🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Donja Stubica u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 6 hronoloških zapisa, 26 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

0. 5. 1942 U blizini Tišljarovog brijega (kod D. Stubice), odlukom Povereništva CK KPH za zagrebačku oblast, osnovana Zagorska partijska tehnika.

23. 9. 1943 Delovi Zagrebačkog NOP odreda uništili ž. st. G. Stubica (kod Zagreba) i zarobili 10 domobrana.

6. 1. 1944 Otpočeo napad jedinica 32, divizije NOVJ na Zlatar, u kome je bila 7. četa Zagrebačkog ustaškog pripremnog bataljona. U borbama do 9. januara mesto nije zauzeto zbog pristiglih jakih ustaško-domobranskih i nemačkih pojačanja iz Zagreba, s. Marije Bistrice i D. Stubice.

30. 3. 1944 GŠ NOV i PO za Hrvatsku naredio Štabu 6. korpusa NOVJ da u. aprilu glavnina korpusnih snaga izvodi operacije na sektoru Virovitica - s. Čačinci - Daruvar a delovi izbiju na r. Dravu; Štabu 10. korpusa NOVJ - da 32. divizija NOVJ, jedna brigada 33. divizije NOVJ i Zapadna grupa NOP odreda usmere svoja dejstva u Prigorje i Hrvatsko zagorje, zauzmu varošice Sv. Ivan Zelina, G. i D. Stubicu i Mariju Bistricu, a da Istočna grupa NOP odreda i jedna brigada 33. divizije NOVJ nastave dejstva u Moslavini i Posavini.

13. 7. 1944 U rejonu D. Stubica - s. Pušča, po naređenju Štaba 10. korpusa NOVJ, formiran Omladinski bataljon Zapadne grupe NOP odreda 10. korpusa NOVJ.

8. 5. 1945 Na putu Zagreb - s. Sesvete - Varaždin jedinice 1. proleterske uda.ne divizije JA, posle jednodnevne borbe protiv nemačkih i ustaško-domobranskih snaga, oslobodile Sv. Ivana Zelinu i s. Biškupec i prinudile neprijatelja na povlačenje prema D. Stubici. Zaplenjeno je više motornih vozila i raznog oružja, 30 minobacača, 1 radio-stanica i 2 magacina sa raznim materijalom.

Dokumenti

Tjeralica Velike župe Prigorje za napadačima na oružničku postaju Donja Stubica

Dopis Kotarske oblasti Donja Stubica Kotarskoj oblasti Krapina o raspisivanju potrage za Josipom Šćitnikom, partizanom iz Mokrica, koji je 11/12. V 1942. godine pobjegao iz zatvora Kotarske oblasti u Donjoj Stubici

Veliki župan župe Prigorje obavještava Prvi domobranski zbor ? kretanju partizana na području Donje Stubice i nasiljima domobrana u selu Oborovo

Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Donja Stubica Okružnome komitetu KPH Zagreb o organizacijskom i političkom stanju u kotaru Donja Stubica

Pismo s terena Kotarskoga komiteta KPH Donja Stubica upućeno Kotarskome komitetu KPH Donja Stubica o događajima na terenu, o mobilizaciji, te podacima o prikupljenom oružju na području općina Donja Stubica, Bistra i Oroslavje

Izvještaj Pavla Beluhana, člana Okružnoga komiteta KPH Zagreb Okružnome komitetu KPH Zagreb s partijskog savjetovanja Kotarskoga komiteta KPH Stubica na kojemu je razmotrena politička situacija na kotaru Stubica te utvrđeni budući zadaci

Izvještaj Pavla Beluhana, člana Okružnoga komiteta KPH Zagreb sa sastanka Kotarskoga komiteta KPH Donja Stubica na kojemu su utvrđeni zadaci i podijeljena zaduženja članovima komiteta

Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Donja Stubica Okružnome komitetu KPH Zagreb o brojnom stanju i socijalnom sastavu organizacija KP, SKOJ-a, NOO, AFŽ-a i USAOH-a

Iz dnevnoga izvještaja Operativnoga odjela Glavnoga stožera domobranstva Ministarstvu domobranstva NDH o akcijama partizana na rudnik Dubovec kraj Donje Stubice, protuavionsku bateriju pokraj Zagreba i na vlak u blizini Dugoga Sela

Izvještaj Pavla Beluhana Okružnome komitetu KPH Zagreb o akcijama izvršenim na području kotara Gornja Stubica

Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Donja Stubica Okružnome komitetu KPH Zagreb o političkoj situaciji, djelovanju narodnih neprijatelja, mobilizaciji i akcijama partizana u kotaru

Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Donja Stubica Okružnome komitetu KPH Zagreb o reorganizaciji komiteta, kursu i štampi, te o dolasku Nijemaca na područje kotara i represalijama nad stanovništvom

Izvještaj Štaba Zagrebačkog NOP odreda od 4 listopada 1943 god. Štabu Druge operativne zone o napadu na željezničke stanice Gornja Stubica i Zlatar-Bistrica

Izvještaj Kotarske oblasti Donja Stubica od 10 listopada 1943 god. o napadu Zagrebačkog NOP odreda na Mariju Bistricu

Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Donja Stubica Okružnome komitetu KPH Zagreb o političkoj situaciji na području kotara

Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Donja Stubica Okružnome komitetu KPH Zagreb o teroru Nijemaca i ustaša u kotaru D. Stubica

Izvještaj Kotarske oblasti Donja Stubica Ministarstvu unutarnjih poslova - Uredu ministra NDH o strijeljanju stanovništva sela Bistrički Laz od strane Nijemaca

Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Donja Stubica Okružnome komitetu KPH Zagreb o političkoj situaciji na njihovu terenu

Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Donja Stubica Okružnome komitetu KPH Zagreb o političkoj situaciji u kotaru

Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Donja Stubica Okružnome komitetu KPH Zagreb o brojnom stanju partijske i vanpartijskih organizacija na dugoselskom kotaru

Donja Stubica Izvještaj Kotarske oblasti Donja Stubica Velikoj župi Prigorje o strijeljanju i hapšenju stanovništva u općinama Gornja Stubica i Zelina.

Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Stubica Okružnome komitetu KPH Zagreb o političkoj situaciji u kotaru i organizacijskom stanju partijske organizacije .

Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Donja Stubica Okružnome komitetu KPH Zagreb sa sjednice komiteta

Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Donja Stubica Okružnome komitetu KPH Zagreb o poboljšanju političke situacije nakon odlaska neprijateljske vojske, planu provođenja mobilizacije te organizacijskom stanju

Donja Stubica: Izvještaj Kotarske oblasti Donja Stubica Velikoj župi Prigorje o izvršenoj raciji njemačke policije na području Bistre s popisom dvadesetorice uhapšenih i proslijeđenih Ministarstvu unutrašnjih poslova

Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Stubice Okružnome komitetu KPH Zagreb o političkoj situaciji i teroru neprijatelja, organizacijskom stanju te o radu Partije, SKOJ-a, JNOF, NOO, AFŽ i USAOH-a

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Zagreb Omladina u ratu Borbe u Hrvatskoj 1942. Oroslavje Varaždin 6. slavonski korpus NOVJ Krapina Narodno oslobodilački odbori Virovitica USAOH Daruvar Završne operacije u Jugoslaviji Borbe u Hrvatskoj 1945. Zagrebački partizanski odred Avijacija u oslobodilačkom ratu 33. hrvatska divizija NOVJ Narodni neprijatelji u oslobodilačkom ratu Borbe u Hrvatskoj 1943. Borbe u Slavoniji 1944. 10. zagrebački korpus NOVJ 32. zagorska divizija NOVJ Komunistička partija Hrvatske Borbe u Hrvatskoj 1944. Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) SKOJ Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Štampa u ratu AFŽ Hrvatsko domobranstvo