🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Dobrovoljačka antikomunistička milicija

Za ovaj pojam je pronađeno 10 hronoloških zapisa, 23 dokumenata i 2 fotografija.

Događaji

17. 8. 1942 Italijanske snage i jedinice antikomunističke milicije (MVAC) otpočele četvorodnevno čišćenje ostrva Kornat i 2ut od pristalica NOP-a. One su ubile 20 i uhapsile 5 lica i zapalile velik broj kuća, koliba, maslinjake i vinograde na tim ostrvima.

7. 3. 1943 Jedinice italijanskih divizija -Zara- i -Celere- i antikomunistička milicija otpočele -čišćenje- terena između Biograda, s. Stankovaca, Prokljanskog jezera, r. Krke i mora, gde je dejstvovala Primorska partizanska četa. Do 17. marta na toj prostoriji je ubijeno 119 simpatizera NOP-a, terenskih radnika i članova KPJ.

14. 4. 1943 U s. Vujanićima (na putu Knin-Obrovac) jedinice Ličkog NOP odreda napale 5. četu antikomunističke milicije. Poginulo je 8 milicionera i 1 italijanski oficir, a zarobljeno 28 milicionera i italijanski podoficir. Italijanski vojnici su za odmazdu spalili selo.

4. 5. 1943 Ostrva: Dugi otok, Iž, Ravu, Rivanj, Sestrunj, Žut, Žverinac i Kornat otpočele pretresati jedinice italijanske divizije -Zara- i antikomunistička milicija. Do 19. maja neprijatelj je pobio ili streljao 112, a uhapsio i internirao 98 rodoljuba i spalio 90 kuća. Mesta Savar i Polje (na Dugom otoku) potpuno su uništena, a 44 čoveka su ubijena bajonetima i gvozdenim polugama.

7. 6. 1943 Kod s. M. Čiste (blizu Skradina) 1. bataljon Severnodalmatinskog NOP odreda napao antikomunističku miliciju i karabinijere, te ubio 4 i zarobio 5 milicionera i karabinijera, a imao 3 mrtva i 3 ranjena.

9. 6. 1943 U rejonu Krpeljevca (kod Šibenika) 1. bataljon Severnodalmatinskog NOP odreda napao antikomunističku miliciju. Poginulo je 16 milicionera i 1 italijanski vojnik, a zarobljeno 27 milicionera. 9

22. 6. 1943 Kod s. Putičanja (blizu Šibenika) dva bataljona Severnodalmatinskog NOP odreda napali karabinijere i antikomunističku miliciju. Poginulo je 18, ranjeno 8 i zarobljeno 20 neprijateljskih vojnika. Odred je imao 1 mrtvog.

16. 7. 1943 U s. Kruševu (kod Obrovca) jedinice Severnodalmatinskog i Ličkog NOP odreda napale karabinijere i antikomunističku miliciju, a istovremeno uništile italijansku auto-ambulantu na putu kod s. Karina i kamion na putu Obrovac - s. Žegar. Poginulo je 20, ranjeno 6, a zarobljeno 9 vojnika i oficira (među kojima i 2 lekara) iz 292. puka italijanske divizije -Zara-.

14. 8. 1943 U rejonu s. Brguđa i s. Rodaljica (kod Benkovca) delovi 291. i 292. puka italijanske divizije -Zara- i antikomunistička milicija napali tri bataljona iz Grupe severnodalmatinskih bataljona. Posle jednodnevne borbe bataljoni su se povukli preko pl. Plješevice i r. Zrmanje u zaselak Jasenovac. Neprijatelj je imao gubitke od 3 mrtva i 13 ranjenih, a Grupa severnodalmatinskih bataljona: 6 mrtvih, 12 ranjenih i 10 zarobljenih.

24. 8. 1943 U s. Srimi (kod Šibenika) 2. bataljon Grupe severnodalmatinskih bataljona napao italijanski brod koji je prevozio antikomunističku miliciju. Poginulo je 11 a ranjeno 10 milicionera i 3 italijanska mornara.

Dokumenti

Pismo guvernera Dalmacije od 4. lipnja 1942. generalu Roatti u povodu formiranja antikomunističke milicije

Obavještenje generala Maria Roatte od 9 lipnja 1942 god. o slanju pojačanja u sjevernu Dalmaciju i o naoružanju t.zv. antikomunističke milicije

Obavještenje generala Marija Roatte od 9. lipnja 1942. guverneru Dalmacije o slanju pojačanja u sjevernu Dalmaciju i o naoružanju tzv. antikomunističke milicije

Talijanski izvještaj od 13 lipnja 1942 god. o četničko-talijanskoj saradnji i o stvaranju t.zv. antikomunističke milicije na anektiranom području sjeverne Dalmacije

Talijanski izvještaj od 13. lipnja 1942. o četničko-talijanskoj suradnji i o stvaranju tzv. antikomunističke milicije na anektiranom području sjeverne Dalmacije

Izvještaj Guvernatorata Dalmacije od 23. lipnja 1942. Višoj komandi oružanih snaga »Slovenija—Dalmacija« o projektu formiranja korpusa antikomunističke milicije

Brzojav komandanta Osamnaestog armijskog korpusa od 25. lipnja 1942. guverneru Dalmacije u povodu formiranja antikomunističke milicije

Proglas Guvernatorata Dalmacije od 26. lipnja 1942. narodu Dalmacije u povodu formiranja formacija antikomunističke milicije

Obavještenje Vojnog kabineta Guvernatorata Dalmacije od 7. srpnja 1942. Prefekturi u Zadru o naoružanju seljaka prijavljenih za antikomunističku miliciju

Pismo komandira čete antikomunističke milicije pristigle iz Herceg-Novog od 18. srpnja 1942. Prefekturi u Kotoru o situaciji na području Skradina

Pismo komandanta Šestog armijskog korpusa od 20. srpnja 1942. guverneru Dalmacije u vezi upućivanja antikomunističke milicije iz Kotora u provinciju Zadar

Pismo prefekta Kotora od 25. srpnja 1942. Guverneru Dalmacije o stečenim iskustvima s formacijom antikomunističke milicije

Izvještaj Vojnog kabineta Guvernatorata Dalmacije od 2. kolovoza 1942. o aktivnostima četa antikomunističke milicije na području Vodice—Zaton—Biograd

Izvještaj Vojnog kabineta Guvernatorata Dalmacije od 7. kolovoza 1942. o aktivnostima četa antikomunističke milicije na Dugom Otoku i u rajonu Novigrada

Izvještaj komandira Četvrte čete antikomunističke milicije od 23. kolovoza 1942. Komandi korpusa antikomunističke milicije o naimenovanju zamjenika komandira čete

Naređenje Komande korpusa antikomunističke milicije od 24. kolovoza 1942. komandiru Četvrte čete za definitivno organiziranje čete

Uputstvo Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 31. avgusta 1942. komandantima potčinjenih armijskih korpusa o operativnim zadacima jedinica u jesenjem i zimskom periodu

Izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 2. rujna 1942. Višoj komandi oružanih snaga »Slovenija—Dalmacija« o rasporedu i jačini četničkih jedinica i četa antikomunističke milicije

Izvještaj Zapovjedništva 2. oružničke pukovnije od 17. septembra 1942. Vrhovnom oružničkom zapovjedništvu o organizaciji Dobrovoljne antikomunističke milicije

Izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 17. rujna 1942. Višoj komandi oružanih snaga »Slovenija—Dalmacija« o raspodjeli i jačini četničkih jedinica i četa antikomunističke milicije

Naređenje Komande sektora Zara od 17 listopada 1942 god. o reorganizaciji jedinica antikomunističke milicije

Izvještaj komande Osamnaestog armijskog korpusa od 4 studenog 1M2 god. o brojnom stanju i dislokaciji jedinica antikomunističke milicije

Obavještenje Komande divizije Zara od 17. ožujka 1943. Komandi Osamnaestog armijskog korpusa o formiranju XXI bataljona antikomunističke milicije

Fotografije

Povezane odrednice

12. pešadijska divizija Sassari Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Borbe u Crnoj Gori 1942. Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije 158. pešadijska divizija Zara Borbe u Hrvatskoj 1943. Mane Rokvić Borbe u Lici 1943. Borbe u Hrvatskoj 1942. Borbe u Dalmaciji 1943. Operacija Weiss Benkovac Knin Bitka na Neretvi Zadar Sjevernodalmatinski partizanski odred Kotor Bolnice u oslobodilačkom ratu Herceg Novi Borbe u Sloveniji 1942. Četnički zločini Borbe u Dalmaciji 1942. Vodice Mario Roatta Italija u drugom svetskom ratu Šibenik Italijanski zločini u Jugoslaviji Zrmanja Petar Baćović 6. italijanski armijski korpus Borbe na Jadranu 1944. Četnici u drugom svetskom ratu Saradnja četnika sa okupatorom 18. italijanski armijski korpus