandantu Dinarske četničke oblasti o rasporedu jedinica NOVJ i o nemačkoj pomoći četnicima pri pokušaju da zauzmu Plavno

Izveštaj četničke Komande Kistanje od 21. marta 1944. komandantu Dinarske četničke oblasti o saradnji četnika i Nemaca

Naređenje Štaba Dinarske četničke oblasti od 21. ožujka 1944. o postavljanju kapetana Franca Kovača za komandanta Skradinske brigade

Naređenje komandanta Dinarske četničke oblasti od 21. ožujka 1944. komandantu Skradinske brigade kojim se Splitsko-šibenski bataljon u Skradinu stavlja pod njegovu komandu

Izvještaj komandanta 502. četničkog korpusa od 21. ožujka 1944. komandantu Dinarske četničke oblasti o rasporedu jedinica i njemačkoj pomoći pri pokušaju da zauzmu Plavno

Izvještaj četničke komande Kistanje od 21. ožujka 1944. komandantu Dinarske četničke oblasti o suradnji četnika i Nijemaca

Izvještaj Štaba 502. korpusa od 21. ožujka 1944. komandantu Dinarske četničke oblasti o napadu partizana na Plavno i Oton

Izveštaj komandanta 502. korpusa od 23. marta 1944. komandantu Dinarske četničke oblasti o borbama protiv NOVJ kod Knina

Izvještaj komandanta 502. korpusa od 23. ožujka 1944. komandantu Dinarske četničke oblasti o borbama protiv jedinica NOVJ kod Knina

Izvještaj Štaba 502. korpusa od 23. ožujka 1944. komandantu Dinarske četničke oblasti o borbama u Strmici i Plavnu

Pismo potporučnika iz Zlatiborskog odreda od 26. ožujka 1944. komandantu Dinarske četničke divizije u povodu međusobnih odnosa četničkih vojvoda

Izveštaj kapetana Franca Kovača od 27. marta 1944. komandantu Dinarske četničke divizije o razgovorima sa Nemcima u Drnišu i Šibeniku

Izvještaj kapetana Franca Kovača od 27. ožujka 1944. komandantu Dinarske četničke divizije o razgovorima vođenim u njemačkim komandama u Drnišu i Šibeniku

Presuda Vojno-četničkog suda Komande Dinarske četničke oblasti od 27. ožujka 1944. kojom se grupa rodoljuba i drugih osuđuje na smrt streljanjem

Zapovest komandanta Dinarske četničke oblasti od 26. maja 1944. komandantima korpusa za napad na jedinice NOVJ kod Drvara

Izveštaj Štaba Dinarske četničke oblasti od 29. maja 1944. komandantu oblasti o akciji Grupe Konrad protiv pripadnika NOP-a na području Dalmacije

Izveštaj komandanta 502. korpusa od 2. jula 1944. komandantu Dinarske četničke oblasti o borbama protiv jedinica NOVJ kod Vranjkovića

Izveštaj komandanta 502. korpusa od 6. jula 1944. komandantu Dinarske četničke oblasti o situaciji na teritoriji korpusa i rezultatu borbi protiv NOVJ kod Vranjkovića i Derala

Izveštaj komandanta 502. korpusa od 19. jula 1944. komandantu Dinarske četničke divizije o stavu Nemaca prema četnicima

Izveštaj komandanta 1. ličkog korpusa od 22. jula 1944. komandantu Dinarske četničke oblasti o saradnji četnika sa nemačkim okupatorom

Izveštaj komandanta 502. korpusa od 28. jula 1944. komandantu Dinarske četničke divizije o saradnji četnika i Nemaca u borbama protiv NOVJ u Bukovici i kod Knina

Izveštaj komandanta 502. korpusa od 29. jula 1944. komandantu Dinarske četničke divizije o saradnji četnika i Nemaca u borbama protiv NOVJ kod Strmice

Izveštaj Štaba 1. bosanskog korpusa od 20. oktobra 1944. komandantu Dinarske četničke oblasti da korpus nema nikakvih izgleda u borbi protiv partizana posle povlačenja Nemaca iz Šibenika

Naređenje komandanta Dinarske četničke divizije od 21. oktobra 1944. komandantu 2. bosanskog korpusa za prikupljanje četnika na području Dalmatinskog Kosova

Izveštaj Štaba 502. korpusa od 4. novembra 1944. komandantu Dinarske četničke oblasti o situaciji u rejonu Otona i Padjena 

Apel političkog delegata Draže Mihailovića za Sloveniju i Istru od 8. novembra 1944. Slovenskom narodnom odboru i Komandi Slovenije za pomoć četnicima Dinarske divizije koji se povlače ispred partizana

Dopis Dobrosava Jevđevića od 8. novembra 1944. komandantu Srpskog dobrovoljačkog korpusa da izdejstvuje pristanak i pomoć nemačkih trupa za izvlačenje Dinarske četničke divizije ispred jedinica NOVJ u Sloveniji

Proglas Štaba Dobrosava Jevđevića od decembra 1944. slovenačkoj javnosti povodom kritične situacije sa četnicima Dinarske četničke divizije, čiji je jedini spas u prebacivanju u Sloveniju —. — 490

Izveštaj Štaba Dinarske četničke divizije od 1. decembra 1944. komandi nemačkog 15. brdskog armijskog korpusa

Zapovest poglavnika Nezavisne Države Hrvatske od 21. decembra 1944. oružanim jedinicama (na pravcima Bihać—Bosanski Novi — Kostajnica — Zagreb — Slovenija i Gospić — Ogulin — Karlovac — Zagreb — Slovenija) da neometano propuste i obezbede prolaz Dinarskoj četničkoj diviziji prilikom njenog prebacivanja u Sloveniju

Naređenje komandanta SS i policije u Operativnoj zoni Jadransko primorje od 19. marta 1945. o dodeljivanju Štabne čete četničkoj Dinarskoj diviziji za vreme operacije Frilingsanfang

Obaveštenje Štaba Dinarske četničke divizije od 30. marta 1945. komandantima korpusa o planu i pripremama za napad na snage Jugoslovenske armije

Izveštaj zastupnika komandanta slovenačkih četničkih trupa od 10. aprila 1945. komandantu Dinarske četničke divizije o nepostojanju instrukcija u vezi sa pozivom domobrana u četničke redove

Izveštaj Štaba 1. ličkog korpusa od 10. aprila 1945. komandantu Dinarske četničke divizije o akciji protiv 31. divizije NOVJ u rejonu Vipave

Obaveštenje Štaba Dinarske četničke divizije od 13. aprila 1945. nemačkom oficiru za vezu o izdatom naređenju da se ispita slučaj pljačkanja mrtvih italijanskih vojnika od strane četnika Dinarske divizije — ,-

Izveštaj Komitskog odreda Dalmatinskog korpusa od 14. aprila 1945. komandantu Dinarske četničke divizije o odlasku nemačkog instruktora za diverzije

Pismo komandanta Istaknutog dela štaba Vrhovne komande od 15. aprila 1945. komandantu četničke Dinarske divizije o formiranju ovog štaba i značaju objedinjavanja svih raspoloživih snaga u borbi protiv narodnooslobodilačkog pokreta

Fotografije

Povezane odrednice

Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Bosanski Novi Avijacija u oslobodilačkom ratu Četnici u drugom svetskom ratu Borbe u Dalmaciji 1943. Borbe u Hrvatskoj 1945. Borbe u Dalmaciji 1942. Bosanski Petrovac Vinkovci Mrkonjić Grad Dobrosav Jevđević Borbe u Sloveniji 1945. Livno Borbe u Lici 1942. Ogulin Hrvatska Kostajnica Borbe u Slavoniji 1944. Borbe u Lici 1944. Saradnja četnika sa okupatorom Petar Baćović Istra u oslobodilačkom ratu Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Zadar Zagreb Glavni štab Hrvatske Operacija Dinara Završne operacije u Jugoslaviji Borbe u Hrvatskoj 1944. Četnici u ustanku Duvno Borbe u Dalmaciji 1944. Narodni heroji Jugoslavije Donji Lapac Disciplina u oslobodilačkom ratu Bosansko Grahovo Vrhovni štab NOVJ Borbe u Lici 1945. Gračac Sinj Miodrag Damjanović Kupres Italija u drugom svetskom ratu Gospić Imotski 6. lička proleterska divizija NOVJ Hercegovački partizanski odred Benkovac Borbe u Hrvatskoj 1942. Hrvatsko domobranstvo Šibenik Operacija Weiss Dragoljub Draža Mihailović Pljačka u ratu Knin 12. pešadijska divizija Sassari Streljanja u oslobodilačkom ratu 158. pešadijska divizija Zara Zrmanja Borbe u Sloveniji 1944. Četnička golgota Drniš 8. kordunaška divizija NOVJ Vrlika Borbe u Istri 1944. Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Mornarica NOVJ Lička Jesenica Borbe u Hrvatskoj 1943. Momčilo Đujić Borbe u Lici 1943. Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Ante Pavelić Glamoč