🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Durmitorska operacija

Za ovaj pojam je pronađeno 5 hronoloških zapisa, 6 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

3. 8. 1944 Nemački 5. brdski SS armijski korpus (pet nemačkih divizija), ustaško-domobranske, bugarske i četničke snage otpočele durmitorsku operaciju protiv jedinica 2, 3. i 12. udarnog korpusa NOVJ. Cilj im je bio da uništi ove jedinice i spreči prodor snaga NOVJ u Srbiju. Pošto u borbama do kraja. avgusta nije uspeo da ostvari planirani cilj, neprijatelj se povukao u Srbiju.

3. 8. 1944 Iz Vareša, s. Ribnice, Kladnja i Olova jedinice nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i 13. SS divizije -Handžar-, 1. i 11. ustaške brigade, domobranske 8. brigade i četničkog Romanijskog i Ozrenskog korpusa prešle u napad protiv jedinica 3. i 12. udarnog korpusa NOVJ. Najžešće borbe vođene su kod Vareša i s. G. i D. Vijake. Tim napadima otpočela je durmitorska operacija u istočnoj Bosni. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od oko 60 mrtvih.

11. 8. 1944 U rejonu pl. Čakora jake snage nemačke 1. brdske divizije iz Peći napale delove 5. proleterske (crnogorske) udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ. I pored žilavog otpora 5. proleterske udarne i 9. crnogorske udarne brigade, neprijatelj je, iskoristivši međuprostore i maglu, brzim prodorom uspeo da 12. avgusta uđe u Plav i Gusinje, ovlada komunikacijom Čakor - s. Murina i, uz obostrane znatne gubitke, izbije do pred Andrijevicu. Ovim dejstvima otpočela je durmitorska operacija u Crnoj Gori.

15. 8. 1944 VŠ NOV i POJ naredio Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ da: 1. proletersku udarnu diviziju NOVJ i 8. crnogorsku NOU brigadu hitno prebaci preko r. Lima, ka 37. udarnoj diviziji NOVJ, s tim da one manevrišu na prostoriji pl. Zlatar - pl. Golija; da snage 2. udarnog korpusa NOVJ manevrišu na prostoriji pl. Sinjajevina - pl. Durmitor - pl. Golija; da se 12. udarni korpus NOVJ, koji pristiže na Pivu, ne uvlači u nove borbe, zbog velikih gubitaka, ali da se s njim uspostavi radio-veza i kurirska veza, da se ranjenici 2. udarnog korpusa, 1. proleterske udarne divizije i 12. udarnog korpusa NOVJ. sa aerodroma kod s. Negobuđe (blizu Žabljaka) avionima evakuišu u bolnice NOVJ u Italiji.

22. 8. 1944 Na položajima Štulac-Durmitor-Sedlo jake snage nemačke 7. SS i 1. brdske divizije napale na jedinice 9. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ, te zauzele pomenute položaje i odbacile dva bataljona 9. crnogorske brigade na položaje Lojanik-Bolj. U toku dana neprijatelj je, posle višečasovne borbe, uz veće gubitke, ovladao i tim položajima. Brigada je imala 5 mrtvih, 10 ranjenih i 7 nestalih boraca.

Fotografije

Povezane odrednice

Žabljak 7. SS divizija Prinz Eugen Ranjenici u ratu Komandant Jugoistoka Borbe u Crnoj Gori 1944. 2. oklopna armija 4. grupa jurišnih korpusa JVuO 9. crnogorska udarna brigada Zaharije Ostojić 13. SS divizija Handžar Zlatiborski korpus JVuO Saradnja četnika sa okupatorom Vrhovna komanda Vermahta Trebavski korpus JVuO Dušan Radović Kondor 1. proleterski korpus NOVJ Ozrenski korpus JVuO Četnici u drugom svetskom ratu 5. proterska (crnogorska) udarna brigada Bitka za Srbiju Kurirska služba u ratu Peć Bugarska u drugom svetskom ratu USAOJ Andrijevica Kolašin Andrijevička operacija Bolnice u oslobodilačkom ratu Pavle Đurišić 12. vojvođanski korpus NOVJ 2. udarni korpus NOVJ Proboj NOVJ u Srbiju 1944. Avijacija u oslobodilačkom ratu 5. SS brdski armijski korpus Romanijski korpus JVuO Italija u drugom svetskom ratu 1. ustaška brigada Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Olovo 1. brdska divizija Vermahta Plav 37. sandžačka divizija NOVJ 3. udarna divizija NOVJ Maximilian von Weichs