🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Disciplina u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 20 hronoloških zapisa, 48 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

12. 8. 1941 PK KPJ za Srbiju uputio OK KPJ za Šabac direktivno pismo u kome mu, pored ostalog, postavlja zadatke: da stvara, jača i proširuje NOP odred; formira odbore NO fronta; oslobađa zarobljene partizane; zavodi gvozdenu disciplinu u partijskim organizacijama i u odredu.

30. 8. 1941 PK KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak uputio instrukciju svim okružnim i mesnim komitetima i članovima KPJ: svim snagama podizati moral i borbenost širokih narodnih masa; odluke Štaba NO gerilskih (partizanskih) odreda za Crnu Goru Boku i Sandžak, disciplinovano i energično sprovoditi u život; odmah pristupiti formiranju NO odbora na oslobođenoj teritoriji; partijski rad prilagoditi novonastaloj situaciji.

0. 9. 1941 Štab Hercegovačke brigade. NOP odreda obratio se pismom borcima i komandirima četa narodne vojske u kome je objasnio da su -režim ubijanja, međusobnog klanja i nasilja u zemlji uveli okupatori i da ga izvode sami, u zajednici ili preko svojih agenata- (Pavelića, Nedića i dr); da su na inicijativu KPJ organizovani partizanski odredi i da je obrazovan Glavni štab tih odreda, koji rukovodi oslobodilačkom borbom naroda Jugoslavije; ukazao na slabosti četa narodne vojske i pozvao na stvaranje čvrstih disciplinovanih NOP odreda po četama u cilju ozdravljenja četa i čišćenje narodne borbe od svega što je iskrivljuje. Pismo je poslužilo kao politička osnova za reorganizaciju jedinica i pravilno usmeravanje NOB-a u Hercegovini.

5. 9. 1941 Delovi Romanijskog partizanskog bataljona i četničkog Planinskog puka zauzeli Rogaticu. Zbog četničke nediscipline, domobranska četa oko podne povratila mesto.

7. 12. 1941 Povodom oživljavanja ustanka i prvih većih okršaja sa okupatorom, Štab Hercegovačkog NOP odreda uputio narodu Hercegovine proglas u kome mu ukazuje na četničku izdaju i na potrebu za čvrstom disciplinom i poziva ga na masovno stupanje u partizanske jedinice.

0. 1. 1942 GŠ NOP i DV za BiH doneo odluku da se na teritoriji Bosne i Hercegovine formiraju posebne omladinske čete (od boraca starih 17-25 godina), koje bi postale udarna snaga, uzor čvrste organizacije, discipline, borbenosti i heroizma, primer bratstva i sloge Srba, Hrvata i muslimana u oslobodilačkom ratu. Tim povodom su GŠ NOP i DV za BiH i PK SKOJ-a za BiH izdali zajednički proglas mladoj generaciji Bosne i Hercegovine.

20. 1. 1942 Održano vojno savetovanje komandanata i političkih komesara jedinica Lovćenskog NOP odreda, na kome je, posle analize vojno-političke situacije i diskusije, zaključeno: treba pojačati akcije protiv okupatora i domaćih izdajnika; zavesti čvršću vojničku disciplinu u jedinicama; organizovati sabirne akcije radi prikupljanja potrebnog inventara za otvaranje bolnice Lovćenskog NOP odreda.

0. 2. 1942 VŠ NOP i DV Jugoslavije izdao -Statut proleterskih narodnooslobodilačkih udarnih brigada-, kojim su određeni karakter proleterskih brigada, formacija, položaj i prava rukovodećih organa, disciplina, međusobni odnosi starešina i boraca, vojni sudovi i dr. Služio je kao osnova i za formiranje NOP odreda.

25. 2. 1942 U Foči, na inicijativu CK KPJ, održan sastanak partijskog aktiva (uglavnom članova PK KPJ i GŠ NOP i DV za BiH) istočne Bosne. Pretresena je vojno-politička situacija u istočnoj Bosni i uloga seljaštva u NOB-u; kritikovan je oportunistički stav prema četnicima, koji su se kao oružana formacija srpske buržoazije, otvoreno stavili u službu nemačkog okupatora; uloga seljaštva u NOB-u ocenjena je kao presudna; uzet je kurs na čvršću disciplinu i na povećanje rukovodeće uloge partije; posvećena je veća pažnja omladini, narodnoj vlasti i omasovljenju organizacija KPJ.

28. 3. 1942 Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito naredio GŠ NOP odreda Crne Gore i Boke da organizuje čvrste, disciplinovane NOP odrede, sposobne za izvršenje svih zadataka, i dao mu uputstvo o partizanskom načinu ratovanja i o vođenju borbe protiv četnika.

12. 4. 1942 CK KPJ uputio otvoreno pismo svim organizacijama i članovima KPJ u Crnoj Gori i Boki, u kome se daje analiza i ocena vojno-političke situacije koja je, usled uspona kontrarevolucionarnih snaga, stavila NOP u Crnoj Gori pred vanređne teškoće. U tom pismu se ističu osnovni uzroci koji su doveli do takvog stanja na frontu i unutar oružanih jedinica i partijskih organizacija, pa se zatim pred crnogorske i bokeljske komuniste ističu kao najhitniji sledeći zadaci: okupljanje stanovništva na platformi NOP-a, u jedinstveni front narodnog oslobođenja; učvršćenje rukovodeće uloge KPJ jačanjem discipline i odgovornosti, podizanjem budnosti i drugih kvaliteta članova KPJ; temeljita reorganizacija i učvršćenje partijskih oiganizacija u Crnoj Gori i Boki; učvršćenje udarnih bataljona. Na kraju pisma CK KPJ poziva crnogorske i bokeljske komuniste -da se kao jedan čovek čvrsto zbiju oko svog novog Pokrajinskog rukovodstva i da jedinstveno ulože sve svoje snage u savlađivanju svojih slabosti u daljem pobeđonosnom razvitku narodnooslobodilačke borbe.

26. 6. 1942 Na zboru partizana Podunavskog NOP odreda zaključeno da 1, 2. i 3. četa stupe u partizansko takmičenje (broj akcija, disciplina, organizovanje vojne i političke nastave, sadržaj četnih listova).

16. 12. 1942 Nemačka Vrhovna komanda izdala direktivu za borbu protiv partizana, u kojoj ističe: da ta borba nema ničega zajedničkog sa odredbama Ženevske konvencije, pa se naređuje da jedinice upotrebe sva sredstva, bez ikakvog ograničenja, čak i prema ženama i deci, i da zbog toga nijedan nemački vojnik ne srne biti pozvan na sudsku i disciplinsku odgovornost.

16. 3. 1943 Delegat CK KPJ i VŠ NOV i POJ Svetozar Vukmanović Tempo naredio da budući štabovi operativnih zona i štabovi NOP odreda Makedonije preduzmu sve mere radi privlačenja novih boraca u odrede, povećaju disciplinu i odgovornost i prenose dejstva na što šira područja.

16. 6. 1943 Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito naredio štabovima divizija i brigada Glavne operativne grupe VŠ-a da odlučno spreče labavljenje discipline u jedinicama i da sa kontrolnim odeljenjima preduprede nepravilno pribavljanje hrane, do čega je mestimično dolazilo kao posledica dugog gladovanja.

17. 8. 1943 Blizu s. Gvozda (kod Nikšića) održan prošireni sastanak PK KPJ za Crnu Goru i Boku, kome ju prisustvovao član Politbiroa CK KPJ Ivan Milutinović. Na sastanku su postavljeni ovi zadaci: obnavljati i učvršćivati ranije partijske organizacije; zavoditi strogu partijsku disciplinu i odgovornost; proučavati marksizam-lenjinizam na teoretskim sastancima; pođmlađivati kadar prijemom novih članova u KPJ; pojačati rad među ženama i omladinom; na zborovima i konferencijama i u ličnim kontaktima objašnjavati narodu političku situaciju i raskrinkavati domaće izdajnike.

8. 2. 1944 CK KPJ uputio direktivno pismo Oblasnom komitetu KPH za Dalmaciju: ukazujući na nedostatke i greške koje su se pojavile u radu partijskih rukovodstava i organizacija i drugih narodnooslobodilačkih organizacija u vremenu od kapitulacije Italije traži se da se razvija svesna, dobrovoljna disciplina svih boraca, energično iskorenjuje lokalpatriotizam, jer se jedinstvo vojske ima čuvati kao zenica oka, poveća briga za prijem novih članova KPJ u jedinicama, pruži veća pomoć organizacijama SKOJ-a, podiže kulturni i politički nivo boraca; posebno ističe da je na području Dalmacije, gde se održava kontakt sa inostranstvom, svaki borac i starešina obavezan da dostojno reprezentuje našu vojsku i naš narod, da svakog našeg čoveka treba učiti beskrajnoj vernosti svome narodu.

24. 5. 1944 VŠ NOV i POJ izdao naredbu o disciplinskoj odgovornosti vojnih lica kao i građanskih lica koja stoje u bilo kakvom odnosu s vojskom. U toj naredbi su fiksirani vojnođisciplinski prestupi, vrste disciplinskih kazni i nadležnost u kažnjavanju. Stupanjem na snagu te naredbe ukinuti su dotadašnji sudovi časti za oficire NOV i POJ.

2. 9. 1944 CK KPJ uputio CK KPH pismo u vezi sa stanjem u partijskoj organizaciji Dalmacije: kaže da su delegati CK KPH izrekli preoštre kritike, uz prejake formulacije i nepravilna uopštavanja, ali i tačna zapažanja nedostataka u radu partijske organizacije Dalmacije; ocenjuje stanje u Dalmaciji i obaveštava da će sekretar Oblasnog komiteta stići u CK KPH radi pretresanja svih ovih slabosti; ističe potrebu da Oblasni komitet učvrsti partijske komitete, podigne nove kadrove, ojača duh partijnosti i discipline i najozbiljnije se pozabavi pravilnim vaspitanjem i uzdizanjem kadrova, radom NO odbora, omladine, AFŽ-a, propagandom i drugim problemima.

8. 10. 1944 VŠ NOV i POJ naredio Štabu 1. tenkovske brigade NOVJ da se u operativnom i disciplinskom pogledu potčinjava 26. diviziji NOVJ.

Dokumenti

Naređenje Štaba Sarajevske oblasti od 8 septembra 1941 god. za organizaciju unutrašnjeg života, učvršćenje discipline i podizanje odgovornosti starješinskog kadra

Članak iz Saopštenja Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 1 februara 1942 god. o značaju discipline i budnosti u borbi protiv neprijatelja

Naredba Štaba Metohijskog NOP odreda od 17. februara 1942. o disciplini u odredu, odnosu prema neprijatelju i odnosu prema narodu

Naređenje delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ od 16. marta 1943. god. štabovima operativnih.zona i samostalnih odreda za omasovljenje odreda, povećavanje njihove aktivnosti na što širem području i pojačanje odgovornosti i discipline u njima

Izveštaj sekretara partijskog biroa Četvrtog (kraljevačkog) bataljona Prve proleterske brigade od 19. marta 1942. Centralnom komitetu KPJ o stanju u bataljonu i o borbi partijske organizacije za učvršćivanje discipline

Brzojav prefekta Splita od 9. travnja 1942. Guvernatoratu Dalmacije o nedisciplini đaka Srednje tehničke škole u Splitu

Naredba komandanta 2. kordunaškog NOP odreda od 24. aprila 1942. o vraćanju 2. bataljona u sastav odreda, disciplini u jedinicama i zadacima vodova

Uputstvo političkog komesara 1. operativne zone NOP odreda Hrvatske od 4. juna 1942. političkim komesarima i delegatima podređenih jedinica o mobilizaciji hrvatskog stanovništva, disciplini u odredima i saradnji sa narodnooslobodilačkim odborima

Naređenje komandanta četničke Gornjoseljske brigade od 30 septembra 1942 god. potčinjenim jedinicama za učvršćenje discipline i korišćenje obavještenja

Uputstva štaba Soškog odreda od 4 oktobra 1942 god. u vezi sa sprovođenjem novih mera za postizanje veće udarnosti i discipline u Odredu

Mesečni izveštaj Operativnog odeljenja 714. pešadijske divizijeod kraja novembra 1942. o vojno-političkoj situaciji, borbi sa jedinicama NOV i POJ, sopstvenim protivmerama i obostranim gubicima

Izvještaj zamjenika političkog komesara XVIII NO Brigade Centralnom komitetu KPH o formiranju i radu bataljonskih biroa i četnih ćelija, o primanju u partijsku i skojevsku organizaciju boraca koji su se istakli hrabrošću i odanošću, o potrebi jačanja discipline i o političkom radu u Brigadi

Naređenje komandanta Drvarsko-petrovačkih četničkih odreda od 22. ožujka 1943. u povodu nediscipline među četnicima

Izvještaj sekretara XVII NO brigade Centralnom komitetu KPH o organizacionom stanju i radu partijske i skojevske organizacije u Brigadi, o agitaciono-propagandnom radu i vojno-političkom uzdizanju boraca, njihovoj borbenosti, moralu i disciplini za vrijeme operacije Braun u Slavoniji i o političkom radu među narodom u selima Požeške kotline

Izvještalj Štaba I odreda III operativne zone NOV i PO Hrvatske Štabu Zone o reorganizaciji rukovodećeg kadra, borbenosti i disciplini boraca, o akciji na Lipovljane i o političkom radu među narodom

Izvještaj zamjenika političkog komesara XVII NO brigade Centralnom komitetu KPH o organizacionom stanju i radu na učvršćenju partijske i skojevske organizacije u Brigadi, o borbenosti i disciplini boraca i o političko-prosvjetnoj djelatnosti u Brigadi

Izvještaj Štaba XVIII NO brigade Štabu III operativne zone NOV i PO Hrvatske o nedostatku političkih rukovodilaca i nedovoljnoj izgrađenosti boraca, o moralu, disciplini i socijalno-zdravstvenom stanju boraca, o radu Agitpropa, informativne, obavještajne i intendantske službe u Brigadi i o radu među narodom u vremenu od 10. marta do 13. aprila 1943. godine

Naređenje štaba Četvrte NOU divizije od 18 aprila 1943 god. štabovima brigada za povećanje budnosti i discipline u jedinicama

Izvještaj sekretara XVII NO brigade Centralnom komitetu KPH o političkoj situaciji i organizacionom stanju partijske i skojevske organizacije u Brigadi, o političkom i kulturno-prosvjetnom radu i radu na vojnom uzdizanju boraca, o svečanoj proslavi Prvog maja, jačanju discipline u Brigadi, povećanju broja žena boraca i njihovom uključivanju u Antifašistički front žena, političkom radu među narodom u selima Požeške kotline i o ubacivanju četničkih i ustaških agenata u partizanske jedinice

Izvještaj sekretara XVII NO brigade Centralnom komitetu KPH o političkoj situaciji i organizacionom stanju partijske i skojevske organizacije, o političkom i kulturno-prosvjetnom radu u četama, o visokoj borbenoj svijesti skojevaca, disciplini i vojnom uzdizanju boraca i o velikom učešću i hrabrosti žena boraca u Brigadi

Izvještaj Štaba I odreda III operativne zone NOV i PO Hrvatske političkom komesaru Zone o radu na političkom, kulturno-prosvjetnom i voljnom uzdizanju boraca, o formiranju radnog bataljona, izdavačkoj djelatnosti Agitpropa, moralu, borbenosti, disciplini i socdjalno-zdravstvenom stanju boraca i o uspjehu političkog rada među narodom na sektoru djelovanja Odreda

Izvještaj Štaba XVII NO brigade političkom komesaru X divizije NOV i PO Hrvatske o intenzivnom političkom i kulturno-prosvjetnom radu, moralu, disciplini i o socijalno-zdravstvenom stanju boraca

Pismo Štaba I slavonskog korpusa NOV i PO Hrvatske kojim se pohvaljuju politički komesari podređenih jedinica za dotadašnji rad na razvijanju političke i borbene svijesti, morala i discipline boraca

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 16 juna 1943 štabovima divizija i brigada Glavne operativne grupe da odlučno spreče labavljenje discipline u jedinicama i nepravilno pribavljanje hrane

Izvještaj Štaba I NOP odreda Štabu III operativne zone NOV i PO Hrvatske o političkom radu na podizanju svijesti boraca, njihovoj disciplini i odnosu prema narodu, akcijama jedinica Odreda i radu Agitpropa u razdoblju od 9. do 19. juna 1943. godine

Izvještaj partijskog sekretara XVI brigade NOV Hrvatske Centralnom komitetu KPH o političkom radu u Brigadi, organizacionom stanju KP, kulturno-prosvjetnom radu, o radu SKOJ-a, disciplini i moralu boraca, ističući rad drugarica-boraca, i o radu s narodom u pozadini

Uputstva Štaba Prve proleterske divizije od 16 avgusta 1943 god. potčinjenim jedinicama o unutrašnjem redu i disciplini

Naredba Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 11 septembra 1943 god. svim svojim jedinicama za podizanje i usavršavanje vojničkog znanja, vojne discipline i uvođenje jednoobrazne administracije

Izvještaj Velike župe u Mostaru od 5 oktobra 1943 god. o zauzimanju Livna i Duvna od strane jedinica NOV i o discipline kod ustaško-domobranskih pešadnih jedinica

Naređenje štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 20 novembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za primjenu naređenja Vrhovnog štaba o ishrani štabova, jahanju konja, disciplini i pozdravljanju

Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 27. decembra 1943. god. svim vojvođanskim jedinicama za podizanje komandnog kadra, jačanje discipline, čuvanje moralnog lika i pravilnog odnosa prema narodu

Izvještaj Štaba Daruvarskog NOP odreda Štabu Zapadne grupe NOP odreda o izvedenim akcijama, vojno-političkom obrazovanju i borbenoj disciplini boraca

Izvještaj Štaba Zapadne grupe NOP odreda Štabu VI korpusa NOV i POJ o vojno-političkoj situaciji na sektoru djelovanja podređenih jedinica, brojnom stanju i naoružanju, izvedenim akcijama, disciplini i borbenom moralu boraca, kao i stečenim iskustvima

Izvještaj Štaba Istočne grupe NOP odreda Štabu VI korpusa NOV i POJ o vojnoj situaciji na teritoriji podređenih jedinica, disciplini i moralu boraca, izvedenim akcijama, rasporedu jedinica i daljnjim operativnim namjerama

Izvještaj Oblasnog komiteta SKOJ-a za Slavoniju Pokrajinskom komitetu SKOJ-a za Hrvatsku o općepolitičkoj situaciji, organizacionom i brojnom stanju SKOJ-a i USAOH-a u Slavoniji, radu i disciplini okružnih, kotarskih i općinskih rukovodstava, političko-ideološkoj izgrađenosti i radu skojevske organizacije u vojsci te o pionirima i kultumo-prosvjetnoj djelatnosti

Izvještaj Štaba XII divizije NOV Štabu VI korpusa o razmještaju podređenih jedinica, pokretima neprijateljskih snaga, disciplini i moralu boraca, radu Štabova i daljnjim operativnim namjerama

Izvještaj Štaba Posavskog NOP odreda štabu Zapadne grupe NOP odreda o aktivnosti neprijateljskih snaga na području djelovanja Odreda, radu štabova bataljona, disciplini i moralu boraca, izvedenim akcijama i dislokaciji podređenih jedinica

Izvještaj političkih komesara VI korpusa NOV i POJ Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o vojno-političkom stanju na terenu i u podređenim jedinicama, djelovanju neprijateljske propagande, disciplini i moralno-političkoj izgrađenosti boraca, o ishrani, odjeći i zdravstvenom stanju, te o kulturno-prosvjetnom radu i zapažanjima u narodu

Izvještaj Štaba Zapadne grupe NOP odreda Štabu VI korpusa NOV i POJ o općoj vojno-političkoj situaciji na teritoriju djelovanja podređenih jedinica, izvedenim akcijama, disciplini i vojnoj obuci, te o zdravstvenom stanju, odjeći i ishrani boraca

Izvještaj Komande Papučko-krndijskog područja Štabu VI korpusa NOV i POJ za siječanj 1944. o vojno-političkoj situaciji na terenu, radu podređenih ustanova, brojnom stanju, naoružanju i disciplini boraca, službi veze, izvedenim akcijama i stečenom iskustvu

Izvješaj Komande Bilogorskog područja Odsjeku vojne vlasti u pozadini Štaba VI korpusa NOV i POJ o radu, organizacionom stanju, disciplini i suradnji s narodom podređenih jedinica i ustanova, pojačanoj aktivnosti neprijateljskih oružanih snaga, te o političkom i ekonomskom stanju na sektoru Komande

Izvještaj četničke komande u Šibeniku od 1. siječnja 1944. komandantu Dinarske četničke oblasti o nedisciplini i anarhiji u četničkim redovima u Šibeniku

Uputstvo Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 13 januara 1944 god. za održavanje i učvršćivanje vojničke discipline

Naređenje Štaba Durmitorskog NOP odreda od 15 januara 1944 god. za pojačavanje discipline u pozadinskim četama

Naređenje štaba Druge proleterske divizije od 26 marta 1944 god. štabovima brigada za marš na lrostoriju s. Despotovica - s. Vrmbaje - s. Pridvorica - s. Čečina i veću disciplinu i tačnost u vezi sa pokretom

Naredba vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 24. maja 1944. o disciplinskoj odgovornosti vojnih lica

Naređenje Štaba Dvadeset pete NO divizije od 19 avgusta 1944 god. štabovima Šesnaeste, Osamnaeste i Devetnaeste, srpske NO brigade za pojačanje discipline u jedinicama

Naređenje Štaba 12. udarne divizije JA od 4. marta 1945. podređenim štabovima i rukovodiocima za sređenje jedinica, učvršćenje discipline i izvođenje nastave

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Borbe u Dalmaciji 1944. 5. krajiška udarna divizija NOVJ Glavna operativna grupa NOVJ Kraljevački partizanski odred 25. srpska divizija NOVJ 1. tenkovska brigada NOVJ Šabac Dinarska četnička divizija Borbe na Kosovu i Metohiji Četnici u ustanku Pioniri u oslobodilačkom ratu Operacija Braun Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Nemački zločini u Jugoslaviji Deca u ratu 2. udarni korpus NOVJ Narodno oslobodilački odbori Glavni štab Vojvodine Glavni štab Crne Gore Split 1. kordunaški partizanski odred Borbe u Makedoniji 1943. 12. slavonska divizija NOVJ Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Intendantura u ratu Borbe u Slavoniji 1943. Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Bratstvo i jedinstvo u ratu Četnici u drugom svetskom ratu Dragoljub Draža Mihailović Daruvar Operacija Schwarz Šibenik Žene u ratu Ustanak u NDH Borbe u Crnoj Gori 1943. Foča Borbe u Crnoj Gori 1944. Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Ustanak u Srbiji 1941. 26. dalmatinska divizija NOVJ Centralni komitet KPJ Bolnice u oslobodilačkom ratu Borbe u Hrvatskoj 1943. Borbe u Srbiji 1942. Vrhovni štab NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1942. Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Ustanak u Hercegovini 1941. Borbe u Slavoniji 1944. Borbe u Srbiji 1944. Radne akcije u oslobodilačkom ratu Metohijski partizanski odred Livno Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu SKOJ Glavni štab Hrvatske Politički komesari u NOR-u Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Nikšić Omladina u ratu 714. pešadijska divizija Borbe u Hrvatskoj 1944. Saradnja partizana i četnika 1941. Borbe u Hercegovini 1943. Josip Broz Tito 1. proleterska divizija NOVJ Komunistička partija Hrvatske Prvi maj u oslobodilačkom ratu Kraljevo Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Hercegovački partizanski odred Ante Pavelić Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Borbe u Crnoj Gori 1942.