🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Druga banjalučka operacija

Za ovaj pojam je pronađeno 17 hronoloških zapisa, 34 dokumenata i 7 fotografija.

Događaji

0. 9. 1944 U San. Mostu formirana 1, i 2. eskadrila 5. udarnog korpusa NOVJ. Eskadrile su formirane od aviona koje su jedinice 5. udarnog korpusa zaplenile na aerodromu u s. Zalužanima za vreme druge banjolučke operacije.

5. 9. 1944 Delovi 39. divizije 5. udarnog korpusa NOVJ odbili napad jedne nemačke čete iz s. Ivanjske ka s. Šušnjarima (kod Banje Luke), nanevši joj gubitke od 14 mrtvih, 20 ranjenih i 2 zarobljena vojnika i zaplenivši 4 puške, 1 pištolj, 8 ručnih bombi i 800 metaka. Gubici delova 39. divizije: 1 ranjen borac.

13. 9. 1944 iz s. Ivanjske (Kod Banje Luke) jedan uomobranski bataljon, sa svom opremom, prešao na stranu jedinica 4. udarne divizije NOVJ.

15. 9. 1944 Delovi 4. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ izvršili napad i zauzeli ustaško-domobransko uporište s. Ivanjsku (kod Banje Luke).

15. 9. 1944 VŠ NOV i POJ uputio direktivu Štabu 5. udarnog korpusa: ispitati jačinu neprijateljskih snaga u Travniku i, ako su ove slabe, zauzeti grad; na Banju Luku ne vršiti napad ako Štab korpusa nije siguran u uspeh; orijentisati izvesne snage prema Sarajevu, da bi one, s jedinicama 3. udarnog korpusa, eventualno zauzele taj grad i, na taj način, sprečile da u njemu uzmu vlast, posle povlačenja nemačkih snaga, četnici, ustaše ili drugi kontrarevolucionari; rasporediti domobranske jedinice koje su prešle na stranu NOVJ.

16. 9. 1944 Kod s. Krmine (blizu Banje Luke) delovi 39. divizije 5. udarnog korpusa NOVJ sukobili se sa grupom od 800 četnika i naneli joj gubitke od 20 mrtvih i 31 ranjenog, a sami imali 1 mrtvog i 1 ranjenog.

17. 9. 1944 Delovi 39. divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali neprijateljsko uporište u s. Petričevcu i ustaško-domobransku kolonu (jačine 340 vojnika) kod s. Motike i s. Dragočaja (blizu Banje Luke), nanevši neprijatelju gubitke od 18 mrtvih i 27 ranjenih i zaplenivši 7 pušaka, 600 metaka i 5 ručnih bombi, a sami imali 3 mrtva i 15 ranjenih boraca.

17. 9. 1944 Delovi 4. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ zauzeli s. Klašnice (kod Banje Luke). Na njihovu su stranu tada prešla 172 domobrana sa 1 minobacačem, 12 p. mitraljeza, 10 automata, 140 pušaka, 20 pištolja i 15.000 metaka.

18. 9. 1944 Otpočela druga banjolučka operacija 5. udarnog korpusa NOVJ protiv nemačkih, ustaško-domobranskih i četničkih snaga (ukupne jačine oko 15.000 vojnika) s ciljem da se zauzme prostorija Banja Luka - Bos. Gradiška - Kotor Varoš. Posle trodnevnih borbi zauzeta je skoro cela Banja Luka, izuzev utvrđenja Kaštel. Međutim, neprijatelju je stiglo pojačanje, pa grad nije potpuno zauzet, a operacija se završila tek 27. septembra. Gubici neprijatelja: velik broj mrtvih; a predalo se ili je zarobljeno 3.366 vojnika. Zaplenjene su velike količine naoružanja i druge ratne opreme. Gubici 5. udarnog korpusa NOVJ: 154 poginula, među kojima i zamenik komandanta 13. krajiške udarne brigade Nikola Bokan, narodni heroj.

18. 9. 1944 Jedinice 5. udarnog korpusa NOVJ slomile spoljnu odbranu Banje Luke i okružile neprijatelja u dve odvojene grupe: u centru grada i u Kaštelu.

18. 9. 1944 Osamnaesta srednjobosanska udarna brigada 53. udarne divizije NOVJ zauzela s. Trapiste i most na Vrbasu kod ušća r. Vrbanje i očistila deo Banje Luke do Vojne bolnice.

18. 9. 1944 Četrnaesta srednjobosanska udarna brigada 53. udarne divizije NOVJ zauzela s. Vrbanju, gde joj se predala četa domobrana, i Rebrovački most i produžila napad ka centru Banje Luke, gde je očistila rejon oko Šumske uprave i napala neprijatelja u Gimnaziji.

19. 9. 1944 Trinaesta krajiška udarna brigada 39. divizije NOVJ zauzela predgrađe Lauš, prodrla u Banju Luku i uništila neprijatelja u zgradama žandarmerijskog puka i železničke stanice.

20. 9. 1944 Jedinice 5. udarnog korpusa NOVJ likvidirale čvor neprijateljske odbrane u centru Banje Luke (izuzev Kaštel).

20. 9. 1944 Trinaesta krajiška udarna brigada (bez jednog bataljona) 39, divizije NOVJ, uz sadejstvo jednog bataljona 18. srednjobosanske udarne brigade 53. udarne divizije NOVJ, zauzela aerodrom Zalužane (kod Banje Luke). U tom rejonu su zarobljeni nemački general fon Devic i zapovednik ustaške policije u Banjoj Luci Gutić.

27. 9. 1944 VŠ NOV i POJ naredio Štabu 6. korpusa NOVJ: dejstvima izvesnih delova toga korpusa u rejonu Bosanske i Nove Gradiške olakšati borbe jedinica 5. udarnog korpusa NOVJ oko Banje Luke; izvestiti da li neprijatelj prikuplja snage u Bos. Gradiški, Novoj Gradiški, Slav. Brodu i Derventi. Ujedno ga obavestio da se priprema napad na Bosansku Gradišku.

28. 9. 1944 U rejonu s. Klašnica spojile se nemačke borbene grupe -Panvic- i -Rudno-, zatim produžile dejstva ka Banjoj Luci i deblokirale posadu. Jedinice 5. udarnog korpusa NOVJ povukle su se s linije Banja Luka - Bos. Gradiška na istočne padine pl. Kozare i u okolini Banje Luke.

Dokumenti

Izvještaj Štaba 15. krajiške brigade od 18. avgusta 1944. Štabu 39. NOU divizije o situaciji na prostoru Banja Luka - Han-Kola

Naređenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 30. avgusta 1944. Štabu 39. divizije da zatvori pravce od Banje Luke ka Prijedoru i da izvrši demonstrativan napad na Banju Luku

Zapovijest Zapovjedništva 3. gorskog zdruga od 3. septembra 1944. potčinjenim jedinicama za odbranu Banje Luke

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 3. septembra 1944. o napadu, na saobraćaj na komunikaciji Vlasinje - Banja Luka - Bosanska Gradiška

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 7. septembra 1944. o pratnji britanskih lovaca-bombardera pri napadu na pomorski saobraćaj kod Hvara i o bombardovanju mosta na komunikaciji Banja Luka - r.Jajce

Zapovijest Štaba 5. korpusa NOVJ od 10. septembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za ovladavanje neprijateljevim uporištima u okolini Banje Luke

Naređenje Komande zapadne Bosne od 10. septembra 1944. komandantu Srednjobosanskog korpusa za povezivanje sa komandantom nemačkih jedinica u Banjaluci radi snabdevanja municijom

Direktiva Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 15. septembra 1944. Štabu 5. udarnog korpusa NOVJ za dejstva prema Travniku, Banjaluci i Sarajevu

Zapovijest Štaba 5. korpusa NOVJ od 16. septembra 1944. štabovima potčinjenih divizija za napad na Banju Luku i Bosansku Gradišku

Zapovijest Štaba 4. NOU divizije od 17. septembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za napad na Banju Luku

Zapovijest Štaba 39. NOU divizije od 18. septembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za napad na Banju Luku

Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 19. septembra 1944. o borbama na području Banje Luke, Bihaća, Doboja i Nevesinja

Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 20. septembra 1944. o borbama za Banju Luku

Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 21. septembra 1944. o borbama oko Travnika i Banje Luke

Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 22. septembra 1944. o borbama u istočnoj Bosni i borbama za Banju Luku

Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 23. septembra 1944. o borbama oko Banje Luke, Bihaća i Tuzle

Izvještaj štaba 13. krajiške brigade od 24. septembra 1944. Štabu 39. NOU divizije o rezultatima napada na Banju Luku

Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 24. septembra 1944. o borbama na području Banje Luke i Travnika

Naređenje Štaba 39. NOU divizije od 24. septembra 1944. štabovima 15. krajiške brigade i Banjalučkog NOP odreda za razbijanje četnika na prostoru Ljubačevo - Agino Selo

Saopštenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 25. septembra 1944. štabu 39. divizije o rezultatima borbe za Banju Luku

Izvještaj komandanta Operativne grupe od 25. septembra 1944. štabu 5. korpusa NOVJ o borbama u zahvatu komunikacije Banja Luka - Bosanska Gradiška

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 26. septembra 1944. Štabu 5. udarnog korpusa NOVJ da neprekidno dostavlja izveštaje o borbama za Banjaluku

Naređenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 26. septembra 1944. Štabu Srednjobosanske divizije da sprečava brz prodor neprijatelju koji nadire preko Prnjavora u pravcu Banje Luke

Izvještaj komandanta Operativne grupe od 26. septembra 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o borbama na pravcu Banja Luka Bosanska Gradiška

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 27. septembra 1944. Štabu 5. udarnog korpusa NOVJ da se sačuva Banjaluka i da se sav materijal evakuiše na sigurna mesta

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 27. septembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske za angažovanje dela jedinica radi konsolidacije uspeha 5. udarnog korpusa u borbama za Banjaluku

Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 27. septembra 1944. o borbama oko Banje Luke

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 27. septembra 1944. Štabu 5. udarnog korpusa NOVJ za obezbeđenje banjalučkog uspeha

Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 28. septembra 1944. o borbama oko Banje Luke, Konjica, Rogatice i Trebinja

Izvještaj štandartenfirera Rekvarda od 29. septembra 1944. njemačkom poslanstvu u Zagrebu o nepovoljnom razvoju situacije kod Banje Luke

Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 29. septembra 1944. o borbama oko Banje Luke

Predlog komandanta Jugoistoka od 29. septembra 1944. Vrhovnoj komandi Vermahta u vezi obezbeđenja Banje Luke posle njenog ponovnog zauzimanja od nemačkih jedinica 28. septembra 1944. godine

Izvještaj Štaba 8. krajiške brigade od 30. septembra 1944. Štabu 4. NOU divizije o toku napada na Banju Luku

Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 30. septembra 1944. o borbama oko Banje Luke

Fotografije

Povezane odrednice

Josip Broz Tito Doboj Vrhovna komanda Vermahta Britanija i Jugoslavija Avijacija u oslobodilačkom ratu Kozara u oslobodilačkom ratu Srednjobosanski korpus JVuO Banja Luka Bolnice u oslobodilačkom ratu 14. srednjobosanska udarna brigada 13. krajiška udarna brigada 53. srednjobosanska divizija NOVJ Glavni štab Hrvatske 1. lovačka eskadrila NOVJ Sarajevo Nevesinje Sanski Most Vrhovni štab NOVJ Derventa Saradnja četnika sa NDH Konjic Hvar Borbe u Hrvatskoj 1944. Komandant Jugoistoka 6. slavonski korpus NOVJ Bosanska Gradiška Slavonski Brod Prnjavor 6. krajiška udarna brigada Saradnja četnika sa okupatorom 3. gorski zdrug (NDH) Bihać Slavko Rodić Borbe na Jadranu 1944. Zagreb 4. krajiška divizija NOVJ Nova Gradiška Maximilian von Weichs 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Narodni heroji Jugoslavije Prijedor Borbe u Hercegovini 1944. 18. srednjobosanska udarna brigada Ilija Došen Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Trebinje 39. krajiška divizija NOVJ Hrvatsko domobranstvo Travnik Partizanska avijacija Uroš Drenović 15. krajiška udarna brigada Bitka za Prijedor 1944. 8. krajiška brigada 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Četnici u drugom svetskom ratu Zarobljenici u ratu Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji