🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Dobrivoje Radosavljević

Za ovaj pojam je pronađeno 7 hronoloških zapisa, 50 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

25. 8. 1942 U Makedoniju stigao instruktor CK KPJ Dobrivoje Radosavljević, radi pružanja pomoći u sprovođenju odluka CK KPJ o bržem razvoju NOB-a u tom delu naše zemlje.

6. 9. 1942 PK KPJ za Srbiju uputio pismo Dobrivoju Radosavljeviću, koji se kao instruktor CK KPJ nalazio u Skoplju. U pismu se daju smernice za rešavanje pojedinih pitanja u Makedoniji na opštejugoslovenskoj liniji. U to vreme CK KPJ nije imao direktnu vezu sa PK u Makedoniji, pa je direktive prenosio PK Srbije.

14. 9. 1942 Instruktor CK KPJ u Makedoniji Dobrivoje-Radosavljević pođneo CK KPJ izveštaj o stanju u Makedoniji, hapšenju 4 člana biroa Privremenog PK, akcijama NOP odreda i preduzetim merama za jačanje NOP-a u Makedoniji.

24. 9. 1942 Instruktor CK KPJ u Makedoniji Dobrivoje Radosavljević uputio CK KPJ izveštaj o stanju partijske organizacije u Makedoniji, ističući da su, zbog velikih provala i pretrpljenih udara, u nekim mestima nestali mesni i okružni komiteti.

16. 10. 1942 Instruktor CK KPJ u Makedoniji Dobrivoje Radosavljević obavestio PK KPJ za Srbiju (preko koga je održavana veza sa CK KPJ) o stanju na teritoriji Makedonije i o dejstvima NOP odreda na sektoru Veles (sada: Titov Veles) - Prilep - Bitolj.

6. 11. 1942 PK KPJ za Srbiju uputio instruktoru CK KPJ u Makedoniji Dobrivoju Radosavljeviću pismo u kome razrađuje liniju KPJ u NOB-u i daje konkretne sugestije u vezi sa situacijom u Makedoniji.

29. 8. 1943 Instruktor CK KPJ u Makedoniji Dobrivoje Radosavljević obavestio Štab 2. operativne zone NOV i PO Makedonije o političkoj situaciji u Bugarskoj posle smrti cara Borisa i istakao potrebu za jačim, efikasnijim dejstvom jedinica NOVJ na teritoriji pod bugarskom okupacijom.

Dokumenti

Pismo delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Ive Ribara-Lole od 15 marta 1942 god. PK KPJ za Srbiju o vojno-političkoj situaciji po završetku Druge neprijateljske ofanzive, nužnosti objedinjavanja oslobodilačkog pokreta u Vojvodini i upućivanja Dobrivoja Radosavljevića u Makedoniju

Pismo Dobrivoja Radosavljevića od 24. avgusta 1943. godine

Pismo Dobrivoja Radosavljevića od 29. avgusta 1943. god. štabu Druge operativne zone o pojačavanju akcija na teritoriji pod bugarskom okupacijom

Izveštaj Dobrivoja Radosavljevića od 4. septembra 1942. Centralnom komitetu KPJ o situaciji u Makedoniji i o stanju u partijskoj organizaciji

Pismo Dobrivoja Radosavljevića od 4. oktobra 1942. Centralnom komitetu KPJ o situaciji u Makedoniji

Pismo Dobrivoja Radosavljevića od 16. oktobra 1942. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o situaciji u Makedoniji

Pismo Dobrivoja Radosavljevića od 12. septembra 1943. god. članu Glavnog štaba Makedonije Strahilu Gigovu o preduzimanju mera radi obezbeđenja oslobođenog Kičeva

Pismo instruktora CK KPJ Dobrivoja Radosavljevića od 14. septembra 1943. god. štabu Druge operativne zone

Pismo Cvetka Uzunovskog, od 26. septembra 1943. god. Dobrivoju Radosavljeviću, u kome ga obaveštava o stanju u Trećoj operativnoj zoni i odredu Goce Delčev

Pismo Dobrivoja Radosavljevića od 26. septembra 1943. god. Drugom oblasnom komitetu KIM o stanju na teritoriji Debra i Kičeva i o zadacima partizanskih odreda na sektoru Prespe

Pismo Dobrivoja Radosavljevića od 7. oktobra 1943. god. komandantu Glaviog štaba Makedonije o povlačenju balista prema Kičevu

Pismo komandanta Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 7. oktobra 1943. god. Dobrivoju Radosavljeviću o situaciji na Preseki

Saopštenje Dobrivoja Radosavljevića od 18. oktobra 1943. god. političkom komesaru Glavnog štaba NOV i PO Makedonije o borbama protiv balističkih bandi i Nemaca na sektoru Kičeva i daljim zadacima na teritoriji Makedonije pod bugarskom okupacijom

Pismo Dobrivoja Radosavljevića od 2. novembra 1943. god. Kuzmanu Josifovskom u kome ga izveštava o ponovnom zauzimanju Kičeva i smernicama rada na teritoriji pod bugarskom oku-pacijom

Saopštenje Dobrivoja Radosavljevića od 16. novembra 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o razvoju borbi na sektoru Izvor–Klenovec–Podvis

Pismo Dobrivoja Radosavljevića od 18. novembra 1943. god. Kuzmanu Josifovskom o borbama na prostoriji Kičevo–Bukovnk–Izvor–Klenovec–Podvis

Pismo Dobrivoja Radosavljevića od 11. decembra 1943. god. Kuzmanu Josifovskom o borbama Prve makedonsko-kosovske brigade i pokretu u pravcu Treće operativne zone

ObavešteJve Borka Temelkovskog od 15. februara 1944. god. Dobrivoju Radosavljeviću o završetku nemačke ofanzive na Kajmakčalanu i o sukobu grupe partizana Prvog bataljona Druge makedonske udarne brigade sa bugarskom vojskom kod s. Klinova na Reci Crnoj

Obaveštenje Ljubča Arsova od 27. februara 1944. god. Dobrivoju Radosavljeviću o pogibiji člana CK KP Makedonije Kuzmana Josifovskog-Pitu

Obaveštenje instruktora Centralnog komiteta KPJ Dobrivoja Radosavljevića od 28. februara 1944. sekretara 5. oblasnog komiteta KP Makedonije o borbama 1. makedonsko-kosovske i 2. makedonske NOU brigade u februaru 1944. godine

Obaveštenje Dobrivoja Radosavljevića od 28 februara 1944. god. Kuzmanu Josifovskom o borbama Prve makedonsko-kosovske i Druge makedonske udarne brigade

Poruka instruktora Centralnog komiteta KPJ Dobrivoja Radosavljevića od 8. marta 1944. Ljupču Arsovu da preuzme dužnost sekretara 5. oblasnog komiteta KP Makedonije

Direktiva Dobrivoja Radosavljevića od 8. marta 1944. god. Ljubču Arsovu o preuzimanju svih poslova u Skoplju koje je dotada vršio Kuzman Josifovski-Pitu

Pzveštaj sekretara Drugog oblasnog komiteta KPM od 12. marta 1944. god. Dobrivoju Radosavljeviću o zverstvima bugarske vojske i policije

Izveštaj Knrila Georgševskog od 21. marta 1944. god. Dobrivoju Radosavljeviću o stanju na teritoriji Prespe i u Resensko-ohridskom partizanskom odredu

Obaveštenje instruktora Centralnog komiteta KPJ Dobrivoja Radosavljevića od 28. marta 1944. sekretaru 3. oblasnog komiteta KP Makedonije o postojećoj vojno-političkoj situaciji u Makedoniji i uputstvo o izvršenju zadataka koje je postavio delegat Centralnog komiteta KP Jugoslavije Svetozar Vukmanović Tempo

Pismo Dobrivoja Radosavljevića od 28. marta 1944. god. Veri Acevoj, o formiranju Treće makedonske udarne brigade, razbijanju četnika na teritoriji Kumanova i zadacima Trećeg oblaskog komiteta KPM na omasovljenju NOV i PO Makedonije

Pismo Dobrivoja Radosavljevića od aprila 1944. god. Vern Acevoj o prilivu boraca u NOV i PO Makedonije i o miniranju pruge kod Đevđelije

Izveštaj Blagoja Talevskog, sekretara Drugog oblasnog komiteta KP Makedonije, od 5. aprila 1944. god., Dobrivoju Radosavljeviću o stanju na teritoriji Bitoljskog sreza i o teroru koji sprovode bugarske okupatorske vlasti

Izveštaj Penka Zdravkovskog od 8. aprila 1944. god. Dobrivoju Radosavljeviću o rasporedu i snazi okupatorskih garnizona na teritoriji Prespe

Pismo Dobrivoja Radosavljevića od 3 maja 1944. god Trećem oblasnom komitetu KP Makedonije, od koga traži izveštaj o neprijateljskim snagama na teritoriji Oblasnog komiteta

Izveštaj Mita Miljkovića, političkog komesara Prve makedonsko-kosovske udarne brigade, od 10. maja 1944. god. Dobrivoju Radosavljeviću o razgovorima sa rukovodiocima NOV Albanije

Izveštaj Ljubča Arsova od 10. maja 1944. god. Dobrivoju Radosavljeviću o masovnim hapšenjima u Skoplju od strane bugarskog okupatora

Obaveštenje Borka Temelkovskog, člana CK KP Makedonije, od 21. maja 1944. god. Dobrivoju Radosavljeviću o koncentraciji bugarske vojske i o rezultatu borbe kod s. Radnje

Obaveštenje Cvetka Uzunovskog, političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO Makedonije, od 24. maja 1944. god. Dobrivoju Radosavljeviću o borbama Makedonske i Kosovske grupe bataljona na sektoru Botun–Izvor protiv Nemaca i balista po planu daljeg dejstva

Pismo Dobrivoja Radosavljevića od 29. maja 1944. god. Trećem oblasnom komitetu KP Makedonije o borbama Druge makedonske udarne brigade kod sela: Radnja, Vitolište i Polčište

Obaveštenje Cvetka Uzunovskog, političkog komesara Glavnog štaba Makedonije, od 2. juna 1944. god. Dobrivoju Radosavljeviću i Borku Temelkovskom o borbama Makedonske i Kosovske grupe bataljona protiv Nemaca i balističkih bandi na sektoru Malesija–Lazaropole–Mavrovo

Izveštaj Naća Anđelkovskog od 9 juna 1944. god. Dobrivoju Radosavljeviću o jačini okupatorskih snaga na području Mariova

Obaveštenje Borka Temelkovskog od 13. juna 1944. god. Dobrivoju Radosavljeviću o borbama Druge makedonske brigade kod sela Strmaševo i Konopište

Obaveštenje Borka Temelkovskog od 14. juna 1944. god. Dobrivoju Radosavljeviću o napadu na prugu Veles–Đevđelija

Obaveštenje Borka Temelkovskog od 14. juna 1944. god. Dobrivoju Radosavljeviću o napadu diverzantskih grupa na Kavadarce i Negotino, uništenju okupatorske opštine u s. Drenovo i pripremi okupatora da iseli sva sela na terenu Kavadar–Negotino

Izveštaj Kira Georgijevskog od 19. juna 1944. god. Dobrivoju Radosavljeviću o stanju u Egejskoj Makedoniji i stavu pretstavnika ELAS-a prema makedonskom stanovništvu

Izveštaj Borka Temelkovskog od 26. juna 1944. god. Dobrivoju Radosavljeviću o borbi Druge makedonske brigade protiv bugarske vojske kod s. Radnja

Obaveštenje Cvetka Uzunovskog, političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO Makedonije, od 28. juna 1944. god. Dobrivoju Radosavljeviću o borbama Prve makedonske udarne brigade i Kosovske brigade protiv Nemaca i balista kod s. Velgošta

Telegram Dobrivoja Radosavljevića od 29. juna 1944. god. Glavnom štabu Makedonije o brojnom stanju jedinica na sektoru Veles–Kavadarci–Đevđelija

Izveštaj Vere Aceve od 4. jula 1944. god. Dobrivoju Radosavljeviću o rasporedu okupatorskih snaga u Kavadarskom srezu i o napadu grupe pozadinskih radnika na okupatorsku opštinu u s. Čičevo

Obaveštenje Borka Temelkovskog od 4 jula 1944. god. Dobrivoju Radosavljeviću o reorganizaciji Druge makedonske udarne brigade

Telegram Dobrivoja Radosavljevića od 27. jula 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonpje o rasporedu i brojnom stanju okupatorskih trupa na sektoru Kavadarci–Prilep

Zajednički izveštaj delegata Centralnog komiteta KPJ Svetozara Vukmanovića Tempa i instruktora Centralnog komiteta KPJ pri Centralnom komitetu KP Makedonije Dobrivoja Radosavljevića Ljuba od 4. avgusta 1944. Centralnom komitetu KPJ o razlozima sukoba sa grčkim partizanima u kosturskom kraju

Pismo Dobrivoja Radosavljevića od 7. septembra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o situaciji na sektoru Skoplje–Veles–Prilep–Kavadarci i o formiranju Četrdeset druge NO divizije

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

1. makedonska udarna brigada 1. makedonsko-kosovska udarna brigada Veles Svetozar Vukmanović Tempo Druga neprijateljska ofanziva Borbe u Makedoniji 1943. Pokrajinski komitet KPJ za Srbiju Politički komesari u NOR-u 3. makedonska udarna brigada Albanski partizani Ljupčo Arsov Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Negotino Četnici u drugom svetskom ratu Cvetko Uzunovski Resen Debar Mihajlo Apostolski Ohrid Februarski pohod Glavni štab Makedonije 1. kosovska brigada Centralni komitet KPJ Oblasni komitet KPJ za Kosovo i Metohiju Grčki partizani Diverzije u oslobodilačkom ratu Josip Broz Tito Pokrajinski komitet KPJ za Makedoniju Kavadarci Bitola Grčka u drugom svetskom ratu Strahil Gigov Kičevo Bugarska u drugom svetskom ratu Prilep Borbe u Makedoniji 1942. 2. makedonska udarna brigada Bali Kombetar Vrhovni štab NOVJ Gevgelija Borbe u Makedoniji 1944. Kumanovo Oslobođenje Kičeva 1943. Komunistička partija Makedonije Borbe u Srbiji 1942. Skoplje Albanija u drugom svetskom ratu Kuzman Josifovski