🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Dinarski partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 7 hronoloških zapisa, 2 dokumenata i 4 fotografija.

Događaji

18. 6. 1942 Na mestu Podiću (blizu Knina), po naređenju Štaba 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske, od Kamešničke, Svilajske i Dinarske čete formiran 1. dalmatinski udarni bataljon.

0. 10. 1943 Po naređenju Štaba 8. korpusa NOVJ formiran Dinarski NOP odred.

2. 2. 1944 Jedinice 2. bataljona Dinarskog NOP odreda napale ustaško-domobransku posadu na aerodromu Piket kod Sinja. Zgrada na aerodromu je zapaljena, dok je posada delom zarobljena a delom je izginula ili se razbežala.

26. 3. 1944 Iz s. Aržana, s. Ciste, s. Trilja i Sinja nemačke snage (po jedan bataljon iz 7. SS -Princ Eugen-, 118. lovačke i 369. legionarske divizije) otpočele napad ka pl. Kamesiici. Dinarski NOP odred je iznenađen u s. Gljevu i odbačen na greben Kamešnice.

22. 4. 1944 Na jugozapadnim padinama pl. Dinare dva bataljona nemačke 264, pešadijske divizije, 27. ustaški bataljon, 400 domobrana i oko 1000 četnika iz Livna, Sinja, Vrlike i s. Uništa napali na 20. diviziju NOVJ, Dinarski NOP odred i 4. dalmatinsku brigadu 9. divizije NOVJ. U toku 22. i 23. aprila neprijatelj je iz Sinja i Vrlike prodro u s. Vrdovo, s. Bračev Dolac i pred Vještića goru, dok su snage iz Livna zadržane kod s. Han-Prologa. Neprijatelj se 24. aprila povukao u polazne rejone, popalivši sela kroz koja je prošao.

5. 7. 1944 Četiri nemačka bataljona (iz 7. SS, 369. legionarske i 118, lovačke divizije) otpočeli napad iz s. Aržana i Sinja protiv jedinica 20. divizije NOVJ i Mosorskog i Dinarskog NOP odreda na pl. Kamešnici. Jače borbe su vođene južno od s. Voštana, kod s. Gale i na liniji s. M. Knežica - s. Gljev do 8. jula, a zatim se neprijatelj povukao u polazne rejone.

10. 11. 1944 Posle konačnog oslobođenja Dalmacije Štab 8. korpusa NOVJ izdao naredbu za rasformiran je: Grupe južnodalmatinskih NOP odreda (Neretvanski i Biokovski NOP odred i 1. grupa biokovskih udarnih bataljona), Grupe južnodalmatinskih otočkih NOP odreda (Dubrovački i Konavljanski NOP odred i dva bataljona boraca iz ranije rasformiranih odreda: Bračkog, Hvarskog, Korčulanskog, Mljetskog, Lastovskog i Pelješačkog), Grupe srednjodalmatinskih NOP odreda (Šibensko-trogirski, Dinarski i Mosorski NOP odred) i Grupe severnodalmatinskih NOP odreda (Kninski i Zadarski NOP odred i Skradinska četa). Naredba je sprovedena do kraja meseca a ljudstvo je uključeno u divizije 8. korpusa.

Fotografije

Povezane odrednice

Svilajski partizanski odred Srednjodalmatinski partizanski odred 369. legionarska divizija (vražja) Brač Vice Buljan Knin Borbe u Hrvatskoj 1943. Vicko Krstulović 20. dalmatinska divizija NOVJ 1. dalmatinski udarni bataljon Korčula 9. dalmatinska divizija NOVJ 7. SS divizija Prinz Eugen Hvar Saradnja četnika sa okupatorom 4. dalmatinska udarna brigada Trilj Borbe na Jadranu 1944. Sinj Komunistička partija Hrvatske 8. dalmatinski korpus NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1944. Četnici u drugom svetskom ratu Sjevernodalmatinski partizanski odred Livno Biokovski partizanski odred Borbe u Dalmaciji 1944. Borbe u Hrvatskoj 1942. Vrlika Kninski partizanski odred Ustanak u Dalmaciji 1941.