🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Dobrosav Jevđević

Za ovaj pojam je pronađeno 3 hronoloških zapisa, 50 dokumenata i 3 fotografija.

Dokumenti

Izveštaj Komande 2. armije od 3. januara 1942. Generalštabu kopnene vojske o pregovorima između četničkog predstavnika Dobrosava Jevđevića i izaslanika vlade NDH logornika Poljaka

Izveštaj Komande 6. armijskog korpusa od 17. januara 1942. Komandi 2. armije o kontaktima s rukovodiocima četničkih formacija

Izveštaj Dobrosava Jevdevića od aprila 1942. Draži Mihailoviću o vojno-političkoj i ekonomskoj situaciji u Bosni, Hercegovini i Dalmaciji i o saradnji četnika sa italijanskim okupatorom u borbi protiv NOP-a

Izveštaj Dobrosava Jevđevića iz druge polovine juna 1942. Iliji Trifunoviću Birčaninu o organizaciji četnika u Hercegovini i saradnji sa italijanskim okupatorom u borbi protiv NOP-a

Izveštaj Dobrosava Jevđevića iz druge polovine jula 1942. majoru Petru Baćoviću o vojno-političkoj i ekonomskoj situaciji u Hercegovini i saradnji sa italijanskim okupatorom

Izveštaj majora Petra Baćovića i Dobrosava Jevđevića s kraja avgusta 1942. Draži Mihailoviću o napadu na Foču

Izveštaj majora Petra Baćovića i Dobrosava Jevđevića s kraja avgusta 1942. Draži Mihailoviću o političkoj situaciji u istočnoj Bosni i Hercegovini

Izveštaj majora Petra Baćovića i Dobrosava Jevđevića od 6. avgusta 1942. komandantu bosanskih, ličko-dalmatinskih i hercegovačkih odreda o vojno-političkoj situaciji u istočnoj Bosni i Hercegovini i saradnji sa italijanskim okupatorom

Izveštaj majora Petra Baćovića i Dobrosava Jevđevića od 8. avgusta 1942. Draži Mihailoviću o pripremama za napad na Foču, situaciji u istočnoj Bosni i saradnji sa italijanskim okupatorom

Pismo Ilije Trifunovića Birčanina od 31. avgusta 1942. majoru Zahariju Ostojiću o odluci da podnese ostavku na položaj komandanta zapadnobosanskih, ličko-dalmatinskih i hercegovačkih vojnočetničkih odreda

Izveštaj šefa obaveštajne službe Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 4. septembra 1942. komandantu o sastanku Dobrosava Jevđevića sa predstavnicima Štaba nemačke 718. divizije

Izveštaj 718. pešadijske divizije od 5. septembra 1942. o rezultatima razgovora nemačkih predstavnika s političkim delegatom četničke Vrhovne komande Dobrosavom Jevđevićem 4. septembra 1942. u Dobrom Polju

Izveštaj oficira za vezu NDH pri Štabu nemačke 718. pešadijske divizije od 11. septembra 1942. Glavnom stanu poglavnika o sastanku Dobrosava Jevđevića sa nemačkim predstavnicima

Izveštaj otpravnika poslova izbegličke jugoslovenske vlade u Madridu od 16. septembra 1942. Ministarstvu spoljnih poslova o saradnji Dobrosava Jevđevića sa italijanskim okupatorom

Rezime razgovora vođenog između komandanta Druge Armije i četničkih vojvoda Trifunovića i Jevđevića 21. rujna 1942. o međusobnoj suradnji

Rezime razgovora između komandanta italijanske 2. armije i Ilije Birčanina i Dobrosava Jevđevića od 21. septembra 1942. o daljoj saradnji u borbi protiv partizana

Izvještaj komandanta Druge armije od 23. rujna 1942. Vrhovnoj komandi o razgovoru vođenom s četničkim vojvodom Trifunovićem i Jevđevićem

Izveštaj Obaveštajnog odeljenja Komande italijanske 2. armije od 23. septembra 1942. Vrhovnoj komandi o razgovoru sa Ilijom Birčaninom i Dobrosavom Jevđevićem o daljoj saradnji

Izveštaj komandanta italijanske 2. armije od 26. septembra 1942. Vrhovnoj komandi o rezultatima razgovora sa Ilijom Birčaninom i Dobrosavom Jevđevićem o saradnji

Uputstvo Draže Mihailovića od 8. oktobra 1942. Dobrosavu Jevđeviću za dalje akcije protiv NOP-a, saradnju sa okupatorom i rad na pridobijanju hrvatskog naroda i omladine 

Izveštaj Dobrosava Jevđevića i majora Baćovića od novembra 1942. Draži Mihailoviću o problemima ishrane, organizaciji propagande protiv NOP-a i o odnosu prema Muslimanima i Italijanima

Obaveštenje Dobrosava Jevdevića od 30. novembra 1942. Komandi operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine o saglasnosti Komande 2. italijanske armije sa četničkom operacijom protiv NOV i POJ u zapadnoj Bosni i daljoj legalizaciji četničkih jedinica

Izveštaj Dobrosava Jevđevića od kraja januara 1943. Draži Mihailoviću o vojno-političkoj situaciji u Dinarskoj četničkoj diviziji i saradnji četnika i Italijana

Izvještaj predstavnika Vrhovne komande jugoslavenske vojske za istočnu Bosnu i Hercegovinu Dobrosava Jevđevića od kraja siječnja 1943. Draži Mihailoviću o vojno-političkoj situaciji u Dalmaciji

Izvještaj Obavještajnog centra Četvrte operativne zone od 1. Siječnja 1943. o boravku četničkog vojvode Jevđevića na Korčuli

Izveštaj Dobrosava Jevđevića od 18. januara 1943. Draži Mihailoviću o vojno-političkoj situaciji u Dinarskoj četničkoj oblasti

Izvještaj četničkog vojvode Jevđevića od 18. siječnja 1943. Draži Mihailoviću o stanju u četničkom pokretu u Splitu i Dalmaciji

Izvještaj zapovjedništva Šeste pješačke divizije u Mostaru od 25 januara 1943 god. o sporazumu sa delegatom četničke Vrhovne komande Dobrosavom Jevđevićem

Izveštaj zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 25. januara 1943. Glavnom stožeru domobranstva o razgovoru sa Dobrosavom Jevđevićem

Izveštaj Komande 6. armijskog korpusa od 29. januara 1943. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija - Dalmacija o pregovorima četničkog delegata Dobrosava Jevđevića sa ustaško-domobranskim starešinama u Mostaru

Depeša vojvode Jevđevića od 3. veljače 1943. Vrhovnoj komandi o gubicima hercegovačkih četnika u Vrlici

Depeša vojvode Jevđevića od 7. veljače 1943. Vrhovnoj komandi o sahrani vojvode Birčanina

Izveštaj Dobrosava Jevđevića od 13. februara 1943. majoru Zahariju Ostojiću o snabdevanju četnika od strane italijanskih trupa

Depeša vojvode Jevđevića od 19. veljače 1943. Vrhovnoj komandi o stanju među četnicima u Kninu

Naređenje komandanta Istaknutog dela Štaba Draže Mihailovića od 28. februara 1943. vojvodi Dobrosavu Jevđeviću da se sporazume sa italijanskim i nemačkim okupatorima o podeli operacijskih zona između njih i četnika za borbu protiv jedinica NOVJ u dolini Neretve

Izvještaj komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 20 marta 1943 god. o zahtjevu Dobrosava Jevdevića da Nijemci pruže četnicima pomoć u borbama protiv jedinica NOV na području Nevesinja

Naređenje italijanske Vrhovne komande od 25 marta 1943 god. za dostavljanje izvještaja o traženju Dobrosava Jevđevića, delegate Draže Mihailovića, da Nijemci pruže pomoć četnicima u borbi protiv jedinica NOV na području Nevesinja

Izvještaj Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 25 marta 1943 god. o zahtjevu Dobrosava Jevđevića da Nijemci pruže pomoć četnicima u borbama protiv jedinica NOV na području Nevesinja

Izvještaj komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 30 marta 1943 god. o izjavi Dobrosava Jevđevića o padu Nevesinja

Obavještenje Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 31 marta 1943 god. o namjeri Dobrosava Jevđevića da zatraži pomoć od Nijemaca

Izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 9 aprila 1943 god. o izjavi zahvalnosti Dobrosava Jevđevića, delegata četničke vrhovne komande, italijanskim jedinicama na pruženoj pomoći u borbama protiv jedinica NOV na području Nevesinja

Zapovest Dobrosava Jevđevića od 13. aprila 1943. komandantima, komandirima i svim četnicima u zoni Nevesinja za napad na Nevesinje

Izvod iz knjige poslatih depeša Štaba Draže Mihailovića od 3. do 30. maja 1943. godine

Obaveštenje sefa britanske Vojne misije od 9. avgusta 1943. Draži Mihailoviću o dobijenoj poruci iz Kaira o saradnji Dobrosava Jevđevića sa Italijanima 

Izveštaj komandanta Dobrovoljačkih odreda Gacke zone od 1. jula 1944. vojvodi Dobrosavu Jevđeviću o stanju organizacije i saradnji sa nemačkim okupatorima

Izveštaj Jovanke Krištof od 1. avgusta 1944. Draži Mihailoviću o stanju četnika u Istri, njihovoj saradnji sa nemačkim trupama i odnosima između nje i Dobrosava Jevđevića

Izveštaj Jovanke Krištof od 10. avgusta 1944. Draži Mihailoviću o stanju ličkih četnika u Istri, njihovoj saradnji sa Nemcima i ponašanju Dobrosava Jevđevića u vezi sa problemom vraćanja četnika u Liku

Dopis Dobrosava Jevđevića od 8. novembra 1944. komandantu Srpskog dobrovoljačkog korpusa da izdejstvuje pristanak i pomoć nemačkih trupa za izvlačenje Dinarske četničke divizije ispred jedinica NOVJ u Sloveniji

Proglas Štaba Dobrosava Jevđevića od decembra 1944. slovenačkoj javnosti povodom kritične situacije sa četnicima Dinarske četničke divizije, čiji je jedini spas u prebacivanju u Sloveniju —. — 490

Pismo kapetana Milomira Kolarevića od 9. marta 1945. Dobrosavu Jevđeviću o ličnosti kapetana Milorada Mitića sa predlogom da se stavi pod vojni sud

Fotografije

Povezane odrednice

Ruma Ante Pavelić Dragoljub Draža Mihailović Omladina u ratu Borbe u Dalmaciji 1942. 6. pješačka divizija (NDH) Pavle Đurišić Borbe u Hrvatskoj 1944. Gacko Korčula Istra u oslobodilačkom ratu Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Saradnja četnika sa okupatorom Mario Roatta 6. italijanski armijski korpus Nevesinje Dinarska četnička divizija Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Borbe u Hrvatskoj 1943. Borbe u Crnoj Gori 1943. Operacija Dinara Bitka na Neretvi Borbe u Lici 1942. Saradnja četnika sa NDH Split Borbe u Hercegovini 1942. Hrvatsko domobranstvo Ilija Trifunović Birčanin Foča Borbe u Istri 1944. 2. italijanska armija 718. pešadijska divizija Makarska Četnici u drugom svetskom ratu Borbe u Sremu 1943. Milan Šantić Livno Borbe u Lici 1944. Knin Operacija Wechselbalg Bajo Stanišić Operacija Albia Italija u drugom svetskom ratu Borbe u Dalmaciji 1943. Borbe u Hercegovini 1943. Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije Britanska pomoć četnicima Borbe u Hercegovini 1944. Prozor Petar Baćović Mostar Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Mađarska u drugom svetskom ratu Ustanak u Lici 1941. Borbe u Sloveniji 1944. Borbe za Livno 1942. 12. pešadijska divizija Sassari Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije Četnička golgota Zaharije Ostojić Borbe u Hrvatskoj 1942. Britanija i Jugoslavija Dragutin Keserović Operacija Weiss