🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Drinski korpus JVuO

Za ovaj pojam je pronađeno 14 hronoloških zapisa, 17 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

8. 4. 1943 Kod s. Ustikoline (blizu Foče) 1. proleterska udarna brigada 1, proleterske udarne divizije NOVJ forsirala r. Drinu. Sutradan je i 3. krajiška NOU brigada prešla reku. Divizija je zatim, u dvodnevnim borbama, razbila dva bataljona italijanske divizije -Taurinenze- i dve brigade četničkog Drinskog korpusa i obrazovala mostobran na liniji Foča - s. Orahovo - Kapak (k. 1203) Gradina. U borbi (na Krčinom brdu) poginuli su politički komesar čete Spasoje Dragović i komandir voda Milija Rašović, narodni heroji, oba iz 1. proleterske NOU brigade. Vrhovni komandant NOV i POJ je za hrabrost i čvrstinu u boju pohvalio X. proletersku NOU brigadu.

26. 4. 1943 U rejonu s. Krupice - s. Kotlajići - s. Premćani (kod Pljevalja) 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada 1. proleterske udarne divizije NOVJ napala i razbila jedinice četničkog Drinskog i Mileševskog korpusa, koje su se povukle ka Pavlovom brdu uz gubitke od 20 mrtvih i 5 zarobljenih.

7. 5. 1943 Delovi četničkog Drinskog i Romanijskog korpusa odbacili zaštitnicu 7. divizije NOVJ prema pl. Zelengori i zauzeli Kalinovik, u koji su istog dana ušli i delovi italijanskog 6. armijskog korpusa.

25. 10. 1943 Jedinice 4. i 10. udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ slomile manji otpor četnika Drinskog korpusa i zauzele varošicu Rudo.

23. 1. 1944 Posle kraće borbe protiv četnika Drinskog korpusa delovi 2. dalmatinske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ zauzeli Rudo i prešli na levu obalu r. Lima.

6. 3. 1944 Kod Rudog 2. proleterska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ pokušala da forsira r. Lim, ali nije uspela, zbog nedostatka tehničkih sredstava za prelaz preko reke, koju je, efikasnom vatrom, branio četnički Drinski korpus. Brigada je imala 2 poginula i 6 ranjenih boraca.

16. 3. 1944 Posle dvodnevnih borbi u rejonu s. Setihovo - Rudo - s. Bijelo Brdo protiv četničkog Drinskog korpusa, 2. proleterska udarna i 5. udarna divizija NOVJ završile forsiranje r. Lima i prodrle u Srbiju. U tim borbama neprijatelj je imao 7 mrtvih, 6 ranjenih i 6 zarobljenih, a jedinice NOVJ - 3 ranjena borca.

13. 4. 1944 Blizu s. Kozarevine (kod Foče) četnici Drinskog korpusa (jačine oko 800 četnika) napali i zarobili jedan deo bolnice 27. udarne divizije NOVJ. ali ga je, protivnapadom, oslobodio 1. bataljon 16. muslimanske udarne brigade. Bolnica i bataljon su imali 10 mrtvih i 70 nestalih boraca.

19. 4. 1944 Sa Prenja, iz Uloga, Kalinovika, s. Rakitnice i Konjica delovi četničkog Nevesinjskog i Drinskog korpusa i domobranske 2 brdske i 8. posadne brigade i jedna četa nemačke 369. legionarske divizije počeli koncentričan napad prema Konjičkoj župi u cilju razbijanja glavnine 27. udarne divizije NOVJ i Mostarskog NOP odreda 29. udarne divizije NOVJ. Zbog nestanka municije i zbog iscrpljenosti jedinica, 27. divizija se do 22. aprila izvukla preko pl. Treskavice u Miljevinu a glavnina Mostarskog NOP odreda na Bjelašnicu. Divizija je, u manjim sudarima, imala blizu 100 nestalih boraca, dok se Konjički bataljon Mostarskog NOP odreda osuo.

13. 5. 1944 Kod s. Brezovca i s. D. Jablanice (blizu Priboja) jedinice 2. proleterske udarne divizije NOVJ vodile borbu protiv delova četničkog Drinskog i Zlatiborskog korpusa i odbacile ih na komunikaciju Priboj-Višegrad.

16. 9. 1944 Jedanaesta hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ zauzela Kalinovik, odbacivši Kalinovičku brigadu četničkog Drinskog korpusa u s. Miljevinu (kod Kalinovika).

21. 9. 1944 Četnička Kalinovička brigada Drinskog korpusa ušla u Kalinovik, koji je prethodnog dana napustila 11. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ zbog napada četničke Grupe jurišnih korpusa prema Gacku.

25. 9. 1944 Posle kraće borbe kod s. Obija, 2. bataljon 11. hercegovačke udarne brigade i Kalinovički NOP odred 29. udarne divizije NOVJ zauzeli Kalinovik, odbacivši Kalinovičku brigadu četničkog Drinskog korpusa prema s. Miljevini.

4. 10. 1944 Delovi četničkog Drinskog i Romanijskog korpusa (oko 1500 četnika) zauzeli Kalinovik, ali su ga sutradan, protivnapadom, povratili dva bataljona 11. hercegovačke udarne brigade i Konjički i Kalinovički NOP odred 29. udarne divizije NOVJ.

Dokumenti

Zapovest Draže Mihailovića od 3. januara 1943. komandantima Mileševskog i Drinskog korpusa i Durmitorske brigade za uništenje Muslimana i pripadnika narodnooslobodilačkog pokreta u čajničkom srezu

Naređenje komandanta Istaknutog dela Štaba Draže Mihailovića od 21. marta 1943. komandantu Drinskog korpusa o formiranju i načinu dejstva letećih brigada

Zapovest komandanta Mileševskog korpusa od 27. marta 1943. komandantima potčinjenih jedinica i komandantima Romanijskog i Drinskog korpusa za posedanje položaja na desnoj obali Drine radi sprečavanja prelaza jedinica NOVJ u pravcu Sandžaka i Crne Gore

Naređenje komandanta 1. letećeg ravnogorskog korpusa od 25. aprila 1943. komandantu Drinskog korpusa za napad na jedinice 3. sandžačke brigade kod Pljevalja

Pismo majora Zaharija Ostojića od 1. septembra 1943. komandantu Drinskog korpusa o potrebi napada na jedinice NOVJ kod Foče

Izveštaj komandanta Čajničke brigade od 3. septembra 1943. komandantu Drinskog korpusa o neuspeloj mobilizaciji Goraždanskog bataljona

Naređenje načelnika Štaba Drinskog korpusa od 23. januara 1944. komandantu Leteće brigade Bosna za saradnju sa Nemcima i dostavljanje izveštaja o rasporedu četnika i Nemaca

Pismo potpukovnika Zaharija Ostojića od 20. maja 1944. komandantu Drinskog korpusa o saradnji četnika i Nemaca u borbi protiv NOVJ u Crnoj Gori i istočnoj Bosni

Izveštaj komandanta Zakmurskog bataljona od 21. maja 1944. komandantu Drinskog korpusa o borbama četnika i Nemaca protiv NOVJ kod Grandića i Maluša

Izveštaj komandanta Drinskog korpusa od 4. juna 1944. komandantu Istaknutog dela Štaba Vrhovne komande o borbama protiv NOVJ kod Čajniča i Rudog

Naredba komandanta Drinskog korpusa od 6. juna 1944. o pohvali potčinjenih jedinica za borbe vođene protiv delova 37. udarne divizije NOVJ kod Rudog

Izveštaj komandanta Čajničke brigade od 13. juna 1944. komandantu Drinskog korpusa o borbi protiv NOVJ kod Ponikve

Obaveštenje komandanta 2. grupe jurišnih korpusa od 23. jula 1944. komandantu Drinskog korpusa o dejstvima četnika protiv jedinica NOVJ kod Čajniča i Pljevalja

Obaveštenje komandanta 2. grupe jurišnih korpusa od 24. jula 1944. komandantu Drinskog korpusa o rasporedu i dejstvima potčinjenih jedinica

Dopis štaba 7. SS divizije »Princ Eugen« od 11. septembra 1944. komandantu Drinskog korpusa povodom razoružavanja grupe nemačkih vojnika od strane četnika kod Goražda

Obaveštenje komandanta Istaknutog dela štaba Draže Mihailovića od 28. septembra 1944. komandantu Drinskog korpusa o planu aktivnosti i dejstava četničkih snaga u slučaju iskrcavanja anglo-američkih snaga na Jadranu

Pismo komandanta 1. mileševskog korpusa i komandanta Durmitorske brigade iz prve polovine oktobra 1944. komandantu Drinskog korpusa o razbijanju četničkih jedinica na prostoriji Čajniče — Goražde — Višegrad

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Bitka na Neretvi Saradnja četnika sa okupatorom Konjic 29. hercegovačka divizija NOVJ 11. hercegovačka udarna brigada 7. banijska divizija NOVJ 7. SS divizija Prinz Eugen Priboj 1. mileševski korpus JVuO Operacija Weiss 1. ravnogorski korpus Romanijski korpus JVuO Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Goražde Nevesinjski korpus JVuO Zaharije Ostojić Četnička golgota Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. 16. muslimanska udarna brigada 6. italijanski armijski korpus Kozara u oslobodilačkom ratu Italija u drugom svetskom ratu Antiosovinska ofanziva JVuO 1943. Bolnice u oslobodilačkom ratu Borbe u Hercegovini 1944. 27. istočnobosanska divizija NOVJ Politički komesari u NOR-u Borbe u Crnoj Gori 1943. Zlatiborski korpus JVuO 1. proleterska divizija NOVJ 5. krajiška udarna divizija NOVJ 1. proleterska udarna brigada 3. krajiška proleterska udarna brigada Borbe u Srbiji 1944. Gacko Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Foča 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada 2. proleterska divizija NOVJ Durmitorska četnička brigada Operacija Schwarz Kalinovički partizanski odred Bitka na Sutjesci 37. sandžačka divizija NOVJ 369. legionarska divizija (vražja) Pokolj muslimana Sandžaka i istočne Bosne 1943. Nevesinje 1. alpska divizija Taurinense 4. grupa jurišnih korpusa JVuO Četnici u drugom svetskom ratu Kalinovik SAD i Jugoslavija 2. dalmatinska proleterska udarna brigada Pljevlja Narodni heroji Jugoslavije Proboj NOVJ u Srbiju 1944. Josip Broz Tito Dragoljub Draža Mihailović