🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Đakovo u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 7 hronoloških zapisa, 7 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

20. 2. 1944 Kod s. Piškorevaca (na putu Đakovo - s. Vrpolje) 1. bataljon Diljskog NOP odreda napao 2 kamiona nemačkih vojnika, a kada je ovima, u toku borbe, pristiglo pojačanje iz s. Vrpolja, on se povukao u pravcu Đakova. Neprijatelj je imao 60 mrtvih vojnika.

30. 6. 1944 Nemačke snage iz Đakova napale jedinice 18. brigade 12. divizije NOVJ kod s. Levanjske Varoši. Posle kratke ali žestoke borbe neprijatelj se povukao u Đakovo, pretrpevši gubitke od 12 mrtvih, 14 ranjenih i 2 zarobljena vojnika, a 1 tenk je oštećen.

18. 9. 1944 Između s. Vrpolja i Đakova nemačke i ustaške snage (oko 1000 vojnika) iz ovih mesta, potpomognute tenkovima, napale 12. udarnu brigadu 12. divizije NOVJ. Posle desetočasovne borbe neprijatelj je odbačen u pravcu Đakova.

23. 12. 1944 Iz Đakova otpočeo petodnevni napad nemačkih jedinica i 15. ustaškog bataljona u pravcu s. Levanjske Varoši, protiv Osječke udarne brigade 12. udarne divizije NOVJ. Levanjsku Varoš neprijatelj je zauzeo 27. decembra.

9. 1. 1945 Kod s. Nabrđa oko 400 vojnika nemačke 11. vazduhoplovno-poljske divizije iz Đakova napalo 1. bataljon Čehoslovačke NO brigade -Jan Žiška-, ali su posle kraće borbe odbijeni u polazni garnizon. Neprijatelj je imao 12 mrtvih, 20 ranjenih i 3 zarobljena, a Čehoslovačka NO brigada 1 mrtvog i 1 ranjenog. 

15. 1. 1945 Kod s. Bračevaca i s. Stipanovaca oko 2000 nemačkih vojnika iz Đakova napalo Čehoslovačku NO brigadu -Jan Žiška-. Posle kraće borbe, u kojoj je pretrpeo gubitke od 51 mrtvog, neprijatelj se probio u Našice.

16. 4. 1945 Jedinice 21. udarne i 6, proleterske divizije JA -Nikola Tesla- posle dvodnevnih borbi protiv 47. i 65. puka nemačke 22. pešadijske divizije, oslobodile Đakovo i prinudile neprijatelja na povlačenje prema Pleternici i Našicama.

Fotografije

Povezane odrednice

12. slavonska divizija NOVJ Osječka udarna brigada Levanjska Varoš Hrvatska seljačka stranka Avijacija u oslobodilačkom ratu Našice 15. makedonski korpus NOVJ Moslavački partizanski odred Diljski partizanski odred Borbe u Slavoniji 1944. Hrvatsko domobranstvo Čehoslovačka brigada Jan Žiška 10. krajiška divizija NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1943. Pleternica Čazma Makarska Narodno oslobodilački odbori Ni zrno žita okupatoru! Borbe u Slavoniji 1945. Pelješac Operacija Jesenji pljusak Šibenik 22. pešadijska divizija Borbe u Slavoniji 1943. Borbe u Hrvatskoj 1945. 181. pešadijska divizija 18. slavonska udarna brigada Borbe u Hrvatskoj 1944. Županja Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Komunistička partija Hrvatske Koprivnica 11. vazduhoplovno-poljska divizija Vermahta Završne operacije u Jugoslaviji Sremski front Novi Marof 6. lička proleterska divizija NOVJ