🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Dragačevo u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 8 hronoloških zapisa, 3 dokumenata i 8 fotografija.

Događaji

0. 8. 1941 U selima dragačevskog sreza: Kotraži, Goračićima i Zeokama obrazovani MNO odbori.

0. 9. 1941 Za sela Grab i Rogaču (srez dragačevski) izabran MNO odbor.

0. 9. 1941 U sastavu Čačanskog NOP odreda formirani Trnavski, Ljubićki, Takovski i Dragačevski bataljon.

15. 9. 1941 U Ovčar Banji delovi Požeške čete Užičkog NOP odreda i Dragačevske čete Čačanskog NOP odreda, posle kraće borbe, razoružali nekoliko odeljenja žandarma.

22. 9. 1941 Kod ž. st. Kratovske Stene (blizu Požege) Ariljska, Požeška i Moravička četa Užičkog NOP odreda i Dragačevska četa Čačanskog NOP odreda napale delove nemačkog 724. pešadijskog puka koji su se izvlačili iz Požege ka Čačku. Pod zaštitom avijacije, koja je u nekoliko navrata bombardovala naše položaje, ova nemačka jedinica se. uz gubitke, probila ka Čačku.

3. 11. 1941 Po naređenju VŠ NOP odreda Jugoslavije, delovi Užičkog i Čačanskog NOP odreda napali četnike i posle oštre borbe koja je trajala čitav dan, zauzeli Požegu. Među poginulim je i komandant Dragačevskog bataljona Čačanskog NOP odreda Bogdan Kapelan, narodni heroj.

12. 4. 1944 Posle šestodnevnog boravka u s. Dragačevu (kod Čačka), gde je vodila česte borbe protiv četničkog 1. i 2. ravnogorskog korpusa, nemačkih i bugarskih vojnika i nedićevaca, pri čemu je ubila 97 i zarobila 98 neprijateljskih vojnika, a zaplenila 1 minobacač, 10 p. mitraljeza, preko 100 pušaka i dosta druge vojničke opreme, uz sopstvene gubitke od 10 mrtvih i 31 ranjenog borca, 2. proleterska udarna divizija NOVJ se povratila u dolinu r. Studenice.

1. 12. 1944 Na liniji Veliko brdo - Gradina - Titma (kod Guče) jedinice 16. srpske brigade 25. divizije NOVJ napale četničku Dragačevsku brigadu i, posle oštre borbe, odbacile je ka Ivanjici. Poginulo je 28 a zarobljeno 6 četnika. Zaplenjeno: minobacač, automobil, kola sa hranom i nekoliko pušaka. Brigada je imala 1 poginulog i 4 ranjena borca.

Fotografije

Povezane odrednice

Borbe u Srbiji 1944. Sanitet u ratu 17. istočnobosanska divizija NOVJ Užička Požega Proboj NOVJ u Srbiju 1944. Josip Broz Tito Užički partizanski odred "Dimitrije Tucović" 2. proleterska divizija NOVJ 2. ravnogorski korpus 5. krajiška udarna divizija NOVJ 2. proleterska udarna brigada Borbe za Čačak 1941. Narodni heroji Jugoslavije Narodno oslobodilački odbori Politički komesari u NOR-u Nemački zločini u Jugoslaviji Saradnja četnika sa okupatorom Užice Bitka za Srbiju Četnici u drugom svetskom ratu Luftwaffe u Jugoslaviji Četnički zločini 16. srpska brigada Avijacija u oslobodilačkom ratu Čačak Logor Banjica Borbe u Srbiji 1943. Četnici u ustanku Ustanak u Srbiji 1941. Srpska državna straža (nedićevci) Ivanjica Streljanja u oslobodilačkom ratu 1. ravnogorski korpus Čačanski partizanski odred "Dragiša Mišović" 15. majevička udarna brigada Bugarska u drugom svetskom ratu 6. istočnobosanska proleterska udarna brigada