🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Dugo Selo u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 10 hronoloških zapisa, 35 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

31. 10. 1941 U s. Novakima (kod Samobora), u prisustvu člana CK KPH Vladimira Bakarića i delegata srezova: Zagreb, Velika Gorica, Sv. Ivan Zelina, Dugo Selo, Samobor i Jastrebarsko, održana I partijska konferencija okruga Zagreb, na kojoj je izabran prvi OK KPH za Zagreb.

0. 1. 1942 U Kordunu ustaše popalile oko 2000 kuća u selima Prkosi, Moravci, Sjeničak, G. i D. Sjeničak, Dugo Selo, Stipan, Šljivovac, V. i M. Trepča, Ostrožin, Kirin i Bović.

27. 6. 1942 Na železničkoj pruzi Zagreb - s. Dugo Selo Diverzantska grupa GŠ NOP odreda za Hrvatsku digla u vazduh italijanski transportni voz. Uništeni su lokomotiva i 1 vagon, a 3 vagona su oštećena. Saobraćaj je bio prekinut 6 sati.

12. 8. 1942 Između Dugog Sela i Ježeva (kod Zagreba) 2. četa 6. bataljona Banijskog NOP odreda napala ustaške kolone i nanela im velike gubitke.

25. 5. 1943 Na pruzi Križevci - s. Dugo Selo Kalnički NOP odred istovremeno napao domobranske posade na ž. st. Majurec, Repinec, Gradec i Vrbovec. Uništene su ž. st. Majurec i Gradec, a posade zarobljene.

31. 8. 1943 Na ž. st. Božjakovina (kod Dugog Sela) jedinice Moslavačkog NOP odreda zarobile 20 domobrana i žandarma i 1 oficira.

10. 9. 1944 Kod s. Sesvetskog Kraljevca (na pruzi Zagreb - s. Dugo Selo) delovi 3. diverzantskog odreda Grupe diverzantskih odreda GŠ NOV i PO za Hrvatsku zauzeli bunker i u njemu zarobili 10 domobrana i 2 nemačka vojnika, zaplenili 2 mitraljeza i 10 pušaka.

5. 10. 1944 Kod s. Dugog Sela (na pruzi Novska-Zagreb) delovi 3. diverzantskog odreda Grupe diverzantskih odreda GŠ NOV i PO za Hrvatsku miniranjem pruge srušili nemački transportni voz, uništivši lokomotivu i 8 vagona i oštetivši 6 vagona. Poginulo je 36 a ranjeno 17 neprijateljskih vojnika. Saobraćaj je obustavljen 57 časova.

7. 11. 1944 Jedinice 1. i 3. brigade 33. divizije NOVJ zauzele s. Brckovljane, s. Božjakovinu i s. D. i G. Gračec (kod Zagreba), u kojima se branilo oko 300 nemačkih vojnika, i porušile na 97 mesta prugu između Ivanić-Grada i s. Dugog Sela.

13. 11. 1944 Između s. Sesveta i s. Dugog Sela jedinice 1. udarne brigade -Braća Radić- 32. divizije NOVJ na 18 mesta porušile železničku prugu Zagreb-Križevci.

Dokumenti

Izvještaj dra Petra Bačića upućen dru Andriji Artukoviću, ministru unutrašnjih poslova NDH o političkim prilikama i komunističkoj djelatnosti u kotaru Dugo Selo

Izvještaj Kotarske oblasti Dugo Selo Ravnateljstvu za javni red i sigurnost u Zagrebu o pojavi naoružanih ljudi na području općine Dugo Selo

Izvještaj Odreda Sloga Centralnom komitetu KPH o uspjeloj akciji na domobransku stražu koja je čuvala željeznički most preko rijeke Lonje u Prečcu, kraj Dugog Sela

Obavijest Pavla Lončara, sekretara OK KPH Zagreb, Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o političkoj situaciji na terenu te o uspostavljanju veze s Bukovjem i Dugim Selom

Zapisnik sa sastanka Kotarskoga komiteta KPH Dugo Selo upućen Okružnome komitetu KPH Zagreb o političkoj situaciji u kotaru, organizacijskom stanju partijske organizacije, provedenoj mobilizaciji i akcijama

Dopis Kotarskoga komiteta KPH Dugo Selo Okružnome komitetu KPH Zagreb, u kojem se šalju pritužbe omladinaca iz kotara Dugo Selo

Izvještaj Kotarske oblasti Dugo Selo Velikoj župi Prigorje o napadu partizana na domobrane kod sela Posavski Bregi

Pismo Okružnoga komiteta KPH Karlovac Okružnome komitetu KPH Pokuplje u kojemu javljaju o namjeri stvaranja punkta u Dugom Selu za prenošenje materijala, šalju vijesti o radu pristaša HSS i šalju traženu štampu

Izvještaj Kotarske oblasti Dugo Selo Velikoj župi Prigorje o likvidaciji ustaškoga logornika Petra Bubala od strane partizana

Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Dugo Selo Okružnome komitetu KPH Zagreb o držanom sastanku Kotarskog komiteta

Obavijest Kotarske oblasti Dugo Selo Velikoj župi Prigorje u Zagrebu o zarobljavanju Ivana Zuneca i Mate Grahovca te o napadu partizana na teretni kamion njemačkog poduzeća Goilo

Izvještaj Kotarske oblasti Dugo Selo Velikoj župi Prigorje u Zagrebu o napadu partizana na hrvatsko-njemačko vojno povjerenstvo na području općine Lupoglav

Pismo Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Centralnome komitetu KP Hrvatske o dolasku u Dugo Selo novinara Mahmuda Konjhodžića, koji je pobjegao pred ustašama

Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Dugo Selo Okružnome komitetu KPH Zagreb sa sastanka na kojemu je razmatrana politička situacija na terenu i organizacijsko stanje te izabrano novo rukovodstvo

Izvještaj Kotarske oblasti u Dugom Selu ostalim kotarskim oblastima Velike župe Prigorje o kretanju partizana na području dugoselskog kotara

Izvještaj Kotarske oblasti u Dugom Selu ostalim kotarskim oblastima na području Velika župe Prigorje o napadu partizana na Zagrebačku posadnu bojnu, koja je osiguravala transformator gradske električne centrale u Božjakovini i na putnički vlak na stanici Ostrna

Izvještaj Kotarske oblasti Dugo Selo Velikoj župi Prigorje u Zagrebu o paljenju mostova na cesti Sisak - Dugo Selo i Posavski Bregi - Božjakovina od strane partizana

Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Zagreb Centralnome komitetu KP Hrvatske o razgovorima s Đurom Predavcem, istaknutim HSS-ovcem iz Kotara Dugo Selo, te o interesu za list "Slobodni dom" na njihovu području

Izvještaj Kotarske oblasti Dugo Selo Vefikoj župi Prigorje u Zagrebu i ostalim vlastima o radu općine i akcijama partizana na području kotara

Naređenje Štaba Druge operativne zone od 2 listopada 1943 god. Štabu Druge NO brigade za dejstvo na komunikaciji Zagreb - Dugo Selo - Kutina

Naređenje Štaba Druge operativne zone od 13 listopada 1943 god. Štabu Bjelovarskog NOP odreda da onemogući saobraćaj na prugama Kloštar - Koprivnica, Bjelovar - Kloštar i Dugo Selo - Križevci

Izvještaj Kotarske oblasti Dugo Selo Kotarskoj oblasti Zagreb o diverziji partizana na željezničku stanicu Prikraj

Izvještaj Štaba Druge NO brigade od 19 listopada 1943 god. Štabu Druge operativne zone o napadu na Nartu i željezničku prugu Dugo Selo - Kutina

Izvještaj štaba Druge NO brigade Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o napadu na Nartu i željezničku prugu Dugo Selo-Kutina

Zapisnik sa sastanka Kotarskoga komiteta KPH Dugo Selo

Izvještaj Kotarske oblasti Dugo Selo Velikoj župi Prigorje i njenim kotarskim oblastima o vješanju talaca od strane Nijemaca zbog miniranja željezničke pruge kod Prečeca

Zapisnik sa sastanka Kotarskoga komiteta KPH Dugo Selo

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 2 februara 1944 god. o borbama kod Radoboja, Čaglina, Jastrebarskog i o diverzijama na željezničkim prugama kod Draganića, Dugog Sela i Vinkovaca

Izvještaj Štaba Trećeg diverzantskog bataljona od 9. maja 1944. o diverzijama na prugama Zagreb - Banova Jaruga i Dugo Selo - Križevci od 25. aprila do 9. maja

Zapovijest Štaba Desetog korpusa NOVJ od 27. maja 1944. podređenim jedinicama za diverziju na željezničkoj pruzi Dugo Selo - Kutina

Zapovijest Štaba 33. divizije NOVJ od 12. jula 1944. podređenim jedinicama za diverziju na pruzi Dugo Selo - Križevci

Zapovijest Štaba 7. divizije NOVJ od 20. septembra 1944. podređenim jedinicama da poruše željezničku prugu Popovača - Križ - Ivanić-Grad - Dugo Selo

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 6. oktobra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Viroviticu, o borbama na području Drniš - Benkovac i diverzijama na komunikacijama Zagreb - Dugo Selo i Zagreb - Sisak

Izvještaj Operativnog odjeljenja Poglavnikovog tjelesnog zdruga od 21. novembra 1944. o napadu jedinica 10. korpusa NOVJ na Peteranec i Donju Zelinu i o borbama kod Dugog Sela

Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 22. novembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Mokro Polje i Našice i o borbama na liniji Sunja - Kostajnica, kod Dugog Sela, Varaždina, Karlovca i Drežnik-Grada

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Popovača 7. banijska divizija NOVJ Hrvatsko domobranstvo Napad NOVJ na Koprivnicu 1943. Sisak 32. zagorska divizija NOVJ 3. diverzantski odred NOVH Benkovac Banijski partizanski odred Komunistička partija Hrvatske Udarna brigada Braća Radić Italija u drugom svetskom ratu Virovitica Vladimir Bakarić Andrija Artuković Poglavnikov tjelesni zdrug Omladina u ratu Vinkovci Drniš Moslavački partizanski odred 1. moslavačka brigada Križevci Ivanić-Grad Bjelovar Našice Jastrebarsko Zagreb 33. hrvatska divizija NOVJ Hrvatska seljačka stranka Borbe u Slavoniji 1944. Varaždin Štampa u ratu Samobor Koprivnica Borbe u Hrvatskoj 1944. Kutina Kalnički partizanski odred 10. zagrebački korpus NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1942. Ustanak u Hrvatskoj 1941. Karlovac Bitka za Našice 1944. Diverzije u oslobodilačkom ratu Vrbovec Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Borbe u Hrvatskoj 1943. Novska Velika Gorica Bjelovarski partizanski odred