🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Durmitorska operacija

Za ovaj pojam je pronađeno 5 hronoloških zapisa, 6 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

3. 8. 1944 Nemački 5. brdski SS armijski korpus (pet nemačkih divizija), ustaško-domobranske, bugarske i četničke snage otpočele durmitorsku operaciju protiv jedinica 2, 3. i 12. udarnog korpusa NOVJ. Cilj im je bio da uništi ove jedinice i spreči prodor snaga NOVJ u Srbiju. Pošto u borbama do kraja. avgusta nije uspeo da ostvari planirani cilj, neprijatelj se povukao u Srbiju.

3. 8. 1944 Iz Vareša, s. Ribnice, Kladnja i Olova jedinice nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i 13. SS divizije -Handžar-, 1. i 11. ustaške brigade, domobranske 8. brigade i četničkog Romanijskog i Ozrenskog korpusa prešle u napad protiv jedinica 3. i 12. udarnog korpusa NOVJ. Najžešće borbe vođene su kod Vareša i s. G. i D. Vijake. Tim napadima otpočela je durmitorska operacija u istočnoj Bosni. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od oko 60 mrtvih.

11. 8. 1944 U rejonu pl. Čakora jake snage nemačke 1. brdske divizije iz Peći napale delove 5. proleterske (crnogorske) udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ. I pored žilavog otpora 5. proleterske udarne i 9. crnogorske udarne brigade, neprijatelj je, iskoristivši međuprostore i maglu, brzim prodorom uspeo da 12. avgusta uđe u Plav i Gusinje, ovlada komunikacijom Čakor - s. Murina i, uz obostrane znatne gubitke, izbije do pred Andrijevicu. Ovim dejstvima otpočela je durmitorska operacija u Crnoj Gori.

15. 8. 1944 VŠ NOV i POJ naredio Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ da: 1. proletersku udarnu diviziju NOVJ i 8. crnogorsku NOU brigadu hitno prebaci preko r. Lima, ka 37. udarnoj diviziji NOVJ, s tim da one manevrišu na prostoriji pl. Zlatar - pl. Golija; da snage 2. udarnog korpusa NOVJ manevrišu na prostoriji pl. Sinjajevina - pl. Durmitor - pl. Golija; da se 12. udarni korpus NOVJ, koji pristiže na Pivu, ne uvlači u nove borbe, zbog velikih gubitaka, ali da se s njim uspostavi radio-veza i kurirska veza, da se ranjenici 2. udarnog korpusa, 1. proleterske udarne divizije i 12. udarnog korpusa NOVJ. sa aerodroma kod s. Negobuđe (blizu Žabljaka) avionima evakuišu u bolnice NOVJ u Italiji.

22. 8. 1944 Na položajima Štulac-Durmitor-Sedlo jake snage nemačke 7. SS i 1. brdske divizije napale na jedinice 9. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ, te zauzele pomenute položaje i odbacile dva bataljona 9. crnogorske brigade na položaje Lojanik-Bolj. U toku dana neprijatelj je, posle višečasovne borbe, uz veće gubitke, ovladao i tim položajima. Brigada je imala 5 mrtvih, 10 ranjenih i 7 nestalih boraca.

Fotografije

Povezane odrednice

Romanijski korpus JVuO Četnici u drugom svetskom ratu Kurirska služba u ratu 37. sandžačka divizija NOVJ Komandant Jugoistoka Maximilian von Weichs 12. vojvođanski korpus NOVJ Zlatiborski korpus JVuO Borbe u Crnoj Gori 1944. Avijacija u oslobodilačkom ratu Pavle Đurišić Plav Proboj NOVJ u Srbiju 1944. Kolašin Andrijevička operacija 7. SS divizija Prinz Eugen 4. grupa jurišnih korpusa JVuO Bugarska u drugom svetskom ratu 1. ustaška brigada Bolnice u oslobodilačkom ratu 9. crnogorska udarna brigada 2. udarni korpus NOVJ Vrhovna komanda Vermahta Peć 5. SS brdski armijski korpus Ranjenici u ratu Olovo Žabljak Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Dušan Radović Kondor 1. brdska divizija Vermahta Andrijevica 13. SS divizija Handžar Ozrenski korpus JVuO 1. proleterski korpus NOVJ Saradnja četnika sa okupatorom 2. oklopna armija Zaharije Ostojić Trebavski korpus JVuO 5. proterska (crnogorska) udarna brigada USAOJ Italija u drugom svetskom ratu 3. udarna divizija NOVJ Bitka za Srbiju