🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Drniš u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 27 hronoloških zapisa, 68 dokumenata i 2 fotografija.

Događaji

15. 4. 1941 Jedinice italijanske 2. armije ušle u Drniš, Sinj, Split i Šibenik.

0. 8. 1941 Formiran MK KPH za Drniš.

18. 8. 1941 Kod s. Širitovaca (blizu Drniša) italijanske i ustaško-domobranske snage napale Šibenski NOP odred. Poginula 3, ranjena 2 i zarobljeno 7 partizana. Neprijatelj je imao 8 mrtvih i 10 ranjenih vojnika.

18. 6. 1942 Između Knina i Drniša jedinice 1. dalmatinskog udarnog bataljona napale iz zasede italijanske vojnike i nanele im gubitke od 7 mrtvih i 2 zarobljena, a zaplenile 7 pušaka i 1 p. mitraljez.

25. 6. 1942 U rejonu Kosova i Svilaje italijanske snage iz Knina i Drniša (tri bataljona i jedan divizion artiljerije), uz podršku četnika, ustaša i domobrana, napale NOP odred za srednju Dalmaciju, koji se posle prvih sukoba prebacio na Dinaru. Zatim su italijanske jedinice težište dejstava prenele protiv partizanskog bataljona -Bude Borjan- na Promini, koji se, posle trodnevnih borbi, noću 1/2. jula prebacio u rejon Kistanja.

6. 11. 1942 Jedinice Mosećkog i 4. bataljona 1. dalmatinske NOU brigade zauzele ustaško uporište u s. Kljakama (kod Drniša) i zaplenile 50 pušaka.

4. 12. 1942 Jedinice 1. bataljona 3. dalmatinske NOU brigade otpočele dvodnevno razoružavanje četničkih i domobranskih posada u selima: Gracu, Otavieama, Kanjanama, Kadinoj Glavici, Parčiću, Miočiću i Biočićit (sva kod Drniša).

25. 9. 1943 Snage nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-, nemačke 114. lovačke divizije i 92. motorizovanog puka, sa ustaško-četničkim jedinicama iz Sinja, Vrlike, Drniša i Šibenika, otpočele koncentričan napad ka Splitu. Novoformirane dalmatinske jedinice, sa 1. proleterskom udarnom i 4. udarnom divizijom. NOVJ, prihvatile su borbu na svim pravcima. Na pravcu Sinj-Split nemačka 7. SS divizija -Princ Eugen- i 92. motorizovani puk potisli su 3. proletersku udarnu (krajišku) brigadu 1. proleterske udarne divizije NOVJ i prodrli u Klis, gde su se povezali s posadom koja se 14 dana nalazila u okruženju.

22. 10. 1943 U rejonu Muća jedinice 8. dalmatinske brigade 20. divizije NOVJ napale iz zasede 8 kamiona sa 40 nemačkih vojnika i nešto ustaša, koji su iz Drniša krenuli za Split. Poginulo je 25 nemačkih vojnika, a svi kamioni su uništeni. Brigada je imala 1 mrtvog i 2 ranjena.

26. 10. 1943 Iz Drniša otpočeo prodor ka Splitu jakih motorizovanih snaga 892. puka nemačke 264. pešadijske divizije i četnika u cilju smene jedinica nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-. Posle dvodnevnih borbi protiv 8. dalmatinske brigade 20. divizije NOVJ na komunikaciji Drniš-Muć neprijatelj se probio u Split.

8. 11. 1943 Vrliku i okolna sela zauzele jedinice 19. divizije NOVJ odbacivši četnike ka Drnišu i Kninu.

27. 12. 1943 U Vrliku, posle dvodnevnih borbi, ušle jedinice 20. divizije NOVJ, pošto su se manji delovi nemačke 264. pešadijske divizije sa četnicima i ustaškom milicijom povukli - u Knin i Drniš.

30. 12. 1943 Snage nemačke 264. pešadijske divizije iz Knina i Drniša, podržane tenkovima, odbacile delove 20. divizije NOVJ i ponovo zauzele Vrliku.

24. 1. 1944 U s. Mlatovu, s. Oklaju i kod hidrocentrale Manojlovac jedinice 5. dalmatinske brigade 19. divizije NOVJ i Severnodalmatinskog NOP odreda razbile ustaške posade i odbacile ustašku kolonu koja je intervenisala iz Drniša.

4. 3. 1944 Između s. Perkovića i Trogira četiri nemačka bataljona (iz nemačke 264. pešadijske divizije i 92. motorizovanog puka) iz Sinja i Drniša, s nemačko-ustaškim posadama iz s. Primoštena, s. Rogoznice, s. Marine i Trogira, iznenada napali 8. dalmatinsku brigadu 20. divizije NOVJ i Šibensko-trogirski NOP odred, razbili ih i odbacili preko pl. Moseća ka pl. Dinari.

17. 5. 1944 Deveta dalmatinska brigada 20. divizije NOVJ s jednim bataljonom Svilajsko-mosećkog NOP odreda napala ustašku posadu u s. G. Vinovu. Uz pomoć pojačanja iz Drniša, napadnuta posada se povukla, pretrpevši gubitke od 18 mrtvih i 30 ranjenih. Jedinice NOV i POJ su imale 4 mrtva i 15 ranjenih boraca.

28. 5. 1944 Saveznička avijacija bombardovala Drniš. Oštećeno je više zgrada a jedan vojni magacin sa opremom izgoreo. Poginula su 2 a ranjeno je 20 nemačkih vojnika.

31. 7. 1944 Iz Knina, s. Kosova i iz Drniša nemačke snage (delovi 264. pešadijske divizije, 1. puk -Brandenburg- i 92. motorizovani puk), ustaše i četnici, jačine oko 7500 vojnika, otpočeli koncentričan napad s ciljem da prodru u Vrliku i na pl. Kozjaku razbiju 20. diviziju NOVJ. Jedinice 20. divizije i 4. dalmatinska brigada 9. divizije NOVJ, na liniji Maglaj - zap. padine pl. Kozjaka - Oštra glavica - Crna glavica, pružile su jak otpor, ali su se pod pritiskom nadmoćnog neprijatelja morale povući ka pi. Dinari. Borbe su nastavljene do 2. avgusta, kada se neprijatelj povukao u polazne rejone a deo snaga zadržao u Vrliki.

2. 8. 1944 Peta dalmatinska udarna brigada 19. divizije NOVJ razbila ustaško-domobransku posadu i zauzela s. Oklaj (kod Drniša).

22. 9. 1944 Jedinice 20. divizije NOVJ otpočele napad protiv ustaških i četničkih snaga oko Drniša, na Petrovom polju i u Cetinskoj dolini, koje su imale zadatak da obezbeđuju komunikacije iz Drniša ka obali, dolini r. Cetine i Kninu. U borbama do 25. septembra oslobođena je većina sela na Petrovom polju, a neprijatelj je pretrpeo osetne gubitke u ljudstvu: pored većeg broja mrtvih i ranjenih, zarobljena su 134 vojnika. Divizija je imala 38 mrtvih, 5 ranjenih i 15 zarobljenih i nestalih boraca.

27. 9. 1944 Posle dvodnevne žestoke borbe na Petrovom polju (kod Drniša) jedinice 20. divizije NOVJ zauzele pećinu u kojoj se bilo utvrdilo oko 500 nemačkih vojnika. Poginulo je 159, ranjeno oko 200 i zarobljeno 100 neprijateljskih vojnika. Gubici 20. divizije: 15 mrtvih i 30 ranjenih boraca.

0. 10. 1944 Po naređenju Štaba 8. korpusa NOVJ formiran Drniški NOP odred.

3. 11. 1944 Jedinice 26. divizije NOVJ oslobodile Šibenik i razbile kolonu nemačke 264. pešadijske divizije na komunikaciji Šibenik-Drniš.

4. 11. 1944 Jedinice 26. udarne divizije NOVJ oslobodile Drniš i zarobile glavninu 1. i 2. bataljona 7. ustaške brigade.

30. 11. 1944 U Drnišu, povodom oslobođenja drniškog sreza, održan veliki narodni zbor: prisustvovalo preko 5000 lica.

0. 12. 1944 Po naređenju Štaba 8. korpusa NOVJ rasformiran Drniški NOP odred.

3. 12. 1944 U s. Siveriću (blizu Drniša) održan prvi sastanak rudara. Prisustvovalo je oko 350 rudara.

Dokumenti

Izvod iz dnevnika talijanske 2. armije o vijestima primljenim od strane Komande 6. armijskog korpusa 17. srpnja 1941. s područja Sinj, Drniš i Imotski

Izvod iz dnevnika talijanske 2. armije o vijestima primljenim od strane Komande 6. armijskog korpusa 28. srpnja 1941. s područja Split, Omiš, Šibenik i Drniš

Izvještaj zapovjednika Druge hrvatske oružničke pukovnije u Kninu od 31 srpnja 1941 god. o povlačenju domobrana ka Drnišu i položajima partizana oko Knina

Naređenje zapovjednika Kopnene vojske Ministarstva domobranstva NDH generala Štancera od 31. jula 1941. podređenim jedinicama o predaji službe osiguranja na prugama Sušak - Karlovac, Ogulin - Knin - Split i Knin - Perković - Drniš talijanskim jedinicama

Naređenje zapovjednika kopnene vojske Ministarstva domobranstva NDH generala Stanzera od 31. srpnja 1941. podređenim jedinicama o predaji službe osiguranja na prugama Sušak—Karlovac, Ogulin—Knin—Split i Knin—Perković—Drniš talijanskim jedinicama

Izvještaj Komande 6. armijskog korpusa od 1. kolovoza 1941. Guvernatoratu Dalmacije o potrebi uspostavljanja jačih garnizona u Kninu i Drnišu

Brzojav Komande 6. armijskog korpusa od 1. kolovoza 1941. Komandi 2. armije kojim traži preciznija uputstva za preuzimanje civilne i vojne vlasti u Kninu i Drnišu

Izvještaj zapovjednika Druge oružničke pukovnije u Kninu od 18 kolovoza 1941 god. o borbama protiv partizana kod Dicma i Drniša

Izvještaj Ante Joniča, instruktura PK KPH za Dalmaciju početkom prosinca 1941. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o svom boravku u Drnišu i Kninu i situaciji na tom području

Izvještaj Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od 27 prosinca 1941 god. Centralnom komitetu KPH o stanju dalmatinskih odreda, izvršenim akcijama i vojno-političkoj situaciji u Kninskom i Drniškom kraju

Izvještaj Velike župe Bribir i Sidraga u Kninu od 19. lipnja 1942. Poglavniku NDH o aktivnosti partizana u kotarima: Bos. Grahovo, Drvar, Knin i Drniš

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 12. rujna 1942. o sastanku Talijana, ustaša i četnika u Drnišu i posjeti komandanta divizije »Bergamo« otoku Braču

Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 18. rujna 1942. Štabu Mosećkog partizanskog bataljona za rušenje komunikacija koje vode iz Splita ka Drnišu i Šibeniku i za dejstva na neprijatelja iz zasjeda

Naređenje Vrhovnog kornandanta NOV i POJ druga Tita od 10 novembra 1942 god. Štabu Druge proleterske divizije da partizanski dejstvuje na prostoru Knin - Kistanje - Sinj - Drniš i utiče na efikasnost blokade Bosanskog Grahova i Strmice

Izvještaj Komande Šibensko-drniške čete od 28 siječnja 1943 god. o akcijama i političkoj situaciji na području Drniša

Izvještaj Komande Šibensko-drniške čete od 28. siječnja 1943. o akcijama i političkoj situaciji na području Drniša

Izvještaj Velike župe Bribir i Sidraga u Kninu od 31. siječnja 1943. poglavniku NDH o akciji četnika na području Drniša

Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 5 kolovoza 1943 god. Štabu Grupe NOP odreda Dalmacije za dejstvo na području Cetinska dolina - Knin - Vrlika - Drniš

Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 22 kolovoza 1943 god. o napadu Biokovskog NOP odreda na Zadvarje i o dejstvu talijanskih jedinica u zoni između Knina, Drniša i Vrlike

Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 23 kolovoza 1943 god. o nastavljanju dejstva u zoni Knin - Drniš - Vrlika i o puštanju hrvatskih oficira zarobljenih kod Zadvarja

Izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 24 kolovoza 1943 god. o dejstvima talijanskih jedinica u zoni Knin - Drniš - Vrlika

Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 26 kolovoza 1943 god. o dejstvu talijanskih jedinica u zoni Knin - Drniš - Vrlika

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 26 kolovoza 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske u Pakračkoj Gori, Bilo Gori i zoni Knin - Vrlika - Drniš

Izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 27 kolovoza 1943 god. o završetku dejstava u zoni Knin - Drniš - Vrlika

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 27 kolovoza 1943 god. o dejstvima jedinica NOV i PO Hrvatske sjeverno i južno od Save i Kupe, o gubicima u borbi kod Gore i o akciji talijanskih jedinica u zoni Knin - Vrlika - Drniš

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 28 kolovoza 1943 god. o nastavku dejstava njemačkih i ustaškodomobranskih jedinica na Bilo Goru i talijanskih u zoni Knin - Drniš - Vrlika

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 29 kolovoza 1943 god. o dejstvu Kalničkog NOP odreda u Zagorju, o završetku dejstava njemačkih i ustaško-domobranskih jedinica na Bilo Gori i talijanskih jedinica i četnika u zoni Knin - Vrlika - Drniš

Radiogram Grupe armija F od 3. septembra 1943. Komandi 2. oklopne armije o zaposedanju Gračaca, Knina, Drniša i Sinja i o korišćenju puteva dotura duž jadranske obale

Izvod iz historijata Sedmog ustaškog stajaćeg zdruga u Drnišu za period od 5. listopada do konca prosinca 1943. godine

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 3. studenog 1943. o napadu partizana na Roški Slap i Skradin i o rušenju pruge Drniš-Perković

Obavještenje Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 9. studenog 1943. Štabu 114. lovačke divizije o preuzimanju komande od strane 264. pješadijske divizije na području Šibenik, Split, Sinj i Drniš

Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva od 28 studenog 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO na Gromačnik i ustašku autokolonu kod Drniša

Izvještaj Kotarske oblasti Sinj od 29 studenog 1943 god. o napadu na ustaške kamione na cesti Drniš - Sinj

Izvještaj Kotarske oblasti Sinj od 29. studenog 1943. o napadu na ustaške kamione na cesti Drniš-Sinj

Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 6. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o formiranju ustaškog puka u Drnišu

Izvod iz izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 19. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o napadu partizana na njemačku kolonu za snabdijevanje kod Drniša, akciji četnika kod Zadra, napadu partizana na Livno i Šujicu i borbama kod Strmice

Pismo četnika Ante Kovača od 24. prosinca 1943. poručniku Francu Kovaču o namjeravanoj akciji Drniške četničke brigade iz Konjevrata ka Šibeniku

Izvještaj Kotarske oblasti u Drnišu od 22. siječnja 1944. glavaru Građanske uprave u Splitu o stanju javne sigurnosti u kotaru

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 24. siječnja 1944. Komandi Oklopne armije o napadu partizana na vlak kod Drniša i planiranoj akciji čišćenja rajona Knin-Kistanje

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 24. veljače 1944. Komandi Druge oklopne armije o napadu savezničkih aviona na aerodrom kod Drniša

Izveštaj kapetana Franca Kovača od 27. marta 1944. komandantu Dinarske četničke divizije o razgovorima sa Nemcima u Drnišu i Šibeniku

Izvještaj kapetana Franca Kovača od 27. ožujka 1944. komandantu Dinarske četničke divizije o razgovorima vođenim u njemačkim komandama u Drnišu i Šibeniku

Izvještaj Štaba Grupe srednjedalmatinskih NOP odreda od 27 aprila 1944 Štabu Osmog korpusa NOVJ o stanju na području Drniša i napadu na četnike u selu Mirlovići

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 21. maja 1944. o dejstvima protiv jedinica NOV i POJ u Lici, Hrvatskom Zagorju, na Papuku, kod Karlovca, Drniša i Obrovca

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 24. juna 1944. o pojačanim napadima jedinica NOV i POJ na komunikacije i borbama kod Bjelovara, Sinja, Drniša i na Korčuli

Zapovijest Štaba 20. divizije NOVJ od 19. jula 1944. štabovima brigada i Štabu Grupe srednjodalmatinskih NOP odreda da unište neprijatelja u dolini Cetine u Vrlici i Kijevu i spriječe intervenciju njegovih snaga iz Knina, Drniša i Sinja

Izvještaj Štaba 20 divizije od 4. avgusta 1944. Štabu 8. korpusa NOVJ o borbama sa Nijemcima, ustašama i četnicima koji su iz Knina, Drniša i Sinja prodirali u pravcu Vrlike

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 4. avgusta 1944. o dejstvima protiv jedinica NOVJ kod Križa, Generalskog Stola, Vrbovskog, Knina, Drniša, Vrlike i Vrgorca

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 5. avgusta 1944. o napadu jedinica NOVJ na Badljevinu i Oklaj i o borbama na Ivanšćici, kod Lepoglave, Križa, Sunje, Karlovca, Vrbovskog, Knina i Drniša

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 6. avgusta 1944. o napadu jedinica NOVJ na Vrbovsko, Oklaj i autokolonu na cesti Sunja - Kostajnica i o borbama kod Knina i Drniša

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 9. avgusta 1944. o napadu jedinica NOVJ na Gudovac, Vrbovec, Daruvar i Mikleuš i o borbama na Ivanšćici, kod Vrbovskog, Knina, Drniša, Vrlike i na Pelješcu

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 16. avgusta 1944. o borbama kod Daruvara, Slavonske Požege, Našica, Drniša, i u Lici

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 22. avgusta 1944. o dejstvima protiv jedinica NOVJ na području Čazme, Daruvara, Drniša i na otoku Hvaru

Izveštaj Komande 1. lovačke eksađrile NOVJ od 31. avgusta 1944. o izviđanju komunikacije Gračac-Knin-Drniš i o pratnji broda Mornarice NOVJ na ruti Mljet-Vis

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 27. septembra 1944. o bombardovanju nemačkih snaga u Ljubuškom i Drnišu

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 29. septembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Zabok, Veliku i Malu Crešnjevicu i o barbama kod Sesveta, Drniša, Benkovca i na otoku Veliki Drvenik

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 30. septembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Veliku Goricu i o borbama kod Sunje, Kostajnice, Benkovca, Zadra, Drniša i na otoku Veliki Drvenik

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 6. oktobra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Viroviticu, o borbama na području Drniš - Benkovac i diverzijama na komunikacijama Zagreb - Dugo Selo i Zagreb - Sisak

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 8. oktobra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Mošćenicu, spoljnu odbranu Petrinje, Hrvače i o borbama kod Varaždina, između Koprivnice i Virovitice, Drniša i Benkovca

Direktiva Štaba 8. korpusa NOVJ od 26. oktobra 1944. podređenim jedinicama da unište neprijateljske snage na sektoru Šibenik - Drniš - Knin i dejstvuju u pravcu Duvna, Livna i Imotskog

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 29. oktobra 1944. o napadu jedinica NOVJ na njemačke i ustaško-domobranske snage koje se povlače prema Šibeniku, Drnišu i o borbama kod Obrovca, Benkovca, Slavonskog Broda, Duvna i Imotskog

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 30. oktobra 1944. o pratnji aviona 2. eskadrile NOVJ pri izviđanju komunikacije Drniš-Knin-Bihać

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 30. oktobra 1944. o izviđanju i ometanju saobraćaja na komunikaciji Drniš-Knin-Bihać

Zapovijest Štaba 26. divizije NOVJ od 31. oktobra 1944. podređenim jedinicama za oslobođenje Šibenika i dejstvo prema Drnišu radi protjerivanja Nijemaca i uništenja Bujićevih četnika

Izvještaj Glavnostožernog ureda Ministarstva oružanih snaga NDH od 4. novembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Hrašćinu-Trgovišće i Zvornik, o borbama kod Sunje i na pravcu Šibenik - Drniš - Vrlika

Izvještaj Glavnostožernog ureda Ministarstva oružanih snaga NDH od 5. novembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Duvno, Drniš i Okučane, o borbama kod Varaždina i o povlačenju Nijemaca iz Šibenika i Kijeva

Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 6. novembra 1944. o napuštanju Šibenika i o napadima jedinica NOVJ na Drniš i Knin

Zapovijest Štaba 8. korpusa NOVJ od 18. februara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za prebacivanje na prostor Ploče, Makarska, Šibenik, Biograd i razmještaj 9. divizije na prostoru Konavli - Imotski - Drniš

Fotografije

Povezane odrednice

Borbe u Lici 1944. Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji 4. dalmatinska udarna brigada 8. dalmatinska udarna brigada (šibenska) 20. dalmatinska divizija NOVJ 15. brdski armijski korpus Karlovac 8. dalmatinski korpus NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1943. Srednjodalmatinski partizanski odred 2. italijanska armija Četnici u drugom svetskom ratu Hrvatsko domobranstvo Saradnja četnika sa okupatorom Brač Dinarska četnička divizija Ustanak u Hrvatskoj 1941. Sinj Omiš Borbe u Hrvatskoj 1942. Petrinja 18. italijanski armijski korpus Avijacija u oslobodilačkom ratu Hrvatska Kostajnica Ustanak u Dalmaciji 1941. Velika Gorica 26. dalmatinska divizija NOVJ Duvno Pelješac Slavonska Požega Benkovac 19. sjevernodalmatinska divizija NOVJ Ante Pavelić Imotski 5. dalmatinska udarna brigada 2. oklopna armija Bosansko Grahovo Livno Gračac Diverzije u oslobodilačkom ratu Borbe u Hrvatskoj 1944. 264. pešadijska divizija 114. lovačka divizija Vrbovec 9. dalmatinska divizija NOVJ Varaždin Split Vis Svilajsko-mosećki partizanski odred Daruvar Sušak 7. SS divizija Prinz Eugen Hvar Italija u drugom svetskom ratu 6. italijanski armijski korpus Ogulin 1. lovačka eskadrila NOVJ Virovitica Vrlika Pakrac 2. lovačka eskadrila NOVJ Sisak Borbe u Dalmaciji 1943. Borbe u Dalmaciji 1942. Zabok Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Korčula Vrgorac Zasede u oslobodilačkom ratu Partizanska avijacija Komunistička partija Hrvatske Šibenik Borbe u Dalmaciji 1944. Glavni štab Hrvatske Knin