🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Drvarska brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 36 hronoloških zapisa, 101 dokumenata i 2 fotografija.

Događaji

24. 7. 1941 Na Kamenici, Crvljivici i Javorju (kod Drvara) Štab gerilskih odreda za srez Bos. Grahovo i okolinu formirao gerilske odrede.

27. 7. 1941 Gerilski odredi, pod rukovodstvom Štaba gerilskih odreda za srez Bos. Grahovo i okolinu, praćeni stotinama seljaka, zauzeli Drvar[Posada Drvara (3. četa 1. bataljona domobranskog 10. pešadijskog puka).] i Bos. Grahovo, uništili žand. stanice Oštrelj, Manastir Rmanj, Potoke, Grkovce, zauzeli dvadesetak ž. stanica i razbili nekoliko manjih odreda ustaša, žandarma i domobrana koji su pokušali da od Srnetice, duž železničke pruge, prodru u Drvar. [Taj dan se praznuje kao Dan ustanka naroda Bosne i Hercegovine.]

30. 7. 1941 U Drvaru Štab gerilskih odreda za srez Bos. Grahovo imenovao Vojno-revolucionarno veće (imalo je karakter SNO odbora), koje su sačinjavali svi komesari odreda, odbora (kako su se zvali izvršni organi Veća) i ustanova. Veće je imalo odbore za komunalnu politiku i za industriju, komesarijate za ishranu, za javnu sigurnost i druge. Ono je bilo prvi organ narodne vlasti u Bosni i Hercegovini.

31. 7. 1941 Oko 300 ustanika zauzeli žand. st. Ribnik i Opštinu u s. Velijama i oslobodili 80 talaca. Istovremeno je Prekajski gerilski odred Štaba gerilskih odreda za srez Bos. Grahovo i okolinu zauzeo ž. i žand. st. Mliništa (kod Glamoča). Time su spojene oslobođene teritorije oko Drvara i Jajca i povezane tamošnje ustaničke jedinice.

0. 8. 1941 Po naređenju Štaba Drvarske brigade, gerilski odredi Sreskog štaba za Glamoč i okolinu reorganizovani u Glamočki (8) bataljon Drvarske brigade.

0. 8. 1941 U s. Prekaji (kod Drvara), odlukom Štaba gerilskih odreda za srez Bos. Grahovo i okolinu, formiran Štab gerilskih odreda za Glamoč i okolinu.

0. 8. 1941 Kod Oštrelja četnici ubili člana SK KPJ i NO veća u Drvaru Vasu Kelečevića, narodnog heroja, kada je pokušao da zaštiti jednu porodicu.

3. 8. 1941 U Drvaru otpočeo rad radionice za opravku naoružanja i izradu ručnih bombi i nagaznih mina. Za oko 50 dana njenog postojanja 39 radnika je proizvelo preko 5500 ručnih bombi i veći broj nagaznih mina i izvršilo brojne opravke naoružanja.

16. 8. 1941 Odlukom delegata CK KPJ Marka Oreškovića, objedinjavanjem i reorganizacijom ustaničkih jedinica iz delova Bosne, Like i Dalmacije, formirana Drvarska brigada (-Brigada gerilskih odreda za oslobođene krajeve Bosne i Like-) sa sedištem u Drvaru. Štab gerilskih odreda za Bos. Grahovo i okolinu preimenovan u Štab brigade, ostali sreski štabovi idućih dana preimenovani u štabove bataljona a odredi (delom objedinjavanjem po 2-3 odreda) reorganizovani u čete, koje su se još neko vreme nazivale odredima.

20. 8. 1941 Po naređenju Štaba Drvarske brigade, gerilski odredi na frontu prema Bos. Petrovcu reorganizovani u 1. bataljon -Sloboda- Drvarske brigade. Time je Sreski štab za Bos. Petrovac prestao da postoji.

21. 8. 1941 U Drvaru, na inicijativu člana CK KPJ i Štaba Drvarske brigade Marka Oreškovića, održana Konferencija žena Srpkinja, Slovenki, Hrvatica i muslimanki iz šire okoline Drvara, na kojoj je manifestovano bratstvo i jedinstvo naroda Jugoslavije, a borcima upućeno pismo da istraju u borbi protiv okupatora i da se uzdrže od osvete.

26. 8. 1941 U žestokim trodnevnim borbama kod Oštrelja 1. bataljon -Sloboda- Drvarske brigade, slomio napad 6 domobranskih i ustaških bataljona podržanih artiljerijom, avijacijom i tenkovima. U tim borbama neprijatelj je imao 200 mrtvih i preko 200 ranjenih, a zaplenjeno je 9 mitraljeza i 18 p. mitraljeza.

27. 8. 1941 Iz zasede na putu Bravsko - Bos. Petrovac delovi 1. bataljona Drvarske brigade razbili jedan polubataljon 10. domobranskog puka.

28. 8. 1941 Štab Drvarske brigade imenovao -komesarijat opštine Prekaja- - kako je nazvan opštinski NO odbor Prekaja (kod Glamoča). Odbor su sačinjavali predsednici seoskih -ekonomsko-poljoprivrednih- odbora.

31. 8. 1941 U Drvaru održano savetovanje vojnih delegata NO gerilskih odreda Drvarske brigade. Prisustvovali 30 delegata sreskih i bataljonskih štabova, podštabova i gerilskih odreda, Štab brigade i član CK KPJ Marko Orešković. Razmatrana je situacija nastala nastojanjem italijanskog okupatora da pocepa ustaničke snage i razobličena je saradnja četnika s njima. Doneta je rezolucija o ciljevima borbe, koja je deo NOB-a svih naroda Jugoslavije; postavljen je hitan zadatak: dovršenje organizacije vojske i pozadine; izražena je spremnost za borbu protiv svih okupatora (posebno italijanskog) i domaćih izdajnika. U tom smislu izdati su proglasi Srbima, muslimanima i Hrvatima, kao i italijanskim vojnicima. Izabran je Vojni sud Drvarske brigade.

31. 8. 1941 U s. Krnjeuši (kod Bos. Petrovca) delovi Drvarske brigade razbili jednu domobransku četu i zauzeli selo.

0. 9. 1941 Delovi Drvarske brigade zauzeli žand. st. Ripač i Ripački klanac i potisli posadu (žandarme i četu domobrana) prema Bihaću.

0. 9. 1941 Delovi 1. i 2. bataljona Drvarske brigade uništili dve čete 2. bataljona domobranskog 2. pešadijskog puka u uporištu Vrtoče (kod Bos. Petrovca). Zaplenjeno: 4 mitraljeza, 10 p. mitraljeza i veliki broj pušaka.

0. 9. 1941 Od gerilskih odreda Gornjeg Livanjskog polja, Štab Drvarske brigade formirao bataljon -Starac Vujadin- (nazivan i Livanjskim i Sajkovićkim bataljonom).

0. 9. 1941 Po naređenju Štaba Drvarske brigade, gerilski odredi sreza Ključ reorganizovani u Ribnički bataljon -Soko- Drvarske brigade.

0. 9. 1941 Štab NOP odreda BiH, na osnovu iskustava Drvarske brigade, naredio reorganizaciju u čete, bataljone i brigade svih jedinica u Bosni i Hercegovini. Krajem meseca reorganizacija je obustavljena da bi se sačekali rezultati i zaključci Savetovanja u Stolicama.

2. 9. 1941 Domobrani, ustaše, žandarmi i mesna milicija, jačine 2 bataljona, napadom iz Bos. Krupe i Ostrošca, preko s. Grmuše i s. Grabeža, zauzeli sela Vranjsku, M. i V. Radić i, delom, Suvaju. Sutradan, protivnapadima nekoliko odreda Sreskog štaba Krupa i Sana i jednog odreda 1. bataljona Drvarske brigade, neprijatelj je, iz gubitke od 20 mrtvih i 70 ranjenih, odbačen u Bos. Krupu.

5. 9. 1941 Iz doline r. Plive dva ustaška bataljona prodrla u s. Mliništa, gde je njihovo dalje nastupanje prema Drvaru (prugom Jajce-Drvar) zaustavljeno.

6. 9. 1941 Delovi Drvarske brigade zauzeli Kulen-Vakuf, iz koga se, posle duže opsade i dvodnevnih borbi na spoljnim uporištima, evakuisala neprijateljska posada (2 čete domobrana, vod žandarma i nešto ustaša) i pod pretnjom smrtne kazne povukla sve muslimansko i hrvatsko stanovništvo (delom naoružano) iz grada i okoline. U toku probijanja posade prema Bihaću, delovi Drvarske brigade su zarobili jednu četu domobrana.

6. 9. 1941 Da bi sprečio prodor ustaških snaga iz rejona Mliništa prema Drvaru, Štab Drvarske brigade formirao Operativni štab Mliništa (-Komandu partizanskih odreda za Mliništa i okolinu-), objedinivši, pod njegovom komandom, jedinice iz srezova Glamoč, Ključ, Mrkonjić-Grad i Jajce. U sastav tih snaga ušli su i delovi 1. partizanskog bataljona -Sloboda-.

9. 9. 1941 Po prethodnom sporazumu između komandanta italijanske divizije -Sasari- i komandanta Kninskog bataljona Drvarske brigade, italijanski vojnici ušli u Bos. Grahovo. Time se raspao i Grahovski bataljon Drvarske brigade.

10. 9. 1941 Po dolasku Oblasnog štaba za Bos. krajinu u Drvar, naredbom Štaba Drvarske brigade, nazivi -gerilac- i -politički sekretar- zamenjeni nazivom, -partizan- i -politički komesar-.

16. 9. 1941 Kod s. Resanovaca delovi Drvarske brigade razbili prethodnicu italijanske divizije -Sasari- (a glavninu zadržali idućih šest dana).

25. 9. 1941 Oko 7 ustaško-domobranskih bataljona iz Bihaća, Bos. Krupe, San. Mosta i Bos. Petrovca, iskorišćujući uspehe italijanskih jedinica počeli akciju čišćenja šireg rejona Bos. Petrovca savlađujući jak otpor dva bataljona Drvarske brigade. U cetvorodnevnim borbama oni su ovladali komunikacijama između tih garnizona, spojili se sa delovima divizije -Sasari- kod Oštrelja i zauzeli Kulen-Vakuf.

25. 9. 1941 Posle trodnevnih borbi italijanska divizija -Sasari- zauzela Drvar. Drvarska brigada napustila držanje frontova, ukinula smene i prešla na partizanski način ratovanja. Pri povlačenju iz Drvara partizani spalili fabriku celuloze, pilanu i skladišta drveta.

28. 9. 1941 Jelašinovački, Japranski i Palanački NOP odred Sreskog štaba Krupa i Sana, ojačani Letećim odredom 1. bataljona Drvarske brigade, izvršili neuspeo napad na Budimlić-Japru (Podgrmeč). U borbi poginuo komandir Jelašinovačkog NOP odreda Petar Škundrić, narodni heroj.

28. 9. 1941 Delovi domobranskog 11. pešadijskog puka spojili se sa italijanskom divizijom -Sasari- u Oštrelju, koji je dva dana ranije evakuisao i spalio bataljon -Sloboda- Drvarske brigade.

29. 9. 1941 Dva ustaško-clomobranska bataljona zauzela Kulen-Vakuf, potisnuvši delove Drvarske brigade.

6. 10. 1941 Kod s. Bravskog (na pruzi Prijedor-Srnetica) delovi Drvarske brigade uništili voz i njegovu pratnju.

6. 10. 1941 Delovi Drvarske brigade, posle desetak neuspešnih napada i demonstrativnih prepada, zauzeli selo i klanac Ripač. Posada (oko 200 domobrana i žandarma) povukla se u Bihać.

20. 10. 1941 U s. Očijevu (kod Kulen-Vakufa), na putu iz Drvara za Liku četnici ubili člana CK KPJ i političkog komesara Štaba grupe NOP odreda za Liku Marka Oreškovića Krntiju, narodnog heroja.

Dokumenti

Izveštaj Stožera Vrbaskog divizijskog područja u Banjaluci od 19. juna 1941. Zapovjedništvu kopnene vojske o situaciji na području Drvara i bekstvu srpskog življa zbog ustaških zločina

Izveštaj Stožera Vrbaskog divizijskog područja od 29. jula 1941. Zapovjedništvu kopnene vojske o akcijama za gušenje ustanka na području Oštrelja i Drvara, nemilosrdnom postupku prema ustanicima, ženama i deci

Pismo žena i omladinki Drvarskog područja od avgusta 1941 god. borcima narodnooslobodilačkih gerilskih odreda

Izveštaj Komande vojne obaveštajne službe od 5. avgusta 1941. ustanku na području Drvara i Knina

Naredba štaba Drvarske brigade od 16 kolovoza 1941 god. za reorganizaciju jedinica

Izvještaj Štaba Prvog bataljona Sloboda od 21 avgusta 1941 god. Štabu Drvarske brigade o reorganizaciji područnih gerilskih odreda

Izvještaj Štaba Prvog bataljona ..Sloboda od 23 avgusta 1941 god. Štabu Drvarske brigade o izvedenim akcijama i neprijageljskim pripremama za napad na Oštrelj

Naređenje Štaba Prvog bataljona Sloboda od 23 avgusta 1941 god. Komandi Četvrtog gerilskog odreda za posjedanje položaja kod Osječenice i onemogućavanje prodora domobrana za Drvar

Naređenje Štaba Prvog bataljona Sloboda od 26 avgusta 1941 god. za dostavljanje dnevnih izvještaja i uputstvo za razdiobu poklona koje je uputio odbor žena iz Drvara

Izvještaj Štaba Prvog bataljona Sloboda od 28 avgusta 1941 god. Štabu Drvarske brigade o brojnom stanju i naoružanju i o preduzetim mjerama na sektoru bataljona

Pismo komandanta Drvarske brigade Ljube Babića od 29. avgusta 1941. o dolasku grupe partizana iz Šibenskog odreda, stavu prema Talijanima i o saradnji sa partizanskim odredima Dalmacije

Pismo komandanta Drvarske brigade Ljube Babića od 29. kolovoza 1941. o dolasku grupe partizana iz Šibenskog odreda, stavu prema Talijanima i o suradnji s partizanskim odredima Dalmacije

Pismo političkog komesara Prvog bataljona Sloboda od 30 avgusta 1941 god. političkim komesarima gerilskih odreda za upućivanje delegata na zbor u Drvaru

Izvještaj Štaba gerilskih odreda za Liku koncem rujna 1941 god. štabu Drvarske brigade o vojno-političkoj situaciji

Izvještaj Štaba Prvog bataljona Sloboda od 1 septembra 1941 god. Štabu Drvarske brigade o rezultatima borbi na sektoru Krnjeuša - Bos. Petrovac - Bravski Vaganac

Izvještaj komandanta Drvarske brigade od 2 septembra 1941 god. Oblasnom komitetu KPJ za Bosansku Krajinu o razvoju ustanka na području brigade

Nedjeljni izvještaj Štaba NOP odreda za Bosansku Krajinu od 2 septembra 1941 god. Štabu NOP odreda za Bosnu i Hercegovinu o situaciji oko Mrkonjić Grada, Jajca i Drvara

Izvještaj Štaba Prvog bataljona Sloboda od 5 septembra 1941 god. Štabu Drvarske brigade o rezultatima borbi i zaključcima sa sastanka političkih sekretara u bataljonu

Naredba Štaba Drvarske brigade od 6. septembra 1941. o postavljenju političkog komesara partizanskih odreda u Srbu

Izvještaj Štaba Prvog bataljona Sloboda od 8 septembra 1941 god. Štabu Drvarske brigade o akcijama i daljim zadacima

Izvještaj Štaba gerilskih odreda Krupa i Sana od 8 septembra 1941 god. Štabu Drvarske brigade o greškama Vođeničkog gerilskog odreda i potrebi pomoći u oružju

Izvještaj Operativnog štaba partizanskih odreda na sektoru Mliništa ol 8 septembra 1941 god. Štabu Drvarske brigade o rasporedu jedinica i borbama

Izvještaj Štaba bataljona gerilskih odreda za Glamoč od 9 septembra 1941 god. Štabu Drvarske brigade o raspordu jedinica za borbu protiv ustaša na području Glamoča i reorganizaciji odreda u bataljon

Izvještaj Štaba bataljona gerilskih odreda za Glamoč od 9 septembra 1941 god. Štabu Drvarske brigade o italijansko-ustaškoj ponudi pregovora i riješenosti bataljona na odlučnu borbu protiv njih

Izvještaj Štaba partizanskih odreda za Mliništa i okolinu od 9 septembra 1941 god. Štabu Drvarske brigade o stanju na svom sektoru

Izvještaj Štaba partizanskih odreda za Mliništa i okolinu od 9 septembra 1941 god. Štabu Drvarske brigade o stanju na sektoru Mliništa-Glamoč

Izvještaj Štaba partizanskih odreda u Brdu Oraškom Drvarske brigade od 9 septembra 1941 god. o borbama za oslobođenje Kulen Vakufa

Naređenje Štaba Prvog bataljona Sloboda Drvarske brigade od 9 septembra 1941 god. komandiru Prvog odreda za napad na Bukovačko Brdo i sprečavanje prodora prema Oštrelju

Izvještaj Narodnooslobodilačkog odbora Prekajske opštine Štabu Drvarske brigade od 9 septembra 1941 god. o izboru članova Narodnog suda i pripremama za narodni zbor

Prijedlog Štaba Risovačkog bataljona Drvarske brigade od 9 septembra 1941 god. za reorganizaciju odreda i postavljanje komandnog kadra

Izvještaj Štaba Risovačkog bataljona od 9 septembra 1941 god. Štabu Drvarske brigade o zaposijedanju Ripačkog Klanca i oskudici u oružju i municiji

Naredba štaba Drvarske brigade od 9 rujna 1941 god. povodom izdaje Zivka Brkovića i Brane Bogunovića

Naredba Štaba Drvarske brigade od 9. rujna 1941. god. povodom izjave Živka Brkovića i Brane Bogunovića

Obavještenje Štaba Drvarske brigade od 10 septembra 1941 god. Štabu Ribničkih partizanskih odreda o formiranju Štaba NOP odreda za Bosansku Krajinu

Izvještaj Štaba Prvog bataljona Sloboda od 10 septembra 1941 god. Štabu Drvarske brigade o pokretima ustaša i domobrana na sektoru Prvog i Drugog odreda i pristizanju neprijateljskih pojačanja u Bravsko

Naređenje Štaba Drvarske brigade od 10 septembra 1941 god. Štabu Glamačkog bataljona o stavu prema italijansko-ustaškoj ponudi pregovora, onemogućavanju neprijageljskog prodora na slobodnu terntoriju i promjeni naziva odreda

Naređenje Štaba Drvarske brngade od 10 septembra 1941 god. komandantu partizanskih odreda sa područja Mlinnšta za izvršenje ranije postavljenih zadataka, uspostavljanje veze sa susjednim odredima i sadejstvovanje prema Bravsku

Naređenje Štaba Drvarske brigade od 11 septembra 1941 god. Štabu bataljona Starac Vujadin za sprečavanje nadiranja neprijatelja ka Livnu, reorganizaciju odreda i održavanje kontakta s dalmatinskim partizanima

Naređenje Štaba Drvarske brigade od 11 septembra 1941 god. Štabu Glamočkog bataljona za napad na Ozren i Glamoč i osiguranje puta Livno-Glamoč

Izvještaj Komande Plivskih partizanskih odreda od 11 septembra 1941 god. Štabu Drvarske brigade o borbama na sektoru Janj-Pliva i oslobođenju Šipova

Izvještaj Štaba Glamočkog bataljona od 11 septembra 1941 god. Štabu Drvarske brigade o prodoru neprijatelja na Ozren, zaposjedanju novih položaja i nestašici municije

Obavještenje Štaba Drvarske brngade od 11 septembra 1941 god. o formiranju i nadležnosti Štaba partizanskih odreda za Bosansku Krajinu

Izvještaj Komande partizanskih odreda za Mlinište i okolinu od 11. septembra 1941. štabu Drvarske NOP brigade o situaciji kod Mliništa

Naredba Štaba Drvarske brigade od 12 septembra 1941 god. o izmjenama u komandnom sastavu Štaba Glamočkog bataljona i upućivanju političkog komesara brigade za sređivanje stanja u njemu

Izvještaj Štaba Ribničkih NOP odreda od 12 septembra 1941 god. Štabu Drvarske brigade o borbama kod Mliništa i nestašici municije

Naređenje Štaba Drvarske brngade od 12 septembra 1941 god. Štabu bataljona Starac Vujadin za učvršćenje veza sa dalmatinskim odredima i sprečavanje prodora neprijatelja na oslobođenu teritoriju

Naređenje Štaba Drvarske brigade od 14 septembra 1941 god. Štabu Ribničkih partizanskih odreda za opkoljavanje Ključa, uputstvo o načinu utroška i dobijanja municije, i obavještenje o situaciji na drugim sektorima

Naređenje Štaba Drvarske brigade od 14 septembra 1941 god. Štabu bataljona ličkih NOP odreda za podnošenje izvještaja o stanju na području bataljona i za stezanje obruča oko Bihaća, i obavještenje o situaciji poslije četničke izdaje 

Uputstvo Štaba Prvog bataljona Sloboda od 14 septembra 1941 god. Štabu Drugog bataljona Drvarske brigade za posjedanje i utvrđivanje položaja prema Petrovcu

Izvještaj Komande partizanskih odreda za Mlinište i okolinu od 14. septembra 1941. Štabu Drvarske NOP brigade o borbama oko Glamoča

Pismo zamjenika komandanta partizanskih odreda za Bosansku Krajinu od 15 septembra 1941 god. Štabu Drvarske brigade o stanju na području Ribničkog bataljona

Naredba Štaba Drvarske brigade od 15 septembra 1941 god. za rad na učvršćenju jedinica i pojačanu aktivnost protiv italijanskih okupatora i njihovih plaćenika

Naređenje Štaba Drvarske brigade od 15 septembra 1941 god. Štabu Drugog bataljona za raspored bataljona i način njegovog vođenja borbe

Naređenje Štaba Drvarske brigade od 16 septembra 1941 god. Štabu bataljona Ličkih partizanskih odreda o postupku prema zarobljenim domobranima

Izvještaj Štaba Prvog bataljona Sloboda od 16 septembra 1941 god. Štabu Drvarske brigade o zaključcima sa sastanka članova štaba bataljona u vezi s eventualnim povlačenjem partizanskih odrgda na nove položaje

Izvještaj Štaba partizanskih odreda za Ribnik i okolinu od 16 septembra 1941 god. Štabu Drvarske brigade o nzvlačenju opkoljenog neprijatelja iz Mliništa

Izvještaj Štaba Prvog bataljona Sloboda od 16 septembra 1941 god. Štabu Drvarske brigade o akciji kod Bravska i predlog za evakuaciju materijala iz Oštrelja

Naređenje Štaba Drvarske brngade od 16 septembra 1941 god. za stupanje u borbu protiv italijanskog okupatora i obavještenje o borbi kod Resanovaca

Naređenje Štaba Drvarske brigade od 17 sepgembra 1941 god. Štabu Drugog bataljona za štednju municije i obavještenje o rezultatima borbi kod Resanovaca

Naređenje Štaba Drvarske brigade od 17 septembra 1941 god. Štabu partizanskih odreda u Brdu Oraškom za dejstvo prema Bihaću u sadejstvu sa partizanskim odredima Krupa i Sana

Naređenje Štaba Drvarske brigade od 17 septembra 1941 god. Štabu odreda u Prekaji za borbu protiv švercera i špijuna i obavještenje o borbama protiv Italijana kod Resanovaca

Izvještaj Štaba Glamočkog bataljona od 17 septembra 1941 god. Štabu Drvarske brigade o pokušaju ustaškog garnizona u Glamoču da pregovara sa partizanima

Izvještaj Štaba NOP odreda u Prekaji od 17 septembra 1941 god. Štabu Drvarske brigade o slanju oružja na opravku

Naređenje Štaba Drvarske brngade od 17 septembra 1941 god. Štabu bataljona Starac Vujadin za primjenu partizanske taktike u borbi protiv italijanskih okupatora

Uputstvo Štaba Drvarske brigade od 18 septembra 1941 god. Štabu Glamočkog bataljona u vezi s ustaško-domobranskim ponudama za pregovore i naređenje za napad na Glamoč

Pismo Štaba Drvarske brigade od 18 septembra 1941 god. Štabu bataljona partizanskih odreda za Liku o ciljevima i zadacima narodnooslobodilačkog pokreta

Naređenje Štaba Drvarske brigade od 18 septembra 1941 god. Štabu Ribničkog partizanskog bataljona za zatvaranje pravaca i komunikacija Ključ - Bosanski Petrovac i Ključ - Čađavica i obavještenje o rezultatima borbe protiv Italnjana kod Resanovaca

Naređenje Štaba Drvarske brigade od 18 septembra 1941 god. Štabu Ličkog partizanskog bataljona za sprovođenje zarobljenih domobrana u Krbavicu

Naređenje Štaba Drvarske brigade od 19 septembra 1941 god. Štabu Operativnog sektora Mliništa za rušenje željezničke pruge Jajce-Mliništa i obavještenje o borbama protiv Italijana i ustaša kod Resanovaca, Bravskog, Sitnice i Banje Luke

Naredba Štaba Prvog bataljona Sloboda Drvarske brigade od 19 septembra 1941 god. o promjeni naziva gerilski odred u partizanski odred i politički sekretar u politički komesar

Izvještaj Štaba Ribničkog bataljona od 19 septembra 1941 god. Štabu Drvarske brigade o rasporedu i vojno-političkom stanju bataljona

Izvještaj o moralno-političkom stanju jedinica i situaciji na sektoru partizanskih odreda u Brdu Oraškom Drvarske brigade od 19 septembra 1941 godine

Naredba Štaba Drvarske brigade od 20 septembra 1941 god. o stavljanju mlinova u selu Smoljani pod kontrolu partizanskih komandi

Izvještaj Štaba partizanskih odreda za Mliništa i okolinu od 20 septembra 1941 god. Štabu Drvarske brigade o vojno-političkoj situaciji oko Glamoča

Uputstvo Štaba Drvarske brigade od 20 septembra 1941 god. Štabu partizanskih odreda za Liku o postupku sa zarobljenim domobranima

Izvještaj Štaba Prvog bataljona Sloboda od septembra 1941 god. Štabu Drvarske brigade o borbama protiv ustaša i domobrana u vremenu od 14 do 20 septembra i reorganizaciji odreda

Pismo Štaba Drvarske brigade od 20 rujna 1941 god. Štabu partizanskih odreda za Liku o upućivanju grupe zarobljenih domobrana

Naređenje Štaba Drvarske brigade od 21 septembra 1941 god. Peuljskom odredu za zatvaranje pravca Grahovo-Livno i obavještenje o borbama kod Resanovaca

Naređenje Štaba Drvarske brigade od 21 septembra 1941 god. Štabu operativnog sektora Mliništa za pregrupaciju jedinica na položaju i pojačanje političkog rada među muslimanima i Hrvatima

Naređenje Štaba Drvarske brigade od 21 septembra 1941 god. Štabu partizanskih odreda u Brdu Oraškom za rušenje puta i želj. pruge Bihać-Bos. Novi i za podnošenje izvještaja o stanju i rasporedu jedinica

Naređenje Štaba Drvarske brngade od 21 septembra 1941 god. Štabu Ribničkih partizanskih odreda za rušenje komunikacija i napad na Sntnicu i Ključ

Uputstvo Štaba Drvarske brigade od 22 septembra 1941 god. Štabu bataljona Starac Vujadin za organizovanj partizanskih odreda i obavještenje o borbama oko Jajca i Mrkonjića Grada

Izvještaj Štaba partizanskih odreda za Mliništa i okolinu od 23 septembra 1941 god. Štabu Drvarske brigade o pripremama za napad na Glamoč i izboru narodne vlasti u Prekaji

Naređenje Štaba Drvarske brigade od 24 septembra 1941 god. Štabu bataljona NOP odreda za Mliništa i okolinu za podnošenje izvještaja o situaciji i o stanju partizanskih jedinica oko Mliništa, Čardaka i Mrkonjić Grada

Obavještenje Štaba Drvarske brigade od 25 septembra 1941 god. Štabu Prvog bataljona Slvboda o prodoru Italijana u Drvar

Izvještaj Štaba Prvog bataljona Sloboda od 26 septembra 1941 god. Štabu Drvarske brigade o evakuaciji Oštrelja i o rasporedu i zadacima odreda u novoj situaciji

Izvještaj Štaba Prvog bataljona Sloboda Štabu Drvarske brigade od 27 septembra 1941 god. o novom rasporedu odreda i njihovom brojnom stanju i naoružanju

Izvještaj Štaba Prvog bataljona Sloboda od 28 septembra 1941 god. Štabu Drvarske brigade o vojno-političkom stanju Prvog partizanskog odreda

Proglas štaba Drvarske brigade od oktobra 1941 god. povodom ulaska Italijana u Drvar

Obavještenje štaba Prvog bataljona Sloboda od oktobra 1941 god. komandi Petog odreda o evakuaciji Drvara i Oštrelja i naređenja za prelazak na partizanski način borbe

Proglas Okružnog komiteta KPH za Liku koncem listopada 1941 god. povodom mučkog ubistva narodnog heroja Marka Oreškovića-Krntije

Izvještaj štaba Prvog bataljona Sloboda od 4 oktobra 1941 god. štabu NOP odreda za Bosansku Krajinu o vojno-političkoj situaciji na području Drvara

Izvještaj štaba Prvog bataljona Sloboda od 6 oktobra 1941 god. štabu Drvarske brigade o stanju i naoružanju područnih odreda

Uputstvo političkog komesara Drvarske brigade od 7 oktobra 1941 god. za politički rad u jedinicama i u pozadini

Obavještenje štaba Drvarske brigade od 7 oktobra 1941 god. štabu Prvog bataljona Sloboda o izdajničkom radu Mane Rokvića, Ilnje Desnice i Vlada Morače

Uputstvo političkog komesara Drvarske brigade od 7 oktobra 1941 god. o korišćenju štampe u političkom vaspitavanju boraca

Uputstvo političkog komesara drvarske brigade od 7. oktobra 1941. za politički rad u jedinicama i u pozadini

Izvještaj štaba Prvog bataljona Sloboda od 8 oktobra 1941 god. štabu Drvarske brigade o izvedenim akcijama područnih odreda i izdajničkom radu Ilije Desnice i Mane Rokvića

Izvještaj štaba Glamočkog bataljona Drvarske brigade od 9 okto-bra 1941 god. štabu Prvog bataljona Sloboda o formiranju Glamočkog bataljona

Naređenje štaba Drvarske brigade od 10 oktobra 1941 god. o po-stavljenju novog političkog komesara u bataljonu Sloboda i obavještenje o protivnarodnom radu Mane Rokvića, Ilije Desnice i Vlade Morače

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

Mane Rokvić Omladina u ratu Bratstvo i jedinstvo u ratu Ustanak u Lici 1941. Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Žene u ratu Hrvatsko domobranstvo Četnici u drugom svetskom ratu Mrkonjić Grad Livno Šibenski partizanski odred Ključ Narodno oslobodilački odbori Ustanak u NDH Avijacija u oslobodilačkom ratu Mlinište Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Bosanski Petrovac Prijedor Ljubo Babić Narodni heroji Jugoslavije Banja Luka Genocid u NDH Jajce Saradnja četnika sa okupatorom Drvar Knin Zarobljenici u ratu Politički komesari u NOR-u Marko Orešković Bosanska Krupa Komunistička partija Hrvatske 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada Četnici u ustanku Diverzije u oslobodilačkom ratu Ustaški zločini 1941. Glamoč Partizanska taktika Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu 12. pešadijska divizija Sassari Ustanak u Dalmaciji 1941. Zasede u oslobodilačkom ratu Centralni komitet KPJ Italija u drugom svetskom ratu Ribnički partizanski odred Štampa u ratu Bihać Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Bataljon Starac Vujadin 1. lički partizanski odred "Velebit" Ustanak u Hrvatskoj 1941. Bosansko Grahovo Sanski Most