🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Februarski pohod

Za ovaj pojam je pronađeno 6 hronoloških zapisa, 16 dokumenata i 13 fotografija.

Događaji

31. 1. 1944 Odlukom CK KPM i GŠ NOV i PO za Makedoniju, s teritorije Grčke (pl. Kožuf) otpočeo tzv. februarski pohod jedinica NOVJ. Za Azot i Poreče je krenula 1. makedonsko-kosovska NOU brigada, za Tikveš je krenula 2. makedonska NOU brigada, a u rejon Kumanova su krenuli Grupa partizanskih bataljona (-Stevan Naumov- i -Hristo Botev-) i deo CK KPM sa GŠ i Inicijativnim odborom za sazivanje ASNOM-a. Cilj pohoda je bio razgaranje ustanka i u ovim krajevima.

0. 2. 1944 U. februarskom pohodu 1. makedonsko-kosovske NOU brigade, u borbi protiv bugarskih snaga, poginuo Zlate Mihajlovski, narodni heroj.

8. 2. 1944 U s. Amaranti (blizu Dojrana, u Grčkoj) CK KPM održao prošireni sastanak kome su prisustvovali: rukovodioci Grupe partizanskih bataljona (-Stevan Naumov- i -Hristo Botev-) i GŠ NOV i PO za Makedoniju. Na sastanku su proanalizirana iskustva u borbama koje su vođene u rejonu pl. Kožufa, Karadžoe i pl. Pajaka i doneti su zaključci u vezi sa daljim radom jedinica u februarskom pohodu.

14. 2. 1944 Posle 45 časova neprekidnog marša 1. makedonsko-kosovska NOU brigada izbila u s. Bahovo (u Karadžoji, u Grčkoj). Time je završila svoj. februarski pohod prešavši 260 km. U tom pohodu ona je 14 dana, neprekidno, vodila borbu protiv mnogo nadmoćnijih neprijateljskih snaga, probijajući se kroz mećavu i visok sneg, na vrlo niskoj temperaturi, bez hrane, slabo odevena. Uprkos tome, ona je uspela ne samo da sačuva živu silu nego i da, vezujući za sebe jake bugarske snage, olakša pokret Grupe partizanskih bataljona (-Stevan Naumov- i -Hristo Botev-), CK KPM i GŠ NOV i PO za Makedoniju, kroz istočnu Makedoniju u rejon Kumanova, Za ispoljenu hrabrost i čvrstinu brigada je pohvaljena pismenom naredbom od GŠ NOV i PO za Makedoniju.

5. 3. 1944 SK KPM za Prilep pismeno pohvalio pripadnike NOP-a iz Prilepa i okoline koji su u najžešćoj reakciji okupatora spasavali borce i lečili i krili ranjene partizane koji su u. februarskom pohodu kao zaštitnica odsečeni od 1. makedonsko-kosovske NOU brigade.

26. 3. 1944 GŠ NOV i PO za Makedoniju pismenom naredbom pohvalio borce i rukovodioce 1. makedonsko-kosovske NOU brigade i bataljone -Stevan Naumov- i -Hristo Botev- za pokazanu hrabrost, čvrstinu i samopregor u borbama protiv bugarskih jedinica u. februarskom pohodu.

Dokumenti

Obaveštenje delegata Centralnog komiteta KPJ pri Centralnom komitetu KP Makedonije Svetozara Vukmanovića Tempa od 5. februara 1944. Kuzmanu Josifovskom Pitu o planu ofanzivnih dejstava na prostoru Makedonije pod bugarskom okupacijom i zahtev da se hitno sprovedu u delo direktive Josipa Broza Tita o agitaciji i propagandi

Obaveštenje Svetozara Vukmanovića-Tempa od 5. februara 1944. god. Kuzmanu Josifovskom o planu dejstva jedinica NOV i PO Makedonije i daljim zadacima

Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 11. februara 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Hrvatskoj, Makedoniji, Bosni i Sloveniji

Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 12. februara 1944. preko radiostanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Vojvodini, Makedoniji i Sloveniji i pozdrav vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita boračkom i rukovodećem sastavu Jugoslovenskog samostalnog odreda u Sovjetskom Savezu

Odlomci iz dnevnika Petra Brajovića, komandanta Prve makedonsko-kosovske udarne brigade, o borbama protiv bugarske vojske i policije u vremenu od 31. januara do 14. februara 1944. godine

ObavešteJve Borka Temelkovskog od 15. februara 1944. god. Dobrivoju Radosavljeviću o završetku nemačke ofanzive na Kajmakčalanu i o sukobu grupe partizana Prvog bataljona Druge makedonske udarne brigade sa bugarskom vojskom kod s. Klinova na Reci Crnoj

Obaveštenja Kira Gavrilovskog, člana Drugog oblasnog komiteta KP Makedonije, od 15. februara 1944. god., štabu Druge makedonske udarne brigade o neprijateljskim snagama u Kruševu i Prilepu

Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 18. februara 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Hrvatskoj, Bosni, Makedoniji i Sloveniji

Saopštenje Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 20. februara 1944. god. o borbama Prve makedonsko-kosovske udarne brigade i Druge makedonske udarne brigade u vremenu od 31. januara do 20. februara 1944. godine

Naredba Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 20. februara 1944. god. o preformiranju bataljona Jordan Nikolov

Naređenje direktora bugarske policije Antona Kozarova od 21. februara 1944. god. o likvidiranju pripadnika NOV i PO Makedonije i njihovih pomagača

Naredba Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 26. februara 1944. god. o formiranju Treće makedonske udarne brigade

Proglas Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 26 februara 1944. godine

Obaveštenje Ljubča Arsova od 27. februara 1944. god. Dobrivoju Radosavljeviću o pogibiji člana CK KP Makedonije Kuzmana Josifovskog-Pitu

Obaveštenje instruktora Centralnog komiteta KPJ Dobrivoja Radosavljevića od 28. februara 1944. sekretara 5. oblasnog komiteta KP Makedonije o borbama 1. makedonsko-kosovske i 2. makedonske NOU brigade u februaru 1944. godine

Obaveštenje Dobrivoja Radosavljevića od 28 februara 1944. god. Kuzmanu Josifovskom o borbama Prve makedonsko-kosovske i Druge makedonske udarne brigade

Fotografije

Povezane odrednice

1. makedonsko-kosovska udarna brigada Kruševo SSSR i Jugoslavija Vrhovni štab NOVJ 3. makedonska udarna brigada Grčka u drugom svetskom ratu 1. vojvođanska udarna brigada Josip Broz Tito Prilep Kuzman Josifovski Kumanovo ASNOM Svetozar Vukmanović Tempo 2. makedonska udarna brigada Narodni heroji Jugoslavije Komunistička partija Makedonije Oblasni komitet KPJ za Kosovo i Metohiju Glavni štab Makedonije Bugarska u drugom svetskom ratu Radio Slobodna Jugoslavija Dobrivoje Radosavljević Ljupčo Arsov Borbe u Makedoniji 1944. Centralni komitet KPJ