🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Dragačevo u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 8 hronoloških zapisa, 3 dokumenata i 8 fotografija.

Događaji

0. 8. 1941 U selima dragačevskog sreza: Kotraži, Goračićima i Zeokama obrazovani MNO odbori.

0. 9. 1941 Za sela Grab i Rogaču (srez dragačevski) izabran MNO odbor.

0. 9. 1941 U sastavu Čačanskog NOP odreda formirani Trnavski, Ljubićki, Takovski i Dragačevski bataljon.

15. 9. 1941 U Ovčar Banji delovi Požeške čete Užičkog NOP odreda i Dragačevske čete Čačanskog NOP odreda, posle kraće borbe, razoružali nekoliko odeljenja žandarma.

22. 9. 1941 Kod ž. st. Kratovske Stene (blizu Požege) Ariljska, Požeška i Moravička četa Užičkog NOP odreda i Dragačevska četa Čačanskog NOP odreda napale delove nemačkog 724. pešadijskog puka koji su se izvlačili iz Požege ka Čačku. Pod zaštitom avijacije, koja je u nekoliko navrata bombardovala naše položaje, ova nemačka jedinica se. uz gubitke, probila ka Čačku.

3. 11. 1941 Po naređenju VŠ NOP odreda Jugoslavije, delovi Užičkog i Čačanskog NOP odreda napali četnike i posle oštre borbe koja je trajala čitav dan, zauzeli Požegu. Među poginulim je i komandant Dragačevskog bataljona Čačanskog NOP odreda Bogdan Kapelan, narodni heroj.

12. 4. 1944 Posle šestodnevnog boravka u s. Dragačevu (kod Čačka), gde je vodila česte borbe protiv četničkog 1. i 2. ravnogorskog korpusa, nemačkih i bugarskih vojnika i nedićevaca, pri čemu je ubila 97 i zarobila 98 neprijateljskih vojnika, a zaplenila 1 minobacač, 10 p. mitraljeza, preko 100 pušaka i dosta druge vojničke opreme, uz sopstvene gubitke od 10 mrtvih i 31 ranjenog borca, 2. proleterska udarna divizija NOVJ se povratila u dolinu r. Studenice.

1. 12. 1944 Na liniji Veliko brdo - Gradina - Titma (kod Guče) jedinice 16. srpske brigade 25. divizije NOVJ napale četničku Dragačevsku brigadu i, posle oštre borbe, odbacile je ka Ivanjici. Poginulo je 28 a zarobljeno 6 četnika. Zaplenjeno: minobacač, automobil, kola sa hranom i nekoliko pušaka. Brigada je imala 1 poginulog i 4 ranjena borca.

Fotografije

Povezane odrednice

Užice 15. majevička udarna brigada 2. proleterska udarna brigada Borbe u Srbiji 1943. Srpska državna straža (nedićevci) Politički komesari u NOR-u Užički partizanski odred "Dimitrije Tucović" Četnici u drugom svetskom ratu Bugarska u drugom svetskom ratu 5. krajiška udarna divizija NOVJ Josip Broz Tito Streljanja u oslobodilačkom ratu Borbe u Srbiji 1944. Sanitet u ratu Čačanski partizanski odred "Dragiša Mišović" Avijacija u oslobodilačkom ratu Nemački zločini u Jugoslaviji Luftwaffe u Jugoslaviji 16. srpska brigada Čačak Četnički zločini 6. istočnobosanska proleterska udarna brigada 17. istočnobosanska divizija NOVJ Ivanjica 2. ravnogorski korpus Četnici u ustanku Saradnja četnika sa okupatorom Užička Požega Bitka za Srbiju Logor Banjica Borbe za Čačak 1941. Ustanak u Srbiji 1941. Proboj NOVJ u Srbiju 1944. 1. ravnogorski korpus 2. proleterska divizija NOVJ Narodni heroji Jugoslavije Narodno oslobodilački odbori