🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Durmitorska operacija

Za ovaj pojam je pronađeno 5 hronoloških zapisa, 6 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

3. 8. 1944 Nemački 5. brdski SS armijski korpus (pet nemačkih divizija), ustaško-domobranske, bugarske i četničke snage otpočele durmitorsku operaciju protiv jedinica 2, 3. i 12. udarnog korpusa NOVJ. Cilj im je bio da uništi ove jedinice i spreči prodor snaga NOVJ u Srbiju. Pošto u borbama do kraja. avgusta nije uspeo da ostvari planirani cilj, neprijatelj se povukao u Srbiju.

3. 8. 1944 Iz Vareša, s. Ribnice, Kladnja i Olova jedinice nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i 13. SS divizije -Handžar-, 1. i 11. ustaške brigade, domobranske 8. brigade i četničkog Romanijskog i Ozrenskog korpusa prešle u napad protiv jedinica 3. i 12. udarnog korpusa NOVJ. Najžešće borbe vođene su kod Vareša i s. G. i D. Vijake. Tim napadima otpočela je durmitorska operacija u istočnoj Bosni. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od oko 60 mrtvih.

11. 8. 1944 U rejonu pl. Čakora jake snage nemačke 1. brdske divizije iz Peći napale delove 5. proleterske (crnogorske) udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ. I pored žilavog otpora 5. proleterske udarne i 9. crnogorske udarne brigade, neprijatelj je, iskoristivši međuprostore i maglu, brzim prodorom uspeo da 12. avgusta uđe u Plav i Gusinje, ovlada komunikacijom Čakor - s. Murina i, uz obostrane znatne gubitke, izbije do pred Andrijevicu. Ovim dejstvima otpočela je durmitorska operacija u Crnoj Gori.

15. 8. 1944 VŠ NOV i POJ naredio Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ da: 1. proletersku udarnu diviziju NOVJ i 8. crnogorsku NOU brigadu hitno prebaci preko r. Lima, ka 37. udarnoj diviziji NOVJ, s tim da one manevrišu na prostoriji pl. Zlatar - pl. Golija; da snage 2. udarnog korpusa NOVJ manevrišu na prostoriji pl. Sinjajevina - pl. Durmitor - pl. Golija; da se 12. udarni korpus NOVJ, koji pristiže na Pivu, ne uvlači u nove borbe, zbog velikih gubitaka, ali da se s njim uspostavi radio-veza i kurirska veza, da se ranjenici 2. udarnog korpusa, 1. proleterske udarne divizije i 12. udarnog korpusa NOVJ. sa aerodroma kod s. Negobuđe (blizu Žabljaka) avionima evakuišu u bolnice NOVJ u Italiji.

22. 8. 1944 Na položajima Štulac-Durmitor-Sedlo jake snage nemačke 7. SS i 1. brdske divizije napale na jedinice 9. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ, te zauzele pomenute položaje i odbacile dva bataljona 9. crnogorske brigade na položaje Lojanik-Bolj. U toku dana neprijatelj je, posle višečasovne borbe, uz veće gubitke, ovladao i tim položajima. Brigada je imala 5 mrtvih, 10 ranjenih i 7 nestalih boraca.

Fotografije

Povezane odrednice

Vrhovna komanda Vermahta Žabljak Ozrenski korpus JVuO Borbe u Crnoj Gori 1944. Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Bolnice u oslobodilačkom ratu Plav Trebavski korpus JVuO 2. udarni korpus NOVJ Kolašin Proboj NOVJ u Srbiju 1944. Zlatiborski korpus JVuO Saradnja četnika sa okupatorom 1. brdska divizija Vermahta Kurirska služba u ratu Ranjenici u ratu 2. oklopna armija Maximilian von Weichs Bugarska u drugom svetskom ratu 1. ustaška brigada Peć Romanijski korpus JVuO Andrijevička operacija 5. proterska (crnogorska) udarna brigada Četnici u drugom svetskom ratu 3. udarna divizija NOVJ Italija u drugom svetskom ratu Bitka za Srbiju Komandant Jugoistoka Olovo 13. SS divizija Handžar Pavle Đurišić Dušan Radović Kondor 4. grupa jurišnih korpusa JVuO 7. SS divizija Prinz Eugen Andrijevica Avijacija u oslobodilačkom ratu 5. SS brdski armijski korpus USAOJ Zaharije Ostojić 9. crnogorska udarna brigada 12. vojvođanski korpus NOVJ 37. sandžačka divizija NOVJ 1. proleterski korpus NOVJ